Sporządzanie planów zamówień udzielanych w 2020 r. Sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach w 2019 r. - Szczecin

Termin: 21 lutego 2020r.
Miejsce: Szczecin
Cena: 349,00 zł netto od osoby
Trener: Józef Edmund Nowicki

właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych i ponad 500 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych …

więcej o Józef Edmund Nowicki

Na tym szkoleniu dowiesz się:

 • jak prawidłowo sporządzać plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie zamawiający przewiduje przeprowadzić w 2020 r.?
 • jak sporządzić roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w 2019 r.?

Adresaci szkolenia:

Kierownicy zamawiających, pracownicy zamawiających odpowiedzialni za sporządzanie planów postępowań, członkowie komisji przetargowych, pracownicy działów inwestycji odpowiedzialni za szacowanie wartości zamówień na roboty budowlane, osoby wykonujące kontrole zamówień publicznych.

Atuty szkolenia to:

 • wykładowca - jeden z najbardziej znanych ekspertów i wykładowców zamówień publicznych w Polsce
 • merytoryczne wsparcie po zakończonym szkoleniu
 • unikatowe materiały szkoleniowe

Celem szkolenia jest:

 • przygotowanie zamawiających do udzielania zamówień publicznych w 2020 r. w świetle szacowania wartości zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz
 • sporządzania planu zamówień publicznych oraz
 • sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach w 2019 r.

Podczas szkolenia zostaną omówione trudne i nietypowe przypadki związane z tworzeniem planu zamówień publicznych i szacowaniem wartości zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz sposoby ich rozwiązania.

Szkolenie umożliwi uniknięcie błędów oraz zarzutów naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych oraz rozwiązywanie realnych problemów występujących w praktyce udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów Pzp.

Materiały szkoleniowe i wsparcie merytoryczne:

Uczestnicy szkolenia po zakończonym cyklu szkoleń otrzymają komentarze:

„Sporządzanie planów postępowań o udzielenie zamówień udzielanych w 2020 r.”

„Ustalanie wartości zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane udzielane w 2020 r.”

Program szkolenia:

Sporządzanie planów postępowań o udzielenie zamówień udzielanych w 2020 r.

1. Do jakich zamówień sporządza się, a do jakich nie sporządza się plany postępowań.

2. Elementy planu postępowań.

3. Jak sporządzać plan postępowań dla dostaw, usług i robót budowlanych.

4. Sposoby i metody ustalania wartości zamówienia publicznego.

5. Jak szacować zamówienia nieprzewidywalne i zamówienia, których potrzeba udzielenie pojawia się w trakcie i po udzieleniu wszystkich zamówień tożsamych przedmiotowo lub o takich samym podobieństwie funkcjonalnym.

6. Jak i w jakich przypadkach zamawiający musi podzielić zamówienie na części.

7. W jakich przypadkach zamawiający dokonuje podziału zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

8. Szacowanie wartości zamówień publicznych oraz zmiana ustalonej wartości zamówienia w sytuacji wystąpienia zamówień nieprzewidywalnych, jeżeli nie zostały zrealizowane zamówienia tożsame przedmiotowo. Jakie zamówienia uznaje się za odrębne, których wartość ustala się odrębnie.

9. Szacowanie wartości zamówienia na dostawy nabywane na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub leasingu.

10. Specyfika ustalania wartości zamówienia na roboty budowlane w przypadku rozbiórki obiektów budowlanych.

11. W jakich przypadkach można mówić o zamówieniach do 30 000 euro, do których nie stosuje się przepisów Pzp.

12. Ustalanie wartości zamówień nieprzewidywalnych i zamówień, których potrzeba udzielenie pojawia się przed i po udzieleniu wszystkich zamówień tożsamych przedmiotowo lub o takich samym podobieństwie funkcjonalnym.

13. W jakich przypadkach można stosować art. 6a Pzp.

14. Jak ustalać wartość zamówienia w przypadku zamówień publicznych finansowanych z różnych źródeł, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach jednego lub wielu różnych projektów unijnych.

15. Wartość zamówienia z uwzględnieniem tzw. „zamówień uzupełniających”.

16. Jak ustalać wartość zamówień na usługi społeczne.

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w 2019 r.

1. Wydatki, których nie ujmuje się w rocznym sprawozdaniu.

2. Zamawiający obowiązani do sporządzania i przekazywania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach.

3. Odpłatny charakter umowy w sprawie zamówienia publicznego a obowiązek wykazania udzielonego zamówienia w rocznym sprawozdaniu.

4. Ujęcie w sprawozdaniu zamówień, w których zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych i zawarł więcej niż jedną umowę.

5. Zamówienia udzielane w częściach i zamówienia udzielone na podstawie więcej niż jednej umowy, po przeprowadzeniu postępowania, w którym zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych.

6. Udzielone zamówienia, w których wynagrodzenie zostało określone w walucie obcej.

7. Zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami Pzp.

8. Zamawiający i jego jednostki organizacyjne udzielające zamówień publicznych na podstawie art. 15 ust. 2 oraz art. 32 ust. 5 Pzp.

9. Powierzenie udzielania zamówień centralnemu zamawiającemu.

10. Wspólne udzielanie zamówień przez kilku zamawiających oraz przez zamawiających z grup kapitałowych.

11. Umowy ze stawką godzinową zawarte na czas oznaczony lub nieoznaczony.

12. Przyznane dotacje.

13. Zamówienia uzupełniające.

14. Koszty ponoszone na rzecz pracowników.

15. Umowy zlecenia.

16. Zamówienia udzielone przez szkołę - gminną jednostkę budżetową.

Harmonogram

 • 9:00
 • 15:00
Dzień 1

Opinie uczestników

Co do samego szkolenia to oceniam je pozytywnie pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Pana Józefa Nowickiego oraz możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań, przed którymi prowadzący się nie wzbraniał. Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali swoje problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie, pod względem organizacyjnym – także oceniam pozytywnie.
Irena Kanbur
Kancelaria Prezydenta RP
Uczestniczyłam w szkoleniach Pana Nowickiego już parę razy i nigdy się nie zawiodłam. Duża wiedza, umiejętność jej przekazania oraz miła atmosfera na zajęciach oto główne zalety. Na pewno będę jeszcze nie raz korzystać z fachowości Pana Nowickiego. Uważam że jest jednym z lepszych szkoleniowców w tej dziedzinie.
Weronika Stachura
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Informacje organizacyjne

Termin: 21 luty 2020r.
Miejsce: Szczecin
Cena: 349,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
 • Imienny Certyfikat Uczestnictwa
 • Poczęstunki podczas przerw kawowych oraz lunch

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Sporządzanie planów zamówień udzielanych w 2020 r. Sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach w 2019 r. - Szczecin

Chcesz wiedzieć więcej na temat Prawa Zamówień Publicznych

Czytaj portal wPrzetargach.pl - komentarze, dokumenty, pytania, opinie prawne - kliknij >>>>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl