NOWOŚCI


28.08.2023

Nowy post
29.09.2022 - TRYB PODSTAWOWY I PRZETARG NIEOGRANICZONY Z PEŁNĄ DOKUMENTACJĄ. Różnice w przebiegu postępowań i dokumentacji - Rzeszów

zgłoszeniowy form
###SECTIONSMENU###

TRYB PODSTAWOWY I PRZETARG NIEOGRANICZONY
Z PEŁNĄ DOKUMENTACJĄ.
 Różnice w przebiegu postępowań i dokumentacji

###TO_TOP###

###TO_TOP###

Cel i adresaci szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie:

 • od strony prawnej i praktycznej przebiegu nowego trybu podstawowego w wariantach 1 i 2 i przetargu nieograniczonego
 • WZ w wariancie 1 i 2 oraz pełna dokumentacja dotycząca negocjacji i ofert dodatkowych oraz SWZ w przetargu nieograniczonym

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy komórek i biur zamówień publicznych odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzanie postępowań 
 • wykonawcy 
 • podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego z zakresu zamówień publicznych 
 • osoby wykonujące kontrole zamówień publicznych 
 • osoby rozpoczynające pracę w zamówieniach publicznych.
###TO_TOP###

Materiały szkoleniowe:

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

 • ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy w postaci elektronicznej
 • prezentację obejmującą program szkolenia 
 • edytowalną wersję SWZ i pełną dokumentację niezbędną do przeprowadzenia wariantu 1 i 2 
 • edytowalną wersję SWZ i pełną dokumentację niezbędną do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
###TO_TOP###

Program szkolenia:

Przygotowanie postępowania

1. Wszczęcie postępowania.

2. Jak przygotować SWZ dla wariantu 1 i dla wariantu 2.

3. Jak przygotować SWZ dla przetargu nieograniczonego

Przebieg postępowania w wariantach 1 i 2 i przetargu nieograniczonym do składania ofert

4. Zmiany w ogłoszeniu skutkujące obowiązkiem unieważnienia postępowania

5. Postępowanie zamawiającego w przypadku jednoczesnej zmiany ogłoszenia o zamówieniu i SWZ

6. Zmiany istotne i nieistotne w ogłoszeniu o zamówieniu.

7. Jak należy przedłużać termin składania ofert w przypadku zmiany treści SWZ.

8. Składanie ofert.

Przebieg postępowania od otwarcie ofert do wyboru najkorzystniejszej oferty w wariantach 1 i 2 i przetargu nieograniczonym do składania ofert

9. Otwarcie ofert.

10. Informacja z otwarcia ofert.

11. Zawiadomienie Prezesa UZP o złożonych ofertach.

12. Badanie ofert w trybie podstawowym w wariancie 1 i 2 i przetargu nieograniczonym:

• badanie wstępnych oświadczeń w trybie podstawowym

• badanie ofert

• omówienie przesłanek odrzucenia ofert

• negocjacje w przypadku wariantu 2

• składnie ofert dodatkowych w wariancie 2

13. Ocena ofert.

14. Kwalifikacja podmiotowa wykonawcy - różnice pomiędzy trybem podstawowym a przetargiem nieograniczonym.

15. Wybór najkorzystniejszej oferty.

16. Przedłużanie terminu związania ofertą.

17. Omówienie przesłanek unieważnienia postępowania.

18. Obowiązki informacyjne po udzieleniu zamówienia.

###TO_TOP###

Wykładowca:

Józef Edmund Nowicki

Posiada 23 letnie doświadczenie w zamówieniach publicznych. Doskonale zorientowany w stosowaniu przepisów o zamówieniach publicznych. Autor cenionych komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz kilkuset publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych w czasopismach specjalistycznych. Właściciel kancelarii specjalizującej się w doradztwie z zakresu prawa zamówień publicznych. Jeden z najbardziej cenionych autorów komentarzy i publikacji oraz wykładowców z dziedziny prawa zamówień publicznych w Polsce. Cytowany w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów apelacyjnych, sądów administracyjnych, sądów okręgowych oraz Krajowej Izby Odwoławczej. Specjalizuje się m. in. w kompleksowej obsłudze zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi ubezpieczeniowe, dostawy aparatury medycznej oraz zamówień w zakresie działalności twórczej lub artystycznej. Wieloletni ekspert zewnętrzny w zakresie kontroli i oceny dokumentacji postępowań o udzielanie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w kontroli zamówień publicznych. Reprezentuje również obwinionych w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych, postępowaniu przed komisją orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz postępowaniu odwoławczym przed Główną Komisją Orzekającą. Autor opinii i ekspertyz z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. W latach 2010 - 2019 biegły sądowy w dziedzinie zamówień publicznych.

###TO_TOP###

Opinie uczestników

###TO_TOP###

Informacje organizacyjne

###TO_TOP###

Cena zawiera

###TO_TOP###

Formularz zgłoszeniowy

###TO_TOP###

Galeria ze szkolenia

###TO_TOP###

###TO_TOP###

wróć