JAK UNIKNĄĆ "NAJCIĘŻSZYCH" BŁĘDÓW POPEŁNIANYCH W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH - Gdynia

Termin: 15 lipca 2019r.
Miejsce: Gdynia
Cena: 399,00 zł netto od osoby
Trener: Józef Edmund Nowicki

właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych i ponad 500 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych …

więcej o Józef Edmund Nowicki

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie na przykładach z praktyki, i orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej „ciężkich” błędów popełnianych w postępowaniu, które skutkują unieważnieniem postępowania, nieważnością umowy, a także dotkliwą korektą finansową.

Adresaci szkolenia:

Na szkolenie zapraszamy szczególnie członków komisji przetargowych oraz osoby wykonujące kontrolę zamówień publicznych.

Opis:

Podczas szkolenia prowadzący omówi błędy popełniane w najważniejszych segmentach postępowania: opis przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia, badanie i ocena ofert, wadium, termin związania ofertą oraz w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

Po zakończonym cyklu szkoleń uczestnicy szkolenia otrzymają zestaw orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej dotyczącego zakresu szkolenia.

Program szkolenia:

1. Błędy dotyczące treści ogłoszenia oraz zamieszczania i publikacji ogłoszeń

2. Błędy popełniane przy zmianie SIWZ, która powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu

3. Błędy popełniane w prowadzeniu „procedury odwróconej”

4. Błędy związane w wniesieniem wadium, zwrotem wadium i zatrzymaniem wadium

5. Błędy dotyczące terminu związania ofertą

6. Jak dokonać wyboru oferty po upływie terminu związania ofertą?

7. Kiedy będzie konieczne unieważnienie określonej czynności w postępowaniu i jak tego dokonać?

8. Wady opisu przedmiotu zamówienia

9. Nieprawidłowe szacowanie wartości zamówienia z uwzględnieniem zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 10. Jak agregować zamówienia?

11. Które zamówienia można uznać za nieprzewidywalne i podlegające odrębnemu szacowaniu?

12. Dzielenie zamówień na część, której wartość nie przekracza 80 000 EURO - w odniesieniu do dostaw i usług oraz 1.000.000 EURO - w odniesieniu do robót budowlanych (stosowanie art. 6a ustawy Pzp)

13. Nieprawidłowy podział zamówienia

14. Błędy przy udzielaniu zamówień nieprzewidywalnych

15. Błędy dotyczące określania warunków udziału w postępowaniu i żądaniu dokumentów w celu potwierdzania spełniania tych warunków

16. Jak odpowiadać wykonawcy, który pyta o treść SIWZ?

17. O ile należy przedłużać termin składania ofert w przypadku zmiany treści SIWZ, by nie było zarzutu naruszenia uczciwej konkurencji?

18. Błędy w formułowaniu wezwań i zawiadomień kierowanych do wykonawcy.

19. Kiedy należy wzywać do rażąco niskiej ceny i błędy popełniane w wezwaniu.

20. Jak poprawiać omyłki w ofertach?

21. Jakich zapisów unikać w SIWZ?

22. Błędy w postępowaniu skutkujące unieważnieniem postępowania

23. Kiedy treść oferty będzie niezgodna z treścią SIWZ? 24. Nieprawidłowości w trybie zamówienia z wolnej ręki

  • naruszenia przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki
  • zawiadomienie Prezesa UZP o wszczęciu postępowania
  • jak udzielać zamówienia z wolnej ręki po nieudanym przetargu nieograniczonym

25. Jak ustalać kary umowne?

26. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich i ocena podmiotów trzecich?

27. Błędy popełniane w przypadku podwykonawstwa na etapie realizacji zamówienia

28. Obiektywny i niedyskryminacyjny sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez konsorcja

29. Najważniejsze błędy popełniane przy zmianie umowy

Harmonogram

  • 9:00
  • 15:00
Dzień 1

Opinie uczestników

Co do samego szkolenia to oceniam je pozytywnie pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Pana Józefa Nowickiego oraz możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań, przed którymi prowadzący się nie wzbraniał. Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali swoje problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie, pod względem organizacyjnym – także oceniam pozytywnie.
Irena Kanbur
Kancelaria Prezydenta RP
Uczestniczyłam w szkoleniach Pana Nowickiego już parę razy i nigdy się nie zawiodłam. Duża wiedza, umiejętność jej przekazania oraz miła atmosfera na zajęciach oto główne zalety. Na pewno będę jeszcze nie raz korzystać z fachowości Pana Nowickiego. Uważam że jest jednym z lepszych szkoleniowców w tej dziedzinie.
Weronika Stachura
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Informacje organizacyjne

Termin: 15 lipiec 2019r.
Miejsce: Gdynia
Cena: 399,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

  • Materiały szkoleniowe
  • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
  • Imienny Certyfikat Uczestnictwa
  • Poczęstunki podczas przerw kawowych oraz lunch

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
JAK UNIKNĄĆ "NAJCIĘŻSZYCH" BŁĘDÓW POPEŁNIANYCH W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH - Gdynia

Chcesz wiedzieć więcej na temat Prawa Zamówień Publicznych

Czytaj portal wPrzetargach.pl - komentarze, dokumenty, pytania, opinie prawne - kliknij >>>>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl