KURS - NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kurs NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Jak prawidłowo udzielać zamówień publicznych w 2021 r.?

to

3 zjazdy

5 intensywnych dni szkoleniowych

podczas których omawiane będą:

 • Nowe zasady udzielania zamówień publicznych od 1 stycznia 2021r.
  - planowanie, szacowanie wartości zamówienia, komisja przetargowa, analiza potrzeb, przepisy wykonawcze - szkolenie jednodniowe.
 • Nowe Prawo Zamówień Publicznych - jak przygotować postępowanie? 
  Opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, podmioty trzecie, wadium, JEDZ - szkolenie dwudniowe.
 • Jak wzorcowo sporządzić SWZ, przygotować wzór umowy, przeprowadzić procedurę odwróconą?
  Przetarg nieograniczony i tryb podstawowy w nowej ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
  Badanie i ocena ofert, usługi społeczne, wolna ręka - szkolenie dwudniowe.

Termin: 14 maja 2021r.
27 - 28 maja 2021r.
10 - 11 czerwca 2021r.
Miejsce: Online
Cena: 1.797,00 zł netto od osoby
Trener: Józef Edmund Nowicki

właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych i ponad 500 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych …

więcej o Józef Edmund Nowicki

Opis KURSU:

Celem KURSU jest praktyczne omówienie kluczowych obszarów zamówień publicznych po zmianie przepisów, które weszły w życie 1-go stycznia 2021 roku.

Nowa USTAWA Prawo Zamówień Publicznych to trzy razy więcej przepisów niż w obecnie obowiązującej ustawie. To nowe procedury i dokumenty.

Celem KURSU jest:

 • przedstawienie o omówienie definicji ustawowych, zasad udzielania zamówień publicznych,
 • omówienie planu postępowań, sporządzaniu planu i jego aktualizacji,
 • omówienie od strony prawnej i praktycznej szacowania wartości zamówienia, sporządzania dokumentów z szacowania wartości zamówienia,
 • omówienia pracy komisji przetargowej i regulaminu komisji przetargowej,
 • omówienie zasad komunikacji zamawiającego z wykonawcami,
 • przedstawienie i omówienie analizy potrzeb i wymagań i zasad jej sporządzania,
 • omówienie przygotowania postępowania w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, podstaw wykluczenia, kryteriów oceny ofert
 • omówienie problematyki wadium
 • omówienie problematyki konsorcjów
 • badanie JEDZA
 • omówienie zasad zamieszczania i publikacji ogłoszeń oraz zasad dokonywania zmian treści ogłoszeń
 • omówienie podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz pełnomocnictw i innych oświadczeń i dokumentów (forma, postać, poświadczenie zgodności z oryginałem)
 • przedstawienie i omówienie od strony prawnej i praktycznej przebiegu trybu przetargu nieograniczonego i trybu podstawowego w 3 wariantach,
 • omówienie przebiegu trybu zamówienia z wolnej ręki,
 • omówienie zamówień na usługi społeczne,
 • omówienie zasad tworzenia SWZ,
 • omówienie udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130.000 PLN (procedury, dokumenty, jak przeprowadzać postępowania)
 • omówienie protokołu postępowania,
 • omówienie problematyki umowy w sprawie zamówienia publicznego i jej zmian, obligatoryjnych i zakazanych zapisów umownych.

Wsparcie merytoryczne:

W czasie trwania kursu uczestnicy w czasie trwania szkolenia mogą korzystać z nieodpłatnych konsultacji z wykładowcą

Szkolenie jest ukierunkowane na potrzeby:

 • pracowników komórek i biur zamówień publicznych instytucji zamawiających (osoby merytorycznie odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych)
 • wykonawców
 • podmiotów świadczących usługi doradztwa prawnego z zakresu zamówień publicznych
 • osób wykonujących kontrole zamówień publicznych (inspektorzy NIK, urzędów kontroli skarbowej, regionalnych izb obrachunkowych, audytorzy wewnętrzni, eksperci zewnętrzni wykonujący kontrolę zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, agenci CBA, funkcjonariusze ABW)
 • osób rozpoczynających pracę w zamówieniach publicznych.

Materiały szkoleniowe:

Uczestnicy szkoleni otrzymają:

 • ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,
 • pełną prezentację multimedialną obejmującą program szkolenia z wzorami prezentowanych wzorów oświadczeń, dokumentów, wezwań.

Zjazd 1:

Nowe zasady udzielania zamówień publicznych od 1 stycznia 2021r.
- planowanie, szacowanie wartości zamówienia, komisja przetargowa, analiza potrzeb, przepisy wykonawcze.

Data: 14 maja  2021r.

Celem szkolenia jest:

 • przedstawienie o omówienie definicji ustawowych, zasad udzielania zamówień publicznych,
 • omówienie planu postępowań, sporządzaniu planu i jego aktualizacji,
 • omówienie od strony prawnej i praktycznej szacowania wartości zamówienia, sporządzania dokumentów z szacowania wartości zamówienia,
 • omówienia pracy komisji przetargowej i regulaminu komisji przetargowej,
 • omówienie zasad komunikacji zamawiającego z wykonawcami,
 • przedstawienie i omówienie analizy potrzeb i wymagań i zasad jej sporządzania.

 

 

PROGRAM ZJAZDU

Definicje ustawowe. Zasady udzielania zamówień publicznych. Udzielanie zamówień bagatelnych. Przepisy wykonawcze

1. Zakres przedmiotowy stosowania ustawy.
2. Zakres podmiotowy stosowania ustawy.
3. Kryteria podziału zamówień i rodzaje zamówień.
4. Nowe progi kwotowe.
5. Omówienie definicji ustawowych.
6. Jak obliczać terminy według nowych zasad.
7. Omówienie zasad udzielania zamówień publicznych.
8. Omówienie przepisów wykonawczych do ustawy Pzp.

Planowanie i plan zamówień.

9. Podmioty obowiązane do sporządzania planów postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym.
10. Zasady sporządzania planów postępowań o udzielenie zamówień.
11. Które zamówienia powinny być ujęte w planie postępowań.
12. Omówienie wypełniania formularza planu postępowań.
13. Jak dokonywać aktualizacji planu postępowań.
14. Zamieszczanie planu w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej.
15. Informacje zawarte w planów postępowań o udzielenie zamówień.
16. Odstąpienie od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o postępowaniach o udzielenie zamówień, jeżeli wymaga tego ochrona informacji niejawnych.

Szacowanie wartości zamówienia

17. Praktyczne metody szacowania wartości zamówień i przykłady dokumentów.
18. szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością, jako podstawa ustalenia wartości zamówienia.
19. Kryteria tożsamości przedmiotowej, podobieństwa funkcjonalnego, tożsamości czasowej zamówienia oraz wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.
20. Ustalanie wartości zamówienia z uwzględnieniem zamówień uzupełniających.
21. Ustalanie wartości zamówienia przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjna zamawiającego posiadająca samodzielność finansową.
22. Wartość dynamicznego systemu zakupów, umowy ramowej, partnerstwa innowacyjnego.
23. Ustalanie wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo lub podlegające wznowieniu.
24. Ustalanie wartości zamówienia na dostawy udzielane na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub leasingu na czas nieoznaczony lub czas oznaczony.
25. Ustalanie wartości zamówienia na usługi, których łączna cena nie może być określona.
26. Ustalanie wartości zamówienia na usługi bankowe lub inne usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi projektowania.
27. Ustalanie wartości zamówienia na usługi lub dostawy z uwzględnieniem prawa opcji.
28. Ustalanie wartości zamówienia na wykonanie robót budowlanych:
• kosztorys inwestorski sporządzany na etapie opracowania dokumentacji projektowej,
• planowane koszty robót budowlanych określone w programie funkcjonalno-użytkowym,
• ustalanie wartości zamówienia - obiekt budowlany,
• różne rodzaje robót w ramach jednego obiektu budowlanego,
• rodzajowo podobne roboty budowlane na różnych obiektach budowlanych,
• roboty remontowe na jednym i kilku obiektach w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane,
• roboty budowlane wykonywane w budynkach tworzących zespół lub kompleks obiektów w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane mający pełnić określoną funkcję gospodarczą lub techniczną,
• ustalanie wartości zamówienia z uwzględnieniem wartości dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy, o ile są one niezbędne do wykonania tych robót budowlanych.
29. Ustalanie wartości zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na podstawie wartości planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
30. Zaniżania wartości zamówienia lub wybieranie sposobu obliczania wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów Pzp.
31. Ustalanie wartości zamówienia, gdy zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.
32. Aktualności ustalonej wartości zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane.
33. Zmiana ustalonej wartości zamówienia, jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie.
34. Stosowanie art. 30 ust. 4 - odpowiednika obowiązującego art. 6a Pzp.
35. Postępowanie zamawiającego przy planowaniu nabycia podobnych dostaw.

Zamawiający

36. Odpowiedzialność zamawiającego za przygotowanie i przeprowadzenia postępowania.
37. Jak należy udzielać zamówień w grupie zakupowej.
38. Treść porozumienia zawartego pomiędzy zamawiającymi w ramach grupy zakupowej.
39. Odpowiedzialność poszczególnych zamawiających w ramach grupy zakupowej.

Pomocnicze działania zakupowe

40. Jak należy udzielać zamówień w przypadku powierzenia przygotowania lub przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub organizacji konkursu, w ramach pomocniczych działań zakupowych, własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej.
41. Omówienie przykładu umowy z podmiotem, którem będą powierzone czynności związane z przygotowaniem lub przeprowadzeniem postępowania.

Komisja przetargowa i konflikty interesów

42. Powołanie komisji przetargowej.
43. Omówienie nowego regulaminu komisji przetargowej.
44. Zmiany w składzie komisji przetargowej.
45. Omówienie regulaminu działania komisji przetargowej.
46. Odpowiedzialność członków komisji przetargowej.
47. Powołanie biegłego.
48. Ustawowe obowiązki komisji przetargowej.
49. Odstąpienie od powołania komisji przetargowej.
50. Kiedy wystąpi konflikt interesów.
51. Kto i kiedy składa oświadczenia o wyłączeniu z postępowania?

Komunikacja zamawiającego z wykonawcami

52. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą.
53. Komunikacja ustna. Negocjacje. Dialog.
54. Składanie ofert, wniosków i oświadczeń w formie elektronicznej.
55. Składanie ofert, wniosków i oświadczeń w postacie elektronicznej opatrzonych podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
56. Odstąpienie od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej.

Analiza potrzeb, wstępne konsultacje rynkowe, wcześniejsze zaangażowanie wykonawców.

57. Jak sporządzić analizę potrzeb i wymagań, uwzględniając rodzaj i wartość zamówienia.
58. Omówienie gotowego przykładu analizy potrzeb i wymagań.
59. Kiedy zamawiający może odstąpić od dokonania analizy potrzeb i wymagań.
60. Przeprowadzenie wstępnych konsultacji rynkowych.
61. Wzory dokumentów w procedurze wstępnych konsultacji rynkowych.
62. Postępowanie zamawiającego w przypadku wcześniejszego zaangażowania wykonawców.

Zjazd 2:

Nowe Prawo Zamówień Publicznych – jak przygotować postępowanie?

 Opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, podmioty trzecie, wadium, JEDZ.

Data:  27 - 28 maja 2021r.

Celem szkolenia jest:

 • omówienie przygotowania postępowania w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, podstaw wykluczenia, kryteriów oceny ofert
 • omówienie problematyki wadium
 • omówienie problematyki konsorcjów
 • badanie JEDZA
 • omówienie zasad zamieszczania i publikacji ogłoszeń oraz zasad dokonywania zmian treści ogłoszeń
 • omówienie podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz pełnomocnictw i innych oświadczeń i dokumentów (forma, postać, poświadczenie zgodności z oryginałem).

PROGRAM ZJAZDU

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

1. Ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Treść pełnomocnictwa.
3. Określenie wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców.
4. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez konsorcja.
5. Badanie podstaw wykluczenia wobec poszczególnych konsorcjantów.
6. Składanie oferty, oświadczeń i dokumentów przez konsorcja.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

1. Ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Treść pełnomocnictwa.
3. Określenie wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców.
4. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez konsorcja.
5. Badanie podstaw wykluczenia wobec poszczególnych konsorcjantów.
6. Składanie oferty, oświadczeń i dokumentów przez konsorcja.

Ogłoszenia

7. Omówienie rodzajów ogłoszeń.
8. Jak wypełniać formularze ogłoszeń.
9. Upublicznienie ogłoszenia. Zamieszczanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych i publikacja ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
10. Dokonywanie zmian w ogłoszeniu.
11. Udokumentowanie daty przekazania ogłoszenia i przechowywanie dowodu przekazania ogłoszenia.

Ustalenie niektórych warunków zamówienia

12. Podział zamówienia na części.
13. Kiedy może powstać zarzut nie podzielenia zamówienia na części.
14. Ubieganie się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców mających status zakładu pracy chronionej i spółdzielnie socjalne.
15. Określanie w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.

Wadium

16. Wnoszenie wadium i formy wadium.
17. Badanie dokumentów gwarancji i poręczeń wadialnych.
18. Zatrzymanie wadium.
19. Obligatoryjny zwrot wadium.
20. Zwrot wadium na wniosek wykonawcy.
21. Zwrot wadium gwarantowi i poręczycielowi.

Opis przedmiotu zamówienia

22. Opisanie przedmiotu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
23. Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
24. Opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę oraz opis rozwiązania równoważnego.
25. Określenie w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy - Kodeks pracy.
26. Określenie w opisie przedmiotu zamówienia konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji.
27. Określenie w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem.
28. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
29. Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych.
30. Opis przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
31. Opisanie przedmiotu zamówienia przez odniesienie się w kolejności preferencji do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.
32. Użycie oznakowania w opisie przedmiotu zamówienia.
33. Wymaganie od wykonawców przedstawienia certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.
34. Przykłady opisu przedmiotu zamówienia.

Przedmiotowe środki dowodowe

35. Charakter przedmiotowych środków dowodowych.
36. Nowe zasady składania przedmiotowych środków dowodowych.
37. Konsekwencje i postępowanie zamawiającego w przypadku niezłożenia przedmiotowego środka dowodowego.
38. Uzupełnianie i składanie przedmiotowych środków dowodowych.

Wykluczenie z postępowania

39. Omówienie obligatoryjnych i fakultatywnych podstaw wykluczenia.
40. Nowe zasady postępowania zamawiającego i wykonawcy w przypadku samooczyszczenia.

Warunki udziału w postępowaniu

41. Określenie warunków udziału w postępowaniu.
42. Zasada żądania od wykonawców środków dowodowych w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.
43. Określenie minimalnych poziomów zdolności.
44. Uznanie, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
45. Ocena zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia i wymaganie od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
46. Zwrócenie się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie, jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego.
47. Przedstawienie przykładowych zapisów dotyczących warunków udziału w postępowaniu z ich analizą.

Podmioty trzecie i podwykonawcy

48. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich.
49. Treść zobowiązania.
50. Ocena podmiotu trzeciego w zakresie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.
51. Podwykonawstwo i umowa podwykonawcza.

Podmiotowe środki dowodowe

52. Omówienie oświadczeń o dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.
53. Badanie aktualności oświadczeń i dokumentów.
54. Poprawianie, uzupełnianie i wyjaśnianie podmiotowych środków dowodowych.
55. Forma i postać składanych podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych.
56. Omówienie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415).
57. Omówienie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452).

Omówienie JEDZ-a

58. Omówienie treści JEDZ-a.
59. Jak wypełniać JEDZ?
60. Jak badać złożony JEDZ. 61. Uzupełnianie, poprawianie i wyjaśnianie JEDZ-a.

Zjazd 3:

Jak wzorcowo sporządzić SWZ, przygotować wzór umowy, przeprowadzić procedurę odwróconą?

Przetarg nieograniczony i tryb podstawowy w nowej ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

Badanie i ocena ofert, usługi społeczne, wolna ręka.


Data:  10 - 11 czerwca  2021r.


Celem szkolenia jest:

 • przedstawienie i omówienie od strony prawnej i praktycznej przebiegu trybu przetargu nieograniczonego i trybu podstawowego w 3 wariantach
 • omówienie przebiegu trybu zamówienia z wolnej ręki
 • omówienie zamówień na usługi społeczne
 • omówienie zasad tworzenia SWZ
 • omówienie udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130.000 PLN (procedury, dokumenty, jak przeprowadzać postępowania)
 • omówienie protokołu postępowania
 • omówienie problematyki umowy w sprawie zamówienia publicznego i jej zmian, obligatoryjnych i zakazanych zapisów umownych.

PROGRAM ZJAZDU

Przetarg nieograniczony i przebieg procedury odwróconej

1. Omówienie przebiegu trybu przetargu nieograniczonego od wszczęcia postępowania do podpisania umowy albo unieważnienia postępowania.
2. Zmiany w procedurze odwróconej.
3. Wszczęcie postępowania.
4. Udostępnianie SIWZ.
5. Terminy składania ofert.
6. Składanie i otwarcie ofert.
7. Badanie ofert i omówienie przesłanek odrzucenia.
8. Ocena ofert oraz kryteria oceny ofert.
9. Ocena podmiotowa wykonawców.
10. Wybór najkorzystniejszej oferty.
11. Termin związania ofertą.
12. Zakończenie postępowania - zawarcie umowy.
13. Zakończenie postępowania - unieważnienie postępowania.
14. Obowiązki informacyjne zamawiającego.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

15. Omówienie treści SWZ.
16. Porównanie treści SWZ.
17. Dokonywanie zmian treści SWZ.
18. Wyjaśnianie treści SWZ.

Tryb podstawowy i jego przebieg w 3 wariantach

19. Omówienie przebiegu trybu podstawowego od wszczęcia postępowania do zawarcia umowy / unieważnienia postępowania w 3 wariantach.

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

20. Co to są usługi społeczne.
21. Udzielanie zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, do których stosuje się przepisy Pzp właściwe dla:
• zamówień klasycznych, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne - jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest równa lub przekracza równowartość kwoty 750.000 euro, z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego rozdziału;
• zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne - jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest mniejsza niż równowartość kwoty 750.000 euro, nie mniejsza jednak niż równowartość kwoty 130.000 złotych.
22. Omówienie wymaganej dokumentacji postępowania.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie

23. Forma i treść umowy.
24. Zakazane postanowienia umowne.
25. Umowy na czas oznaczony i czas nieoznaczony.
26. Obligatoryjne postanowienia umowne.
27. Obligatoryjne postanowienia umowne w umowie o roboty budowlane.
28. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
29. Jak sporządzać raport z realizacji zamówienia.
30. Jak dokonywać zmian w umowie.
31. Zmiany umowy wynikające ze zmiany cen materiałów i kosztów związanych z realizacja zamówienia.
32. Odstąpienie od umowy i jej unieważnienie.
33. Opcja.

Tryb zamówienia z wolnej ręki

34. Przygotowanie postępowania.
35. Omówienie przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki (art. 214 pkt 1-10).
36. Przebieg postępowania.
37. Dokumentacja wymagana w trybie zamówienia z wolnej ręki.
38. Odstąpienie od stosowania niektórych przepisów ustawy.
39. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
40. Tryb zamówienia z wolnej ręki poniżej progu unijnego.

Zamówienia o wartości mniejszej niż 130.000 PLN

41. Jak udzielać zamówień o wartości mniejszej niż 130.000 PLN
42. Omówienie regulaminy udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130.000 PLN.
43. Przedstawienie przykładowych postępowań o udzielenie zamówień o wartości mniejszej niż 130.000 PLN.

Dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia

44. Sporządzanie protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, trybie podstawowym i zamówieniu z wolnej ręki.
45. Archiwizowanie dokumentów postępowania.
46. Udostępnienie protokołu postępowania i załączników do protokołu.
47. Omówienia protokołu postępowania w trybach przetargu nieograniczonego, trybu podstawowego i zamówienia z wolnej ręki.

Opinie uczestników

Co do samego szkolenia to oceniam je pozytywnie pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Pana Józefa Nowickiego oraz możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań, przed którymi prowadzący się nie wzbraniał. Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali swoje problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie, pod względem organizacyjnym – także oceniam pozytywnie.
Irena Kanbur
Kancelaria Prezydenta RP
Uczestniczyłam w szkoleniach Pana Nowickiego już parę razy i nigdy się nie zawiodłam. Duża wiedza, umiejętność jej przekazania oraz miła atmosfera na zajęciach oto główne zalety. Na pewno będę jeszcze nie raz korzystać z fachowości Pana Nowickiego. Uważam że jest jednym z lepszych szkoleniowców w tej dziedzinie.
Weronika Stachura
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Informacje organizacyjne

Termin: 14 maj 2021r.
Miejsce: Online
Cena: 1 797,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
 • Imienny Certyfikat Uczestnictwa
 • Materiały video po szkoleniu

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl