Jak unikać błędów w trybie podstawowym i przetargu nieograniczonym?

Tryb podstawowy. Przetarg nieograniczony.
Zamówienie z wolnej ręki.
Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Termin: 25 - 26 października 2021 r.
Miejsce: Online
Cena: 699,00 zł netto od osoby
Trener: Józef Edmund Nowicki

właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych i ponad 500 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych …

więcej o Józef Edmund Nowicki

Celem szkolenia jest:

 • przygotowanie do pracy w zamówieniach publicznych
 • przedstawienie i omówienie od strony prawnej i praktycznej przebiegu trybu podstawowego w wariancie 1 i 2, przetargu nieograniczonego i zamówienia z wolnej ręki
 • omówienie treści SWZ oraz dokumentów mających zastosowanie w przetargu nieograniczonym, trybie podstawowym i zamówieniu z wolnej ręki
 • omówienie zasad składania oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu z postępowania

Wsparcie merytoryczne

Uczestnicy szkolenia otrzymają wsparcie merytoryczne w okresie 30 dni od zakończenia szkolenia.

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy komórek i biur zamówień publicznych odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzanie postępowań
 • wykonawcy
 • osoby rozpoczynające pracę w zamówieniach publicznych

PROGRAM SZKOLENIA:

Klasyfikacja zamawiających i zamówień. Słownik pojęć ustawowych. Zasady udzielania zamówień publicznych

1. Klasyfikacja zamawiających i zamówień publicznych.

2. Omówienie słownik najważniejszych pojęć (definicje pojęć ustawowych).

3. Omówienie zasad udzielania zamówień publicznych


Ustalanie wartości zamówienia

4. Kryteria stosowane przy szacowaniu wartości zamówień.

5. Jak szacować wartość zamówienia na dostawy żywności, sprzętu komputerowego, robót budowlanych, wydarzenia artystyczne, usługi społeczne, wyposażenia

6. Metody i sposoby szacowania wartości zamówień publicznych.

7. Kiedy wystąpi nieuprawniony podział zamówienia w celu uniknięcia stosowania ustawy.

8. Jak ująć szacowanie wartości zamówienia w protokole postępowania

Opis przedmiotu zamówienia

9. Najważniejsze elementy każdego opisu przedmiotu zamówienia.

10. Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia.

11. Jak sporządzić kryteria oceny równoważności w ramach opisu przedmiotu zamówienia?

12. Jak prawidłowo opisać przedmiot zamówienia na roboty budowlane:

• dokumentacja projektowa, jej składowe

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

• program funkcjonalno-użytkowy

• opis przedmiotu zamówienia w wynagrodzeniu ryczałtowym i kosztorysowym

Specyfikacja Warunków Zamówienia

13. Jak sporządzić SWZ i załączniki do SWZ w zamówieniach na dostawy, usługi i roboty budowlane. Wzory SWZ i przykłady zapisów.

14. Wyjaśnianie i zmiany treści SWZ.

15. Kiedy pytanie wykonawcy jest pytaniem o wyjaśnienie treści SWZ, a kiedy żądaniem zmiany treści SWZ.

16. Zmiany treści SWZ rzutujące na zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

17. Przykłady zapisów wyjaśnień i zmian treści SWZ.

18. Wizja lokalna w SWZ. Jak opisać przebieg wizji lokalnej w SWZ.

Warunki udziału w postępowaniu

19. Omówienie warunków udziału w postępowaniu.

20. Omówienie podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

21. Ocena podmiotowa podmiotu trzeciego w zakresie warunków udziału w postępowaniu.

22. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez konsorcja.

23. Warunki udziału w postępowaniu - przykłady zapisów w SWZ.

24. Określanie warunków udziału w postępowaniu - najczęściej popełniane błędy.

25. Zmiany SWZ skutkujące koniecznością unieważnienia postępowania.

Podstawy wykluczenia

26. Omówienie obligatoryjnych i fakultatywnych podstaw wykluczenia.

27. Omówienie podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia.

28. Ocena podmiotowa podmiotu trzeciego w zakresie wykazania braku podstaw wykluczenia.

Kryteria oceny ofert

29. Jakie wybrać kryteria oceny ofert i jak określić opis sposobu oceny ofert?

30. Kryteria obiektywne i subiektywne.

31. Kryteria oceny ofert - przykłady zapisów w SWZ.

Wstępne konsultacje rynkowe

32. Jak przeprowadzić wstępne konsultacje rynkowe?

Analiza potrzeb i wymagań

33. Jak sporządzić analizę potrzeb i wymagań?

Ogłoszenia

34. Jak prawidłowo wypełnić formularz ogłoszenia o zamówieniu w trybie podstawowym i przetargu nieograniczonym.

35. Zasady zamieszczania i publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych i Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

36. Zmiany istotne i zmiany nieistotne w ogłoszeniu o zamówieniu.

37. Zmiany w ogłoszeniu skutkujące obowiązkiem unieważnienia postępowania

38. Postępowanie zamawiającego w przypadku jednoczesnej zmiany ogłoszenia o zamówieniu i SWZ.

Wadium

39. Formy i wnoszenie wadium.

40. Zatrzymanie wadium.

41. Zwrot wadium.

42. Wnoszenie wadium przez konsorcja.

Składanie ofert, otwarcie ofert, badanie i ocena ofert Omówienie przebiegu trybu podstawowego w wariantach 1 i 2 oraz przetargu nieograniczonego

43. Składanie ofert.

44. Otwarcie ofert.

45. Informacja z otwarcia ofert.

46. Zawiadomienie Prezesa UZP o złożonych ofertach.

47. Omówienie przebiegu przetargu nieograniczonego oraz trybu podstawowego w wariancie 1 i 2 od otwarcia ofert do zawarcia umowy:

• badanie wstępnych oświadczeń w trybie podstawowym

• badanie ofert

• omówienie przesłanek odrzucenia ofert

• negocjacje w przypadku wariantu 2

• składnie ofert dodatkowych w wariancie 2

• badanie rażąco niskiej ceny

• ocena ofert

• wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych

• wezwanie do złożenia, poprawienia i uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych

48. Badanie JEDZA.

49. Wybór najkorzystniejszej oferty.

50. Obowiązki informacyjne po wyborze najkorzystniejszej oferty

51. Przedłużanie terminu związania ofertą.

52. Omówienie przesłanek unieważnienia postępowania.

53. Obowiązki informacyjne po udzieleniu zamówienia.

Umowa i zmiany zawartej umowy

54. Zawarcie umowy.

55. Klauzule zmieniające.

56. Zakazane zapisy w umowach.

57. Obligatoryjne postanowienia w umowie.

58. Zmiany niedopuszczalne zawartej umowy.

59. Realizacja dostaw, usług i robót nieprzewidywalnych.

60. Zmiany umowy wskutek zmiany cen materiałów o kosztów związanych z realizacją umowy.

61. Opcja w umowie.

62. Raport z wykonanej umowy.

63. Ogłoszenie o wykonaniu umowy.

Zamówienie z wolnej ręki

64. Omówienie i przedstawienie dokumentacji w zamówieniu z wolnej ręki.

65. Omówienie przesłanek udzielenie zamówienia z wolnej ręki.

• dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę

• dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, w przypadku udzielenia zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej

• wyjątkowa sytuacja niewynikająca z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której zamawiający nie mógł on przewidzieć

• brak ofert, wszystkie oferty odrzucone

• „zamówienia uzupełniające”

Prowadzenie protokołu postępowania

66. Omówienie prowadzenia protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i trybu podstawowego i wolnej ręki.

 

Materiały szkoleniowe:

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

• ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy w postaci elektronicznej

• prezentację multimedialną obejmującą program szkolenia w postaci elektronicznej w formacie PDF

Opinie uczestników

Co do samego szkolenia to oceniam je pozytywnie pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Pana Józefa Nowickiego oraz możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań, przed którymi prowadzący się nie wzbraniał. Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali swoje problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie, pod względem organizacyjnym – także oceniam pozytywnie.
Irena Kanbur
Kancelaria Prezydenta RP
Uczestniczyłam w szkoleniach Pana Nowickiego już parę razy i nigdy się nie zawiodłam. Duża wiedza, umiejętność jej przekazania oraz miła atmosfera na zajęciach oto główne zalety. Na pewno będę jeszcze nie raz korzystać z fachowości Pana Nowickiego. Uważam że jest jednym z lepszych szkoleniowców w tej dziedzinie.
Weronika Stachura
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Informacje organizacyjne

Termin: 25 październik 2021r. - 26 październik 2021r.
Miejsce: Online
Cena: 699,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera:

 • dostęp do szkolenia on-line
 • materiały szkoleniowe
 • możliwość zadawanie pytań na czacie
 • imienny certyfikat uczestnictwa

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Jak unikać błędów w trybie podstawowym i przetargu nieograniczonym?

Chcesz wiedzieć więcej na temat Prawa Zamówień Publicznych

Czytaj portal wPrzetargach.pl - komentarze, dokumenty, pytania, opinie prawne - kliknij >>>>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl