Damian Staszak

Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

Zmiany podatkowe w roku 2021

Cena: 249 zł brutto

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 22 filmów o łącznym czasie trwania  05 godz. 49 min. 22 s.
 • materiały w formie pdf oraz word

O czym jest to szkolenie!

No i stało się!

Sejm uchwalił nowelizacje ustaw podatkowych, Prezydent podpisał, a w dniu 30-11-2020 nowelizacje zostały opublikowanie e Dzienniku Ustaw.

NOWE przepisy będą obowiązywać już od 1 stycznia 2021.

Należą do nich:

 • CIT dla spółek komandytowych,
 •  estoński CIT,
 • ograniczenie ulgi abolicyjnej,
 • podatek od cukru – nowa opłata,
 • podatek CIT dla (niektórych) spółek jawnych,
 • NOWA instytucja – spółka NIERUCHOMOŚCIOWA,
 • pakiet SLIM VAT.

Opis szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się ewidencją księgową i podatkową podmiotów pro-wadzących działalność gospodarczą, a także do pracowników i właścicieli biur rachunkowych.

Celem niniejszego szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami podatkowymi, które wejdą w życie w roku 2021.

W trakcie szkolenia poszczególne zagadnienia zostaną omówione z wykorzystaniem przykładów praktycz-nych, dzięki czemu uczestnicy bez trudu będą w stanie ocenić wpływ zmian na dokonywane przez nich rozli-czenia podatkowe.

 

Program szkolenia:

1) Pakiet SLIM VAT, w tym m.in. zmiany dotyczące:

 • rozliczania faktur korygujących
 • eksportu - w zakresie stosowania stawki 0% dla otrzymanych zaliczek
 • kursów przeliczeniowych dla transakcji zawieranych w walutach obcych
 • wydłużenia terminu na rozliczenie podatku VAT naliczonego
 • odliczania podatku VAT z faktur dot. nabycia usług noclegowych w celu ich odsprzedaży
 • zwiększenia limitu na prezenty o małej wartości
 • funkcjonowania wiążących informacji stawkowych (WIS)
 • podatników mających prawo do rozliczeń kwartalnych
 • uproszczeń w funkcjonowaniu mechanizmu podzielonej płatności • funkcjonowania systemu TAX FREE

2) Pakiet zmian w podatkach dochodowym, w tym m.in. zmiany dotyczące:

 • opodatkowania spółek komandytowych i części spółek jawnych podatkiem CIT – rozlicza-nie podatku CIT na poziomie spółek oraz podatku PIT na poziomie wspólników
 • ograniczenia możliwości rozliczania strat przy restrukturyzacjach
 • podwyższenia limitu przychodów uprawniających do korzystania z obniżonej stawki CIT (9%)
 • opodatkowania tzw. cichych rezerw przy likwidacji spółki
 • ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej
 • wprowadzenie obowiązku sporządzania i podania do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy dla części podatników CIT
 • ograniczenia możliwości zmiany wysokości stawek amortyzacyjnej w sytuacji, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia
 • zwolnienia z podatku od przychodów z budynków
 • spółek nieruchomościowych – definicja, funkcja płatnika, obowiązki informacyjne
 • definicji używanych środków trwałych na potrzeby ustalenia indywidualnych stawek amorty-zacyjnych
 • podniesienia limitu przychodów umożliwiających wybór opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • podniesienia limitu przychodów uprawniających do kwartalnych wpłat ryczałtu od przycho-dów ewidencjonowanych
 • rozszerzenia kręgu podmiotów mogących opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • obniżenia niektórych stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • ograniczenia warunków umożliwiających skorzystanie z karty podatkowej
 • dopuszczenia czasowego zwiększenia stanu zatrudnienia przez przedsiębiorców opłacają-cych kartę podatkową

3) Pozostałe zmiany, w tym m.in. zmiany dotyczące:

 • wprowadzenia estońskiego CIT – zakres podmiotowy, warunki, zasady funkcjonowania, skutki wdrożenia na przykładzie
 • sprzedaży wysyłkowej – rewolucja w zakresie rozliczania sprzedaży wysyłkowej w rozumieniu przepisów ustawy o VAT
 • pakiet e-commerce
 • paragonów fiskalnych z NIP nabywcy - faktury uproszczone ?
 • podatku u źródła – rozwiązanie problemu zmian z 2019 roku, których wejście w życie odro-czono do 1.01.2021 r.
 • ulgi na robotyzację
 • utworzenia nowej formy prowadzenia działalności: prostej spółki akcyjnej • Centralny Rejestr Faktur – plany legislacyjne
 • dodatkowych danin publicznych, m.in. podatku od sprzedaży detalicznej, opłaty cukrowej, opłaty od deszczu

Tematy poszczególnych filmów:

1. Wprowadzenie do szkolenia

2. Pakiet SLIM VAT

a) Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe

b) Korekta zmniejszająca – sprzedawca

c) Korekta zmniejszająca – nabywca

d) Korekta zmniejszająca w praktyce

e) Korekta zmniejszająca – przepisy przejściowe

f) Korekta zwiększająca – sprzedawca

g) Korekta zwiększająca – nabywca

h) Prezenty o małej wartości

3. Pakiet SLIM VAT

a) Przeliczanie kursów walutowych

4. Pakiet SLIM VAT

a) Zaliczki w eksporcie

5. Pakiet SLIM VAT

a) Zmiany w WIS

6. Pakiet SLIM VAT

a) Termin odliczania podatku naliczonego

b) Nabycie usług noclegowych a prawo do odliczenia VAT

c) Deklaracje kwartalne

d) WNT paliw silnikowych

7. Pakiet SLIM VAT

a) Wyeliminowanie wad legislacyjnych i nadregulacji – wybrane zagadnienia

8. Pakiet SLIM VAT

a) Mechanizm podzielonej płatności

b) Zwolnienie podmiotowe

c) Załącznik nr 15

d) System TAX FREE

e) Zwolnienie od akcyzy samochodów hybrydowych

f) Wejście w życie ustawy

9. Pakiet zmian w podatkach dochodowych

a) Etap legislacji i używane skróty

b) Spółki komandytowe jako podatnicy CIT

10. Pakiet zmian w podatkach dochodowych

a) Opodatkowanie wypłat zysku na rzecz komandytariuszy

b) Opodatkowanie wypłat zysku na rzecz komplementariuszy

11. Pakiet zmian w podatkach dochodowych

a) Spółki jawne jako podatnicy CIT

b) Opodatkowanie wypłat zysku na rzecz wspólników spółki jawnej

c) Opodatkowanie spółki jawnej – podsumowanie

12. Pakiet zmian w podatkach dochodowych

a) Zmiana wysokości stawek amortyzacyjnych

b) Zmiana definicji używanych środków trwałych

13. Pakiet zmian w podatkach dochodowych

a) Dokumentacja cen transferowych

14. Pakiet zmian w podatkach dochodowych

a) Ulga abolicyjna

15. Pakiet zmian w podatkach dochodowych

a) Spółki nieruchomościowe – definicja

b) Spółki nieruchomościowe – zbycie udziałów

c) Spółki nieruchomościowe – obowiązki informacyjne

16. Pakiet zmian w podatkach dochodowych

a) Podatek od przychodów z budynków – zwolnienie

b) Rozliczanie strat przy restrukturyzacji

c) Opodatkowanie cichych rezerw przy likwidacji spółki lub spółdzielni

d) Obniżona stawka CIT

e) Realizowana strategia podatkowa

f) Zmiana definicji wolnych zawodów w podatku zryczałtowanym

g) Limit kwot umożliwiających zastosowanie ryczałtu

h) Stawki ryczałtu dla wolnych zawodów i działalności związanej z nieruchomościami

i) Karta podatkowy, gdy małżonek prowadzi działalność

j) Karta podatkowy – dopuszczenie czasowego zwiększenia stanu zatrudnienia

17. Pozostałe zmiany

a) Estoński CIT – etap legislacji i używane skróty

b) Estoński CIT – warianty opodatkowania

18. Pozostałe zmiany

a) Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych – zakres podmiotowy

b) Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych – bezpośrednie nakłady na cele inwestycyjne

c) Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych – zakres przedmiotowy

d) Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych – podstawa opodatkowania

e) Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych – wysokość podatku

f) Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych – domiar zobowiązania podatkowego

g) Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych – opodatkowanie wspólnika przy wy-płacie zysku

h) Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych – kalkulacja opłacalności

i) Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych – kalkulacja opłacalności dla małych podatników

19. Pozostałe zmiany

a) Specjalny fundusz inwestycyjny

b) Sprzedaż wysyłkowa i pakiet e-commerce

c) Sprzedaż wysyłkowa

20. Pozostałe zmiany

a) Pakiet e-commerce

21. Pozostałe zmiany

a) Faktury uproszczone

b) Podatek u źródła

c) Ulga na robotyzację

22. Pozostałe zmiany

a) Prosta spółka akcyjna

b) Centralny rejestr faktur

c) Nowe podatki 2021

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja – Zmiany podatkowe w roku 2021
 • Ustawa dotycząca zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa dotycząca zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw ie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
 •  Ustawa dotycząca zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy dotyczącej zmian podatkowych w roku 2021
 • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego Damiana Staszaka do omawianych zagadnień;
 • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
 • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

 

 

Cena: 249 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 249 zł brutto