Przetarg nieograniczony krok po kroku z uwzględnieniem nowej Tarczy 4.0. oraz nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych

Termin: 02 lipca 2020r.
Miejsce: Online
Cena: 299,00 zł netto od osoby
Trener: Józef Edmund Nowicki

właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych i ponad 500 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych …

więcej o Józef Edmund Nowicki


Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest: 

 • przedstawienie kolejnych zmian w ustawie COVID-19 dotyczących nowych praw i obowiązków zamawiających i wykonawców
 • przedstawienie od strony prawnej i praktycznej przebiegu trybu przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy Pzp
 • wskazanie różnić w procedurach przetargu nieograniczonego w obowiązującej i nowej ustawy Pzp

Szkolenie jest ukierunkowane na potrzeby:

 • pracowników komórek i biur zamówień publicznych instytucji zamawiających (osoby merytorycznie odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych)
 • wykonawców
 • podmiotów świadczących usługi doradztwa prawnego z zakresu zamówień publicznych
 • osób wykonujących kontrole zamówień publicznych (inspektorzy NIK, urzędów kontroli skarbowej, regionalnych izb obrachunkowych, audytorzy wewnętrzni, eksperci zewnętrzni wykonujący kontrolę zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, agenci CBA, funkcjonariusze ABW)
 • osób rozpoczynających pracę w zamówieniach publicznych.

Materiały szkoleniowe i poszkoleniowe:

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

 • obowiązującą i nową ustawę - Prawo zamówień publicznych w postaci elektronicznej
 • prezentację multimedialną obejmującą program szkolenia w postaci elektronicznej w formacie PDF
 • e-booka „Wybór oferty w procedurze odwróconej”
 • e-booka „Jak dokonywać zmian w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia”
 • e-booka” „Badanie rażąco niskiej ceny w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej i sądowym”

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Nowa formuła wszczęcia postępowania.

2. Zmiany w ogłoszeniu skutkujące unieważnieniem postępowania przed upływem terminu składania ofert.

3. Wyłączenie z postępowania i konflikt interesów - porównanie procedur.

4. Jak opisać kryteria równoważności zgodnie z wymogami określonymi w nowej ustawie - Pzp.

5. Używanie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia I dopuszczalność komunikacji ustnej.

6. Jak wykonawcy składają, a jak będą składać oferty zgodnie z przepisami nowej ustawy Pzp.

7. Odstąpienie od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej i składanie ofert w formie pisemnej.

8. Przekazywanie Prezesowi UZP informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach.

9. Jak należy sporządzać analizę potrzeb i wymagań - przykład praktyczny.

10. Nowe warunki udziału w postępowaniu.

11. Zakaz powoływania się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert.

12. Zasady składania podmiotowych środków dowodowych w przetargu nieograniczonym i trybie podstawowym.

13. Zmiany w przesłankach wykluczenia.

14. Nowe obowiązki wykonawcy w przypadku samooczyszczenia.

15. Badanie i ocena ofert oraz ocena podmiotowa wykonawcy w procedurze odwróconej (porównanie obowiązującej i nowej procedury odwróconej).

16. Porównanie przepisów dotyczących uzupełniania, poprawiania i wyjaśniania JEDZ oraz oświadczeń i dokumentów podmiotowych i przedmiotowych w obowiązującej i nowej ustawie Pzp.

17. Odstąpienie od wykluczenia z postępowania, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne do możliwości wykonania zamówienia.

18. Wizja lokalna w nowej ustawie Pzp - jak przeprowadzić wizję lokalną. Odrzucenie oferty wykonawcy, który nie odbył wizji lokalnej.

19. Składanie i otwarcie ofert - porównanie procedur w obowiązującej i nowej ustawie Pzp.

20. Nowe przesłanki odrzucenia ofert - porównanie procedury odrzucenia oferty w obowiązującej i nowej ustawie Pzp.

21. Zasady oceny ofert - porównanie procedur w obowiązującej i nowej ustawie Pzp.

22. Zakończenie postępowania i nowe obowiązki informacyjne zamawiającego.

23. Nowe przesłanki unieważnienia postępowania - porównanie procedur w obowiązującej i nowej ustawie Pzp.

24. Obligatoryjne i fakultatywne postanowienia umowy według nowej ustawy Pzp.

25. Jak dokonywać zmian w umowie:

• klauzule zmieniające,

• realizacja dodatkowych dostaw, usług i robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy,

• zmiany spowodowane jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

• łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne i mniejsza od 10% w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane - mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

• zmiany istotne i nieistotne.

26. Raport z realizacji zamówienia.

27. Zmiana umowy w przypadku, gdy okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

28. Zasady potrącania kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 po odwołania tego stanu.

29. Nowe zasady wnoszenia wadium i zwrotu wadium.

30. Zmiany w zasadach zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy w umowach na usługi, dostawy i roboty budowlane.

31. Zasady zapłaty wynagrodzenia w częściach, po wykonaniu części umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku umów w sprawie zamówienia publicznego zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

32. Udzielanie zaliczek na poczet wykonania zamówienia, w przypadku umów w sprawie zamówienia publicznego zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

33. Zmiany w treści SIWZ w związku ze zmianami zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy w umowach na usługi, dostawy i roboty budowlane.

34. Nowe zasady ustalania oraz zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Opinie uczestników

Co do samego szkolenia to oceniam je pozytywnie pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Pana Józefa Nowickiego oraz możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań, przed którymi prowadzący się nie wzbraniał. Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali swoje problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie, pod względem organizacyjnym – także oceniam pozytywnie.
Irena Kanbur
Kancelaria Prezydenta RP
Uczestniczyłam w szkoleniach Pana Nowickiego już parę razy i nigdy się nie zawiodłam. Duża wiedza, umiejętność jej przekazania oraz miła atmosfera na zajęciach oto główne zalety. Na pewno będę jeszcze nie raz korzystać z fachowości Pana Nowickiego. Uważam że jest jednym z lepszych szkoleniowców w tej dziedzinie.
Weronika Stachura
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Informacje organizacyjne

Termin: 2 lipiec 2020r.
Miejsce: Online
Cena: 299,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera:

 • dostęp do szkolenia on-line
 • materiały szkoleniowe
 • możliwość zadawanie pytań na czacie
 • imienny certyfikat uczestnictwa

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Przetarg nieograniczony krok po kroku z uwzględnieniem nowej Tarczy 4.0. oraz nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych

Chcesz wiedzieć więcej na temat Prawa Zamówień Publicznych

Czytaj portal wPrzetargach.pl - komentarze, dokumenty, pytania, opinie prawne - kliknij >>>>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl