Analiza porównawcza nowego trybu podstawowego z obowiązującym trybem przetargu nieograniczonego - szkolenie dwudniowe

Termin: 29-30 października 2020r.
Miejsce: Online
Cena: 691,00 zł netto od osoby
Trener: Józef Edmund Nowicki

właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych i ponad 500 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych …

więcej o Józef Edmund Nowicki

Celem szkolenia jest:


  • przedstawienie i omówienie od strony prawnej i praktycznej przebiegu nowego trybu podstawowego zgodnie z przepisami nowej ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019)
  • porównanie przebiegu trybu podstawowego z obowiązującym trybem przetargu nieograniczonego
  • przedstawienie dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Krajowej Izby Odwoławczej, sądów okręgowych, wyniki kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz opinie prawne Urzędu Zamówień Publicznych, które znajdzie zastosowanie równie na gruncie nowego trybu podstawowego

PROGRAM ZJAZDU

Opis przedmiotu zamówienia

1. Opisanie przedmiotu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

2. Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

3. Opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę oraz opis rozwiązania równoważnego.

4. Określenie w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy - Kodeks pracy.

5. Określenie w opisie przedmiotu zamówienia konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji.

6. Określenie w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem.

7. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

8. Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

9. Opis przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

10. Opisanie przedmiotu zamówienia przez odniesienie się w kolejności preferencji do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.

 

Ustalanie wartości zamówienia

11. Zasady szacowania wartości zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane.

12. Całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością, jako podstawa ustalenia wartości zamówienia.

13. Kryteria tożsamości przedmiotowej, podobieństwa funkcjonalnego, tożsamości czasowej zamówienia oraz wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.

14. Ustalanie wartości zamówienia z uwzględnieniem zamówień uzupełniających.

15. Ustalanie wartości zamówienia przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjna zamawiającego posiadająca samodzielność finansową.

16. Wartość umowy ramowej.

17. Ustalanie wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo lub podlegające wznowieniu.

18. Ustalanie wartości zamówienia na dostawy udzielane na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub leasingu na czas nieoznaczony lub czas oznaczony.

19. Ustalanie wartości zamówienia na usługi, których łączna cena nie może być określona.

20. Ustalanie wartości zamówienia na usługi bankowe lub inne usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi projektowania.

21. Ustalanie wartości zamówienia na usługi lub dostawy z uwzględnieniem prawa opcji.

22. Ustalanie wartości zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

23. Ustalanie wartości zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na podstawie wartości planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

24. Zaniżanie wartości zamówienia lub wybieranie sposobu obliczania wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów Pzp.

25. Ustalanie wartości zamówienia, gdy zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.

26. Zmiana ustalonej wartości zamówienia, jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie.

27. Postępowanie zamawiającego przy planowaniu nabycia podobnych dostaw.

 

Wszczęcie postępowania

28. Przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu do zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

29. Wszczęcie postępowania.

30. Dokonywanie zmian w ogłoszeniu.

31. Udokumentowanie daty przekazania ogłoszenia i przechowywanie dowodu przekazania ogłoszenia.

 

Procedury wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie podstawowym SWZ i omówienie opisu potrzeb i wymagań

 

32. Wybór najkorzystniejszej oferty bez przeprowadzenia negocjacji.

33. Wybór najkorzystniejszej oferty po negocjacji treść ofert w celu ich ulepszenia, o ile zamawiający przewidział taką możliwość.

34. Wybór najkorzystniejszej oferty po obligatoryjnych negocjacjach treść ofert w celu ich ulepszenia.

35. Treść SWZ w zależności od wybranej procedury wyboru najkorzystniejszej oferty.

36. Omówienie opisu potrzeb i wymagań.

 

Ustalenie niektórych warunków zamówienia

37. Podział zamówienia na części.

38. Określanie w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.

 

Przebieg trybu podstawowego

39. Omówienie przebiegu trybu podstawowego.

40. Wszczęcie postępowania.

41. Terminy składania ofert.

42. Składanie i otwarcie ofert.

43. Udostępnianie SIWZ.

44. Badanie ofert i omówienie przesłanek odrzucenia.

45. Ocena ofert.

46. Ocena podmiotowa wykonawców.

47. Wybór najkorzystniejszej oferty.

48. Termin związania ofertą.

49. Zakończenie postępowania. Podpisanie umowy. Unieważnienie postępowania.

 

Wadium

50. Wnoszenie wadium i formy wadium.

51. Badanie dokumentów gwarancji i poręczeń wadialnych.

52. Zatrzymanie wadium.

53. Zwrot wadium.

 

Przedmiotowe środki dowodowe

54. Charakter przedmiotowych środków dowodowych.

55. Składanie przedmiotowych środków dowodowych.

56. Żądanie przedmiotowych środków dowodowych proporcjonalnych do przedmiotu zamówienia i związanych z przedmiotem zamówienia.

57. Konsekwencje i postępowanie zamawiającego w przypadku niezłożenia przedmiotowego środka dowodowego.

 

Wykluczenie z postępowania

58. Omówienie obligatoryjnych i fakultatywnych podstaw wykluczenia.

59. Nowe zasady postępowania zamawiającego i wykonawcy w przypadku samooczyszczenia.

 

Warunki udziału w postępowaniu

60. Omówienie nowych warunków udziału w postępowaniu.

61. Określenie warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych od wykonawców środków dowodowych w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Określenie minimalnych poziomów zdolności.

62. Uznanie, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

63. Ocena zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia i wymaganie od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

64. Zwrócenie się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie, jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego.

 

Podmioty trzecie

65. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich.

66. Treść zobowiązania.

67. Ocena podmiotu trzeciego w zakresie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.

 

Podmiotowe środki dowodowe

68. Omówienie zasad składania oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.

69. Badanie aktualności oświadczeń i dokumentów.

70. Poprawianie, uzupełnianie i wyjaśnianie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.

 

Obowiązki informacyjne zamawiającego

71. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

72. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

73. Zawiadomienie o unieważnieniu poszczególnych czynności w postępowaniu.

74. Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Opinie uczestników

Co do samego szkolenia to oceniam je pozytywnie pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Pana Józefa Nowickiego oraz możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań, przed którymi prowadzący się nie wzbraniał. Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali swoje problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie, pod względem organizacyjnym – także oceniam pozytywnie.
Irena Kanbur
Kancelaria Prezydenta RP
Uczestniczyłam w szkoleniach Pana Nowickiego już parę razy i nigdy się nie zawiodłam. Duża wiedza, umiejętność jej przekazania oraz miła atmosfera na zajęciach oto główne zalety. Na pewno będę jeszcze nie raz korzystać z fachowości Pana Nowickiego. Uważam że jest jednym z lepszych szkoleniowców w tej dziedzinie.
Weronika Stachura
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Informacje organizacyjne

Termin: 29 październik 2020r.
Miejsce: Online
Cena: 691,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

  • Materiały szkoleniowe
  • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
  • Imienny Certyfikat Uczestnictwa

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Analiza porównawcza nowego trybu podstawowego z obowiązującym trybem przetargu nieograniczonego - szkolenie dwudniowe

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl