Jak udzielać zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz zasadami przejrzystości, racjonalnego i efektywnego wydatkowania - Poznań

Termin: 12 września 2019r.
Miejsce: Poznań
Cena: 399,00 zł netto od osoby
Trener: Józef Edmund Nowicki

właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych i ponad 500 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych …

więcej o Józef Edmund Nowicki

Opis szkolenia:

Podczas szkolenia główny nacisk zostanie położony na omówienie zagadnień związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zamówień współfinansowanych ze środków UE zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz zasadami przejrzystości, racjonalnego i efektywnego wydatkowania w zamówieniach o wartości od 20.000 PLN netto do 50.000 PLN netto.

Adresaci szkolenia:

Program szkolenia jest sprofilowany na potrzeby zamówień współfinansowanych ze środków unijnych.

Szkolenie umożliwi uniknięcie błędów oraz korekt finansowych oraz rozwiązywanie realnych problemów występujących w praktyce udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków unijnych.

Uwaga:

Uczestnicy szkolenia otrzymają najnowszy e-book "WSZYSTKO O ELEKTRONIZACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - procedury, orzecznictwo"

Program:

 1. Opis przedmiotu zamówienia ze szczególnym uwzględnieniem postępowania w przypadku znaków towarowych w opisie przedmiotu zamówienia.

2. Szacowanie wartości zamówienia:

 • ustalanie wartości zamówienia przez zamawiających w rozumieniu Pzp
 • ustalanie wartości zamówienia przez podmiot, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp
 • podstawa ustalenia wartości zamówienia i należyta staranność
 • szacowanie w projektach partnerskich
 • zamówienie tego samego rodzaju i badanie „tożsamości” zamówienia
 • tożsamość przedmiotowa i podobieństwo funkcjonalne
 • tożsamość czasowa
 • tożsamość podmiotowa
 • szacowanie zamówienia na roboty budowlane
 • jak dokumentować szacowanie zamówienia
 • jak długo ważne jest szacowanie wartości zamówienia
 • zamówienia udzielane w częściach a składanie ofert częściowych

3. Kryteria oceny ofert zapewniające zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.

4. Jak określać warunki udziału w postępowaniu.

5. Aspekty społeczne.

6. Terminy składania ofert.

7. Dokumentacja postępowania:

 • regulamin postępowania
 • protokół z szacowania wartości zamówienia
 • wniosek o rozpoczęcie postępowania
 • ogłoszenie o zamówieniu
 • zaproszenie do złożenia oferty
 • istotne warunki zamówienia
 • informacja o udzielonym zamówieniu

8. Omówienie listy sprawdzającej dla zamówień o wartości powyżej 20 tys. zł. netto do 50 tys. zł netto włącznie.

9. Omówienie listy sprawdzającej dla zamówień udzielanych w oparciu o zasadę konkurencyjności.

10. Jak udzielać zamówień o wartości od 20.000 PLN netto do 50.000 PLN netto?

11. Jak przeprowadzić i udokumentować procedurę rozeznania rynku?

12. Jak przeprowadzić procedurę udzielenia zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności?

 • upublicznienie zapytania ofertowego i wszczęcie postępowania
 • Baza Konkurencyjności i zamieszczenie ogłoszenia
 • treść zapytania ofertowego
 • zasady zmiany zapytania ofertowego
 • wybór oferty
 • jak sporządzić protokół postępowania
 • informacja o wyniku postępowania i jej upublicznienie

13. Przypadki odstąpienia od stosowania procedur konkurencyjnych

 • postępowanie w przypadku, gdy nie wpłynęła żadna oferta, lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu
 • realizacja zamówienia tylko przez jednego wykonawcę
 • realizacja zamówienia w przypadku zamówień, do których ma zastosowanie zasada konkurencyjności, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
 • realizacja zamówień, w przypadku zamówień, do których ma zastosowanie zasada konkurencyjności, ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia i nie można zachować terminów określonych
 • udzielanie wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności zamówień na dodatkowe dostawy, polegających na częściowej wymianie dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększeniu bieżących dostaw lub rozbudowie istniejących instalacji
 • udzielenie wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, zamówień na usługi lub roboty budowlane, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych
 • zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach

14. Zasady dokonywania zmian w umowie.

Materiały szkoleniowe i wsparcie merytoryczne udzielone uczestnikom szkolenia:

Uczestnicy szkolenia otrzymają KOMPLET MATERIAŁÓW PRZYDATNYCH W udzielaniu zamówień współfinansowanych ze środków UE oraz wsparcie merytoryczne wykładowcy:

1) wersje edytowalne następujących dokumentów:

 • istotne warunki zamówienia,
 • regulamin udzielania zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz zasadami przejrzystości, racjonalnego i efektywnego wydatkowania w zamówieniach o wartości od 20.000 PLN netto do 50.000 PLN netto
 • załączniki do regulaminu (m. in. wzór zapytania ofertowego i formularz oferty, dokumenty dotyczące szacowania wartości zamówienia, protokół z przeprowadzonego postępowania, wzór informacji o wyniku postępowania)

2) zestawienie najczęściej popełnianych błędów przy udzielaniu zamówień współfinansowanych ze środków UE,

3) e-booki:

 • „Jak prawidłowo szacować wartość zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane, z uwzględnieniem zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej” - około 40 stron komentarza z bogatym orzecznictwem KIO i wynikami kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
 • „Znaki towarowe w opisie przedmiotu zamówienia”

Harmonogram

 • 9:00
 • 15:00
Dzień 1

Opinie uczestników

Co do samego szkolenia to oceniam je pozytywnie pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Pana Józefa Nowickiego oraz możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań, przed którymi prowadzący się nie wzbraniał. Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali swoje problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie, pod względem organizacyjnym – także oceniam pozytywnie.
Irena Kanbur
Kancelaria Prezydenta RP
Uczestniczyłam w szkoleniach Pana Nowickiego już parę razy i nigdy się nie zawiodłam. Duża wiedza, umiejętność jej przekazania oraz miła atmosfera na zajęciach oto główne zalety. Na pewno będę jeszcze nie raz korzystać z fachowości Pana Nowickiego. Uważam że jest jednym z lepszych szkoleniowców w tej dziedzinie.
Weronika Stachura
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Informacje organizacyjne

Termin: 12 wrzesień 2019r.
Miejsce: Poznań
Cena: 399,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
 • Imienny Certyfikat Uczestnictwa
 • Poczęstunki podczas przerw kawowych oraz lunch

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Jak udzielać zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz zasadami przejrzystości, racjonalnego i efektywnego wydatkowania - Poznań

Chcesz wiedzieć więcej na temat Prawa Zamówień Publicznych

Czytaj portal wPrzetargach.pl - komentarze, dokumenty, pytania, opinie prawne - kliknij >>>>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl