Analiza porównawcza przepisów obowiązującej i nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych

Termin: 31 marca - 1 kwietnia 2020r.
Miejsce: Katowice
Cena: 698,00 zł netto od osoby
Trener: Józef Edmund Nowicki

właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych i ponad 500 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych …

więcej o Józef Edmund Nowicki

Celem szkolenia jest:

 • przygotowanie zamawiających i wykonawców do stosowania przepisów nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych przez dokonanie analizy porównawczej przepisów obowiązującej z nowa ustawą - Prawo zamówień publicznych
 • omówienie przebiegu nowej procedury przetargu nieograniczonego i trybu podstawowego oraz zamówienia z wolnej ręki przez wskazanie różnić i podobieństw
 • omówienie nowych dokumentów mających zastosowanie w procedurach nowej ustawy (SWZ, ogłoszenia, wezwania, zawiadomienia, informacje)

Każdy uczestnik szkolenia po odbytym szkoleniu otrzyma w wersji elektronicznej nową ustawę - Prawo zamówień publicznych oraz zestawienie porównawcze przepisów obowiązującej i nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz całą prezentacje mulitmedialną - niezwykle cenny materiał, który ułatwi stosowanie i zrozumienie przepisów nowej ustawy Pzp

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • pracowników komórek i biur zamówień publicznych instytucji zamawiających (osoby merytorycznie odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych)
 • wykonawców
 • podmiotów świadczących usługi doradztwa prawnego z zakresu zamówień publicznych
 • osób wykonujących kontrole zamówień publicznych (inspektorzy NIK, urzędów kontroli skarbowej, regionalnych izb obrachunkowych, audytorzy wewnętrzni, eksperci zewnętrzni wykonujący kontrolę zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, agenci CBA, funkcjonariusze ABW)
 • osób rozpoczynających pracę w zamówieniach publicznych.

Uczestnicy szkoleni otrzymają:

 • ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
 • obowiązującą ustawę - Prawo zamówień publicznych
 • prezentację multimedialną obejmującą program szkolenia

Program szkolenia

1. Nowe definicje, procedury i obowiązki zamawiających:

• Nowe definicje i procedury

• Nowy podział zamawiających i zamówień publicznych

• Jak udzielać zamówień bagatelnych, których wartość, bez podatku od towarów i usług, dotycząca jednorazowego zakupu, jest mniejsza niż 130 000 złotych, nie mniejsza jednak niż 50 000 złotych?

• Nowe zasady zamieszczania i publikacji ogłoszeń

• Wstępne konsultacje rynkowe

• Jak przestrzegać nowej zasady efektywnych zamówień publicznych

• Planowanie zamówień i aktualizacja planu postępowań

2. Przygotowanie postępowania:

• Jak sporządzić analizę potrzeb i wymagań?

• Opis przedmiotu zamówienia

• Ustalanie wartości zamówienia

• Określenie warunków udziału w postępowaniu

• Wykluczenie obligatoryjne i fakultatywne

3. Specyfikacja Warunków Zamówienia:

• Omówienie wzoru SWZ

• Jak dokonywać wyjaśniać i dokonywać zmian treści SWZ

4. Komunikacja z wykonawcą:

• Forma i postać oferty oraz oświadczeń i dokumentów składanych w postępowaniu

• Podpis kwalifikowany

• Podpis osobisty

• Elektroniczna kopia dokumentu

5. Przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego:

• Wszczęcie postępowania

• Składanie ofert

• Otwarcie ofert

• Nowa procedura dotycząca wykazywania braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• Postępowanie w przypadku awarii systemu teleinformatycznego

• Badanie skuteczności wniesionego wadium

• Zatrzymanie wadium

• Zwrot wadium - nowe rozwiązania prawne

• Badanie ofert, w tym rażąco niskiej ceny,

• Poprawianie omyłek w ofercie

• Ocena ofert

• Przebieg procedury odwróconej według nowych zasad

• Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia

• Uzupełnianie, poprawianie i wyjaśnianie oświadczeń i dokumentów

• Termin związania ofertą - nowe rozwiązania prawne

• Wybór najkorzystniejszej oferty

• Zakończenie postępowania (podpisanie umowy, unieważnienie postępowania)

• Obowiązki informacyjne zamawiającego po zakończeniu postępowania

6. Umowa i zmiany umowy

• Zakazane postanowienia umowne

• Obligatoryjne postanowienia umowne

• Zmiany zawartej umowy

• Wymagania w przypadku prawa opcji w umowie

• Raport z wykonanej umowy

7. Konsorcja, podwykonawcy i podmioty trzecie

• Omówienia nowych rozwiązań prawnych dotyczących konsorcjów, podwykonawców i podmiotów trzecich

• Umowa podwykonawcza

• Podwykonawcy w zamówieniach na roboty budowlane

• Powierzenie części zamówienia podwykonawcy

8. Środki ochrony prawnej

• Kto może wnieść odwołanie

• Terminy na wniesienie odwołania

• Możliwość wniesienia odwołania przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

• Sąd zamówień publicznych

Harmonogram

 • 9:00
 • 15:00
Dzień 1

Opinie uczestników

Co do samego szkolenia to oceniam je pozytywnie pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Pana Józefa Nowickiego oraz możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań, przed którymi prowadzący się nie wzbraniał. Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali swoje problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie, pod względem organizacyjnym – także oceniam pozytywnie.
Irena Kanbur
Kancelaria Prezydenta RP
Uczestniczyłam w szkoleniach Pana Nowickiego już parę razy i nigdy się nie zawiodłam. Duża wiedza, umiejętność jej przekazania oraz miła atmosfera na zajęciach oto główne zalety. Na pewno będę jeszcze nie raz korzystać z fachowości Pana Nowickiego. Uważam że jest jednym z lepszych szkoleniowców w tej dziedzinie.
Weronika Stachura
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Informacje organizacyjne

Termin: 31 marzec 2020r.
Miejsce: Katowice
Cena: 698,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
 • Imienny Certyfikat Uczestnictwa
 • Poczęstunki podczas przerw kawowych oraz lunch

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Analiza porównawcza przepisów obowiązującej i nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych

Chcesz wiedzieć więcej na temat Prawa Zamówień Publicznych

Czytaj portal wPrzetargach.pl - komentarze, dokumenty, pytania, opinie prawne - kliknij >>>>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl