Radca Prawny Michał Koralewski

Radca Prawny Michał Koralewski

 

Radca prawny, doktorant na kierunku prawo WPiA Uniwersytetu Gdańskiego. Wspólnik zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Legitus s.c. w Gdańsku, wydawca, autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa cywilnego, handlowego, podatkowego i gospodarczego.  

Ekspert prawny przy organach administracji publicznej i organizacjach pozarządowych. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, instytucji sektora publicznego oraz transakcji handlowych (umowy, kontrakty)

Prawa, obowiązki i odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych

Forma szkolenia: e-learning

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 23 filmów o łącznym czasie trwania 5h 28min.
 • materiały w formie pdf.

Opis szkolenia:

Podczas szkolenia, autor – radca prawny Michał Koralewski, omawia najczęściej popełniane błędy przez członków zarządu.

Pokazuje przy jakich czynach i kiedy odpowiada się majątkiem osobistym, za co można zapłacić mandat a za co grzywnę, a kiedy można trafić do więzienia.

Zaraz za tym idzie omówienie czynności jakie należy podejmować, aby nie dopuścić do powyższych konsekwencji oraz jak należy prowadzić sprawy spółki, aby nigdy pokazywane problemy nie zaistniały.

Z materiału dowiedzą się Państwo:

 • jak skutecznie chronić swój prywatny majątek będąc członkiem zarządu spółki kapitałowej;
 • za co odpowiada zarząd w kontekście odpowiedzialności podatkowej, karno-skarbowej, karnej i korporacyjnej;
 • jakie czynności podjąć, aby zminimalizować odpowiedzialność podatkową, karno-skarbową, karną czy korporacyjną.

Co grozi Państwu, gdy jesteście prezesem lub członkiem zarządu?

W kontekście odpowiedzialności majątkowej

W jakich okolicznościach wierzyciel może przejąć prywatny majątek członka zarządu za jego zobowiązania?

Jakie czynności powinien podjąć członek zarządu, aby nie dopuścić do egzekucji z majątku własnego oraz jakie przesłanki zwalniają z odpowiedzialności?


Nie raz widziałem też orzeczenia w przedmiocie orzeczenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki na jej członków zarządu. Podobnie, jak w przypadku pierwszym odpowiedzialność  jest nieograniczona kwotowo. Co ważne wierzyciel jeszcze przed wszczęciem postępowania przeciwko członkom zarządu a już po powstaniu zaległości spółki dokonał zabezpieczenia na majątku członków zarządu zajmując ich rachunki bankowe.


Michał Koralewski

W kontekście odpowiedzialności karno-skarbowej

Za co członek zarządu otrzyma mandat, a za co grzywnę?

Co zrobić, gdy pracownik rozliczający podatki popełni błąd, a Tobie zagraża grzywna?

Jaki jest zakres odpowiedzialności członka zarządu na gruncie karno-skarbowym i jak skutecznie się przed nią bronić?

Spotkałem się również z grzywnami (mandatami) nakładanymi przez inspektorów pracy na członków zarządu, jako pracodawców, w wysokości 5.000 zł. Obecnie inspektorzy nie nakładają już grzywien, robi to sąd, ale wysokość grzywny została powiększona do 30.000 zł.

Michał Koralewski


W kontekście odpowiedzialności karnej

Czy wiedzą Państwo, że zagraża Wam kara grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności aż w X przypadkach?O większości pewnie nie słyszeliście albo nawet byście się zdziwili.

Poznajcie listę przestępstw, na popełnienie których jesteście szczególnie narażeni, kary, które Wam za to grożą oraz strategie obronne, które możecie zastosować.

Miałem też klientów – członków zarządu, którzy zostali ukarani przez sąd rejestrowy grzywnami w wysokości po 1.500 zł za niezłożenie zaległych sprawozdań finansowych spółki za lata poprzednie.


W końcu znam też przypadek, gdy dłużnik został skazany na dwa lata pozbawienia wolności za ucieczkę z majątkiem, która polegała na tym, że zakładał on kolejne spółki z o.o. i przenosił na nie majątek poprzedniej spółki (zrobił tak kilkakrotnie).


Michał Koralewski

 

W kontekście odpowiedzialności cywilnoprawnej

Kiedy członek zarządu odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki oraz jak bronić się przed odpowiedzialnością z tym związaną?

Poznacie konkretne czynności, które należy podjąć i w jakim terminie, aby uniknąć odpowiedzialności.

Kilkakrotnie zdarzały mi się przypadki, gdy członkowie zarządu odpowiadali własnym majątkiem za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli z uwagi na bezskuteczność egzekucji prowadzonej z majątku samej spółki. Członkowie zarządu odpowiadali do pełnej wysokości zadłużenia, w niektórych przypadkach było to nawet kilka milionów złotych.


Michał Koralewski

 

W kontekście odpowiedzialności korporacyjnej

Członek zarządu naruszając postanowienia umowy spółki o zasadach jej reprezentacji zawarł nieważny kontrakt z osobą trzecią, w wyniku czego spółka poniosła stratę majątkową lub Zarząd zbywa nieruchomość spółki bez zgody wspólników wyrażonej w formie uchwały, gdy zgodnie z postanowieniami umowy spółki uchwała taka jest wymagana.

Jakie są konsekwencje tego typu błędów oraz jak minimalizować ryzyko ich wystąpienia?

Zawinione i niezawinione szkody na rzecz spółki, czyli przed kim i za co odpowiada członek zarządu oraz w jakim zakresie?

Zakres szkolenia:

1.    Obowiązki zarządu.
2.    Kształtowanie pozycji zarządu w spółce.
3.    Kompetencje zarządu.
4.    Zatrudnianie członków zarządu.
5.    Odpowiedzialność członków zarządu.

Program szkolenia

1. Obowiązki zarządu na etapie tworzenia spółki.

 • System spółek w prawie polskim.
 • Różnice między spółkami.
 • Procedura tworzenia spółek kapitałowych.

2. Obowiązki zarządu względem sądu rejestrowego.

 • Konsekwencje, gdy zgłoszenie do KRS zawiera braki.
 • Przykłady wadliwych zgłoszeń do rejestru:
 • braki usuwalne
 • braki nieusuwalne
 • drobne uchybienia
 • Jak postępować w sytuacji  złożenia nieprawidłowych dokumentów do rejestru?
 • Jakie dokumenty podpisuje zarząd?
 • Zasada jednego okienka.
 • Jak rozwiązać umowę spółki?

3. Grzywny nakładane przez sąd.

 • Co zrobić, aby grzywna została umorzona?  
 • Jakie są sposoby na uniknięcie  grzywny?

4. Oświadczenie o wniesieniu wkładu do spółki.

 • Jak oświadczenie o wniesieniu wkładu do spółki wpływa na odpowiedzialność członków zarządu?  

5. Pozycja zarządu w spółce.

 • Jak ukształtować umowę spółki?
 • Jak kształtować kompetencje  zarządu?
 • Regulamin zarządu – do czego jest potrzebny?
 • Jak określać zadania poszczególnych członków zarządu?

6. Prokurent.

 • Rola prokurenta w spółce.
 • Kto powołuje,  a kto może odwołać prokurenta?
 • Cztery możliwości zatrudnienia prokurenta w spółce – który najkorzystniejszy?

7. Zarząd a inne organy spółki.

 • Kompetencje Rady Nadzorczej w sp. z o.o. a w S.A.
 • Reprezentacja spółki przez zarząd, gdy zarząd musi uzyskać zgodę innego organu spółki.
 • Jakie są konsekwencje braku wymaganej zgody?
 • Nieznajomość prawa szkodzi.
 • Skutki reprezentacji przez „fałszywego pełnomocnika”.
 • Jak się zabezpieczyć?
 • Pełna odpowiedzialność odszkodowawcza.
 • Kompetencje Komisji Rewizyjnej.
 • Kompetencje wspólników w spółce z o.o.
 • Kompetencje akcjonariuszy.

8. Kompetencje zarządu.

 • Prawo  bieżącego zarządu spółką. (prowadzenie spraw spółki, reprezentowanie spółki)
 • Prawa  procesowe (powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały, powództwo o uchylenie uchwały)
 • Uprawnienia  Zarządu względem wspólników: zwoływanie zgromadzeń i  udział w zgromadzeniach, wyrażanie zgody na zbycie, zastawienie, oddanie w użytkowanie udziałów/akcji.
 • Uprawnienia w zakresie kapitału zakładowego spółki.

9. Obowiązki bilansowe.

 • W zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 • W zakresie sprawozdawczości.
 • Odpowiedzialność, gdy zlecono prowadzenie ksiąg podmiotom trzecim.
 • Odpowiedzialność, gdy księgi prowadzi konkretnie wyznaczona w firmie osoba.
 • Odpowiedzialność, gdy nie ma wyznaczonej osoby do prowadzenia ksiąg.
 • Jak uwolnić się od odpowiedzialności?

10. Obowiązki korporacyjne.

 • prowadzenie ksiąg korporacyjnych,
 • wysyłanie wezwań, zawiadomień oraz ogłoszeń,
 • przestrzeganie ograniczeń w działalności konkurencyjnej.

11. Zarząd jako pracodawca.

 • Obowiązki pełnomocnika ds. pracowniczych?
 • Kiedy potrzebny jest akt notarialny?

12. Umowy z członkami zarządu.

 • Jak zawrzeć umowę z członkiem zarządu na podstawie uchwały (jaka powinna być treść uchwały)?
 • Jak zawrzeć umowę z członkiem zarządu przez pełnomocnika (kto powołuje pełnomocnika)?
 • Akt powołania ( w jakiej formie, czy wymagane jest zawieranie dodatkowych umów z członkiem zarządu)
 • Umowa o pracę (odpowiedzialność członka zarządu – orzecznictwo).
 • Kiedy umowa o dzieło a kiedy zlecenie? – przykłady
 • Umowa o świadczenie usług (przykłady czynności, które mogą być wykonywane na podstawie dodatkowej umowy o świadczenie usług bez dodatkowej umowy o dzieło, które nie są traktowane jako czynności zarządzania przedsiębiorstwem)
 • Kontrakt menadżerski
 • Jakie są ograniczenia podatkowe oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych  w zawieraniu wielu  umów z członkami zarządu?

13. Rodzaje odpowiedzialności.

 • Jakie są rodzaje odpowiedzialności i co one oznaczają?
 • Odpowiedzialność  korporacyjna.

14. Odpowiedzialność deliktowa.

 • Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce przez członka zarządu.
 • Jakie przesłanki muszą zaistnieć, aby pozwać członka zarządu?
 • Co zrobić, gdy grozi nam odpowiedzialność deliktowa?
 • Kto ma kompetencje, aby pozwać członka zarządu?
 • Jak określa się okres przedawnienia?
 • Jak uwolnić się od odpowiedzialności względem spółki?

15. Odpowiedzialność kontraktowa.

 • Jak bronić się przez odpowiedzialnością kontraktową?
 • Jakie klauzule dodawać do umów, aby się zabezpieczyć?

16. Odpowiedzialność cywilnoprawna.

 • Za zobowiązania spółki względem wierzycieli spółki.
 • Jaki jest zakres odpowiedzialności?
 • Bezskuteczność egzekucji – jak się bronić?
 • Jakie są przesłanki zwalniające z odpowiedzialności?
 • Sposoby na wierzycieli.
 • Jak uwolnić się od odpowiedzialności względem wierzycieli spółki?
 • Odpowiedzialność na gruncie prawa upadłościowego i naprawczego.

17. Odpowiedzialność podatkowa.

 • Zakres odpowiedzialności.
 • Jak bronić się  przed odpowiedzialnością podatkową?

18. Odpowiedzialność karno- skarbowa.

 •  Jak bronić się  przed odpowiedzialnością karno-skarbową?

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • nagrania wideo - 23  filmy o łącznym czasie trwania 5h 28min.
 • prezentacja do szkolenia – 77 slajdów
 • skrypt do prezentacji – 68 stron z omówieniem najważniejszych slajdów.

Na slajdach zebrane są najważniejsze informacje dotyczące praw, obowiązków i odpowiedzialności członków zarządu. Jest to wyselekcjonowana wiedza w „pigułce”, którą każdy członek zarządu powinien poznać.

Skrypt jest rozwinięciem informacji zawartych na slajdach. Jeśli uznacie, że jakiś slajd szczególnie Państwa dotyczy lub chcecie zapoznać się z interpretacją informacji zawartych na konkretnym slajdzie wówczas sięgacie po skrypt, w którym znajdziecie szczegółowy opis tego tematu.

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności,
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania.

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt.

W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki „lista faktur”.

Zapraszamy Państwa do nabycia szkolenia w promocyjnej cenie: 99,00 zł brutto