Gospodarka odpadami 2019/2020 - zmiana ustawy o odpadach, dostosowanie decyzji, ewidencja w BDO online

Film z naszego poprzedniego szkolenia

Kogo dotyczy ustawa o gospodarce odpadami

Rewolucyjne zmiany w ewidencji odpadów od nowego roku 2020. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1403) dokonała ostatecznych poprawek, umożliwiających wprowadzenie wraz z dniem 1 stycznia 2020 roku modułu ewidencyjnego BDO, poprzez który wszyscy posiadacze odpadów będą zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów.

Z dniem 1 stycznia 2020 r. nie będzie już możliwe wystawianie zbiorczych miesięcznych kart przekazania odpadu (KPO), gdyż uchylono art. 69 ust. 5 ustawy. Oznacza to, iż dla każdego przekazania odpadów między posiadaczami odpadów należy sporządzić osobną KPO poprzez konto w BDO.

W praktyce zmiana dotknie nie tylko duże firmy gospodarujące odpadami, ale również wiele małych firm, które wytwarzają niewielkie ilości odpadów. Każdy posiadacz przekazujący odpady, w tym ich wytwórca, będzie musiał przed przekazaniem odpadów do transportu zalogować się na swoje konto w BDO, aby stworzyć tam elektroniczną KPO.

Z kolei kierujący środkiem transportu, którym są transportowane odpady, będzie obowiązany posiadać w trakcie transportu potwierdzenie wygenerowane z BDO, umożliwiające weryfikację informacji zawartych w KPO ze stanem rzeczywistym. Po przewiezieniu odpadów na miejsce przeznaczenia, posiadacz odpadów, który przejmuje odpady, powinien każdorazowo i niezwłocznie potwierdzić w BDO przejęcie odpadów oraz dodać w niej informacje o masie odpadów, jeżeli jest ona inna niż masa podana przez posiadacza, który przekazał odpady, a także informacje o dacie i godzinie przejęcia odpadów.

Od 24 stycznia 2018 r. marszałkowie województw prowadzą rejestr i bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Nowy rejestr zastąpił dotychczas funkcjonujący i administrowany przez GIOŚ.

Skutkiem tych zmian są nowe obowiązki, które obejmą prawie wszystkich przedsiębiorców.

Ostatni rok przyniósł wiele zmian w zakresie gospodarki odpadami. Nowelizacja ustawy o odpadach (i ustaw powiązanych) wpływa znacząco na prowadzenie działalności gospodarczej w jakikolwiek sposób związanej z gospodarką odpadami; dotycząc tym w samem w zasadzie każdego przedsiębiorstwa.

 

Poza podstawowymi zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami, chcielibyśmy Państwu zwrócić uwagę na nowe kwestie wpływające na prowadzenie działalności wynikające ze zmian w ustawach regulujących działalność przedsiębiorców:

 • Rygory natychmiastowego wykonania wstrzymania działalności i wyłączenia zastosowania możliwości odwołania się do sądów
 • Bardzo szeroki zakres uprawnień dla organów kontrolnych (w tym kontrole interwencyjne, nocne, finansowe, sieciowe, międzywojewódzkie)
 • Wpływ nowelizacji na działalność instalacji posiadających pozwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie – obowiązek aktualizacji
 • Nowe wysokości kar wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz z ustawy o odpadach
 • Wymagania i nowe ograniczenia w zakresie magazynowania odpadów
 • Zmieniony zakres uprawnień dla kontroli prowadzonych przez WIOŚ oraz nowe kontrole Państwowej Straży Pożarnej
 • Obowiązek wykonania operatu przeciwpożarowego (konieczny dla niektórych grup gospodarujących odpadami)
 • Obowiązek ustanowienia zabezpieczeń z tytułu zbierania i przetwarzania odpadów
 • Obowiązkowy monitoring wizyjny i transmisja w czasie rzeczywistym do organów kontrolnych
 • Nowe zasady uznawania odpadów za produkt uboczny – decyzja zamiast zgłoszenia
 • Obowiązek składania zaświadczeń o niekaralności do wniosków o decyzje
 • Rejestr BDO – obowiązek umieszczania numeru, aktualizacji danych, nowe przepisy karne
 • Nowe wymagania dotyczące magazynowania odpadów

Ochrona środowiska w firmie

Z punktu widzenia przedsiębiorcy ochrona środowiska to wymagania prawne ponad 500 aktów regulujących materię bardziej skomplikowaną niż księgowość. Ciągłe zmiany w przepisach, nowe obowiązki i wysokie kary za nawet niewielkie przewinienia stanowią duże zagrożeni dla prawidłowego funkcjonowania firm. Nawet osoby uważające się za biegłe w tej dziedzinie nie mogą czuć się bezpiecznie.

Kto szczególnie powinien zainteresować się tematem szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszelkiego rodzaju firm produkcyjnych oraz usługowych ze szczególnym uwzględnieniem firm budowlanych, motoryzacyjnych a nawet biur rachunkowych, gdzie odpadem mogą być np. świetlówki, zużyty sprzęt typu drukarki i komputery czy też tonery do drukarek!

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom najbardziej aktualnych informacji na temat wymagań prawnych wraz z interpretacją i przykładami w zakresie szeroko pojętej gospodarki odpadami. Drugim celem szkolenia jest wskazanie i analiza obowiązków dla przedsiębiorców.

Po szkoleniu będziecie wiedzieć:

 • jakie obowiązki w zakresie gospodarki odpadami dotyczą Państwa;
 • jak prowadzić dokumentacje, jakie pozwolenia należy uzyskać;
 • jak oraz gdzie wolno magazynować odpady;
 • komu i jak można oddawać odpady;
 • kiedy jest wymagana decyzja środowiskowa przed uzyskaniem zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Grupa docelowa

 • wytwarzający odpady (rozpak, procesy przepakowywania, magazynowanie, produkcja produktów w opakowaniach i opakowań)
 • magazynujący odpady
 • zbierający odpady
 • przetwarzający odpady
 • transportujący odpady, a także:

  • pracownicy przedsiębiorstw prywatnych
  • specjaliści ds. ochrony środowiska
  • specjaliści ds. gospodarki odpadami
  • osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzające sprawozdania środowiskowe
  • wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

Informacje organizacyjne

Termin: 02 grudnia 2019r.
Miejsce: Gdańsk
Cena: 499,00 netto od osoby
Trener: Kamil Zięba

Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska w zakładach przemysłowych oraz Pełnomocnik Zarządu ds. Systemów Zarządzania Środowiskowego. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorant i wykładowca w Katedrze Pracy i Stosunków Przemysłowych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca ds. CSR w obszarze m. in. ochrony środowiska przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

więcej o Kamil Zięba

Program

Gospodarka odpadami:

 • Nowelizacja ustawy o odpadach, a jej wpływ na gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie
 • Ewidencja i sprawozdawczość, możliwości realizacji obowiązku odzysku i recyklingu
 • Zmiany ustawy o odpadach, jak praktycznie je realizować
 • Omówienie zmian wprowadzonych ustawami z dn. 4.07.2019 r. oraz z dn. 19.07.2019 r
 • Zmiana terminu dostosowania zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów do 5 marca 2020 r. – omówienie procedury po nowelizacji ustawy z dn. 19.07.2019 r.
 • Złagodzenie kryteriów dla oświadczeń o niekaralności – wyznaczony próg w wysokości 150 000 zł;
 • Omówienie projektowanych zmian dot. operatów p.poż – dostosowanie do 22.08.2023 r.
 • Zdefiniowanie odpadów niepalnych, omówienie przykładów.
 • Zwiększenie odpowiedzialności wytwórców za odpady niebezpieczne.
 • Zmiana czasu magazynowania odpadów – przywrócenie terminu 3 lat dla wybranych odpadów.
 • Obowiązek monitoringu on-line wpisany do ustawy z dn. 19.07.2019 r. – omówienie wymogów.
 • Zmiany w zabezpieczeniach roszczeń dla magazynowanych odpadów - przykłady obliczeń.
 • Nowy rozdział w ustawie o odpadach – usuwanie odpadów.
 • Zmiany w zakresie uznawania substancji i produktów za produkt uboczny.
 • Delegacja do wydania rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów utraty statusu odpadów.
 • Zbieranie i przetwarzanie odpadów, a prawo miejscowe – gdzie można zlokalizować działalność?
 • Wymagania dla miejsc magazynowania odpadów wg projektu rozporządzenia MŚ z dnia 1 lutego 2019 r.
 • Jak obliczać podstawowe limity ilościowe: maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i łączna masa odpadów magazynowana w tym samym czasie i w ciągu roku?
 • Największa masa odpadów, a całkowita pojemność instalacji – różnice.
 • Limity w decyzji na zbieranie odpadów i zmiana organów wydających zezwolenia na zbieranie powyżej 3000 Mg maksymalnej łącznej masy wszystkich magazynowanych odpadów na rok.
 • Nowe rozporządzenie dotyczące transportu odpadów, a praktyczne zmiany

Ewidencja online, BDO

 • Rejestr BDO – praktyka wpisywania
 • Numer rejestrowy - gdzie go należy umieszczać
 • Ewidencja on-line za pomocą BDO od 1 stycznia 2020 r. – omówienie planowanych zmian.
 • Zniesienie obowiązku wystawiania dokumentów potwierdzających unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych – DPUOM i DPUOW.
 • Wprowadzenie obowiązku podawania w BDO rodzajów odpadów przetwarzanych i zbieranych (zgodnie z posiadanymi decyzjami).
 • Sprawozdania i dokumenty ewidencyjne składane do BDO – bez podpisu.
 • Dokumenty typu DPO, DPR, zaświadczenia o ZSEiE - składane tylko przez BDO.
 • Wniosek o wpis/aktualizację wpisu do rejestru BDO - składany wyłącznie elektronicznie.
 • Zniesienie publikacji w formie rozporządzeń - wzorów KEO i KPO oraz sprawozdań w zakresie gospodarki odpadami/opakowaniami.
 • Wpis do rejestru BDO „z urzędu” wytwórców odpadów będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych powyżej 5 ha.

Opinie uczestników

Szkolenie prowadzone przez Dr. Biernackiego zawsze są na najwyższym poziomie, ogromna wiedza z zakresu prawa podatkowego ale również innych dziedzin prawa. Zawsze bardzo pomocny i służący radą. Materiały przygotowane idealnie, czytelne, przejrzyste. Organizacja szkoleń bez zarzutu. Wierna jestem Firmie Ekspert i Dr. Biernackiemu od lat :-)
Beata Zielińska
Biuro Rachunkowe Paragraf Sp. z o.o.
Ze szkolenia jestem bardzo zadowolony. Poziom przekazywanej wiedzy na bardzo wysokim poziomie. Sposób szkolenia – adekwatny do tematyki. Nie byłem do tej pory na szkoleniu ,które w tak krótkim czasie poruszałoby tyle istotnych kwestii. Zgodnie z obietnicą-doszły materiały mailowo .W Urzędzie Pracy też wyraziłem SWOJE ZADOWOLENIE Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU. Jeżeli będziecie mieć państwo szkolenia kolejne to proszę o informację, chętnie będziemy uczestniczyć. Pozdrawiam
Dariusz Pułanik

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Kamil Zięba
Galeria
Szkolenia - Kamil Zięba
Galeria
Gospodarka odpadami 2019/2020 - zmiana ustawy o odpadach, dostosowanie decyzji, ewidencja w BDO online

Informacje organizacyjne

Termin: 2 grudzień 2019r.
Miejsce: Gdańsk
Cena: 499,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
 • Imienny Certyfikat Uczestnictwa
 • Materiały video po szkoleniu
 • Poczęstunki podczas przerw kawowych oraz lunch

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl