Dokumentacja pracownicza w 2024r. Zajęcia warsztatowe na wzorach dokumentów. Najczęściej popełniane błędy

Szkolenie prowadzone będzie "na żywo". Uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie - w czasie rzeczywistym.

Termin: 20.06.2024r (godz 10:00 - 15:00)
Miejsce: Online
Cena: 449,00 zł netto od osoby
Trener: Kalina Kaczmarek

Ekspert prawa pracy. Posiada ponad 20-letni staż pracy w Państwowej Inspekcji Pracy na stanowisku starszego inspektora pracy. Oskarżyciel publiczny z ramienia PIP w postępowaniach sądowych. Udzielała porad prawnych w siedzibie Inspekcji Pracy oraz rozpatrywała skargi wnoszone do PIP na pracodawców, podczas prowadzenia czynności kontrolnych. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Prowadzi działalność konsultingowo – szkoleniową w zakresie „twardego HR” m.in. jako doradca przedsiębiorców zarówno w bieżących sprawach kadrowo-płacowych, jak i ugód i negocjacji pozasądowych. Wykładowca studiów podyplomowych.
więcej o Kalina Kaczmarek

Film wideo ze szkolenia

AKTA OSOBOWE:

 • Zmiana katalogu danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o pracę oraz od pracownika.
 • Nowy obowiązek oceny przez pracodawców, czy wszystkie z gromadzonych danych konieczne są do celu, jakim jest zatrudnienie osoby na określonym stanowisku.
 • Zgoda na przetwarzanie innych danych osobowych, brak zgody lub jej wycofanie, a konsekwencje dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika.
 • Czy dokumentacja pracownicza składa się z czterech części – A, B, C, D i E 
 • Co powinna zawierać nowa część akt osobowych E
 • Czy w poszczególnych częściach akt osobowych przechowywane są tylko takie dokumenty, jakie są wskazane w rozporządzeniu Ministra Rodzony, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej?
 • Czy w aktach osobowych pracownika, prowadzonych w postaci papierowej, przechowuje się wyłącznie odpisy lub kopie dokumentów przedłożonych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub pracownika, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracodawcę lub osobę upoważnioną przez pracodawcę?
 • Czy dokumenty znajdujące się w części D akt osobowych pracownika przechowuje się w częściach dotyczących danej kary, którym przyporządkowuje się odpowiednio numery D1, D2 i kolejne?
 • Czy w części C akt osobowych znajdują się wyłącznie oświadczenia i dokumenty związane z rozwiązaniem albo wygaśnięciem stosunku pracy?
 • W której części akt osobowych należy przechowywać – dokumenty dotyczące wykonywania pracy zdalnej wraz z raportami
 • Czy świadectwa pracy z poprzednich okresów zgodnie z nowym rozporządzeniem przechowujemy w aktach osobowych, a jak tak to w jakich częściach i od czego jest to uzależnione
 • Do której części akt osobowych wkładamy świadectwa pracy dostarczone przez pracownika a nie kandydata
 • Dokumenty związane z korzystaniem przez pracowników z uprawnień rodzicielskich, w tym zasady przechowywania oświadczeń związanych z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich oraz wniosków o wolne z tytułu wychowywania dziecka w wieku do lat 14 i etap zatrudnienia, na którym należy je pozyskiwać od pracowników
 • Jak często pracownik winien składać oświadczenie o udzielenie opieki nad dzieckiem do lat 14, wniosek przechowujemy w aktach osobowych czy pod ewidencją czasu pracy
 • Wniosek o wyrażenie lub nie wyrażenie zgody na pracę w godzinach nadliczbowych osób wychowujących dziecko do 4 roku życia w aktach czy pod ewidencją czasu pracy
 • Gdzie należy przechowywać deklaracji zus oraz dokumentów podatkowych (stanowisko mrpips),
 • Dokumentacja zasiłkowa oraz zwolnienia lekarskie/dokumenty potwierdzające odbycie kwarantanny lub izolacji (okres ich przechowywania),
 • Gdzie należy przechowywać dokumentację ppk i jaki jest okres przechowywania.
 • Gdzie przechowujemy informację dotyczącą długości przechowywania akt osobowych pracownika po ustaniu stosunku pracy
 • Czy jest obowiązek przechowywania informacji dotyczącej niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego pomiędzy rozwiązaniem a nawiązaniem stosunku pracy z tym samym pracodawcą
 • Dokumenty związane z PPK w aktach osobowych czy osobno
 • Gdzie należy przechowywać  oświadczenia z rezygnacji ulg  – Polski Ład
 • Jak często należy aktualizować oświadczenia dotyczące ulg zgodnie z Polskim Ładem
 • Kiedy mamy obowiązek przekazać pracownikowi PIT -2
 • Jak długo jest woźne złożone przez pracownika  oświadczenie PIT-2
 • Oświadczenie PIT – 2 składa pracownik czy kandydat na pracownika
 • Stanowisko ministerstwa w sprawie przechowywania  PIT w aktach osobowych
 • Dane, które mogą być podawane w świadectwie pracy oraz zasady wydawania świadectwa pracy
 • Zasady prostowania świadectwa pracy (m.in. Zasady postępowania z kopią nowego i kopią starego świadectwa pracy, dokumenty tworzone w przypadku częściowego uznania wniosku byłego pracownika o sprostowanie świadectwa pracy),
 • Przypadki, gdy dany pracownik będzie miał dwa komplety dokumentacji pracowniczej z różnymi okresami jej przechowywania,
 • Jakie dokumenty są umieszczane w „starych” i „nowych” aktach osobowych w przypadku pracowników, których dokumentacja pracownicza podlega dwóm okresom przechowywania zgodnie ze stanowiskiem mrpips,

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA:

 • Wnioski urlopowe gdzie je przechowywać
 • Czy mogą być przechowywane w formie papierowej czy elektronicznej
 • Jak długo przechowujemy wnioski urlopowe
 • Wniosek urlopowy o urlop okolicznościowy, urlop bezpłatny – gdzie i jak długo przechowujemy
 • Dokumentacja dotycząca rejestrowania czasu pracy
 • Czy muszą być listy obecności
 • Jak długo należy przechowywać listę obecności – stanowisko ministerstwa
 • Jakie elementy musi zawierać ewidencja czasu pracy
 • Co rejestrujemy w ewidencji czasu pracy
 • Praktyczne aspekty ewidencji czasu pracy
 • Jakie dokumenty przechowujemy pod ewidencją czasu pracy
 • Czy dla każdego pracownika musimy prowadzić ewidencję czasu pracy
 • Jak długo przechowujemy grafiki harmonogramy czasu pracy

NAWIĄZANIE I ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY – W PRAKTYCE BEZ TAJEMNIC:

 • Umowy o pracę jak prawidłowo zawrzeć aby nie popełnić błędu
 • Zawieranie umów na okres próbny
 • Możliwość przedłużenia zawartej umowy na okres próbny na czas nieobecności usprawiedliwionej pracownika
 • Czy braki formalne w treści umowy o pracę powodują jej nieważność
 • Czy ni wpisanie rodzaju umowy o pracę w treści rodzi poważne konsekwencje – jak tak to jakie
 • Ile można zawrzeć umów na okres próbny z tym samym pracownikiem
 • Czy z tym samym pracownikiem można zawrzeć ponownie umowę na okres próbny
 • Nowe uprawnienia pracowników po wypowiedzeniu umowy zawartej na okres próbny
 • Umowy na czas określony – jakie wchodzą do limitu 3 i 33 a jakie nie i dlaczego
 • Zmiany przy wypowiadaniu umowy o pracę zawartej na czas określony
 • Nowe uprawnienia pracownika w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony
 • Czy musimy zgłaszać wszystkie umowy o pracę zawarte na czas określony do PIP i dlaczego
 • Czy przedłużenie umowy do dnia porodu też wliczamy do limitu 3 i 33. Jakie jest stanowisko PIP
 • Poprawne konstruowanie umowy o pracę, w tym kwestia imienia i nazwiska osoby zastępowanej w umowie na zastępstwo(stanowisko MRPiPS i UODO),
 • Treść umowy o pracę – co powinna zawierać umowa o pracę najważniejsze elementy
 • Kiedy pracownik powinien otrzymać umowę o pracę
 • Od kiedy liczy się pierwszy dzień pracownika w pracy , jaka data obowiązuje go
 • Zmiany zawierania umów na czas określony – jak liczymy okresy trwania umowy i ilość zawartych umów
 • Kiedy wpisać obiektywne przyczyny zawarcia umowy o pracę i jak to prawidłowo zrobić
 • Jak ma wyglądać zgłoszenie do PIP umowy na czas określony zawartej powyżej 33 miesięcy – z obiektywnymi przyczynami
 • Kiedy pracownik musi podpisać umowę o pracę i czy może by ć to już po dniu zawarcia umowy.
 • Treść nowej informacji do umowy
 • Czy należy ją udzielać każdemu pracownikowi – obowiązki pracodawcy
 • Nowe uprawnienia pracowników zatrudnionych powyżej 6 miesięcy – zmiana warunków zatrudnienia na ich wniosek
 • Zmiana warunków zatrudnienia w trakcie trwania stosunku pracy.
 •  Trwała lub czasowa zmiana warunków pracy
 •  Zasady zawierania porozumień zmieniających,
 • Kiedy zawieramy porozumienie zmieniające a kiedy wypowiedzenie warunków umowy o pracę
 • Jaki należy podać tryb i podstawę prawną ustania stosunku pracy w przypadku nie przyjęcia przez pracownika zmiany warunków umowy o pracę
 • Zmiana warunków umowy o pracę a wypłata odprawy czy jest to możliwe?
 •  Wypowiedzenie zmieniające (dopuszczalność stosowania i wymagania formalne, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów);
 •  Wypowiedzenie zmieniające a procedura zwolnień grupowych;
 •  Zmiana przepisów wewnątrzzakładowych a zmiana treści umowy (zmiany regulaminów a konieczność wypowiadania warunków zatrudnienia).
 • Kiedy pracodawca może powierzyć i na jak długo pracownikowi wykonywanie innej pracy
 • Jak liczyć terminy powierzenia wykonywanej innej pracy pracownikowi
 • Praktyczne elementy rozwiązywania umów przez pracodawcę.
 •  Sposoby ustania stosunku pracy.
 •  Istotne elementy zawierania porozumień rozwiązujących umowy o pracę.
 •  Wypowiadanie umów na czas nieokreślony.
 • Terminy wypowiadania umów o pracę , od czego zależą i jak je liczyć
 •  Praktyczne elementu w zakresie tworzenia przyczyn wypowiedzenia;
 •  Wypowiadania innych rodzajów umów o pracę.
 • Zasady zwalniania z obowiązku świadczenia pracy;
 • Praktyczne elementy wręczania pisma rozwiązującego umowę o pracę.
 • Obowiązki konsultacyjne
 •  Zwolnienia dyscyplinarne pracowników.
 • Jak liczymy daty przy zwolnieniu dyscyplinarnym
 • Czy łatwo jest zwolnić dyscyplinarnie pracownika
 •  Praktyczne elementy rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracowników.
 • Jak liczyć termin rozpoczęcia i zakończenia biegu wypowiedzenia
 • Czy można rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę podczas jego nieobecności usprawiedliwionej
 • A czy można wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę podczas nieobecności usprawiedliwionej
 • Tajemnice wypowiedzeń pracowniczych
 • Jak skutecznie zwolnić pracownika – dobór przyczyny wypowiedzenia – praktyczne aspekty
 • Co sprawia najwięcej trudności przy wypowiadaniu umowy o pracę
 • Kodeks pracy po zmianach  w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów
 • Zasady i forma udzielania dni wolnych w związku z siłą wyższą. Czy pracodawca może odmówić udzielenia dni wolnych. Termin udzielenia dni wolnych
 • Wynagrodzenia pracownika w trakcie wykorzystywania dwóch dni wolnych w związku z siłą wyższą
 • Urlop opiekuńczy a obowiązki pracodawcy. Czy pracodawca jest związany wnioskiem. Czy pracodawca i w jakim terminie może odmówić udzielenia urlopu opiekuńczego pracownikowi
 • Urlop opiekuńczy a uprawnienia pracownicze
 • Urlop opiekuńczy a wysokość wynagrodzenia pracownika
 • Nowe zasady udzielania urlopu rodzicielskiego
 • Dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego – jak to wygląda w praktyce
 • Długość trwania urlopu ojcowskiego – co się zmianie
 • Z jakich ułatwień będą mogli skorzystać pracownicy składający wnioski w przedmiocie uprawnień związanych z rodzicielstwem?

URLOPY WYPOCZYNKOWE – NAJWAZNIEJSZE ASPEKTY:

 • Wnioski o udzielenie urlopu wypoczynkowego, urlopu okolicznościowego i urlopu bezpłatnego czy możemy przechowywać odrębnie dla każdego pracownika w jednym miejscu
 • Zasady zaokrąglania przy obliczeniach urlopowych,
 • Zmiana pracodawcy w trakcie roku,
 • Urlop proporcjonalny niepełnoetatowca,
 • Zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca,
 • Urlop uzupełniający – stały czy proporcjonalny?
 • Potrącanie urlopu z tytułu nadwyżkowego wykorzystania u poprzedniego pracodawcy,
 • Pula urlopowa i udzielanie urlopu na godziny,
 • Urlop wypoczynkowy przy równoległym zatrudnieniu.
 • Rozliczanie urlopu przy zmianie pracodawcy w trakcie pierwszego roku pracy,
 • Pierwszy urlop w przypadku podjęcia pracy w ostatnich tygodniach roku kalendarzowego.
 • Urlop udzielany na żądanie pracownika (czy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu, forma składania wniosku, termin złożenia wniosku, data wykorzystania urlopu na żądanie),
 • Urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego (ustalenie łączne czy oddzielne, nieterminowe dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności, rozliczanie proporcjonalne urlopu dodatkowego, data od której ustala się uprawnienia),

I. ŚWIADECTWA PRACY:

 • Świadectwo pracy – czy nadal nas obowiązuje termin 7 dni
 • Przesłanki jakie musi spełnić pracodawca przy wydawaniu świadectwa pracy. Kto musi wydać świadectwo pracy w ostatnim dniu pracy pracownika, a kto w terminie 7 dni
 • Kiedy pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy na wniosek pracownika
 • W jakiej formie pracownik składa wniosek o wydanie świadectwa pracy: papierowej czy elektronicznej
 • Terminy odwołania pracownika od treści świadectwa pracy
 • Jak zapisać w treści świadectwa pracy ilość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego
 • Czy w świadectwie podajemy urlop wykorzystany w naturze i wypłacony ekwiwalent
 • Czy w treści świadectwa pracy wpisujemy informację o urlopie zaległym
 • Czy pracodawca może zamieścić w treści świadectwa pracy informacje uzupełniające – na wniosek pracownika.
 • Świadectwa pracy a śmierć pracownika
 • W której części akt osobowych przechowujemy świadectwo pracy
 • Świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia kopie czy oryginał

I. CZAS PRACY:

 • Jakie dokumenty należy sporządzić celem prawidłowego rozliczenia czasu pracy, gdzie i jakie i jak długo przechowujemy takie dokumenty
 • Wnioski pracownika o udzielenie dni wolnych – z jakiego tytułu
 • Zakres dokumentów wchodzących w skład dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy,
 • Jakie dokumenty dotyczące czasu pracy teraz przechowujemy pod ewidencją czasu pracy a nie w aktach osobowych
 • Czy listy obecności przechowujemy pod ewidencją czasu pracy
 • Grafiki, harmonogramy czasu pracy – gdzie i jak długo przechowujemy stanowisko mrpips
 • Ewidencja czasu pracy miesięczna czy roczna – stanowisko mrpips
 • Rozliczanie czasu pracy oraz ustalanie prawa pracownika do ewentualnych świadczeń dodatkowych (wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w porze nocnej, w niedziele i święta)
 • Sposoby zlecania pracy nadliczbowej
 • Kiedy należy rozliczyć nadgodziny dobowe a kiedy średniotygodniowe
 • Czy na wniosek pracownika można przenosić nadgodziny liczbowe z jednego okresu rozliczeniowego na drugi
 • Czy pracownik może odmówić świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych
 • Interpretacja mrpips dotyczące wystąpienia choroby pracownika w dniu odbierania czasu wolnego za nadgodziny oraz dnia wolnego za święto
 • Różnice prawne w zakresie kompensaty nadgodzin na wniosek i bez wniosku pracownika
 • Czy w podróży służbowej mogą wystąpić nadgodziny i jak je rozliczyć
 • Czy przy wykonywaniu pracy zdalnej mogą wystąpić nadgodziny

Praktyczna praca na dokumentach:

 1. Kwestionariusz osobowy kandydata do pracy.
 2. Klauzula RODO dla kandydata do pracy. 
 3. Skierowania na badania wstępne. 
 4. Umowa o pracę na okres próbny.
 5. Umowa o pracę na czas określony,
 6. Umowa o pracę na czas nieokreślony.
 7. Umowa o pracę na zastępstwo.
 8. Porozumienie zmieniające do umowy o pracę.
 9. Porozumienie zmieniające w zakresie zmiany regulaminu pracy lub wynagradzania. 
 10. Porozumienie zmieniające w zakresie wprowadzenia dla pracownika indywidualnie zadaniowego systemu czasu pracy . 
 11. Kwestionariusz osobowy pracownika.
 12. Potwierdzenie zapoznania z zakresem obowiązków, sposobem wykonywania pracy i uprawnieniami na moim stanowisku pracy – art. 94 pkt 1 Kodeksu pracy. 
 13. Potwierdzenie zapoznania z oceną ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną przeze mnie pracą oraz zasadami ochrony przed zagrożeniami – art. 226 pkt 2 Kodeksu pracy. 
 14. Potwierdzenie zapoznania z udostępnionym tekstem przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu – art. 941 Kodeksu pracy.
 15. Potwierdzenie zapoznania z możliwością zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz o wolnych stanowiskach pracy oraz możliwości awansu. 
 16. Innymi aktami wewnątrzzakładowymi (Regulaminem wynagradzania, Regulaminem ZFŚS, zarządzeniami i procedurami wewnętrznymi).
 17. Potwierdzenie zapoznania z instrukcjami bhp obowiązującymi u pracodawcy 
 18. Informacja z art. 29 § 3 Kodeksu pracy.
 19. Informacja o zmianie warunków zatrudnienia z art. 29 § 3 Kodeksu pracy.
 20. Potwierdzenie zapoznania z informacją z art. 942 Kodeksu pracy.
 21. Potwierdzenie zapoznania z monitoringiem wewnątrzzakładowym.
 22. Potwierdzenie zapoznania z zasadami kontroli trzeźwości w miejscu pracy. 
 23. Protokół z kontroli trzeźwości. 
 24. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie bhp. 
 25. Informacja o zamiarze – braku zamiaru korzystania z uprawnień rodzicielskich 
 26. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.
 27. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem.
 28. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – dyscyplinarnie.
 29. Rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 53 Kodeksu pracy – długa choroba.
 30. Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy. 
 31. Porozumienie urlopowe – art. 171 § 3 Kodeksu pracy.
 32. Świadectwo pracy.
 33. Ewidencja czasu pracy.
 34. Ustalenie rozkładu czasu pracy pracownika. 
 35. Wniosek o wyjście prywatne.
 36. Wniosek wielokrotny o wyjście prywatne.
 37. Wniosek o wyjście prywatne celem palenia papierosów. 
 38. Wniosek o wolne z powodu siły wyższej.
 39. Wniosek o urlop opiekuńczy.
 40. Wniosek o udzielenie dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w innym dniu wolnym od pracy wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (art. 1513 Kp)
 41. Informacja do świadectwa pracy o okresie przechowywania dokumentacji. 
 42. Wielokrotny wniosek o urlop wypoczynkowy.
 43. Wniosek o okazjonalną pracę zdalną.
 44. Wniosek o inne formy pracy zdalnej.
 45. Oświadczenia pracownika związane z pracą zdalną.
 46. Dodatkowa informacja o warunkach zatrudnienia przy pracy zdalnej. 
 47. Wielokrotny wniosek o urlop wypoczynkowy.
 48. Wniosek o chęć wzięcia udziału w szkoleniu.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl