Jak po nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych przeprowadzać postępowania o udzielanie Zamówień Publicznych oraz sporządzać SIWZ

czyli ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, badanie i ocena oferty
oraz weryfikacja jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Termin: 10-11 sierpnia 2016r.
Miejsce: Gdynia
Hotel Blick
www.hotelblick.pl
Cena: 699 zł netto od osoby
Trener: Józef Edmund Nowicki

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych i doświadczonych wykładowców problematyki zamówień publicznych w Polsce...

więcej o Józef Edmund Nowicki

W związku z faktem, iż ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych, wdrażająca postanowienia nowych dyrektyw unijnych - dyrektywy klasycznej (2014/24/UE), a także sektorowej (2014/25/UE) dotyczących zamówień publicznych wejdzie w życie z opóźnieniem, tj. po dniu 18 kwietnia 201 6r., podczas szkoleń przeprowadzonych w miesiącu kwietniu po dniu 18 kwietnia 2016 r. oraz w miesiącu maju 2016 r. zostaną omówione również zmiany w trybie zamówienia z wolnej ręki oraz nowe zasady dokonywania zmian w zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego.

Wstęp:

Najnowsza nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych związana jest z obowiązkiem implementacji nowych dyrektyw unijnych - dyrektywy klasycznej (2014/24/UE), a także sektorowej (2014/25/UE) dotyczących zamówień publicznych.

Ponadto zostają wprowadzone zmiany nie dotyczące implementacji dyrektyw.

Zmiana ustawy wprowadza rewolucyjne zmiany w systemie zamówień publicznych.

Dotyczy ona 131 artykułów, co oznacza, że zmianie ulega ponad 50% znanych dotychczas rozwiązań.

Eksperci uważają tę nowelizację za najtrudniejszą w historii.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za tworzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu, badanie i ocenę ofert.

Podczas szkolenia zostanie omówiona treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia uwzględniająca nowelizację ustawy - Prawo zamówień publicznych z kwietnia 2016 r. Omówione zostaną także szczegółowo zasady jej tworzenia oraz zagadnienia praktyczne związane z weryfikacją jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się również z nowymi zasadami wyboru oferty, udziałem podwykonawców oraz dokonywania zmian w umowie oraz opisem nowych warunków udziału w postępowaniu.


Odrębnym segmentem szkolenia będzie omówienie z podaniem przykładów praktycznych, zastosowania kryteriów kosztu, nowych kryteriów pozacenowych oraz oceny ofert w przypadku, gdy cena lub koszt są stałe.

Wszystkie zagadnienia zostaną omówione na przykładzie trybu przetargu nieograniczonego.


Wykładowca przedstawi uczestnikom szkolenia całą procedurę trybu przetargu nieograniczonego po nowelizacji z kwietnia 2016 r.

Instytucje, procedury i dokumenty w ZNOWELIZOWANEJ USTAWIE - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Przygotuj się do stosowania w praktyce znowelizowany przepisów - Prawo zamówień publicznych

Info nowe PZP

Uczestnicy szkoleń z nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych zostają objęci programem wsparcia:

"INFO NOWE PZP"


kliknij, aby dowiedzieć się więcej


Autorem komentarzy jest Józef Edmund Nowicki jeden z najbardziej cenionych autorów komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych, autor ponad 500 publikacji oraz komentarzy praktycznych z dziedziny prawa zamówień publicznych.

Program szkolenia

Zasady komunikacji zamawiającego z wykonawcami przed dniem 18 października 2018 r., a w przypadku centralnej jednostki zakupującej, przed dniem 18 kwietnia 2017 r.


1. Komunikacja i wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, posłańca, osobiście, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Udzielanie zamówień publicznych przez wielu zamawiających. Powierzenie pomocniczych działań zakupowych własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej.


2. Zasady wspólnego przygotowania i przeprowadzania postępowania.
3. Postępowanie prowadzone w całości w imieniu i na rzecz więcej niż jednego zamawiającego.
4. Postępowanie nie prowadzone w całości w imieniu i na rzecz wszystkich zamawiających.
5. Scentralizowane działania zakupowe.
6. Jak powierzyć pomocnicze działania zakupowe własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej.

Omówienie nowych przesłanek wyłączenia z postępowania


7. Relacje pomiędzy pracownikami zamawiającego i innymi osobami zatrudnionymi przez zamawiającego, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania, a wykonawcami nie zachodziły określone relacje stanowiące podstawę wyłączenia tych osób lub wykluczenie z postępowania.
8. Wykluczenie wykonawcy, jeżeli wykonawca lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w określonej relacji z zamawiającym, osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, członkami komisji przetargowej lub zespołu lub pracownikami zamawiającego i innymi osobami zatrudnionymi przez zamawiającego, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania.

Opis przedmiotu zamówienia publicznego


9.  Oznakowanie w zamówieniach publicznych na roboty budowlane, zamówieniach publicznych na dostawy lub zamówieniach publicznych na usługi o szczególnych cechach.
10.  Sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez jednostkę oceniającą zgodność lub certyfikatu wydanego przez taką jednostkę jako środek dowodowy potwierdzający zgodność z wymaganiami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia publicznego, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia publicznego.
11.  Opis przedmiotu zamówienia publicznego z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
12.  Zmiany w opisaniu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, a także źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę.

Nowe terminy w przetargu nieograniczonym.


13.  Omówienie nowych terminów w trybie przetargu nieograniczonego.

Jak sporządzić SIWZ po nowelizacji. Zmiany w ogłoszeniach.


14.  Zmiany w treści SIWZ.

 • określanie, czy ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia
 • określanie maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy
 • ograniczenie liczby części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy dopuszczalność uzyskania przez jednego wykonawcę większej liczby części zamówienia niż wynosi maksymalna liczba, na które może zostać mu udzielone zamówienie
 • żądanie wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, będących podmiotami trzecimi
 • roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego
 • postępowanie w przypadku, gdy powierzenie wykonania części zamówienia na roboty budowalne lub usługi podwykonawcy następuje w trakcie jego realizacji lub gdy wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia

15.  Zamieszczanie i publikacji ogłoszeń.
16.  Nowe zasady w przypadku dokonywania zmiany i wyjaśnienie treści SIWZ

Wykluczenie z postępowania


17.  Omówienie przesłanek wykluczenia z postępowania.
18.  Przedstawienie dowodów na to, że podjęte przez wykonawcę środki są wystarczające do uznania, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.
19.  Okoliczności mające wpływ na odstąpienie od wykluczenia wykonawcy - samooczyszczenie wykonawcy.

Warunki udziału w postępowaniu


20.  Warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 • roczny obrót wykonawcy w latach
 • obrót wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem
 • łączny minimalny roczny obrót w danym okresie
 • minimalny roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem
 • roczny obrót wykonawcy w latach
 • obrót wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem w latach
 • legitymowanie się wskaźnikiem finansowym

21.  Warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej wykonawcy.

22.  Określenie warunków realizacji zamówienia publicznego przez konsorcjum odmiennych od warunków nakładanych na pojedynczych uczestników.
23.  W jakich przypadkach możliwe będzie wymaganie od poszczególnych konsorcjantów spełniania warunków taki.
24.  Poleganie na podmiotów trzecich oraz podwykonawstwo.
25.  Przedstawienie przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza aktualnych dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie kryteriów kwalifikacji określonych przez zamawiającego, w szczególności zaświadczeń, oświadczeń lub innych środków dowodowych.

Badanie i ocena ofert i udzielenie zamówienia publicznego


26.  Kryteria oceny ofert związane z przedmiotem zamówienia publicznego.
27.  Ocena ofert w przypadku, gdy cena jest stała lub koszt jest stały.
28.  Kiedy cena może być jedynym kryterium oceny ofert.
29.  Nowe kryteria pozacenowe. Kryterium kosztu.
30.  Postępowanie zamawiającego w przypadku rażąco niskiej ceny lub rażąco niskiego kosztu w stosunku do przedmiotu zamówienia publicznego.
31.  Stosowanie procedury odwróconej - dokonanie w trybie przetargu nieograniczonego oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
32.  Wezwanie do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub wyjaśnienia oświadczeń, dokumentów oraz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
33.  Treść informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.
34.  Nowa formuła zawiadamiania o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert i wykluczeniu z postępowania.

Jak udzielać zamówienia z wolnej ręki po nowelizacji


35.  Omówienie całej procedury i przesłanek udzielenia zamówienia z wolnej ręki .

Omówienie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia


36.  Jak wykonawca powinien wypełnić prawidłowo jednolity europejski dokument zamówienia. 37.  Omówienie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia w zakresie oceny niepodlegania wykluczeniu z powodów wskazanych w ustawie oraz spełniania kryteriów kwalifikacji.
38.  Złożenie, uzupełnianie, poprawianie i wyjaśnianie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.Zawarcie umowy i nowe zasady dokonywania zmian w umowie w sprawie zamówienia publicznego.
39.  Terminy zawarcia umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty.
40.  Jednoznaczne postanowienia umowne, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.
41.  Zamawianie dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych.
42.  Konieczność zmiany umowy spowodowana okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
43.  Zmiana wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, na nowego wykonawcę.Inne zmiany.
44.  Zakazane zmiany umowy prowadzące do zmiany ogólnego charakteru umowy.
45.  Omówienie definicji zmiany istotnej.
46.  Zmiana warunków realizacji zamówienia, które wykraczają poza zmiany umowy a obowiązek przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia.
47.  Wypowiedzenie umowy.

Jak udzielać zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi


48.  Opis przedmiotu zamówienia i szacowanie wartości zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.
49.  Ogłoszenie o zamówieniu.
50.  Procedura ofertowa - składanie ofert wraz z informacjami na potrzeby oceny braku podstaw wykluczenia oraz spełniania kryteriów kwalifikacji, w odpowiedzi na ogłoszenie.
51.  Procedura dwustopniowa - składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z informacjami na potrzeby oceny braku podstaw wykluczenia oraz spełniania kryteriów kwalifikacji, w odpowiedzi na ogłoszenie.
52.  Procedura negocjacyjna.

Opinie uczestników

Poziom merytoryczny i sposób przekazania wiedzy przez Wykładowcę na bardzo wysokim poziomie. Materiał przekazany był w sposób zrozumiały wynikający wprost z cytowanego przepisu ustawy. Wszelkie wątpliwości wyjaśniane były w sposób wyczerpujący. Jako uczestnik wielu szkoleń muszę stwierdzić, że było jednym z niewielu ciekawszych i nie powodujących znużenia uczestnika. W kwestii organizacji szkolenia poza częścią merytoryczną nie mam żadnych zastrzeżeń, organizacja bardzo w porządku.
Joanna Soborowska
Telewizja Polska S.A.
Szczerze stwierdzam, że bardzo profesjonalnie przedstawiciele firmy Ekspert obsługują szkolące się osoby. Ze wszystkich szkoleń w jakich uczestniczyłam po raz pierwszy odczułam taką troskę i komfort w dbałości o klienta. Jeśli tylko będę miała możliwość skorzystania z Waszych szkoleń na pewno to zrobię.
Danuta Zawadzka
Gdynia Container Terminal S.A.

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki

Informacje organizacyjne

Termin: 10 sierpień 2016r. - 11 sierpień 2016r.
Miejsce: Gdynia
Cena: 699,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Istnieje możliwość sfinansowania szkolenia w wysokości 80% ze środków KFS.

kliknij, aby dowiedzieć się więcej

Cena zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Poczęstunki podczas przerw kawowych oraz lunch
 • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
 • Imienny Certyfikat Uczestnictwa

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl