Analiza porównawcza obowiązującej i nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych Nowa formuła procedury odwróconej

Termin: 27 maja 2020r.
Miejsce: Online (od 9:30 do 15.00)
Cena: 299,00 zł netto
Trener: Józef Edmund Nowicki

właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych i ponad 500 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych …

więcej o Józef Edmund Nowicki

Film wideo ze szkolenia

Celem szkolenia jest:

 • przygotowanie zamawiających i wykonawców do stosowania przepisów nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych przez dokonanie analizy porównawczej tej nowej ustawy z przepisami obowiązującej ustawy - Prawo zamówień publicznych
 • omówienie przebiegu nowej procedury przetargu nieograniczonego przez wykazanie różnic i podobieństw.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • pracowników instytucji zamawiających (osób merytorycznie odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych)
 • wykonawców
 • podmiotów świadczących usługi doradztwa prawnego z zakresu zamówień publicznych
 • osób wykonujących kontrole zamówień publicznych
 • osób rozpoczynających pracę w zamówieniach publicznych.

Materiały szkoleniowe:

Obowiązująca i nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma również w wersji elektronicznej obowiązująca i nową ustawę - Prawo zamówień publicznych oraz prezentację mulitmedialną, która ułatwi stosowanie i zrozumienie przepisów nowej ustawy Pzp.

Program szkolenia

1. Zagadnienia wprowadzające:

• Nowe definicje ustawowe

• Nowy podział zamawiających i zamówień publicznych

• Zasada efektywnych zamówień publicznych

• Termin oznaczony w godzinach

• Plan postępowań

• Zmiany w szacowaniu wartości zamówienia

2. Przygotowanie postępowania:

• Opis przedmiotu zamówienia

• Ustalanie wartości zamówienia

• Pomocnicze działania zakupowe

• Konflikt interesów i praca komisji przetargowej

• Jak sporządzić analizę potrzeb zamawiającego

• Wstępne konsultacje rynkowe

• Wstępne zaangażowanie wykonawcy

• Publikacja ogłoszeń i zmiany ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i zamieszczanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych

3. Przedmiotowe środki dowodowe

• Składanie przedmiotowych środków dowodowych

• Uzupełnianie i wyjaśnianie środków dowodowych

4. Specyfikacja Warunków Zamówienia:

• Udostępnianie SWZ

• Zasady dokonywania zmian treści SWZ oraz wyjaśniania treści SWZ

• Udostępnianie zmian SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania

5. Komunikacja z wykonawcą:

• Forma i postać oferty oraz oświadczeń i dokumentów składanych w postępowaniu

• Podpis kwalifikowany

• Podpis osobisty

6. Przeprowadzenie postępowania z zastosowaniem nowej formuły procedury odwróconej w trybie przetargu nieograniczonego od wszczęcia postępowania do zawarcia umowy:

• Wszczęcie postępowania

• Składanie i otwarcie ofert

• Procedura dotycząca wykazywania braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• Postępowanie w przypadku awarii systemu teleinformatycznego

• Zatrzymanie wadium

• Zwrot wadium według nowych zasad

• Badanie ofert, w tym badanie rażąco niskiej ceny,

• Ocena ofert

• Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia

• Uzupełnianie, poprawianie i wyjaśnianie oświadczeń i dokumentów

• Termin związania ofertą - nowe rozwiązania prawne

• Nowe przesłanki odrzucenia oferty

• Wybór najkorzystniejszej oferty

• Zakończenie postępowania (podpisanie umowy, unieważnienie postępowania)

• Obowiązki informacyjne zamawiającego po zakończeniu postępowania

7. Umowa i zmiany umowy

• Klauzule abuzywne

• Obligatoryjne postanowienia umowne

• Jak dokonywać zmiany zawartej umowy

• Wymagania w przypadku prawa opcji w umowie

• Jak sporządzać raport z wykonanej umowy

• Postanowienia umowy dotyczące weryfikacji zatrudniania pracowników

• Elementy umowy dotyczącej robót budowlanych

• Zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy

Opinie uczestników

Co do samego szkolenia to oceniam je pozytywnie pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Pana Józefa Nowickiego oraz możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań, przed którymi prowadzący się nie wzbraniał. Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali swoje problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie, pod względem organizacyjnym – także oceniam pozytywnie.
Irena Kanbur
Kancelaria Prezydenta RP
Uczestniczyłam w szkoleniach Pana Nowickiego już parę razy i nigdy się nie zawiodłam. Duża wiedza, umiejętność jej przekazania oraz miła atmosfera na zajęciach oto główne zalety. Na pewno będę jeszcze nie raz korzystać z fachowości Pana Nowickiego. Uważam że jest jednym z lepszych szkoleniowców w tej dziedzinie.
Weronika Stachura
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Cena zawiera:

 • dostęp do szkolenia on-line
 • materiały szkoleniowe
 • możliwość zadawanie pytań na czacie
 • imienny certyfikat uczestnictwa

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Analiza porównawcza obowiązującej i nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych Nowa formuła procedury odwróconej

Chcesz wiedzieć więcej na temat Prawa Zamówień Publicznych

Czytaj portal wPrzetargach.pl - komentarze, dokumenty, pytania, opinie prawne - kliknij >>>>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl