Damian Staszak

Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

Korekta Polskiego Ładu – zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w składkach ubezpieczeniowych

Cena: 349 zł brutto

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 11 wideo nagrań, których łączny czas wynosi 05 godz. 36 min. 15 s.
 • materiały w formie pdf

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie zmian podatkowych i składkowych wynikających z wprowadzanych przez Ministerstwo Finansów korekt w zakresie Polskiego Ładu.

Ustawa ma wejść w życie dnia 1.07.2022 r., obecnie trwają jeszcze prace legislacyjne zmierzające do jej wdrożenia (w dniach 8-10.06.2022 r. odbędzie się posiedzenie Senatu, na którym ustawa będzie procedowana).

Szkolenie uwzględniać będzie ostateczny kształt uchwalonej ustawy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2022r. poz. 1265)

Program:

1) Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym m.in.:

 • obniżenie podstawowej stawki PIT z 17% do 12% – skutki zmiany, w tym: nowa kwota zmniejszająca podatek, uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na PIT w trakcie 2022 roku wg zasad obowiązujących w 2021 roku
 • likwidacja ulgi dla klasy średniej – przepis przejściowy umożliwiający skorzystaniu z ulgi w roku 2022
 • uwzględnianie w wyniku podatkowym zapłaconych przez przedsiębiorców składek zdrowotnych – różna podstawa wymiaru składki w zależności od przyjętego sposobu rozliczania składki zdrowotnej dla celów podatkowych? 
 • możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania przez przedsiębiorców lub osoby wynajmujące prywatnie nieruchomości w roku 2022 – przepisy przejściowe umożliwiające zmianę formy opodatkowania w trakcie roku i/lub po jego za-kończeniu 
 • zmiany w uldze na zabytki – ograniczenie możliwości stosowania ulgi 
 • możliwość proporcjonalnego rozliczania kwoty wolnej od podatku przez kilku płatników – zasady stosowania mechanizmu 
 • możliwość skorzystania z kwoty wolnej od podatku w trakcie roku podatkowego przez podatników osiągających przychody z działalności wykonywanej osobiście, np. umowy zlecenia lub umowy o dzieło 
 • możliwość skorzystania z kwoty wolnej od podatku w trakcie roku przez podatników osiągających przychody bez pośrednictwa płatników 
 • zmiany w zakresie oświadczeń i wniosków dotyczących zaliczek na PIT 
 • rozszerzenie możliwości zwolnienia płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na PIT na wniosek podatnika 
 • „przywrócenie” prawa do wspólnego rozliczenia z dzieckiem dla osób samotnie wychowujących dzieci i likwidacja ulgi, która od 2022 roku zastąpiła tę preferencję 
 • podwyższenie rocznego limitu dochodów pełnoletniego, uczącego się dziecka umożliwiających skorzystania z ulg przez rodziców (dotyczy np. wspólnego rozliczenie z dzieckiem dla osób samotnie wychowujących dzieci, ulgi na dziecko, zwolnienia dla rodzin wielodzietnych) 
 • włączenie przychodów z zasiłków macierzyńskich do zwolnień podatkowych: ulgi dla młodych, zwolnienia dla rodzin wielodzietnych, zwolnienia dla seniorów aktywnych zawodowo i zwolnienia dla osób zmieniających rezydencję 
 • zwolnienie dla seniorów aktywnych zawodowo – korzystna zmiana podejścia Ministerstwa Finansów do osób, które zrezygnowały z pobierania emerytury 
 • przesunięcie terminów dotyczących obowiązkowego prowadzenia ksiąg przy użyciu programów komputerowych i ich przekazywania organom podatkowym (JPK w podatkach dochodowych) 
 • ujednolicenie terminów na rozliczenie podatku dochodowego – zmiana terminu składania zeznań rocznych i zapłaty podatku dla osób opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych 
 • uchylenie abolicji podatkowej

2) Składki ubezpieczeniowe, w tym m.in.:

 • rozliczenie składki zdrowotnej w przypadku wyboru nowej formy opodatkowania przez przedsiębiorców w roku 2022
 • objęcie składkami ubezpieczeniowymi komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej 
 • „doprecyzowanie” regulacji w zakresie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym prokurentów 
 • wyłączenie od obowiązku opłacania składki zdrowotnej przez niektóre osoby powołane do pełnienia funkcji za wynagrodzeniem 
 • zmiany w składce zdrowotnej opłacanej za osoby współpracujące 
 • dalsze łatanie luk w przepisach dotyczących składki zdrowotnej, w tym m.in. automatyczny zwrot nadpłaty składki zdrowotnej

Tematy poszczególnych filmów:

1. Omówienie programu szkolenia

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych – zmiany od lipca 2022r. cz.1

 • Nowa skala podatkowa 
 • Likwidacja ulgi dla klasy średniej
 • Uchylenie mechanizmu przedłożenia poboru i wpłaty zaliczek na PIT w trakcie 2022 roku

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych – zmiany od lipca 2022r. cz.2

 • Zmiana formy opodatkowania wybranej przez przedsiębiorców na rok 2022 – przejście z podatku liniowego na skalę podatkową 
 • Zmiana formy opodatkowania wybranej przez przedsiębiorców na rok 2022 – przejście z ryczałtu na skalę podatkową
 • Zmiana formy opodatkowania wybranej przez wynajmujących na rok 2022 – przejście z ryczałtu na skale podatkową
 • Zmiana formy opodatkowania na rok 2022 – podsumowanie

4. Podatek dochodowy od osób fizycznych – zmiany od lipca 2022r. cz.3

 • Limitowane odliczenie zapłaconych przez przedsiębiorców składek na ubezpieczenie zdrowotne – podatek liniowy

5. Podatek dochodowy od osób fizycznych – zmiany od lipca 2022r. cz.4

 • Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

6. Podatek dochodowy od osób fizycznych – zmiany od lipca 2022r. cz.5

 • Limitowane odliczenie zapłaconych przez przedsiębiorców składek na ubezpieczenie zdrowotne – karta podatkowa
 • Limitowane odliczenie zapłaconych przez przedsiębiorców składek na ubezpieczenie zdrowotne – skala podatkowa
 • Pytania i odpowiedzi

7. Podatek dochodowy od osób fizycznych – zmiany od lipca 2022r. cz.6

 • Preferencje dla osób samotnie wychowujących dzieci
 • Doliczanie dochodów małoletnich dzieci do dochodów rodziców w rozliczeniu rocznym
 • Pytania i odpowiedzi

8. Podatek dochodowy od osób fizycznych – zmiany od lipca 2022r. cz.7

 • Rozliczenie strat powstałych w związku ze stosowaniem „nowych zwolnień” w PIT
 • Zmiany w zwolnieniach przedmiotowych
 • Odliczenie od podstawy opodatkowania składek na rzecz związków zawodowych
 • Danina solidarnościowa – podstawa opodatkowania
 • Przekazanie 1% podatku na rzecz OPP
 • Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych
 • Pytania i odpowiedzi

9. Podatek dochodowy od osób fizycznych – zmiany od 2023r.

 • Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez płatnika jako KUP
 • Zmiany dotyczące ulgi na zabytki
 • Zaliczki opłacane samodzielnie
 • Płatnicy – oświadczenia i wnioski
 • Płatnicy – kwota zmniejszająca podatek
 • Płatnicy – zwolnienie z obowiązku poboru zaliczek na PIT
 • Płatnicy – uporządkowanie regulacji dotyczących zakładu pracy
 • Płatnicy – zmiany dostosowawcze
 • Płatnicy – przepisy przejściowe

10. Składki ubezpieczeniowe przedsiębiorców

 • Członkowie zarządu i prokurenci – składka zdrowotna
 • Komplementariusze SKA
 • Obniżenie podstawy wymiaru składki dla współpracujących z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą
 • Minimalna roczna podstawa wymiaru składki zdrowotnej – łatanie luk w przepisach
 • Uwzględnianie zwolnień za poszczególne miesiące w rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej – łatanie luk w przepisach
 • Rok składkowy, podatkowy czy kalendarzowy? – łatanie luk w przepisach
 • Roczne rozliczenie składki zdrowotnej w dokumencie rozliczeniowym
 • Roczne rozliczenie składki zdrowotnej a dopłaty – łatanie luk w przepisach
 • Roczne rozliczenie składki zdrowotnej – zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej
 • Korekta podstawy wymiaru i należnej składki zdrowotnej
 • Składka zdrowotna twórców i artystów
 • Imienne raporty miesięczne oraz deklaracje rozliczeniowe

11. Pozostałe zmiany

 • Zmiany w Ustawie Polski Ład – „abolicja podatkowa”
 • Zmiany w Ustawie Polski Ład – księgi, ewidencje i wykazy w formie JPK
 • Zmiany w Ustawie Polski Ład – odroczenie terminów
 • Pytania i odpowiedzi

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja - Korekta Polskiego Ładu – zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w składkach ubezpieczeniowych.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy dotyczącej dotyczącej korekty Polskiego Ładu - zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w składkach ubezpieczeniowych
 • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego Damiana Staszaka do omawianych zagadnień;
 • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
 • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

 

 

Cena: 349 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 349 zł brutto