Damian Staszak

Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

Zmiany podatkowe na 2023 rok

Cena: 698 zł brutto

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 23 wideo nagrań, których łączny czas wynosi 11 godz. 08 min. 43 s.
 • materiały w formie pdf

Opis szkolenia:

Z racji szerokiego zakresu zmian podatkowych, które wejdą w życie w 2023 roku, zaplanowane zostało dwudniowe szkolenie.

Celem szkolenia będzie zapoznanie i przygotowanie uczestników do nadchodzących zmian w 2023r., który będzie szczególny, jeśli chodzi o zmiany podatkowe. Wejdą w życie zmiany dotykające wielu różnych obszarów działalności podatników i płatników:

1. część rozwiązań przewidzianych w ustawie wprowadzającej Polski Ład 2.0 (ustawa z pierwszego półrocza 2022 roku nowelizująca przede wszystkim Polski Ład w zakresie PIT) wchodzi w życie właśnie dnia 01.01.2023r.;

2. ustawa Polski Ład 3.0 (ustawa, nad którą prace legislacyjne zakończono w październiku 2022 roku, nowelizująca przede wszystkim Polski Ład w zakresie CIT);

3. rozwiązania dotyczące Grup VAT jako odrębnych podatników – te zmiany miały zostać wdrożone już w lipcu 2022 roku, jednak ostatecznie doszło do przesunięcia ich wejścia na 01.01.2023r.;

4. planowane jest również wprowadzenie szeregu zmian w ustawie o VAT, które to objęte zostały pakietem SLIM VAT 3. Obecnie trwają prace legislacyjne nad pakietem SLIM VAT 3 – te zmiany również mają wejść życie w 2023 roku;

5. inne zmiany podatkowe, które będą omawiane w trakcie szkolenia.

 

Program:

1) Podatek dochodowy od osób prawnych, w szczególności zmiany wynikające z Polskiego Ładu 3.0, w tym:

 • zmiany w estońskim CIT
 • zmiany w regulacjach dot. cen transferowych (zmiany równoległe w PIT)
 • zmiana terminu płatności składek w części finansowanej przez płatnika umożliwiająca memoriałowe rozliczenie KUP (zmiany równoległe w PIT) 
 • kolejna próba naprawy regulacji dot. finansowania dłużnego
 • zmiany w uldze na złe długi (zmiany równoległe w PIT)
 • zmiany w regulacjach dot. zagranicznych jednostek kontrolowanych 
 • zmiany w podatku od przerzuconych dochodów 
 • zmiany w podatku od przychodów z budynków (zmiany równoległe w PIT) 
 • zmiany w minimalnym podatku dochodowym – złagodzenie przepisów 
 • zmiany dot. opodatkowania spółek holdingowych 
 • rozszerzenie uprawnień płatnika do składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty (zmiany dotyczą również płatników będących podatnikami PIT) 
 • zmiany dotyczące deklaracji CIT-ST 
 • zmiana terminu aktualizacji indywidualnych danych podatnika
 • rezygnacja z wprowadzenia mechanizmu wyłączania KUP w zakresie „ukrytej dywidendy” 
 • od kiedy wejdą w życie niższe limity amortyzacyjne dla samochodów osobowych z wysoką emisją CO2? (zmiany równoległe w PIT) 
 • od kiedy wchodzi w życie obowiązek przesyłania ksiąg i ewidencji za pomocą środków ko-munikacji elektronicznej? (zmiany równoległe w PIT)

2) Podatek dochodowy od osób fizycznych, w szczególności zmiany wynikające z Polskiego Ładu 2.0, w tym:

 • wsteczna zmiana formy opodatkowania wybranej na rok 2022 – możliwości, istota i skutki
 • likwidacja ulgi dla klasy średniej a obowiązek zwrotu przez naczelnika urzędu skarbowego różnicy pomiędzy podatkiem należnym za 2022 r. wynikającym z zeznania rocznego a hipotetycznym podatkiem należnym za 2022 r. (o ile taka różnica wystąpi)
 • zmiana terminu składania zeznania rocznego przez podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i zmiana terminu wpłacania podatku za ostatni miesiąc/kwartał roku podatkowego
 • dochody małoletnich dzieci – zasady rozliczania
 • obligatoryjne opodatkowanie „najmu prywatnego” ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 • definitywne wyłączenie amortyzacji nieruchomości mieszkalnych (zmiany równoległe w CIT)
 • ulga na zabytki – ograniczenie możliwości stosowania ulgi 
 • zaliczki opłacane samodzielnie 
 • oświadczenia i wnioski składane płatnikom (zmiany dotyczą również płatników będących podatnikami CIT) 
 • kwota zmniejszająca podatek – nowe zasady rozliczania, w tym możliwość rozliczania kwoty zmniejszającej podatek przez kilku płatników (zmiany dotyczą również płatników będących podatnikami CIT) 
 • zwolnienie z obowiązku poboru zaliczek na PIT przez płatnika na wniosek podatnika (zmiany dotyczą również płatników będących podatnikami CIT) 
 • stawka PIT – uwaga na zmianę w zasadach pobierania zaliczek przez pracodawców od pracowników osiągających u danego płatnika przychody nie tylko z umowy o pracę (zmiany dotyczą również płatników będących podatnikami CIT) 
 • podwyższenie do 1,5% kwoty PIT przekazywanej przez podatników na rzecz OPP 
 • zmiany w uldze B+R (zmiany równoległe w CIT) 
 • od kiedy nastąpi zmniejszenie limitu płatności gotówkowych w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami? (zmiany równoległe w CIT) 
 • kiedy wejdzie w życie obowiązek przyjmowania płatności w kwocie przekraczającej 20 tys. zł na rachunek płatniczy w transakcjach z konsumentami pod sankcją rozpoznania dodatkowego przychodu? (zmiany równoległe w CIT)

3) Podatek od towarów i usług, w tym:

I. Grupy VAT, w tym m.in.:

 • Grupa VAT jako odrębny podatnik – istota rozwiązania
 • warunki utworzenia Grupy VAT – powiązania finansowe, ekonomiczne i organizacyjne
 • status przedstawiciela Grupy VAT
 • opodatkowanie czynności podejmowanych przez Grupę VAT i członków Grupy VAT
 • zakupy dokonywane przez Grupę VAT i przez członków Grupy VAT – odliczanie podatku naliczonego
 • transakcje dokonywane pomiędzy członkami Grupy VAT
 • transakcje dokonywane pomiędzy Grupą VAT/członkami Grupy VAT a innymi podatnikami
 • fakturowanie transakcji z udziałem Grupy VAT
 • rozliczenia w momencie utworzenia Grupy VAT
 • ewidencje w Grupie VAT
 • Grupa VAT a podatek dochodowy
 • Grupa VAT a PCC

II. SLIM VAT 3, w tym m.in.:

 • limit sprzedaży dla małych podatników
 • kursy przeliczeniowe walut obcych dla faktur korygujących
 • WDT – dokumenty potwierdzające wywóz otrzymane z opóźnieniem
 • likwidacja obowiązku posiadania faktury przy WNT
 • zaokrąglanie współczynnika przy odliczaniu podatku naliczonego w systemie proporcji
 • rozliczanie różnic między proporcją wstępną a proporcją ostateczną przy odliczaniu po-datku naliczonego w systemie proporcji
 • brak obowiązku ustalania współczynnika (prewspółczynnika) wstępnego w porozumieniu z naczelnikiem urzędu skarbowego
 • możliwość rezygnacji z wystawiania faktur zaliczkowych
 • warunki zwrotu podatku VAT dla podatników bezgotówkowych (15-dniowy termin zwrotu podatku VAT)
 • brak obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych z kas rejestrujących
 • dodatkowe zobowiązania podatkowe – stawki, uznaniowość sankcji
 • korygowanie transakcji rozliczonych w OSS
 • Konsolidacja wiążących informacji (WIS, WIA, WIT i WIP) i ujednolicenie procedur wydawania, uchylania i zmiany WIS oraz WIA

III. Inne, w tym m.in.:

 • zmiany w zakresie obowiązywania stawek VAT
 • tarcza antyinflacyjna a obniżenie stawek VAT dla niektórych towarów i usług
 • kiedy wejdzie w życie obowiązkowy KSeF?
 • kiedy wejdzie w życie obowiązek zapewnienia współpracy pomiędzy kasą rejestrującą a terminalem płatniczym?

4) Pozostałe zmiany, w tym:

• komplementariusze w SKA objęci ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym

• podatek od spadków i darowizn – podwyższone kwoty wolne dla darowizn na cele mieszkaniowe, zmiana skali podatkowej, nowe kwoty wolne.

Tematy poszczególnych filmów:

1. Omówienie programu szkolenia

2. Estoński CIT

3. Ceny transferowe

4. Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez płatnika jako KUP

5. Aktualizacja wyceny środków trwałych i koszty finansowania dłużnego

 • Limitowanie kosztów finansowania dłużnego
 • Wyłączenie kosztów finansowania dłużnego z KUP
 • „Ukryte dywidendy” wyłączone z KUP – rezygnacja z kontrowersyjnej regulacji
 • Ulga na pierwszą emisję publiczną

6. Ulga na złe długi

7. Podatek od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej

8. Podatek od przerzuconych dochodów

9. Podatek od przychodów z budynków – procedura zwrotu podatku

10. Minimalny podatek dochodowy

11. Opodatkowanie spółek holdingowych, podatek u źródła, deklaracja CIT-ST

12. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

 • Informacja o dzieciach w przypadku skorzystania przez osobę fizyczną ze zwolnienia dla rodzin wielodzietnych (4+) 
 • Rozszerzenie uprawnień podatnika do składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty 
 • Rezygnacja z 50% KUP przez podatników innych niż pracownicy 
 • Udostępnienie zeznań podatkowych za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego oraz ich akceptacja przez podatnika
 • Likwidacja ulgi dla klasy średniej

13. Zmiana formy opodatkowania wybranej przez przedsiębiorców na rok 2022

14. Zeznanie podatkowe za rok 2022 – o czym jeszcze pamiętać?

15. Zmiany dotyczące ulgi na zabytki

16. Oświadczenia i wnioski składane płatnikom

17. Rozliczanie kwoty zmniejszającej podatek przez płatnika

 • Rozliczanie kwoty zmniejszającej podatek przez płatnika
 • Zwolnienie z obowiązku poboru zaliczek na PIT
 • Płatnicy – uporządkowanie regulacji dotyczących zakładu pracy
 • Płatnicy – zmiany dostosowawcze

18. Wyłączenie amortyzacji nieruchomości mieszkaniowych

 • Wyłączenie amortyzacji nieruchomości mieszkaniowych 
 • Przychody z najmu – formy opodatkowania 
 • Wysokość diet w podróży krajowej

19. PIT i CIT - zmiany w kolejnych latach

 • Zmniejszenie limitu płatności gotówkowej
 •  Wprowadzenie limitu płatności gotówkowych dla transakcji z konsumentami 
 • Zmiany w limitach odpisów amortyzacyjnych i opłat związanych z samochodami osobowymi

20. Grupy VAT

21. Pakiet SLIM VAT 3 – projekt

 • Pakiet SLIM VAT 3 – etap prac nad ustawą 
 • Mały podatnik 
 • Kursy przeliczeniowe dla faktur korygujących 
 • WDT – dokumenty potwierdzające wywóz otrzymane z opóźnieniem 
 • WIS – najważniejsze zmiany 
 • Zwolnienie szczególne przy imporcie towarów 
 • Brak obowiązku ustalania proporcji wstępnej w porozumieniu z NUS 
 • WNT – brak obowiązku posiadania faktury dla zachowania prawa do odliczenia VAT 
 • Terminy zwrotu VAT – szybki zwrot VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych 
 • Fikcja prawna zakładająca, że proporcja = 100% 
 • Rozliczanie różnic między proporcją wstępną a proporcją ostateczną 
 • Wystawianie faktury zaliczkowej , gdy dostawa /usługa występuje w tym samym miesiącu 
 • Faktura do paragonu w postaci elektronicznej 
 • Brak dodatkowego zobowiązania podatkowego i podwyższonych odsetek za zwłokę przy płatności w MPP 
 • Możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych 
 • Zwrot ulgi za zakup kasy rejestrującej dla podatników korzystających ze zwolnień VAT 
 • Dodatkowe zobowiązanie podatkowe 
 • Zwrot podatku VAT podróżnym 
 • Korygowanie transakcji rozliczonych w OSS – przypadki szczególne 
 • Zmiany w ustawie Prawo bankowe 
 • Pozostałe zmiany

22. Pozostałe zmiany w podatku VAT

 • VAT – „zablokowanie” podwyższonych stawek VAT, czyli jak długo może trwać tymczasowość? 
 • VAT – obniżenie niektórych stawek VAT w ramach tarczy antyinflacyjnej 
 • Obowiązkowy KSeF 
 • Obowiązek zapewnienia współpracy pomiędzy kasą rejestrującą a terminalem płatniczym

23. Pozostałe zmiany podatkowe

 • Akcyza i podatek od sprzedaży detalicznej – zwolnienia , wyłączenia i obniżone stawki w ramach tarczy antyinflacyjnej
 • Ordynacja podatkowa – informacja o umowach zawartych z nierezydentami
 • Składka zdrowotna – podstawa wymiaru składek w przypadku nieprzekazania do ZUS informacji o miesięcznym dochodzie lub przychodzie 
 • Komplementariusze SKA 
 • Podatek od spadków i darowizn

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja – Zmiany podatkowe w roku 2023,
 • Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT,
 • Obowiązkowy KSeF- projekt ustawy
 • Rozporządzenie z dnia 2.12.2022 w sprawie obniżonych stawek VAT,
 • EPD – 20, PIT – 2 (9) 19, PIT 2A (8) 13, PIT-3 (7) 01, PIT3 (8) 14
 • Ustawa Nowelizująca CIT
 • Ustawa Nowelizująca PIT

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy dotyczącej zmian podatkowych na 2023 rok;
 • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego Damiana Staszaka do omawianych zagadnień;
 • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
 • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Przelewy24 – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

 W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki „lista faktur”.

Cena: 349 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 698 zł brutto