Przekształcenia przedsiębiorstw w praktyce, sukcesja w firmie - zagadnienia prawne, podatkowe i finansowe - Poznań

Termin: 29 sierpnia 2019
Miejsce: Poznań
Cena: 449,00 netto od osoby
Trener: Damian Staszak

- absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

więcej o Damian Staszak

Film wideo ze szkolenia

Opis:

Szkolenie to ma na celu omówienie procedur i przepisów, które stosowane są przy przekształceniach przedsiębiorstw.

W takich zdarzeniach najczęściej istotną rolę odgrywają biura księgowe, które na bieżąco rozliczają tego typu transakcje. Stąd też aktualna wiedza osób, które się tym zajmują ma fundamentalne znaczenie dla poprawności i zgodności z prawem przeprowadzenia całości takiego procesu.

Podczas szkolenia omówione zostaną sytuacje, kiedy warto rozważyć przekształcenie.

Skrótowo zaprezentowane zostaną formy prowadzenia działalności z omówieniem ich zalet oraz wad.

Szczególna uwaga zwrócona zostanie na ostatnie zmiany w obszarze przepisów podatkowych, które mają wpływ na zakres opodatkowania oraz ryzyko podatkowe transakcji restrukturyzacyjnych.

Ponadto zaprezentowane zostaną metody przekształceń – czy się różnią, kiedy każdą z nich warto zastosować. Jakie są koszty każdej z nich i jakie obszary (prawo podatkowe, cywilne, finanse) należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o formie przekształcenia.

W ramach warsztatów szczegółowo zostanie przeanalizowana procedura przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Cel przekształcenia:

Celem przekształcenia jest dostosowanie prowadzonej działalności do zakresu ryzyka, odpowiedzialności oraz innych, indywidualnych preferencji przedsiębiorcy.

Częstym błędem jest narzucanie docelowej formy – np. spółki komandytowej, gdzie udziałowcem jest spółka z o.o., jako jedynego słusznego rozwiązania. Paradoksalnie, z tą formą związane jest wiele problemów praktycznych, zarówno związanych z prowadzeniem takiej działalności, jak też rozliczeniami pomiędzy tymi spółkami. W praktyce często można spotkać błędy w zakresie wzajemnych rozliczeń pomiędzy spółką komandytową, spółką z o.o. i właścicielami tych podmiotów.

Sama procedura przekształcenia ma charakter wieloaspektowy, a tym samym jest złożona i skomplikowana. Mimo, że podczas szkolenia omawiać będziemy wyłącznie zagadnienia prawne, podatkowe i finansowe, w tym obszarze ewentualny błąd może skutkować np. wyższa kwotą obciążeń podatkowych lub innym, od zakładanego, zakresem odpowiedzialności przedsiębiorcy. Takie zagadnienia koniecznie muszą być brane pod uwagę przy tego typu transakcjach.

W Polsce wciąż wiele podmiotów prowadzi działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej. Mimo, że niedawno weszły w życie przepisy o tzw. zarządzie sukcesyjnym, w praktyce „dziedziczenie” przedsiębiorstwa jest wciąż ryzykowne. Nie oznacza to, że podatnik powinien rozważać przekształcenie tylko ze względu na śmierć.

Przesłanką do przekształcenia mogą być zarówno:

 • czynniki gospodarcze, jak np. dostosowanie się do konkurencji, rynku, ryzyka prowadzonej działalności, jak też
 • osobiste – np. chęć włączenia dzieci lub innych osób w proces zarządzania, a także dążenie do zmniejszenia swojego zaangażowania w firmie.


Analiza całokształtu tych zagadnień stanowić będzie dopiero punkt wyjścia do odpowiedzi na pytanie – czy się przekształcić?  Ale także – jak się przekształcić i jaką formę docelową działalności moje przedsiębiorstwo powinno przybrać?

Program:

1. Cel i istota przekształcenia

 • Kiedy warto zastanowić się nad przekształceniem – casus JDG
 • Formy prowadzenia działalności gospodarczej – jak je wykorzystać do przekształcenia ?
 • Zakres regulacji prawno – podatkowej w zakresie przekształceń.

W pierwszej części spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co to jest przekształcenie? To nie jest tylko zmiana formy prawnej, ale dostosowanie jej do określonego przedsiębiorcy. Jego zamiarów związanych z rozwojem firmy, charakteru rynków, na których działa itp. Zatem czasami przekształcenie będzie tylko darowizną przedsiębiorstwa dla dzieci, ale również konieczne może być złożone przekształcenie przy wykorzystaniu przepisów prawa cywilnego.

Podjęcie decyzji o przekształceniu jest ściśle związane z analizą form, w jakich może być prowadzona działalność gospodarcza, a także związanym z tym ryzykiem i odpowiedzialnością. Dopiero w dalszej części można rozważać, jakie przepisy będą miały zastosowanie w określonym modelu przekształcenia.

2. Metody przekształceń

 • Aport jako forma przekształcenia;
 • Sprzedaż przedsiębiorstwa;
 • Przekształcenia w oparciu o przepisy
 • Kodeksu spółek handlowych
 • Przekształcenia organizacyjne – kiedy warto stosować ?

Przekształcenie to nie tylko regulacje Kodeksu spółek handlowych, które definiują przekształcenia spółek handlowych. Wręcz przeciwnie, przekształcenie to również darowizna przedsiębiorstwa, jego sprzedaż lub wniesienie aportem. Poszczególne formy zostaną poddane analizie co do ich opłacalności, skutków podatkowych i finansowych, a także odpowiedzialności.

Często oczekiwania przedsiębiorców wykraczają poza ten zakres, który ustawodawca uregulował. Konieczne są zatem takie działania, które pozwolą takie cele osiągnąć, a konieczne będzie stosowanie regulacji prawnych, niezwiązanych bezpośrednio z problematyką przekształceń. Przykładem takiego działania jest przekształcenie organizacyjne.

3. Przekształcenia a odpowiedzialność właścicieli i zarządców

 • Przekształcenie w spółkę osobową;
 • Czy warto zostawić swoją JDG ?
 • Spółka kapitałowa jako forma prowadzenia działalności

Problematyka odpowiedzialności powinna być zawsze w centrum uwagi przedsiębiorcy. Pamiętać jednak należy, że każdorazowo konieczne jest doprecyzowanie, czy analizowana jest odpowiedzialność prywatnoprawna czy publicznoprawna (podatkowa). Inne bowiem instrumenty będą ograniczały lub wyłączały każdą z nich. Zagadnienie to jest również związane z przekształceniem, gdyż często oczekujemy redukcji lub modyfikacji odpowiedzialności przedsiębiorcy. Czy zawsze jest to uzasadnione? Odpowiedź na to pytanie będzie omawiane podczas tej części szkolenia.

4. Przekształcenia a opodatkowanie transakcji

 • Spółka z o.o. – struktury finansowania;
 • Przekształcenie spółki z o.o. – aport, przekształcenie w oparciu o przepisy KSH, przekształcenie organizacyjne.

Zakres opodatkowania transakcji przekształcenia będzie często determinował decyzję, czy określony model zostanie wybrany i wdrożony przez przedsiębiorcę. Problematyka opodatkowania ma zarówno znaczenie przy wyborze przekształcenia, jak również wpływa na bieżące rozliczenia realizowanej transakcji.

Omówienie zagadnienia opodatkowania przekształcenie zostanie przede wszystkim oparte na spółce z o.o., która często jest wykorzystywana w praktyce, jako docelowa forma prowadzenia działalności. Jest ona również przedmiotem szczególnych regulacji podatkowych, które w okresie ostatnich kilku lat uległy istotnym zmianom.

W szczególności należy zwrócić uwagę na ryzyko związane z tzw. „ekonomicznym uzasadnieniem transakcji”. W przeszłości często transakcje restrukturyzacyjne były wykorzystywane do agresywnej optymalizacji podatkowej, stąd też ustawodawca w kolejnych nowelizacjach wyłączał określone sposoby opodatkowania takich zdarzeń. Ma to istotne znaczenie również dla tych podatników, którzy zamierzają dokonać przekształcenia z uzasadnionych przyczyn, w tym również ekonomicznych.

5. Przykład praktyczny - przekształcenie jdg w spółkę z o.o.

 • Kiedy taka forma jest zasadna – cywilnoprawne zobowiązania a przekształcenie;
 • Sukcesja uniwersalna i jej konsekwencje;
 • Ciągłość rozliczeń podatkowych – podatek dochodowy a podatek VAT
 • Koszty przekształcenia i niezbędne dokumenty

Omówione zagadnienia związane z procesem przekształcenia, odpowiedzialnością oraz podatkowymi i finansowymi konsekwencjami takiej transakcji, zostaną w ostatniej części zaprezentowane na przykładzie przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej (jdg).

Z jednej strony uzasadnione jest to częstym występowaniem jdg, a z drugiej podatnicy głównie rozważają przekształcenie w spółkę z o.o. W praktyce możliwe jest dokonanie takiego przekształcenie na kilka różnych sposobów, a tym samym odmienne będą zagadnienia prawne, podatkowe finansowe.

W tej części szkolenia zaprezentowane zostaną czynniki, które należy brać pod uwagę przy takim przekształceniu, ze szczególnym omówieniem konsekwencji podejmowanych przez przedsiębiorcę decyzji.

Opinie uczestników

Szkolenie prowadzone przez Dr. Biernackiego zawsze są na najwyższym poziomie, ogromna wiedza z zakresu prawa podatkowego ale również innych dziedzin prawa. Zawsze bardzo pomocny i służący radą. Materiały przygotowane idealnie, czytelne, przejrzyste. Organizacja szkoleń bez zarzutu. Wierna jestem Firmie Ekspert i Dr. Biernackiemu od lat :-)
Beata Zielińska
Biuro Rachunkowe Paragraf Sp. z o.o.
Ze szkolenia jestem bardzo zadowolony. Poziom przekazywanej wiedzy na bardzo wysokim poziomie. Sposób szkolenia – adekwatny do tematyki. Nie byłem do tej pory na szkoleniu ,które w tak krótkim czasie poruszałoby tyle istotnych kwestii. Zgodnie z obietnicą-doszły materiały mailowo .W Urzędzie Pracy też wyraziłem SWOJE ZADOWOLENIE Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU. Jeżeli będziecie mieć państwo szkolenia kolejne to proszę o informację, chętnie będziemy uczestniczyć. Pozdrawiam
Dariusz Pułanik

Galeria ze szkolenia

Galeria
Przekształcenia przedsiębiorstw w praktyce, sukcesja w firmie - zagadnienia prawne, podatkowe i finansowe - Poznań
Galeria
Przekształcenia przedsiębiorstw w praktyce, sukcesja w firmie - zagadnienia prawne, podatkowe i finansowe - Poznań
Galeria
Przekształcenia przedsiębiorstw w praktyce, sukcesja w firmie - zagadnienia prawne, podatkowe i finansowe - Poznań

Informacje organizacyjne

Termin: 29 sierpień 2019r.
Miejsce: Poznań
Cena: 449,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
 • Imienny Certyfikat Uczestnictwa
 • Materiały video po szkoleniu

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl