Przetarg nieograniczony - od wszczęcia postępowania do zawarcia umowy - analiza problemów z uwzględnieniem rozwiązań nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych

Termin: 30 marca 2020r.
Miejsce: Opole
Cena: 349,00 zł netto od osoby
Trener: Józef Edmund Nowicki

właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych i ponad 500 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych …

więcej o Józef Edmund Nowicki

Na szkolenie zapraszamy osoby, które chcą doskonalić swoją wiedzę w zakresie zamówień publicznych.

Podczas zajęć omawiane będą typowe oraz nietypowe przypadki w zamówieniach publicznych, które najczęściej sprawiają trudności.

Poza tym podczas szkolenia omówione zostaną wzory profesjonalnie opracowanych dokumentów przydatnych w postępowaniach PZP, każdy Uczestnik otrzyma je w wersji edytowalnej.

Wszystkie zagadnienia omówione zostaną z uwzględnieniem nowej ustawy PZP.

Na tym szkoleniu dowiesz się:

 • jak rozwiązać trudne problemy i nietypowe przypadki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • jakich błędów nie należy popełniać w SIWZ, wezwaniach, zawiadomieniach, wyjaśnieniach kierowanych do wykonawców
 • jak należy prawidłowo tworzyć dokumenty w postępowaniu
 • jak uniknąć błędów skutkujących unieważnieniem postępowania, nieważnością umowy oraz nałożeniem dotkliwej korekty finansowej
 • analiza problemów w porównaniu z rozwiązaniami w nowej ustawie PZP

Adresaci szkolenia:

Kierownicy zamawiających, pracownicy zamawiających odpowiedzialni za sporządzanie planów postępowań, członkowie komisji przetargowych, pracownicy działów inwestycji odpowiedzialni za szacowanie wartości zamówień, osoby wykonujące kontrole zamówień publicznych.

Atuty szkolenia to:

 • wykładowca - jeden z najbardziej znanych ekspertów i wykładowców zamówień publicznych w Polsce
 • merytoryczne wsparcie po zakończonym szkoleniu
 • unikatowe i profesjonalnie opracowane materiały szkoleniowe

Celem szkolenia jest:

 • przygotowanie zamawiających do udzielania zamówień publicznych w 2020 r.
 • omówienie trudnych i nietypowych przypadków występujących w postępowaniach
 • uniknięcie błędów oraz zarzutów naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych oraz rozwiązywanie realnych problemów występujących w praktyce udzielania zamówień

Materiały szkoleniowe i wsparcie merytoryczne:

Uczestnicy szkolenia po zakończonym cyklu szkoleń otrzymają:

 • unikatową publikację „Zestawienie najważniejszych naruszeń przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych z komentarzem” - publikacja w postaci elektronicznej
 • 17 najważniejszych wzorów dokumentów dotyczących trybu przetargu nieograniczonego w wersji edytowalnej z dołączonym komentarzem opatrzonym najnowszym orzecznictwem

Program szkolenia

1. Zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ tuż przed otwarciem ofert.

2. Niedopuszczalne opisy rozwiązań równoważnych.

3. Zapisy w SIWZ dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które pozwolą uniknąć poważnych problemów w postępowaniu z elektronizacją i bez elektronizacji.

4. Wybór oferty po upływie terminu związania ofertą - postępowanie zamawiającego.

5. Ocena podmiotu trzeciego w świetle art. 26 ust. 3 oraz art. 22a ust. 6 ustawy Pzp.

6. Jakie błędy popełniają zamawiający w przypadku zmiany treści i SIWZ?

7. Jakie kryteria oceny ofert wybrać, by sprawnie przeprowadzić postępowanie?

8. Zasady składania oraz forma i postać oferty oraz oświadczeń i dokumentów w postępowaniu elektronicznym.

9. Zapisy w SIWZ dotyczące wnoszenia wadium przez konsorcja, które pozwolą uniknąć sporu przed Krajową Izbą Odwoławczą.

10. Kiedy zamawiający może wykluczyć wykonawcę z powodu zawinionego i poważnego naruszenia obowiązków zawodowych.

11. Kiedy zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego.

12. Postępowanie zamawiającego i wykonawcy w przypadku samooczyszczenia.

13. Błędy popełniane w przypadku wezwania i zawiadomienia wykonawców:

 • wezwanie do uzupełniania, poprawiania i wyjaśniania oświadczeń i dokumentów,
 • wezwanie do rażąco niskiej ceny,
 • wezwanie do wyjaśnienia treści ofert,
 • zawiadomienia o poprawieniu omyłek w ofercie.

14. Zmiany istotne, które uniemożliwiają skorzystanie z trybu zamówienia z wolnej ręki po „nieudanym” przetargu nieograniczonym.

15. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich - kiedy „podmiot trzeci” nie musi być podwykonawcą?

16. Jak wprowadzać podwykonawcę na etapie realizacji zamówienia?

17. Inna omyłka, czy odrzucenie oferty - przedstawienie przykładów innych omyłek oraz przykładów niezgodności treści oferty z treścią SIWZ, które nie mogą być uznane za inne omyłki.

18. Omówienie najważniejszych aspektów dotyczących procedury odwróconej oraz tzw. procedury zasadniczej innej niż odwrócona.

19. Wady nieusuwalne stanowiące podstawę unieważnienia postępowania.

20. Jak prawidłowo sformułować zapisy dotyczące zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego.

21. Udzielanie zamówień dodatkowych, nieprzewidywalnych i uzupełniających.

Harmonogram

 • 9:00
 • 15:00
Dzień 1

Opinie uczestników

Co do samego szkolenia to oceniam je pozytywnie pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Pana Józefa Nowickiego oraz możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań, przed którymi prowadzący się nie wzbraniał. Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali swoje problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie, pod względem organizacyjnym – także oceniam pozytywnie.
Irena Kanbur
Kancelaria Prezydenta RP
Uczestniczyłam w szkoleniach Pana Nowickiego już parę razy i nigdy się nie zawiodłam. Duża wiedza, umiejętność jej przekazania oraz miła atmosfera na zajęciach oto główne zalety. Na pewno będę jeszcze nie raz korzystać z fachowości Pana Nowickiego. Uważam że jest jednym z lepszych szkoleniowców w tej dziedzinie.
Weronika Stachura
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Informacje organizacyjne

Termin: 30 marzec 2020r.
Miejsce: Opole
Cena: 349,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
 • Imienny Certyfikat Uczestnictwa
 • Poczęstunki podczas przerw kawowych oraz lunch

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Przetarg nieograniczony - od wszczęcia postępowania do zawarcia umowy - analiza problemów z uwzględnieniem rozwiązań nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych

Chcesz wiedzieć więcej na temat Prawa Zamówień Publicznych

Czytaj portal wPrzetargach.pl - komentarze, dokumenty, pytania, opinie prawne - kliknij >>>>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl