Poznaj rewolucyjne zmiany w prawie zamówień publicznych

Wprowadzenie do nowej ustawy PZP

Termin: 06 kwietnia 2020r.
Miejsce: Poznań
Cena: 349,00 zł netto od osoby
Trener: Józef Edmund Nowicki

właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych i ponad 500 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych …

więcej o Józef Edmund Nowicki

Opis szkolenia:

W dniu 1 stycznia 2021 roku wejdzie w życie NOWA Ustawa Prawo Zamówień Publicznych. Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych to największe zmiany w historii. To trzykrotnie więcej przepisów niż w dotychczasowej ustawie.

Podczas szkolenia ekspert Józef Edmund Nowicki wskaże najważniejsze zmiany, które po wejściu w życie ustawy będą obowiązywały zarówno Zamawiających jaki i Wykonawców.

Zapozna Państwa z NOWYMI instytucjami, pojęciami, zagadnieniami, trybami udzielania zamówień, procedurami oraz dokumentami.

Zrozumienie przepisów NOWEJ ustawy Pzp nie będzie łatwe, dlatego podczas jej omawiania Prowadzący dokona porównania przepisów z obecnie obowiązującą ustawą.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie Zamawiających i Wykonawców z nowymi zasadami i procedurami udzielania zamówień publicznych, które nie występują w obowiązującej ustawie Pzp i przez dokonanie analizy porównawczej przepisów obowiązującej z nową ustawą - Prawo zamówień publicznych wskazanie miejsc, które mogą sprawić problemy zarówno Zamawiającym jak i Wykonawcom.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • pracowników komórek i biur zamówień publicznych instytucji zamawiających (osoby merytorycznie odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych)
 • wykonawców
 • podmiotów świadczących usługi doradztwa prawnego z zakresu zamówień publicznych
 • osób wykonujących kontrole zamówień publicznych (inspektorzy NIK, urzędów kontroli skarbowej, regionalnych izb obrachunkowych, audytorzy wewnętrzni, eksperci zewnętrzni wykonujący kontrolę zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, agenci CBA, funkcjonariusze ABW)
 • osób rozpoczynających pracę w zamówieniach publicznych.

Materiały szkoleniowe:

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

 • ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
 • obowiązującą ustawę - Prawo zamówień publicznych
 • prezentację multimedialną obejmującą program szkolenia

Ponadto każdy uczestnik szkolenia po odbytym szkoleniu otrzyma w wersji elektronicznej:

 • nową ustawę - Prawo zamówień publicznych
 • obowiązującą ustawę - Prawo zamówień publicznych
 • prezentację multimedialną
 •  publikację „Rewolucyjne zmiany w prawie zamówień publicznych -zestawienie porównawcze„

Program szkolenia

1. Nowe definicje, procedury i obowiązki zamawiających:

• Nowe definicje i procedury

• Nowy podział zamawiających i zamówień publicznych

• Co to są zamówienia bagatelne?

• Nowe zasady zamieszczania i publikacji ogłoszeń

• Wstępne konsultacje rynkowe

• Jak przestrzegać nowej zasady efektywnych zamówień publicznych

2. Przygotowanie postępowania:

• Jak sporządzić analizę potrzeb i wymagań?

• Opis przedmiotu zamówienia

• Jakie zmiany w ustalaniu wartości zamówienia?

• Nowe określenie warunków udziału w postępowaniu

• Rewolucja w wykluczeniu z postępowania wykonawcy

3. Specyfikacja Warunków Zamówienia:

• Jak będziemy wyjaśniać i dokonywać zmian treści SWZ

4. Komunikacja z wykonawcą:

• Nowe zasady składania oferty

• Podpis kwalifikowany

• Podpis osobisty

• Elektroniczna kopia dokumentu

5. Przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego:

• Wszczęcie postępowania „po nowemu”

• Składanie i otwarcie ofert „inaczej”

• Nowa procedura dotycząca wykazywania braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• Postępowanie w przypadku awarii systemu teleinformatycznego

• Zwrot wadium - nowe rozwiązania prawne

• Zmiany w badaniu rażąco niskiej ceny

• Nowe przesłanki odrzucenia oferty

• Nowe zasady oceny ofert

• Przebieg procedury odwróconej według nowych zasad

• „Samooczyszczenie” – nowe obowiązki zamawiających i wykonawców

• Termin związania ofertą - nowe rozwiązania prawne

• Wybór najkorzystniejszej oferty - nowe rozwiązania prawne

• Zakończenie postępowania „po nowemu”

• Obowiązki informacyjne zamawiającego po zakończeniu postępowania

6. Umowa i zmiany umowy

• Zakazane postanowienia umowne

• Obligatoryjne postanowienia umowne

• Zmiany zawartej umowy

• Wymagania w przypadku prawa opcji w umowie

• Raport z wykonanej umowy

7. Środki ochrony prawnej

• Kto może wnieść odwołanie

• Terminy na wniesienie odwołania

• Możliwość wniesienia odwołania przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

• Sąd zamówień publicznych

Harmonogram

 • 9:00
 • 15:00
Dzień 1

Opinie uczestników

Co do samego szkolenia to oceniam je pozytywnie pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Pana Józefa Nowickiego oraz możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań, przed którymi prowadzący się nie wzbraniał. Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali swoje problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie, pod względem organizacyjnym – także oceniam pozytywnie.
Irena Kanbur
Kancelaria Prezydenta RP
Uczestniczyłam w szkoleniach Pana Nowickiego już parę razy i nigdy się nie zawiodłam. Duża wiedza, umiejętność jej przekazania oraz miła atmosfera na zajęciach oto główne zalety. Na pewno będę jeszcze nie raz korzystać z fachowości Pana Nowickiego. Uważam że jest jednym z lepszych szkoleniowców w tej dziedzinie.
Weronika Stachura
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Informacje organizacyjne

Termin: 6 kwiecień 2020r.
Miejsce: Poznań
Cena: 349,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
 • Imienny Certyfikat Uczestnictwa
 • Poczęstunki podczas przerw kawowych oraz lunch

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Poznaj rewolucyjne zmiany w prawie zamówień publicznych

Chcesz wiedzieć więcej na temat Prawa Zamówień Publicznych

Czytaj portal wPrzetargach.pl - komentarze, dokumenty, pytania, opinie prawne - kliknij >>>>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl