Przetarg nieograniczony przy użyciu miniPortalu od ogłoszenia do podpisania umowy - Warszawa

Termin: 09 grudnia 2019r.
Miejsce: Warszawa
Cena: 349,00 zł netto od osoby
Trener: Józef Edmund Nowicki

właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych i ponad 500 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych …

więcej o Józef Edmund Nowicki

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie przebiegu przetargu nieograniczonego od ogłoszenia o zamówieniu do podpisania umowy oraz trybu zamówienia z wolnej ręki.

Podczas szkolenia zostaną omówione problemy, które pojawiły się po 18 października 2018 r. oraz sposoby ich rozwiązania w oparciu o orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej.

Celem szkolenia jest również nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do sporządzania ogłoszeń, SIWZ, informacji o odrzuceniu oferty, wykluczeniu z postępowania, wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienia postępowania, a także protokołu postępowania.

Praktyczny i warsztatowy charakter szkolenia oraz wiedza przekazana na szkoleniu pozwoli na uniknięcie wielu błędów skutkujących unieważnieniem postępowania, nieważnością umowy oraz nałożeniem dotkliwej korekty finansowej

Materiały szkoleniowe:

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

  • prezentację multimedialną o wysokim poziomie merytorycznym „e - Przetarg nieograniczony. Warto o tym wiedzieć …” w formatach: JPEG, PNG, TIFF, MP4, XPS
  • prezentację multimedialną o wysokim poziomie merytorycznym „e - zamówienie z wolnej ręki. Warto o tym wiedzieć …” w formatach: JPEG, PNG, TIFF, MP4, XPS
  • e-booka „Vademecum e-przetargu nieograniczonego. Postępowanie zamawiającego. Orzecznictwo” - najnowsze wydanie w formatach

Program szkolenia

1. Dlaczego warto wybrać miniPORTAL? Zalety miniPORTALU.

2. Zamieszczenie ogłoszenia w BZP.

3. Wszczęcie postępowania.

4. Publikacja formularza postępowania na miniPORTALU.

5. Na co należy zwrócić uwagę wypełniając ogłoszenie o zamówieniu.

6. Zamieszczenie dokumentacji postępowania na stronie internetowej zamawiającego.

7. Jak dokonywać zmiany ogłoszenia - zmiany istotne i nieistotne.

8. Postępowanie zamawiającego w przypadku, gdy zmiana SIWZ będzie prowadzić do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

9. Jak ustalać nowy termin składania ofert, przypadku, gdy zmiana SIWZ będzie prowadzić do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

10. Pobieranie klucza publicznego do szyfrowania ofert.

11. Składanie, wycofywanie i zamiana oferty.

12. Klucz prywatny. Deszyfrowanie ofert.

13. Jawność otwarcia ofert.

14. Zakończenie postępowania.

15. Które dokumenty podlegają udostępnieniu już po otwarciu ofert w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie orzecznictwa KIO oraz sądowego.

16. Czynności zamawiającego po otwarciu ofert a przed badaniem ofert.

17. Wszystko o składaniu oświadczenia o grupie kapitałowej.

18. Ocena dokumentów potwierdzających wniesienie wadium.

19. Jak prawidłowo wykonawca powinien wnieść wadium w elektronicznym przetargu.

20. Zapisy dotyczące wadium w SIWZ.

21. Badanie ofert i ocena ofert w procedurze odwróconej.

22. Postać elektroniczna oferty.

23. Badanie aktualności składanych oświadczeń i dokumentów.

24. Składanie dokumentów przedmiotowych, próbek oraz przedstawienie wizualizacji.

25. W jakiej formie i postaci wykonawca powinien złożyć wymagane oświadczenia i dokumenty. Dokument elektroniczny i elektroniczna kopia dokumentu.

26. Jak i kiedy wzywać wykonawcę do złożenia oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw na podstawie art. 26 ust. 1, 3, 3a i 4 Pzp?

27. Wybór oferty.

28. Postępowanie zamawiającego w przypadku odrzucenia ofert po ocenie podmiotowej wykonawcy.

29. Termin związania ofertą. Przedłużenie terminu związania ofertą. Kiedy można wybrać ofertę po upływie terminu związania ofertą.

30. Postępowanie w przypadku uchylania się wykonawcy od zawarcia umowy. W jakich przypadkach zamawiający może uznać, że wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.

31. Kiedy zamawiający może unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp bez wyboru najkorzystniejszej oferty.

32. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

33. Przechowywanie dokumentacji postępowania.

34. Zamówienie z wolnej ręki przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Negocjacje. Przesyłanie dokumentów.

Harmonogram

  • 9:00
  • 15:00
Dzień 1

Opinie uczestników

Co do samego szkolenia to oceniam je pozytywnie pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Pana Józefa Nowickiego oraz możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań, przed którymi prowadzący się nie wzbraniał. Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali swoje problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie, pod względem organizacyjnym – także oceniam pozytywnie.
Irena Kanbur
Kancelaria Prezydenta RP
Uczestniczyłam w szkoleniach Pana Nowickiego już parę razy i nigdy się nie zawiodłam. Duża wiedza, umiejętność jej przekazania oraz miła atmosfera na zajęciach oto główne zalety. Na pewno będę jeszcze nie raz korzystać z fachowości Pana Nowickiego. Uważam że jest jednym z lepszych szkoleniowców w tej dziedzinie.
Weronika Stachura
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Informacje organizacyjne

Termin: 9 grudzień 2019r.
Miejsce: Warszawa
Cena: 349,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

  • Materiały szkoleniowe
  • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
  • Imienny Certyfikat Uczestnictwa
  • Poczęstunki podczas przerw kawowych oraz lunch

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Przetarg nieograniczony przy użyciu miniPortalu od ogłoszenia do podpisania umowy - Warszawa

Chcesz wiedzieć więcej na temat Prawa Zamówień Publicznych

Czytaj portal wPrzetargach.pl - komentarze, dokumenty, pytania, opinie prawne - kliknij >>>>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl