Jak wzorcowo przygotować i udzielić zamówienia na roboty budowlane?

Zapraszamy na jednodniowe szkolenie ONLINE: 

  Jak wzorcowo przygotować i udzielić zamówienia na roboty budowlane?
 

Praktyczne podejście do tematu, wzory dokumentów,
przykłady zapisów w SWZ i umowie

Termin: 23 listopada 2021r.
Miejsce: Online
Cena: 399,00 zł netto od osoby
Trener: Józef Edmund Nowicki

właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych i ponad 500 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych …

więcej o Józef Edmund Nowicki

Film wideo ze szkolenia

Celem szkolenia jest:

 • przedstawienie i omówienie od strony prawnej i praktycznej udzielania zamówień na roboty budowlane
 • przedstawienie zapisów w SWZ i umowie
 • omówienie najbardziej praktycznych kryteriów oceny ofert
 • omówienie przedmiotowych środków dowodowych oraz zasad ich składania
 • omówienie warunków udziału w postępowaniu
 • omówienie wynagrodzenia ryczałtowego i porównanie go z wynagrodzeniem kosztorysowym
 • omówienie obligatoryjnych i zakazanych postanowień umownych oraz zasad dokonywania zmian w umowie
 • omówienie raportu z wykonanej umowy o roboty budowlane.

Szkolenie jest ukierunkowane na potrzeby:

 • osób merytorycznie odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzanie zamówień na roboty budowlane
 • wykonawców
 • podmiotów świadczących usługi doradztwa prawnego z zakresu zamówień publicznych
 • osób wykonujących kontrolę zamówień publicznych
 • osób rozpoczynających pracę w zamówieniach publicznych.

Materiały szkoleniowe:

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

pełną dokumentację przetargową – wzory wszystkich wymaganych dokumentów i załączników;

• ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;

• prezentację tematu szkolenia;

nagranie video ze szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:

Opis przedmiotu zamówienia

1. Roboty budowlane w przepisach ustawy - Prawo budowlane, dyrektywach unijnych i ustawie Pzp

2. Omówienie dokumentów wchodzących w zakres dokumentacji projektowej.

• funkcja projektu budowlanego

• czym jest przedmiar robót budowlanych

• jak postępować w przypadku różnic pomiędzy robotami wykazanymi w projekcie budowlanym i przedmiarze robót budowlanych

• dokumentacja projektowa w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego

• przedmiar robót budowlanych w wynagrodzeniu ryczałtowym - różne warianty zapisów w SWZ i umowie w sprawie zamówienia publicznego

3. Czym zastąpić projekt budowlany, gdy nie jest wymagany.

4. Funkcja specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

5. Opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę oraz opis rozwiązania równoważnego.

6. Określenie w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy - Kodeks pracy.

7. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

8. Zapisy SWZ dotyczące opisu przedmiotu zamówienia.

9. Co powinno zawierać zaproszenie do negocjacji w zamówieniu z wolnej ręki w postępowaniu na roboty budowlane.


Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane

10. Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane - na przykładach z praktyki i orzecznictwa.

11. Szacowanie robót wykonywanych w jednym i wielu obiektach budowlanych.

12. Szacowanie robót wykonywanych w kompleksach obiektów budowlanych.

13. Szacowanie robót wykonywanych na przestrzeni dwóch lat.

Warunki udziału w postępowaniu

14. Jak opisać warunki udziału w postępowaniu w zamówieniach na roboty budowlane.

• doświadczenie wykonawcy

• uprawnienia budowlane kierownika budowy i kierowników robót

• doświadczenie kierownika budowy i kierowników robót

• sprzęt budowlany - zdolność techniczna

• posiadanie ubezpieczenia OC

• posiadanie środków finansowych i zdolności kredytowej

15. Wykaz robót wykonanych.

16. Wykaz osób skierowanych do realizacji robót.

17. Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (konsorcjanci).

Kryteria oceny ofert

18. Najczęściej stosowane kryteria oceny ofert w zamówieniach na roboty budowlane.

19. Jak opisać kryteria oceny ofert i opis sposobu oceny ofert w SWZ.

20. Jakich kryteriów oceny ofert unikać.

Badanie i ocena ofert

21. Badanie kosztorysów ofertowych

22. Jak wzywać do wyjaśniania rażąco niskiej ceny.

23. Jak poprawiać omyłki w kosztorysach ofertowych.

24. Wyjaśnianie treści ofert.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu

25. Ocena podmiotowa wykonawcy.

26. Wezwanie do złożenia, uzupełnienia i poprawienia podmiotowych środków dowodowych.

27. Ocena podmiotowa wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Podmioty trzecie i podwykonawcy w zamówieniu na roboty budowlane

28. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich.

29. Treść zobowiązania.

30. Ocena podmiotu trzeciego w zakresie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.

31. Podwykonawstwo w zamówieniach na roboty budowlane.

Obowiązki informacyjne zamawiającego

32. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

33. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

34. Zawiadomienie o unieważnieniu poszczególnych czynności w postępowaniu.

35. Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Umowa i zmiany umowy

36. Wynagrodzenie ryczałtowe czy kosztorysowe - co wybrać, czym kierować się przy wyborze formy wynagrodzenia

37. Obligatoryjne i zakazane postanowienia umowy o roboty budowlane.

38. Jak dokonywać zmian w umowie o roboty budowlane z uwzględnieniem okresu obowiązywania i zmiany wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych.

39. Jak dokonywać zmian w umowie o roboty budowlane z uwzględnieniem okresu obowiązywania umowy.

40. Jak dokonywać zmian w umowie o roboty budowlane z uwzględnieniem zmiany wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych. Zmiany wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku zmian cen materiałów i kosztów.

41. Jak dokonywać zmian w umowie o roboty budowlane z uwzględnieniem robót dodatkowych.

42. Jak postępować w przypadku wystąpienia robót nieprzewidywalnych i robót, które można było przewidzieć - zapisy w umowie.

43. Jak sporządzać raport z wykonania robót budowlanych.

44. Ogłoszenie o wykonaniu umowy.

 

Opinie uczestników

Co do samego szkolenia to oceniam je pozytywnie pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Pana Józefa Nowickiego oraz możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań, przed którymi prowadzący się nie wzbraniał. Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali swoje problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie, pod względem organizacyjnym – także oceniam pozytywnie.
Irena Kanbur
Kancelaria Prezydenta RP
Uczestniczyłam w szkoleniach Pana Nowickiego już parę razy i nigdy się nie zawiodłam. Duża wiedza, umiejętność jej przekazania oraz miła atmosfera na zajęciach oto główne zalety. Na pewno będę jeszcze nie raz korzystać z fachowości Pana Nowickiego. Uważam że jest jednym z lepszych szkoleniowców w tej dziedzinie.
Weronika Stachura
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Informacje organizacyjne

Termin: 23 listopad 2021r.
Miejsce: Online
Cena: 399,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera:

 • dostęp do szkolenia on-line
 • materiały szkoleniowe
 • możliwość zadawanie pytań na czacie
 • imienny certyfikat uczestnictwa

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Jak wzorcowo przygotować i udzielić zamówienia na roboty budowlane?

Chcesz wiedzieć więcej na temat Prawa Zamówień Publicznych

Czytaj portal wPrzetargach.pl - komentarze, dokumenty, pytania, opinie prawne - kliknij >>>>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl