Kamil Zięba

Kamil Zięba

Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska w zakładach przemysłowych oraz Pełnomocnik Zarządu ds. Systemów Zarządzania Środowiskowego. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorant i wykładowca w Katedrze Pracy i Stosunków Przemysłowych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca ds. CSR w obszarze m. in. ochrony środowiska przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zmiany obowiązków przedsiębiorców w zakresie prawa ochrony środowiska w 2019 r.

Cena: 148 zł brutto

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 16 filmów o łącznym czasie trwania   4 godz. 59 min.  29 s.
 • materiały w formie pdf oraz word

Film wideo ze szkolenia

UWAGA – termin na złożenie większości sprawozdań dotyczących ochrony środowiska upływa 31 marca 2019!!!

Ostatni rok przyniósł wiele zmian w prawie odpadowym. Nowelizacja ustawy o odpadach (i ustaw powiązanych) wpływa znacząco na prowadzenie działalności gospodarczej w jakikolwiek sposób związanej z gospodarką odpadami.

Szczególne dotyczy to firm wytwarzających, magazynujących, zbierających, przetwarzających a także transportujących odpady.

Do głównych, nowych zagrożeń związanych z prowadzeniem działalności przez te firmy między innymi należy:

 • rygory natychmiastowego wykonania wstrzymania działalności i wyłączenia zastosowania możliwości odwołania się do sądów,
 • bardzo szeroki zakres uprawnień dla organów kontrolnych (w tym kontrole interwencyjne, nocne, finansowe, sieciowe, międzywojewódzkie),
 • nowe wysokości kar wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz z ustawy o odpadach.

Kolejnym ważnym tematem omawianym podczas szkolenia jest wskazanie najnowszych zmian w przepisach dotyczących emisji do powietrza.

Z tej części dowiecie się Państwo między innymi:

 • jak sprawdzić, czy w naszym zakładzie występuje emisja wymagająca zgłoszenia lub pozwolenia?
 • kiedy należy zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Operatorów (obowiązek posiadaczy klimatyzacji i systemów chłodniczych)?
 • kiedy instalację należy zgłosić, a kiedy należy uzyskać pozwolenie na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza? - szczegółowe wyjaśnienie,
 • jakie są obowiązki wynikające ze zgłoszeń i pozwoleń?

Bardzo ważnym elementem szkolenia jest omówienie sprawozdawczości w ochronie środowiska, którą należy sporządzić w pierwszym kwartale roku.

Dzięki szkoleniu dowiecie się kto i jakie sprawozdania musi przygotować, jak poszczególne sprawozdania należy wypełnić, na co zwrócić szczególną uwagę podczas ich tworzenia, w jaki sposób i gdzie przesłać, aby spełnić wszystkie obowiązki w ww. zakresie, a przy tym nie podlegać pod sankcje prawne.

Program szkolenia:

Część I: Gospodarka odpadami

 • rewolucja w ewidencji i sprawozdawczości od 2020 r. wg projektu zmiany ustawy o odpadach z dnia 2 listopada 2018 r.
 • ewidencja i sprawozdawczość on-line za pośrednictwem BDO od 2020 r.
 • obligatoryjny monitoring miejsc magazynowania odpadów,
 • zakres obligatoryjnego dostosowania decyzji w zakresie gospodarki odpadami w ciągu 12 miesięcy od daty wejścia w życie zmiany ustawy o odpadach,
 • skrócenie czasu magazynowania odpadów,
 • limity zbieranych odpadów,
 • niezapowiedziane kontrole WIOŚ i straży pożarnej przed wydaniem i zmianą większości decyzji w -gospodarce odpadami,
 • obowiązkowe zabezpieczenie roszczeń w gospodarowaniu odpadami – kto będzie musiał wpłacić depozyt lub wykupić ubezpieczenie,
 • łatwiejsze wstrzymanie działalności przez WIOŚ,
 • uzyskiwanie decyzji w gospodarce odpadami (wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie) krok po kroku wg znowelizowanych zasad,
 • nowy rodzaj decyzji - decyzja o uznaniu za produkt uboczny,
 • nowe wyższe kary w gospodarce odpadami, w tym w transporcie odpadów
 • wypełnianie karty ewidencji odpadów krok po kroku,
 • ewidencjonowanie odpadów wytwarzanych w instalacji i poza instalacją.
 • przekazywanie odpadów osobom fizycznym, profesjonalnie i nieprofesjonalnie zbierającym odpady.

Część II: Emisje do powietrza

 • Omówienie najnowszych zmian w ustawie – Prawo Ochrony Środowiska
 • Jak sprawdzić, czy w naszym zakładzie występuje emisja wymagająca zgłoszenia lub pozwolenia?
 • Kiedy należy zarejestrować się Centralnym Rejestrze Operatorów (obowiązek posiadaczy klimatyzacji i systemów chłodniczych)?
 • Źródła emisji zorganizowanej i niezorganizowanej w przedsiębiorstwie
 • Instalacje, źródła, emitory, emisje – analiza struktury technologicznej w zakładach.
 • Zmiana pozwolenia lub zgłoszenia - kiedy jest konieczna?
 • Obowiązki wynikające ze zgłoszeń i pozwoleń.
 • Analiza instalacji, których eksploatacja powoduje emisje do powietrza. Przykłady praktyczne
 • Obowiązki monitoringowe związane z oddziaływaniem zakładu na środowisko (obowiązek prowadzenia pomiarów emisyjnych, obowiązek stosowania metodyk referencyjnych)
 • Kiedy instalację należy zgłosić, a kiedy należy uzyskać pozwolenie na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza? - szczegółowe wyjaśnienie
 • Obliczenia emisji w praktyce – przykłady wyliczeń

Część III: Sprawozdawczość w ochronie środowiska

 • Źródła obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych
 • Rodzaje sprawozdań oraz terminy ich składania
 • Kto ma obowiązek raportowania do KOBIZE i jak uzupełnić raport?
 • Zmiany w zakresie sprawozdawczości do KOBIZE
 • Rejestracja i raportowanie do KOBIZE wg nowych przepisów
 • Rejestracja zakładu w KOBIZE – ułatwienia dla nowych podmiotów
 • Przepisy dotyczące raportowania emisji z samochodów i innych urządzeń mobilnych
 • Jak sprawdzić, czy w naszym zakładzie występuje emisja, która wymaga naliczania do raportu KOBIZE?
 • Utworzenie konta w Krajowej bazie – rejestracja podmiotu.
 • Jakie dane można zaktualizować w Krajowej bazie on-line, a jakie należy aktualizować za pomocą wniosków?
 • Jak uzyskać dostęp do konta w KOBIZE, jeśli zmienili się pracownicy w firmie?
 • Jak dodać nowe miejsce korzystania ze środowiska (np. zakład)?
 • Co zrobić, gdy w danym roku nie powstała emisja, ale zakład nadal działa?
 • Jak utrzymać spójność pomiędzy raportem do KOBIZE, bazą CRO i innymi sprawozdaniami np. w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska?

Część IV: Opłaty za korzystanie ze środowiska

 • Kto jest zobowiązany do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2018 r.?
 • Jakie zmiany planowane są w opłatach środowiskowych od 2018 r. i od 2019 r. (zmiany w opłatach za pobór wód, zrzut ścieków i emisje do powierza)?
 • Jak w praktyce naliczać opłaty środowiskowe (przykładowe obliczenia)?
 • Jak sprawdzić, czy w naszym zakładzie występuje emisja, która wymaga naliczania opłat?
 • Czy każda emisja musi być rozliczana np. z klimatyzacji w samochodach?
 • Jakie dane są niezbędne do naliczenia opłat i gdzie szukać tych danych?
 • Obliczenia opłat w praktyce – przykłady wyliczeń
 • Zasady naliczania opłat środowiskowych dla emisji zorganizowanej i niezorganizowanej
 • Przygotowanie sprawozdania do urzędu marszałkowskiego
 • Kto będzie zwolniony ze składania opłat środowiskowych wg nowych przepisów
 • Naliczanie opłat środowiskowych na podstawie danych z raportu do KOBIZE
 • Opłaty za składowanie odpadów wg nowych stawek od 2018 r. – czy dotyczą tylko składowisk odpadów?
 • Zaległe opłaty środowiskowe – kiedy je składać, jak je naliczyć?
 • Rozbieżności w interpretacjach różnych urzędów
 • Błędy w naliczaniu opłat środowiskowych – jak uniknąć wezwania do korekty?
 • Kary, opłaty podwyższone

Tematy poszczególnych filmów:

1. Wstęp do szkolenia

2. Ochrona środowiska – najnowsze akty prawne i ich wpływ na funkcjonowanie firm

3. Gospodarka odpadami

 • ustawa o odpadach według nowych zasad

4. Gospodarka odpadami

Zabezpieczenie roszczeń dla magazynowania odpadów

 • Obowiązek aktualizacji zezwoleń
 • Monitoring magazynowanych odpadów

5. Gospodarka odpadami - Warunki transportu odpadów (art. 24 UO)

 • Transport odpadów od 2018 r. 6. Gospodarka odpadami
 • Magazynowanie odpadów (art. 25 UO) - Wymagania dla magazynowania

7. Gospodarka odpadami

 • Podstawowe definicje w zakresie gospodarki odpadami
 • Kiedy odpad jest niebezpieczny?
 • Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny
 • Utrata statusu odpadów
 • Znaczenie katalogu odpadu
 • Katalog odpadów
 • Grupy odpadów
 • Klasyfikacja odpadów

8. Gospodarka odpadami

 • Ewidencja odpadów – zasady wypełniania

  • Karta Ewidencji Odpadów
  • Karta Przekazania Odpadów

9. Gospodarka odpadami

 • sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami

10. Gospodarka odpadami

 • BDO – rejestr
 • BDO – najważniejsze zmiany
 • BDO – opłata rejestrowa i roczna

11. Gospodarka odpadami

 • Planowane zmiany – BDO
 • Ewidencja odpadów i ich przekazywanie
 • Zwolnienie z obowiązku ewidencji odpadów

12. Emisje do powietrza

 • Raport KOBIZE
 • System Zarządzania Emisjami Gazów Cieplarnianych i Innych Substancji
 • Najważniejsze zmiany – KOBIZE

13. Emisje do powietrza

 • KOBIZE – raportowanie – wypełnianie dokumentów – sprawozdawczość

14. Emisje do powietrza

 • drugi sposób liczenia emisji do powietrza
 • KOBIZE raportowanie

15. Emisje do powietrza

 • wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z silników spalinowych – przykład z samochodami
 • opłaty za korzystanie ze środowiska

16. Centralny Rejestr Operatorów

 • generalne zasady

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja - Zmiany obowiązków przedsiębiorców w zakresie prawa ochrony środowiska w 2019 r.
 • Kalendarz dotyczący sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska
 • Załącznik 1 - WŁAŚCIWOŚCI POWODUJĄCE, ŻE ODPADY SĄ ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI
 • Załącznik 2 – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów
 • Załącznik 3 - WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT
 • Odpady – formularze BDO
 • Odpady – magazynowanie odpadów
 • Odpady – monitoring odpadów
 • Opłaty od 2018 roku

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy na temat zmian w prawie ochrony środowiska obowiązujące w 2019 roku;
 • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, eksperta w dziedzinie prawa ochrony środowiska Kamila Zięby do omawianych zagadnień;
 • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
 • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

 

 

Cena: 148 zł brutto