Damian Staszak

Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

Polski Ład, czyli zmiany podatkowo-składkowe

Cena: 599 zł brutto

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 22 filmów o łącznym czasie trwania  11 godz. 21 min. 03 s.
 • materiały w formie pdf

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie zmian podatkowo-składkowych, jakie zostaną wprowadzone do systemu podatkowego w ramach tzw. Polskiego Ładu.

Program szkolenia:

 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Podatki dochodowe – zagadnienia wspólne
 • Prawo przedsiębiorców i prawa konsumenta
 • Podatek od towarów i usług
 • Pozostałe zagadnienia
 • Wpływ projektowanych zmian na obciążenia podatkowo-składkowe poszczególnych form prowadzenia działalności gospodarczej

Tematy poszczególnych filmów:

1. Omówienie programu szkolenia

2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne cz. 1

• Zmiany dotyczące pracowników

• Zmiany dotyczące zleceniobiorców

• Zmiany dotyczące osób powołanych do pełnienia funkcji

3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne cz. 2

• Zmiany dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą – skala podatkowa, podatek liniowy, IP-BOX

• Zmiany dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

• Zmiany dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą - karta podatkowa

• Zmiany dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą - wspólnicy spółki komandytowej, wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., wspólnicy spółek jawnych opodatkowanych CIT, osoby współpracujące

• Kilka rodzajów działalności a składka na ubezpieczenie zdrowotne

• Zmiany dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą – zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne

• Zmiany dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą – korekty podstawy wymiaru składek i należnej składki

• Zmiany dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą – wyłączenie od obowiązku opłacania składek

• Zmiany dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą – Deklaracje

• Zmiany dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą – termin wysyłki deklaracji i termin zapłaty składki

4. Podatek dochodowy od osób fizycznych cz. 1

• Podstawowe zmiany wpływające na rozliczenia osób fizycznych

• Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku

• Kwota wolna od podatku i próg skali podatkowej

• Kwota wolna od podatku

• Próg skali podatkowej

5. Podatek dochodowy od osób fizycznych cz. 2

• „Ulga dla klasy średniej”

6. Podatek dochodowy od osób fizycznych cz. 3

• Wspólne rozliczenie roczne małżonków

• Rozliczenie roczne osoby samotnie wychowującej dzieci

• Opodatkowanie najmu prywatnego

• KUP dla osób wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich

• Samochody służbowe wykorzystywane do celów prywatnych

7. Podatek dochodowy od osób fizycznych cz. 4

• zbycie przedmiotu leasingu operacyjnego po jego wykupie przez osobę fizyczną

• Ograniczenie możliwości przeszacowania wartości składników majątku

• Zmniejszenie wkładu w spółce niebędącej podatnikiem CIT

8. Podatek dochodowy od osób fizycznych cz. 5

• Zwolnienie dla rodzin wielodzietnych

• Zwolnienie przy zmianie rezydencji

• Zwolnienie dla seniorów aktywnych zawodowo

• Nowe zwolnienia – KUP

• Nowe zwolnienia – zaliczki na podatek dochodowy

• Nowe zwolnienia – składki

• Nowe zwolnienia

• Opodatkowanie po stronie wspólników wypłat podzielonych zysków ze spółki korzystającej z estońskiego CIT

• Zmiany w uldze na dzieci oraz w uldze abolicyjnej

• Zmiany w uldze mieszkaniowej

• Zmiany w uldze na rehabilitację

• Ulga na ochronę i konserwację zabytków

• Ulga dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne

9. Podatek dochodowy od osób fizycznych cz. 6

• Ryczałt od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium RP

• Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – wolne zawody

• Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – stawki

• Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – JDG zamiast UoP

• Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – przychód z wynajmu

• Karta podatkowa

10. Podatek dochodowy od osób prawnych cz. 1

• Spółki jawne jako podatnicy CIT

• PGK – warunki założenia i utrzymania statusu

• PGK – rozliczanie straty

• Niegraniczony obowiązek podatkowy – rezydencja podatkowa w CIT

11. Podatek dochodowy od osób prawnych cz. 2

• Estoński CIT – warunki

• Estoński CIT – pozostałe zmiany

• Specjalny fundusz inwestycyjny

12. Podatek dochodowy od osób prawnych cz. 3

• KUP – limitowanie niektórych KUP

• KUP – limitowanie odsetek

• Definicja podmiotów powiązanych

• „Ukryte dywidendy” wyłączone z KUP

13. Podatek dochodowy od osób prawnych cz. 4

• Minimalny podatek dochodowy – zakres podmiotowy

• Minimalny podatek dochodowy – podstawa opodatkowania

• Minimalny podatek dochodowy – rozliczanie

14. Podatek dochodowy od osób prawnych cz. 5

• Podatek od przerzuconych dochodów – zakres podmiotowy

• Podatek od przerzuconych dochodów – przerzucone dochody

• Podatek od przerzuconych dochodów – wyłączenie

• Podatek od przerzuconych dochodów – pomniejszenia i rozliczanie

• Opodatkowanie spółek holdingowych

• Ulga konsolidacyjna

• Ulga na pierwszą emisję publiczną

• Pytania I odpowiedzi

15. Podatki dochodowe – zagadnienia wspólne cz. 1

• Brak możliwości amortyzacji nieruchomości mieszkalnych

• Sposób płatności a wyłączenie z KUP

16. Podatki dochodowe – zagadnienia wspólne cz. 2

• Zmiany w zakresie spółek nieruchomościowych

• Podatek u źródła - certyfikat rezydencji

• Podatek u źródła – obecne regulacje dla transakcji o wartości przekraczającej 2 mln zł

• Podatek u źródła – regulacje po zmianach wynikających z Polskiego Ładu

• Przejściowy podatek dochodowy od niektórych dochodów osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

17. Podatki dochodowe – zagadnienia wspólne cz. 3

• Zmiany dotyczące cen transferowych - definicja podmiotów powiązanych

• Zmiany dotyczące cen transferowych - rok obrotowy i rok podatkowy na potrzeby cen transferowych

• Zmiany dotyczące cen transferowych - korekta cen transferowych

• Zmiany dotyczące cen transferowych - doprecyzowanie mechanizmu safe harbour dla usług o niskiej wartości dodanej

• Zmiany dotyczące cen transferowych - doprecyzowanie mechanizmu safe harbour dla pożyczek, kredytów, emisji obligacji

• Zmiany dotyczące cen transferowych - lokalna dokumentacja cen transferowych

• Zmiany dotyczące cen transferowych - informacja o cenach transferowych (TPR)

18. Podatki dochodowe – zagadnienia wspólne cz. 4

• Pliki JPK w podatkach dochodowych

• Zmiany w B+R i IP-BOX

• Ulga na terminal

• Ulga na produkcję próbną, czyli ulga na prototypy

• Ulga na promocję

• Ulga na wsparcie działalności sportowej, działalności kulturalnej oraz szkolnictwa wyższego i nauki

• Ulga na robotyzację

• Zmiany dotyczące restrukturyzacji

19. Prawo przedsiębiorców i prawa konsumenta

• Zmniejszenie limitu płatności gotówkowej

• Obowiązek zapewnienia możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego

• Obowiązek zapewnienia współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatni-czym

• Wprowadzenie limitu płatności gotówkowych dla transakcji z konsumentami

20. Podatek od towarów i usług

• Grupy VAT - siatka pojęciowa

• Grupy VAT - zagadnienia podstawowe

• Grupy VAT – utworzenie

• Grupy VAT – opodatkowanie

• Grupy VAT - utrata statusu podatnika

• Grupy VAT - pozostałe zagadnienia

• Grupy VAT – przepis przejściowy

• Opcja opodatkowania usług finansowych

• Szybki zwrot VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych

• Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego

• Zmiany dostosowawcze w zakresie Nomenklatury Scalonej

21. Pozostałe zagadnienia

• Nabycie sprawdzające

• Korekty a czynny żal

• Zwolnienie z obowiązku raportowania o umowach zawartych z nierezydentami

• Praca „na czarno” – wyłączenie sankcji po stronie pracownika

• Praca „na czarno” – przeniesienie sankcji na pracodawcę

• Praca „na czarno” – przepisy przejściowe

• Tymczasowe zajęcie ruchomości

• Informowanie o ryzyku uczestnictwa w karuzeli podatkowej

• Porozumienie inwestycyjne

• Porozumienie inwestycyjne – reguły kolizyjne

22. Wpływ projektowanych zmian na obciążenia podatkowo-składkowe poszczególnych form prowadzenia działalności gospodarczej

• Działalność prowadzona w formie JDG i s.c.

- Obciążenie dochodów z działalności gospodarczej osiąganych przez osoby fizyczne w roku 2022

- Moment, od którego opodatkowanie w formie liniowej będzie korzystniejsze niż opodatkowanie w formie skali podatkowej

- Przykładowa kalkulacja

• Działalność prowadzona w formie spółek handlowych

- Obciążenia związane z transferem zysku ze spółek do wspólników będących osobami fizycznymi w roku 2022

 

 

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

1. Prezentacja - Polski Ład, czyli zmiany podatkowo-składkowe

2. Nagrania wideo dwóch webinariów (trwających ok. 1,5h każdy) skierowanych wyłącznie do Uczestników szkolenia.

W trakcie webinariów prowadzący omówił najbardziej kontrowersyjne zagadnienia dotyczące Polskiego Ładu, które Uczestnikom szkolenia sprawiły największy problem.

Dodatkowo odpowiedział na pytania, które zadali uczestnicy szkolenia.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

1 Nabycie wiedzy dotyczącej Polskiego Ładu, czyli zmian podatkowo-składkowych;

2 Poznanie komentarza oraz rad prowadzącego Damiana Staszaka do omawianych zagadnień;

3 Czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią;

4 Cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

 

 

Cena: 599 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia