NOWOŚCI


21.03.2023

Nowy post
20.03.2023 - Przetarg nieograniczony od A do Z wraz z przygotowaniem niezbędnych dokumentów zamówienia

zgłoszeniowy form
###SECTIONSMENU###

###TO_TOP###

Kliknij, aby zapisać się na szkolenie >>>>>>>>>>>>

###TO_TOP###

Film wideo ze szkolenia

###TO_TOP###

Przetarg nieograniczony wg ustawy Prawo Zamówień Publicznych ? przygotowanie postępowania wraz z omówieniem najważniejszych elementów Specyfikacji Warunków Zamówienia. Przygotowanie prawidłowej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

###TO_TOP###

Na szkoleniu dowiesz się:

 • W jaki sposób przeprowadzić procedurę postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, krok po kroku
 • Jak wygląda procedura odwrócona?
 • Jak prawidłowo skonstruować Specyfikację Warunków Zamówienia?
 • Kiedy warto przewidzieć wizję lokalną?
 • Jak prawidłowo badać i dokonywać oceny ofert?
 • Kiedy możemy uzupełniać dokumenty złożone przez Wykonawców?
 • Jakie są obowiązki informacyjne Zamawiającego po przeprowadzonym postępowaniu?
 • Czym są klauzule niedozwolone w umowie w sprawie zamówienia publicznego?
 • Jakie zapisy muszą znaleźć się w każdej umowie w sprawie zamówienia publicznego?

Na szkoleniu omówione zostaną najważniejsze obowiązki Zamawiającego związane z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, badaniem ofert oraz udzieleniem zamówienia publicznego, zgodnie z wymogami ustawy PZP.

###TO_TOP###

Program:

1 blok tematyczny:

1. Przetarg nieograniczony (przebieg postępowania krok o kroku)

2. Dokumenty zamówienia: Specyfikacja Warunków Zamówienia,

3. Procedura odwrócona

4. Kryteria oceny ofert i zasady ich oceny / przykłady z praktyki

5. Wizja lokalna

6. Wymagania dotyczące umowy o pracę, przykłady zapisów

2 blok tematyczny:

1. Badanie i ocena ofert

2. Zasady poprawiania oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych

3. Rażąco niska cena

4. Wezwania do wyjaśnienia/uzupełniania

5. Tajemnica przedsiębiorstwa

3 blok tematyczny

1. Katalog przesłanek odrzucenia ofert

2. Wybór oferty najkorzystniejszej i obowiązki informacyjne zamawiającego po wyborze oferty

3. Przesłanki unieważnienia postępowania

4. Zawarcie umowy wraz z omówieniem obligatoryjnych ogłoszeń oraz raportów dotyczących postępowania oraz umowy

5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego, w tym omówienie katalogu klauzul abuzywnych, waloryzacji itd.

###TO_TOP###

Opinie uczestników

###TO_TOP###

Informacje organizacyjne

###TO_TOP###

Cena zawiera:

 • dostęp do szkolenia on-line (szkolenie prowadzone będzie "na żywo", uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie - w czasie rzeczywistym,
 • nagranie wideo ze szkolenia - dzięki czemu będzie można ponownie przeanalizować cały przebieg warsztatów,
 • bogate materiały szkoleniowe przesłane drogą elektroniczną,
 • w ramach szkolenia sesja pytań i odpowiedzi - będzie możliwość przedyskutowania swoich wątpliwości z ekspertem - Panią Agnieszką Szajkowską, która odpowie na wszystkie pytania w trakcie szkolenia,
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
###TO_TOP###

Formularz zgłoszeniowy

###TO_TOP###

###TO_TOP###

wróć