Bartosz Majerski

Bartosz Majerski

adwokat, wspólnik w Kancelarii Adwokackiej Iuridica, absolwent prawa UJ oraz studiów podyplomowych „Zamówienia Publiczne”  SGH, wpisany na listę ekspertów Ministerstwa Gospodarki w obszarze zamówień publicznych.
Specjalista w zakresie zamówień publicznych: praktyka w kontroli zamówień publicznych w jednostce odpowiedzialnej za wdrażanie programu POIiŚ oraz współpraca z kancelariami prawnymi.

Obecnie prowadzi własną kancelarię adwokacką zajmującą się obsługą prawną przedsiębiorców i doradztwem z zakresu zamówień publicznych.  Wykładowca na podyplomowych studiach Zamówienia Publiczne na Politechnice Krakowskiej oraz autor publikacji w prasie branżowej. 

Zamówienia publiczne dla początkujących – krok po kroku, z uwzględnieniem najnowszej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Forma szkolenia: e-learning

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo -  filmów o łącznym czasie trwania 9h 30 min 10s.
 • materiały w formie pdf.

Ciekawe, przydatne szkolenie zarówno dla zamawiających jak i wykonawców omawiające Prawo zamówień publicznych od podstaw. Wszystko co trzeba wiedzieć przygotowując zamówienie albo planując złożyć ofertę.

Każdy omawiany etap postępowania zawiera dużo przykładów - problemów z życia wziętych, ich konkretnych rozwiązań i najczęściej popełnianych błędów.

Duża ilość przykładów sprawia, że dość obszerny zakres przepisów nie nuży słuchacza.

Przykłady - ćwiczenia praktyczne opracowano  w oparciu o wyniki kontroli Przewodniczącego Urzędu Zamówień Publicznych  oraz orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej.

Podczas szkolenia poruszane są najbardziej aktualne oraz najczęściej występujące problemy z zakresu zamówień publicznych.

Szkolenie przydatne każdemu, kto chce uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe lub pogłębić i usystematyzować już posiadaną wiedzę z zakresu zamówień publicznych.

Adresaci szkolenia:

Polecamy to szkolenie zarówno zamawiającym (pracownikom działów zamówień publicznych i członków komisji przetargowych) jak też wykonawcom, głównie osobom odpowiedzialnym za prawidłowe przygotowanie ofert.

Opis szkolenia:

Wykładowca przedstawia od podstaw wszystkie szczegóły postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Skupia się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z praktycznym stosowaniem przepisów i zasad udzielania zamówień (szczególnie wynikających z dyrektyw UE).

Każdy element szkolenia ilustrowany jest analizą przypadków (także w formie dyskusji nad problemami przedstawionymi przez uczestników) oraz licznymi ćwiczeniami praktycznymi.

Formuła zajęć oparta jest o rozwiązywanie tzw. case study, opracowanych w oparciu o wyniki kontroli Przewodniczącego Urzędu Zamówień Publicznych oraz orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej.

Po szkoleniu każdy z uczestników nabędzie wiedzę na temat systemu zamówień publicznych oraz podstawowe umiejętności dotyczące przygotowania najważniejszych dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zakres szkolenia:

 1. Podstawy prawne i zasady udzielania zamówień.
 2. Łączenie i dzielenie zamówień.
 3. Tryby postępowań.
 4. Jak prawidłowo oszacować wartość zamówienia i prawidłowo opisać przedmiot zamówienia?
 5. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)
 6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – co musi a co może zawierać ?
 7. Wykluczenie wykonawcy – kiedy trzeba a kiedy można ?
 8. Warunki udziału w postępowaniu.
 9. Jakie kryteria oceny ofert zastosować ?
 10. Umowa o zamówienie publiczne

Program szkolenia

1. Wstęp.

2. Podstawy prawne.

3. Przepisy wykonawcze.

4. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

5. Progi kwotowe.

6. Schemat postępowania dla początkujących.

7. Zakres podmiotowy stosowania ustawy.

8. Zasady zamówień publicznych cz.1

9. Zasady zamówień publicznych cz.2

10. Zasady zamówień publicznych cz.3

11. Terminy w zamówieniach publicznych.

12. Ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach. Plany postępowań o udzielenie zamówień.

13. Komunikacja zamawiającego z wykonawcą. Przepisy intertemporalne (przejściowe do 18.10.2018r.)

14. Opis przedmiotu zamówienia. W jaki sposób prawidłowo, zgodnie z ustawą opisać przedmiot zamówienia – przykłady.

 15. Opis przedmiotu zamówienia – umowy o pracę. Celem nowelizacji ustawy jest promować zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

 • „Zamówienia zastrzeżone” - promowanie rozwiązań, które służą pewnym grupom np. niepełnosprawni, bezrobotni, bezdomni itp.

16. Szacowanie zamówień.

 • Prawidłowe szacowanie zamówień.
 • Dzielenie zamówienia na części - przykłady.

17. Dokumentowanie postępowania.

 • Wymóg zawarcia w  protokole powodów nie podzielenia zamówienia na części,
 • Promowanie przez ustawodawstwo unijne wykonawców małych.  

18. Szacowanie zamówień, dzielenie zamówienia casue study.

19. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 • Obligatoryjna i fakultatywna treść.
 • Wniosek wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ.  

20. Ogłoszenie o zamówieniu – co powinno zawierać, gdzie znaleźć wzór?

 • Zmiana treści ogłoszenia i jego konsekwencje.

21. Tryb udzielenia postępowania.

 • Przetarg nieograniczony – terminy składania ofert.
 • Przetarg ograniczony – postępowanie dwuetapowe, terminy składania wniosków, terminy składania ofert.
 • Zapytanie o cenę (art. 69) – powszechnie dostępne usługi i dostawy o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne.

22. Zamówienia z wolnej ręki. Kiedy można ten tryb zastosować?  

23. Zamówienia in-house.

24. Wykluczenie wykonawcy – przesłanki obligatoryjne.

25. Wykluczenie wykonawcy – przesłanki  fakultatywne. Środki naprawcze (self-cleaning).

26. Warunki udziału w postępowaniu.

 • Uprawnienia,  zdolność ekonomiczna i finansowa, zdolność techniczna lub zawodowa – doświadczenie.

27. Konsorcjum – warunki udziału w postępowaniu.

28. Poleganie na zasobach innego podmiotu.

 • Oświadczenia i dokumenty w postępowaniu.
 • JEDZ-oświadczenie wykonawcy – forma złożenia.

29. Odwrócona procedura - odwrócenie etapów oceny.

30. Kryteria oceny ofert.

31. Przesłanki odrzucenia oferty.

32. Wadium –zabezpieczenie oferty.

 • Kiedy możemy, a kiedy musimy żądać wniesienia wadium, formy.
 • Zmiany w podejściu -  po nowelizacji ustawa nakazuje odrzucenie oferty, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub wniesione nieprawidłowo.

33. Rażąco niska cena.

34. Umowy w zamówieniach publicznych.

 • Wykonawca ma wpływ (choć ograniczony) na kształtowanie zapisu umowy.
 • Solidarna odpowiedzialność wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
 • Umowa o podwykonawstwo.  

35. Bezpośrednia zapłata. Kary umowne. Zmiany umowy. Zmiany w procedurze odwoławczej. Usługi społeczne.

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • prezentacja – Zamówienia publiczne dla początkujących
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r.w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców postępowaniu o udzielenie zamówienia
 • USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania.

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt.

W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki „lista faktur”.

Zapraszamy Państwa do nabycia szkolenia w promocyjnej cenie: 197,00 zł brutto