dr Krzysztof Biernacki

dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

Prowadzenie biura rachunkowego w 2020r.

Cena: 349 zł brutto

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 15 filmów o łącznym czasie trwania  04 godz. 20 min 28 s.
 • materiały w formie pdf oraz word

W czym pomoże to szkolenie:

Jaki wpływ na prowadzenie BIURA RACHUNKOWEGO ma wejście w życie NOWEGO pliku JPK?

Poznaj główne ZAGROŻENIA i dowiedz się jak minimalizować ryzyko popełnienia błędu po 1-10-2020 roku!!!

Jak poukładać relacje między BIUREM RACHUNKOWYM a Klientem z perspektywy ostatnich zmian w przepisach podatkowych, szczególnie w kontekście Nowego JPK?

Jak powinna wyglądać umowa pomiędzy Biurem Rachunkowym a Klientem ze szczególnym uwzględnieniem nowej struktury JPK_VDEK?

Jak ograniczyć odpowiedzialność Biura Rachunkowego względem Klienta poprzez zastosowanie odpowiednich zapisów w umowie, a także poprzez odpowiednie wykorzystanie korespondencji mailowej?

Jakie czynności powinno podejmować Biuro Rachunkowe, aby nie narazić się na zarzut niedołożenia należytej staranności?

Opis szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli BIUR RACHUNKOWYCH, a także wszystkich tych, którzy rozliczają podatkowo podmioty gospodarcze.

Zmiany przepisów, pojawienie się NOWYCH obowiązków oraz NOWYCH, dotkliwych sankcji w przepisach podatkowych w znacznym stopniu podnosi ryzyko związane z prawidłowym ustalaniem zobowiązań podatkowych.

Celem szkolenia jest wskazanie ryzyk związanych z prowadzeniem tego typy działalności w 2020 roku oraz pokazanie jak można je minimalizować.

Program szkolenia:

1. Umowa pomiędzy biurem rachunkowym a kontrahentem ze szczególnym uwzględnieniem nowej struktury JPK_VDEK

 • Wpływ zmian przepisów podatkowych na zapisy umów pomiędzy biurem rachunkowym a kontrahentem
 • Zmiany w podatku VAT – nowy JPK_VDEK – czy zapisy umowne rozwiążą problem odpowiedzialności biura rachunkowego ?
 • Split payment i rejestr podatników VAT czynnych a zapisy w umowie;
 • Nowe wyłączenia z kosztów podatkowych – zabezpieczenie przed brakiem informacji od podatnika;
 • Zapisy umowne a przekazywanie dokumentów i plików JPK na okoliczność zakończenia umowy.

Ciągłe zmiany w przepisach podatkowych prowadzą do konieczności doprecyzowania relacji pomiędzy biurem rachunkowym a kontrahentem. W szczególności związane jest to z przekazywaniem informacji o dokonywanych transakcjach, gdyż nałożone na podatników obowiązki mogą być realizowane tylko przez nich bezpośrednio. Biuro rachunkowe lub księgowość może tylko weryfikować przekazywane dokumenty i odpowiednio określić zobowiązanie podatkowe.

Jest to obecnie istotne w związku z wprowadzeniem nowego pliku JPK_VDEK i zwiększenia zakresu informacji, które podatnicy powinni przekazywać do organów podatkowych.

Niezwykle istotnym zagadnieniem jest postrzeganie zmian z perspektywy odpowiedzialności osób prowadzących rozliczenia księgowe. Pytanie, które należy sobie obecnie zadać brzmi: na ile istniejąca umowa lub procedury przekazywania danych do biura księgowego pozwalają jednoznacznie określić, kto ponosił będzie odpowiedzialność za błędne ustalenie podstawy opodatkowania.

Ma to ścisły związek m.in. z koniecznością weryfikacji podatników w rejestrze ministerstwa finansów, kwalifikacji płatności w ramach tzw. obligatoryjnego split paymentu, rozliczania kosztów podatkowych i podatku VAT przy zapłacie należności, a także określonych transakcji, dla których ustawodawca przewidział dodatkowe oznaczenia w pliku JPK_VDEK.

Obecnie ważne jest jednoznaczne określenie procedur w relacjach biuro rachunkowe - kontrahent pozwalających zarządzać tą odpowiedzialnością lub ją minimalizować.

Istotnym elementem kształtowania tej odpowiedzialności jest zarówno umowa pomiędzy biurem rachunkowym i kontrahentem, jak też bieżąca korespondencja mailowa.

Należy pamiętać o podwyższonym standardzie tzw. należytej staranności po stronie biura rachunkowego. Skutkować to powinno szczególnym nadzorem z jednej strony nad wypełnianiem obowiązków określonych umową, a z drugiej nad precyzyjnym określeniem procedur wymiany informacji. W znacznej mierze to ostatnie zagadnienie będzie kształtowało zakres odpowiedzialności biura rachunkowego.

 

2. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy biurem rachunkowym a organami podatkowymi

 • ePUAP przy wysyłaniu i odbieraniu korespondencji;
 • Portal www.biznes.gov.pl/pl i dostępne na nim usługi;
 • Przesyłanie tzw. fakultatywnych plików JPK przy kontroli lub czynnościach sprawdzających: o Nowa struktura pliku JPK_FA o Wyciągi bankowe w alternatywnych formatach dla JPK_WB;
 • Pozostałe platformy elektroniczne istotne dla pracy księgowych

Okres ostatnich kilku miesięcy, w którym wystąpiła epidemia COVID-19, doprowadził do zwiększonego zastosowania elektronicznych form kontaktu. Dotyczy to również kontaktów biur rachunkowych z organami podatkowymi.

W tej części spotkania omówione zostaną nowe rozwiązania elektroniczne oraz platformy udostępnione przez rząd lub Ministerstwo Finansów do kontaktu oraz przesyłania danych podatkowych. Omówione zostaną również wybrane fakultatywne pliki JPK w kontekście praktyki ich wykorzystywania przez organy podatkowe podczas kontroli lub postępowań podatkowych.

3. Obowiązki księgowego przy schematach podatkowych

 • Księgowy jako Wspomagający w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej;
 • Rodzaje schematów podatkowych i ich definicje
 • Raportowanie schematów do Szefa KAS
 • Obowiązki księgowych przy wdrażaniu schematów podatkowych w przedsiębiorstwie

Obecnie wszelkiego rodzaju transakcje zmierzające do obniżenia obciążeń podatkowych postrzegane są przez jako działanie na granicy prawa, określane przez ustawodawcę mianem uchylania czy też unikania opodatkowania.

Konsekwencją takiego podejścia było wdrożenie obowiązku raportowania schematów podatkowych, czyli rozwiązań prowadzących do możliwości uzyskania korzyści podatkowej przez podatników.

Szerokie i wcześniejsze od zakładanego wdrożenie unijnych przepisów w tym zakresie doprowadziło do wielu trudności z ich interpretacją.

W obszarze schematów podatkowych rola księgowe jest o tyle istotna, że nieprawidłowe działania może prowadzić do pojawienia się po jego stronie odpowiedzialności karnej skarbowej.

W konsekwencji znajomość regulacji w obszarze funkcjonowania i raportowania schematów jest formą minimalizacji tej odpowiedzialności.

4. Zmiany w terminach rozliczeń podatkowych związanych z epidemią COVID-19 – zagadnienia ważne dla księgowych

 • Terminy wpłat zaliczek na podatek dochodowy od pracowników;
 • Wpłaty zaliczek zryczałtowanych;
 • Przesunięte terminy na wypełnienie obowiązków informacyjnych w zakresie sprawozdawczości podatkowej;
 • Pozostałe zmiany

Wiosną 2020r. wprowadzono szereg regulacji, które były odpowiedzią na epidemię COVID-19. Część z nich dotyczyła przepisów podatkowych i zmieniała terminy związane z wypełnieniem obowiązków informacyjnych oraz ewidencyjnych przez podatników.

W związku z faktem, że w praktyce obowiązki te najczęściej realizowane są przez biura rachunkowe lub księgowych, w tej części spotkania omówione zostaną te zmiany, które są istotne z perspektywy obsługi księgowej podatników.

Tematy poszczególnych filmów:

1. Wprowadzenie do szkolenia

2. Umowa pomiędzy biurem a kontrahentem

 • Rodzaje odpowiedzialności

3. Umowa pomiędzy biurem a kontrahentem

• Zakres odpowiedzialności dłużnika 

• Odpowiedzialność wspólników spółek

4. Umowa pomiędzy biurem a kontrahentem

 • Funkcje umowy pomiędzy biurem rachunkowym a podatnikiem
 • Struktura umowy (zakres minimalny)

5. Umowa pomiędzy biurem a kontrahentem

 • Przepływ informacji w firmie a JPK_VDEK
 • Odpowiedzialność biura
 • Umyślność
 • Źródła dostępu do informacji przez biuro rachunkowe
 • Funkcja faktury w nowym JPKu – perspektywa biura

6. Umowa pomiędzy biurem a kontrahentem

 • Ewidencja sprzedaży – dodatkowe oznaczenia (towary)
 • Ewidencja sprzedaży – dodatkowe oznaczenia (usługi)
 • Identyfikacja towarów i usług
 • Świadczenia złożone – przesłanki

7. Umowa pomiędzy biurem a kontrahentem

 • Ewidencja sprzedaży – oznaczenie procedur
 • Elementy brane pod uwagę w relacji do kontrahenta
 • Zakres odpowiedzialności (KC)
 • Elementy odpowiedzialności
 • Modele kontrahentów

8. Umowa pomiędzy biurem a kontrahentem

 • Standardowa klauzula zabezpieczająca
 • Szczegółowa klauzula zabezpieczająca

9. Umowa pomiędzy biurem a kontrahentem

 • Zasady ujmowania kodów w plikach JPK
 • Przykład kwalifikacji GTU_13
 • Klasyfikacja statystyczna dla GTU_13
 • Wyjaśnienia statystyczne do 49.41.19.0

10. Umowa pomiędzy biurem a kontrahentem

 • Ewidencja sprzedaży – oznaczenia dokumentów
 • Ewidencja zakupu – oznaczenia dokumentów
 • Odpowiedzialność karna skarbowa
 • Samodzielność działania
 • Oznaczenie MPP
 • Poprawianie błędnego dokumentu
 • Zawarcie /zmiana umowy (tryb ofertowy)
 • Zakończenie trwania umowy
 • Przedawnienie
 • Zakończenie umowy a przekazanie danych

11. Umowa pomiędzy biurem a kontrahentem

 • Sankcje administracyjne – art. 109 UoVAT
 • Dodatkowe obowiązki po stronie biura

12. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy biurem rachunkowym a organami podatkowymi

13. Obowiązki księgowego przy schematach podatkowych

14. Zmiany w terminach rozliczeń podatkowych związanych z epidemią COVID-19 – zagadnienia ważne dla księgowych

15. Odpowiedzi na pytania

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja – Prowadzenie biura rachunkowego w 2020 roku
 • Broszura informacyjna dot. struktury JPK_VAT z deklaracją
 • Objaśnienia podatkowe z dnia 31 stycznia 2019 r. - INFORMACJE O SCHEMATACH PODATKOWYCH (MDR)
 • OBJAŚNIENIA PODATKOWE z dnia 21 lipca 2020 r. W SPRAWIE NOWYCH PREFERENCJI STOSOWANYCH W ZWIĄZKU Z PONOSZENIEM NEGATYWNYCH KONSEKWENCJI EKONOMICZNYCH Z POWODU COVID-19
 • Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
 • WYJAŚNIENIA do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015)
 • MDR Ordynacja podatkowa

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy na temat podatkowych oraz poza podatkowych aspektów prowadzenia biura rachunkowego w 2020 roku;
 • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego dr Krzysztofa Biernackiego do omawianych zagadnień;
 • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
 • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki "lista faktur".

Cena: 349 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 349 zł brutto