Arkadiusz Szulc

Arkadiusz Szulc

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Katedry Rachunkowości, specjalista w zakresie organizacji rachunkowości finansowej i podatkowej w małych i średnich przedsiębiorstwach, trener oraz wykładowca w Sopockiej Szkole Wyższej w zakresie podatków, rachunkowości oraz systemu ubezpieczeń społecznych, wieloletni praktyk w zakresie księgowości prowadzący własną firmę consultingowo-rachunkową. Posiada uprawnienia wydane przez Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg oraz certyfikat Głównego Księgowego wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Laureat wielu ogólnopolskich konkursów o tematyce rachunkowo-podatkowej, autor wielu publikacji w zakresie rachunkowości i zarządzania.

 

 

Sprawozdanie finansowe za 2022 z elementami bilansowego zamknięcia roku

Cena: 799 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 9 filmów o łącznym czasie trwania  10 godz. 13 min. 40 s.
 • materiały w formie pdf 

Film wideo ze szkolenia

Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczony jest do osób, które rozliczają Podmioty na pełnej księgowości.

Naszym celem jest pomóc osobom będącym praktykami, które potrzebują usystematyzować lub pogłębić wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków.

Szkolenie przygotowane z myślą o głównych księgowych, osobach prowadzących biura rachunkowe, jak również ich pracownikach, a także pracownikach działów finansowo księgowych w przedsiębiorstwach.

Ma charakter praktyczny. Prowadzi je Praktyk dla Praktyków!

Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy w zakresie obowiązków związanych z bilansowym zamknięciem roku oraz przygotowaniem sprawozdania finansowego.

Prowadzący, podczas szkolenia omówi te zagadnienia, które w tym okresie są najważniejsze, które są często pomijane oraz te, gdzie występuje największe ryzyko popełnienia błędu.

Uwaga Prowadzącego szkolenie skupiona jest na praktycznych kwestiach zamykania ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego.

Szczególnie zadowolone z kursu będą osoby, które cenią podejście praktyczne. Będzie tam minimalna ilość teorii, natomiast dużo praktyki i przykładów z życia.

Dowiesz się między innymi:

 • Jak przygotować się do BILANSOWEGO zamknięcia roku?
 • Jak przygotować SPRAWOZDANIE FINANSOWE zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa bilansowego?
 • Jak rozliczyć różnice pomiędzy wynikiem BILANSOWYM a PODATKOWYM?

Wszystko w oparciu o zapisy na kontach, z uwzględnieniem prawa bilansowego i podatkowego.

Program:

1. Inwentaryzacja – zasady ewidencji oraz rozliczania różnic inwentaryzacyjnych

2. Podstawowe zasady tworzenia rezerw na zobowiązania

3. Odroczony podatek dochodowy

4. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

5. Elementy sprawozdania finansowego

6. Bilans

• środki trwałe – wycena

• instrumenty finansowe

• kredyty i pożyczki

• wycena zapasów

• odpisy aktualizujące zapasy

• inne kategorie warte uwagi

7. Rachunek zysków i strat

• zmiana stanu produktów

• pozostałe przychody i koszty operacyjne

• różnice kursowe

8. Zestawienie zmian w kapitale własnym

9. Rachunek przepływów pieniężnych

10. Informacja dodatkowa

11. Badanie sprawozdania finansowego

12. Elektroniczne sprawozdanie – zasady sporządzania i przekazywania w tym obowiązki osób sporządzających i podpisujących sprawozdanie

Tematy poszczególnych filmów:

1. Omówienie programu szkolenia, elektroniczne sprawozdanie

 • Warunki użyteczności sprawozdania finansowego
 • Trzy obszary wymagające weryfikacji
 • Przesłanki braku kontynuacji działalności
 • Zdarzenia po dniu bilansowym 
 • Uproszczenia (zasada istotności)
 • Prezentacja podatku dochodowego 
 • Terminy 
 • Podpisywanie sprawozdania finansowego 
 • Kierownik jednostki 
 • Odpowiedzialność
 • Elementy sprawozdania finansowego 
 • Podpisy elektroniczne 
 • Przekazywanie sprawozdania finansowego 
 • Inwentaryzacja zadanie 1

2. Inwentaryzacja

 • Inwentaryzacja – wstęp
 • Obowiązki kierownika jednostki
 • Formy inwentaryzacji
 • Metody inwentaryzacji
 • Metody i termin
 • Obowiązek i odstąpienie
 • Etapy inwentaryzacji
 • Dokumentacja
 • Różnice inwentaryzacyjne
 • Kompensata – zasady 
 • Inwentaryzacja zadania 2,3,4

3. Różnice kursowe

 • Wycena należności i zobowiązań na dzień ich powstania 
 • Wycena na dzień bilansowy 
 • Metoda bilansowa i podatkowa 
 • Prezentacja różnic kursowych – zadanie 1,2,3 
 • Kompensata należności i zobowiązań – zadanie 4

4. Odpisy aktualizujące należności

 • Odpisy aktualizujące w prawie bilansowym
 • Sposób dokonywania odpisów
 • Odpisy aktualizujące w prawie podatkowym
 • Uprawdopodobnienie nieściągalności
 • Rozwiązanie/wykorzystanie odpisu w prawie podatkowym
 • Należność uznana za nieściągalną
 • Moment ujęcia podatkowego
 • Należności przedawnione
 • Umorzenie należności
 • Zadanie 1-3
 • Ustawa o rachunkowości – informacja dodatkowa
 • Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych – omówienie tabelki 

5. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe

 • Inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
 • Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i rezerwy na zobowiązania 
 • Ustalanie przychodów z kontraktów długoterminowych 
 • Metody ustalania przychodu z wykonania niezakończonej usługi 
 • Zadania 1-10

6. Odroczony podatek dochodowy

 • Kto musi
 • Przepisy bilansowe a podatkowe
 • Różnice przejściowe
 • Rodzaje różnic przejściowych
 • Podział różnic przejściowych
 • Ujęcie syntetyczne
 • Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 • Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 • Prezentacja w bilansie
 • Stopa podatkowa
 • 2 zadania odroczony: 1 wprowadzające – koniec roku, 2 – ustalenie rachunku zysków i strat

7. Sprawozdanie finansowe

 • Elementy sprawozdania finansowego 
 • Środki trwałe – wycena
 • Środki trwałe - wyłączenia 
 • Instrumenty finansowe 
 • Kredyty i pożyczki 
 • Wycena zapasów
 • Odpisy aktualizujące zapasy 
 • Zmiana stanu produktów 
 • Zestawienie zmian w kapitale własnym
 • Rachunek przepływów pieniężnych – zadania

8. Badanie Sprawozdania finansowego, pytania i odpowiedzi

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

1. Prezentacje - Sprawozdanie finansowe z 2022 rok z elementami bilansowego zamknięcia roku.

2. Notatki do rozwiązywanych zadań i załączniki.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Nabycie wiedzy dotyczącej sprawozdań finansowych za 2022 i bilansowego zamknięcia roku;
 • Poznanie komentarza oraz rad prowadzącego Arkadiusza Szulc do omawianych zagadnień;
 • Czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią;
 • Cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania.

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt.

W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki „lista faktur”.

Cena: 799 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)