Nowe Prawo Zamówień Publicznych - jak przygotować postępowanie?

Zapraszamy na szkolenie pt.

Nowe Prawo Zamówień Publicznych - jak przygotować postępowanie?

Opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu,
 podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, podmioty trzecie, wadium, JEDZ.

SZKOLENIE DWUDNIOWE

Termin: 27 -28 maja 2021r.
Miejsce: Online
Cena: 699,00 zł netto od osoby
Trener: Józef Edmund Nowicki

właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych i ponad 500 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych …

więcej o Józef Edmund Nowicki

Cel szkolenia:

 • omówienie przygotowania postępowania w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, podstaw wykluczenia, kryteriów oceny ofert
 • omówienie problematyki wadium
 • omówienie problematyki konsorcjów
 • badanie JEDZA
 • omówienie zasad zamieszczania i publikacji ogłoszeń oraz zasad dokonywania zmian treści ogłoszeń
 • omówienie podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz pełnomocnictw i innych oświadczeń i dokumentów (forma, postać, poświadczenie zgodności z oryginałem)

Szkolenie jest ukierunkowane na potrzeby:

 • pracowników komórek i biur zamówień publicznych instytucji zamawiających (osoby merytorycznie odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych)
 • wykonawców
 • podmiotów świadczących usługi doradztwa prawnego z zakresu zamówień publicznych
 • osób wykonujących kontrole zamówień publicznych
 • osób rozpoczynających pracę w zamówieniach publicznych.

Wsparcie merytoryczne

Uczestnicy w czasie trwania szkolenia mogą korzystać z nieodpłatnych konsultacji z wykładowcą

Materiały szkoleniowe:

Uczestnicy szkoleni otrzymają:

• ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

• pełną prezentację multimedialną obejmującą program szkolenia z wzorami prezentowanych wzorów dokumentów.

PROGRAM SZKOLENIA:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

1. Ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Treść pełnomocnictwa.
3. Określenie wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców.
4. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez konsorcja.
5. Badanie podstaw wykluczenia wobec poszczególnych konsorcjantów.
6. Składanie oferty, oświadczeń i dokumentów przez konsorcja.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

1. Ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Treść pełnomocnictwa.
3. Określenie wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców.
4. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez konsorcja.
5. Badanie podstaw wykluczenia wobec poszczególnych konsorcjantów.
6. Składanie oferty, oświadczeń i dokumentów przez konsorcja.

Ogłoszenia

7. Omówienie rodzajów ogłoszeń.
8. Jak wypełniać formularze ogłoszeń.
9. Upublicznienie ogłoszenia. Zamieszczanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych i publikacja ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
10. Dokonywanie zmian w ogłoszeniu.
11. Udokumentowanie daty przekazania ogłoszenia i przechowywanie dowodu przekazania ogłoszenia.

Ustalenie niektórych warunków zamówienia

12. Podział zamówienia na części.
13. Kiedy może powstać zarzut nie podzielenia zamówienia na części.
14. Ubieganie się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców mających status zakładu pracy chronionej i spółdzielnie socjalne.
15. Określanie w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.

Wadium

16. Wnoszenie wadium i formy wadium.
17. Badanie dokumentów gwarancji i poręczeń wadialnych.
18. Zatrzymanie wadium.
19. Obligatoryjny zwrot wadium.
20. Zwrot wadium na wniosek wykonawcy.
21. Zwrot wadium gwarantowi i poręczycielowi.

Opis przedmiotu zamówienia

22. Opisanie przedmiotu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
23. Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
24. Opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę oraz opis rozwiązania równoważnego.
25. Określenie w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy - Kodeks pracy.
26. Określenie w opisie przedmiotu zamówienia konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji.
27. Określenie w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem.
28. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
29. Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych.
30. Opis przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
31. Opisanie przedmiotu zamówienia przez odniesienie się w kolejności preferencji do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.
32. Użycie oznakowania w opisie przedmiotu zamówienia.
33. Wymaganie od wykonawców przedstawienia certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.
34. Przykłady opisu przedmiotu zamówienia.

Przedmiotowe środki dowodowe

35. Charakter przedmiotowych środków dowodowych.
36. Nowe zasady składania przedmiotowych środków dowodowych.
37. Konsekwencje i postępowanie zamawiającego w przypadku niezłożenia przedmiotowego środka dowodowego.
38. Uzupełnianie i składanie przedmiotowych środków dowodowych.

Wykluczenie z postępowania

39. Omówienie obligatoryjnych i fakultatywnych podstaw wykluczenia.
40. Nowe zasady postępowania zamawiającego i wykonawcy w przypadku samooczyszczenia.

Warunki udziału w postępowaniu

41. Określenie warunków udziału w postępowaniu.
42. Zasada żądania od wykonawców środków dowodowych w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.
43. Określenie minimalnych poziomów zdolności.
44. Uznanie, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
45. Ocena zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia i wymaganie od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
46. Zwrócenie się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie, jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego.
47. Przedstawienie przykładowych zapisów dotyczących warunków udziału w postępowaniu z ich analizą.

Podmioty trzecie i podwykonawcy

48. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich.
49. Treść zobowiązania.
50. Ocena podmiotu trzeciego w zakresie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.
51. Podwykonawstwo i umowa podwykonawcza.

Podmiotowe środki dowodowe

52. Omówienie oświadczeń o dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.
53. Badanie aktualności oświadczeń i dokumentów.
54. Poprawianie, uzupełnianie i wyjaśnianie podmiotowych środków dowodowych.
55. Forma i postać składanych podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych.
56. Omówienie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415).
57. Omówienie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452).

Omówienie JEDZ-a

58. Omówienie treści JEDZ-a.
59. Jak wypełniać JEDZ?
60. Jak badać złożony JEDZ. 61. Uzupełnianie, poprawianie i wyjaśnianie JEDZ-a.

Opinie uczestników

Co do samego szkolenia to oceniam je pozytywnie pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Pana Józefa Nowickiego oraz możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań, przed którymi prowadzący się nie wzbraniał. Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali swoje problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie, pod względem organizacyjnym – także oceniam pozytywnie.
Irena Kanbur
Kancelaria Prezydenta RP
Uczestniczyłam w szkoleniach Pana Nowickiego już parę razy i nigdy się nie zawiodłam. Duża wiedza, umiejętność jej przekazania oraz miła atmosfera na zajęciach oto główne zalety. Na pewno będę jeszcze nie raz korzystać z fachowości Pana Nowickiego. Uważam że jest jednym z lepszych szkoleniowców w tej dziedzinie.
Weronika Stachura
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Informacje organizacyjne

Termin: 27 maj 2021r. - 28 maj 2021r.
Miejsce: Online
Cena: 699,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera:

 • dostęp do szkolenia on-line
 • materiały szkoleniowe
 • możliwość zadawanie pytań na czacie
 • imienny certyfikat uczestnictwa

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Nowe Prawo Zamówień Publicznych - jak przygotować postępowanie?

Chcesz wiedzieć więcej na temat Prawa Zamówień Publicznych

Czytaj portal wPrzetargach.pl - komentarze, dokumenty, pytania, opinie prawne - kliknij >>>>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl