Studium Prawa Zamówień Publicznych Nowa ustawa - Prawo Zamówień Publicznych

Uznani i doświadczeni eksperci - wykładowcy

8 dni intensywnych zajęć

Analiza porównawcza

Materiały na najwyższym poziomie merytorycznym

Profesjonalne wsparcie po zakończeniu Studium

Termin: 01-02.10.2020r. Józef Nowicki
08-09.10.2020r. Piotr Wiśniewski
15-16.10.2020r. Piotr Wiśniewski
05-06.11.2020r. Józef Nowicki
Miejsce: Online
Cena: 2.292,00 zł netto od osoby
Trener: Józef Edmund Nowicki, Piotr Wiśniewski

więcej o Józef Edmund Nowickiwięcej o Piotr Wiśniewski

Zostań specjalistą ds. zamówień publicznych po zmianie przepisów z 1-go stycznia 2021 roku. Poznaj nowe procedury i dokumenty. Bądź ekspertem nie do zastąpienia.

Opis:

1-go stycznia 2021 roku wejdzie w życie Nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych. NOWA USTAWA to trzykrotnie więcej przepisów niż w obecnie obowiązującej. To REWOLUCYJNE, największe zmiany w dotychczasowej historii zamówień publicznych!

STUDIUM to kierujemy do osób, które pełnią lub zamierzają pełnić samodzielną funkcję w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych. Ważnym jest, aby jak najszybciej zdobyć praktyczną wiedzę na temat zmian w prawie zamówień publicznych spowodowanych wejściem w życie nowych przepisów.

Uczestnicy STUDIUM zdobędą umiejętności w zakresie biegłego poruszania się po NOWYCH procedurach udzielania zamówień publicznych oraz tworzenia i kontrolowania NOWEJ wymaganej dokumentacji.

Cel, organizacja, forma i sposób prowadzenia Studium:

Celem Studium jest:

 • omówienie przepisów nowej ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019)
 • porównanie przepisów nowej ustawy - Pzp z przepisami obowiązującej ustawy Pzp przez wskazanie różnić i podobieństw
 • przedstawienie od strony prawnej i praktycznej przebiegu postępowań w trybach przetargu nieograniczonego, trybu podstawowego i zamówienia z wolnej ręki o wartości poniżej oraz równej i powyżej progów unijnych,
 • omówienie zamówień bagatelnych i procedury ich udzielania
 • omówienie nowej procedury udzielania usługi społeczne zamówień
 • przedstawienie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Krajowej Izby Odwoławczej, sądów okręgowych, wyniki kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz opinie prawne Urzędu Zamówień Publicznych, które znajdzie zastosowanie równie na gruncie nowej ustawy - Pzp
 • omówienie nowych dokumentów mających zastosowanie w procedurach nowej ustawy (SWZ, ogłoszenia, wezwania, zawiadomienia, informacje)
 • omówienie i przedstawienie nowych oświadczeń i dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zasad ich składania

Studium jest ukierunkowane na potrzeby kształcenia osób zajmujących się problematyką prawa zamówień publicznych:

 • pracowników komórek i biur zamówień publicznych instytucji zamawiających (osoby merytorycznie odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych)
 • wykonawców
 • podmiotów świadczących usługi doradztwa prawnego z zakresu zamówień publicznych
 • osób wykonujących kontrole zamówień publicznych (inspektorzy NIK, urzędów kontroli skarbowej, regionalnych izb obrachunkowych, audytorzy wewnętrzni, eksperci zewnętrzni wykonujący kontrolę zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, agenci CBA, funkcjonariusze ABW)
 • osób rozpoczynających pracę w zamówieniach publicznych.

Wsparcie merytoryczne:

Uczestnicy Studium otrzymają wsparcie merytoryczne w formie:

 • nieodpłatnych konsultacji w okresie trwania Studium
 • specjalnego serwisu e-mailingowego zawierającego informacje, komentarze, analizy prawne oraz orzecznictwo aktualne na gruncie nowej ustawy Pzp, w okresie 6 miesięcy od zakończenia Studium

Każdy uczestnik Studium po odbytym Studium otrzyma w wersji elektronicznej nową ustawę - Prawo zamówień publicznych oraz zestawienie porównawcze zawierające porównanie trybu przetargu nieograniczonego, trybu podstawowego oraz trybu zamówienia wolnej ręki w nowej ustawie Pzp z trybem przetargu nieograniczonego i trybem zamówienia z wolnej ręki w obowiązującej ustawie Pzp - cenny materiał, który ułatwi stosowanie i zrozumienie przepisów nowej ustawy Pzp

Materiały szkoleniowe:

Uczestnicy Studium otrzymają:

 • ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy
 • obowiązującą ustawę - Prawo zamówień publicznych
 • prezentację multimedialną obejmującą program Studium

Kadra dydaktyczna:

Zajęcia będą prowadzić doświadczeni eksperci i wykładowcy prawa zamówień publicznych: Józef Edmund Nowicki i Piotr Wiśniewski.

Józef Edmund Nowicki

Józef Edmund Nowicki jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i doświadczonych ekspertów oraz wykładowców problematyki prawa zamówień publicznych w Polsce. Każdego roku przeprowadza kilkadziesiąt szkoleń. Prelegent na konferencjach i wykładowca na studium zamówień publicznych. Józef Edmund Nowicki to nie tylko wykładowca prawa zamówień publicznych. Od wielu lat prowadzi kancelarię specjalizującą się w doradztwie prawnym z zakresu zamówień publicznych dla zamawiających i wykonawców oraz kontroli zamówień publicznych. Posiada również wieloletnie doświadczenie w kontroli zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Doskonale zorientowany stosowaniu przepisów o zamówieniach publicznych i ich interpretacji. Autor 4 komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych (Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.) oraz kilkuset publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych. Jest cytowany w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów apelacyjnych, sądów okręgowych oraz Krajowej Izby Odwoławczej. W latach 2010 - 2019 był biegłym sądowym z zakresu zamówień publicznych. Jest również redaktorem naczelnym największego portalu o zamówieniach publicznych wPrzetargach.pl

Piotr Wiśniewski

Piotr Wiśniewski, prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada 15-letnie doświadczenie w zamówieniach publicznych. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych i doświadczonych ekspertów i wykładowców problematyki prawa zamówień publicznych w Polsce. Trener zamówień publicznych, prelegent na konferencjach i wykładowca na studium zamówień publicznych. Prowadził szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych m. in. dla urzędów centralnych (urzędników ministerstw i Urzędu Zamówień Publicznych) w ramach Projektu „Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich”, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, urzędów marszałkowskich, urzędów miast. Jest autorem ponad 100 publikacji z zakresu zamówień publicznych w czasopismach branżowych - „Monitor Zamówień Publicznych” (stały współpracownik miesięcznika od dwunastu lat), „Przetargi Publiczne”, „Zamawiający, Zamówienia Publiczne w Praktyce” oraz współautorem publikacji „Prawo zamówień publicznych. Praktyczny przewodnik dla zamawiających i wykonawców” wydawnictwa Forum. Reprezentuje zamawiających i wykonawców w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Kierownik Referatu Prawnego i Zamówień Publicznych w Związku Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu. Posiada doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu wielu postępowań o udzielenie zamówień w ramach projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

PROGRAM SZKOLENIA

Zjazd 1:

Data: 01-02.10.2020

Prowadzący: Józef Edmund Nowicki

 

Część 1. Definicje ustawowe. Zasady udzielania zamówień publicznych. Udzielanie zamówień bagatelnych

1. Zakres przedmiotowy stosowania ustawy.

2. Zakres podmiotowy stosowania ustawy.

3. Kryteria podziału zamówień i rodzaje zamówień.

4. Co to są zamówienia bagatelne?

5. Jak udzielać zamówień bagatelnych?

6. Procedury i przepisy stosowane do udzielania zamówień bagatelnych.

7. Nowe progi kwotowe.

8. Omówienie nowych definicji ustawowych.

9. Jak obliczać terminy według nowych zasad.

10. Najważniejsze wyłączenia stosowania ustawy i procedury nich udzielania.

11. Omówienie zasad udzielania zamówień publicznych na gruncie nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 

Część 2. Planowanie i plan zamówień. Ustalanie wartości zamówienia i konkursu

12. Podmioty obowiązane do sporządzania planów postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym.

13. Zasady sporządzania planów postępowań o udzielenie zamówień oraz zamieszczania ich na stronie internetowej.

14. Informacje zawarte w planów postępowań o udzielenie zamówień.

15. Odstąpienie od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o postępowaniach o udzielenie zamówień, jeżeli wymaga tego ochrona informacji niejawnych.

16. Całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością, jako podstawa ustalenia wartości zamówienia.

17. Kryteria tożsamości przedmiotowej, podobieństwa funkcjonalnego, tożsamości czasowej zamówienia oraz wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.

18. Ustalanie wartości zamówienia z uwzględnieniem zamówień uzupełniających.

19. Ustalanie wartości zamówienia przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjna zamawiającego posiadająca samodzielność finansową.

20. Wartość dynamicznego systemu zakupów, umowy ramowej, partnerstwa innowacyjnego.

21. Ustalanie wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo lub podlegające wznowieniu.

22. Ustalanie wartości zamówienia na dostawy udzielane na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub leasingu na czas nieoznaczony lub czas oznaczony.

23. Ustalanie wartości zamówienia na usługi, których łączna cena nie może być określona.

24. Ustalanie wartości zamówienia na usługi bankowe lub inne usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi projektowania,

25. Ustalanie wartości zamówienia na usługi lub dostawy z uwzględnieniem prawa opcji.

26. Ustalanie wartości zamówienia na wykonanie robót budowlanych:

 • kosztorys inwestorski sporządzany na etapie opracowania dokumentacji projektowej,
 • planowane koszty robót budowlanych określone w programie funkcjonalno-użytkowym,
 • ustalanie wartości zamówienia - obiekt budowlany,
 • różne rodzaje robót w ramach jednego obiektu budowlanego,
 • rodzajowo podobne roboty budowlane na różnych obiektach budowlanych,
 • roboty remontowe na jednym i kilku obiektach w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane,
 • roboty budowlane wykonywane w budynkach tworzących zespół lub kompleks obiektów w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane mający pełnić określoną funkcję gospodarczą lub techniczną,
 • ustalanie wartości zamówienia z uwzględnieniem wartości dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy, o ile są one niezbędne do wykonania tych robót budowlanych,

27. Ustalanie wartości zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na podstawie wartości planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

28. Zaniżania wartości zamówienia lub wybieranie sposobu obliczania wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów Pzp.

29. Ustalanie wartości zamówienia, gdy zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.

30. Aktualności ustalonej wartości zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane.

31. Zmiana ustalonej wartości zamówienia, jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie.

32. Stosowanie art. 30 ust. 4 - odpowiednika obowiązującego art. 6a Pzp.

33. Postępowanie zamawiającego przy planowaniu nabycia podobnych dostaw.

 

Część 3. Zamówienia o charakterze mieszanym

34. Jak udzielać zamówień mieszanych (tzw. wielorodzajowych).

 

Część 4. Zamawiający i pomocnicze działania zakupowe

35. Odpowiedzialność zamawiającego za przygotowanie i przeprowadzenia postępowania.

36. Jak należy udzielać zamówień w grupie zakupowej.

37. Odpowiedzialność zamawiających w ramach grupy zakupowej

38. Jak należy udzielać zamówień w przypadku powierzenia przygotowania lub przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub organizacji konkursu, w ramach pomocniczych działań zakupowych, własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej.

 

Część 5. Centralny zamawiający

39. Jak przygotować i przeprowadzić postępowanie w przypadku centralnego zamawiającego.

40. Odpowiedzialność centralnego zamawiającego.

 

Część 6. Komisja przetargowa i konflikty interesów

41. Powołanie komisji przetargowej.

42. Omówienie nowego regulaminu komisji przetargowej.

43. Zmiany w skaldzie komisji przetargowej.

44. Ramowy regulamin działania komisji przetargowej.

45. Odpowiedzialność członków komisji przetargowej.

46. Powołanie biegłego.

47. Ustawowe obowiązki komisji przetargowej.

48. Odstąpienie od powołania komisji przetargowej.

49. Kiedy wystąpi konflikt interesów.

50. Kto i kiedy składa oświadczenia o wyłączeniu z postępowania.

 

Część 7. Konsorcja - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

51. Ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

52. Treść pełnomocnictwa.

53. Określenie wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców.

54. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez konsorcja.

55. Badanie podstaw wykluczenia wobec poszczególnych konsorcjantów.

 

Część 8. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami

56. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą.

57. Komunikacja ustna.

58. Składanie oferty, wniosków, oświadczeń i dokumentów w formie elektronicznej.

59. Składanie oferty, wniosków, oświadczeń i dokumentów opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

60. Odstąpienie od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej.

61. Wymaganie użycia narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne.

Zjazd 2:

Data: 08-09.10.2020

Prowadzący: Piotr Wiśniewski

Część 9. Dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia

62. Sporządzanie protokołu postępowania w poszczególny trybach udzielania zamówień.

63. Archiwizowanie dokumentów postępowania.

64. Udostępnienie protokołu postępowania i załączników do protokołu z uwzględnieniem przepisów RODO.

 

Część 10. Analiza potrzeb, wstępne konsultacje rynkowe, wcześniejsze zaangażowanie wykonawców

65. Jak dokonać analizy potrzeb i wymagań, uwzględniając rodzaj i wartość zamówienia.

66. Kiedy zamawiający może odstąpić od dokonania analizy potrzeb i wymagań.

67. Przeprowadzenie wstępnych konsultacji rynkowych.

68. Postępowanie zamawiającego w przypadku wcześniejszego zaangażowania wykonawców.

 

Część 11. Ogłoszenia

69. Omówienie rodzajów ogłoszeń.

70. Jak wypełniać formularze ogłoszeń.

71. Upublicznienie ogłoszenia. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

72. Dokonywanie zmian w ogłoszeniu.

73. Udokumentowanie daty przekazania ogłoszenia i przechowywanie dowodu przekazania ogłoszenia.

 

Część 12. Ustalenie niektórych warunków zamówienia

74. Podział zamówienia na części.

75. Ubieganie się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców mających status zakładu pracy chronionej i spółdzielnie socjalne.

76. Określanie w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.

 

Część 13. Wadium

77. Wnoszenie wadium i formy wadium.

78. Badanie dokumentów gwarancji i poręczeń wadialnych.

79. Zatrzymanie wadium.

80. Obligatoryjny zwrot wadium.

81. Zwrot wadium na wniosek wykonawcy.

 

Część 14. Opis przedmiotu zamówienia

82. Opisanie przedmiotu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

83. Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

84. Opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę oraz opis rozwiązania równoważnego.

85. Określenie w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy - Kodeks pracy.

86. Określenie w opisie przedmiotu zamówienia konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji.

87. Określenie w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem.

88. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

89. Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

90. Opis przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

91. Opisanie przedmiotu zamówienia przez odniesienie się w kolejności preferencji do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.

92. Użycie oznakowania w opisie przedmiotu zamówienia.

93. Wymaganie od wykonawców przedstawienia certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.

 

Część 15. Przedmiotowe środki dowodowe

94. Charakter przedmiotowych środków dowodowych.

95. Nowe zasady składania przedmiotowych środków dowodowych.

96. Konsekwencje i postępowanie zamawiającego w przypadku niezłożenia przedmiotowego środka dowodowego.

97. Uzupełnianie i składanie przedmiotowych środków dowodowych.

 

Część 16. Wykluczenie z postępowania

98. Omówienie obligatoryjnych i fakultatywnych podstaw wykluczenia.

99. Nowe zasady postępowania zamawiającego i wykonawcy w przypadku samooczyszczenia.

 

Część 17. Warunki udziału w postępowaniu

100. Omówienie nowych warunków udziału w postępowaniu.

101. Określenie warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych od wykonawców środków dowodowych w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Określenie minimalnych poziomów zdolności.

102. Uznanie, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

103. Ocena zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia i wymaganie od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

104. Zwrócenie się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie, jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego.

Zjazd 3:

Data: 15-16.10.2020

Prowadzący: Józef Edmund Nowicki

Część 18. Podmioty trzecie

105. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich.

106. Treść zobowiązania.

107. Ocena podmiotu trzeciego w zakresie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.

 

 

Część 19. Podmiotowe środki dowodowe

108. Omówienie oświadczeń o dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.

109. Badanie aktualności oświadczeń i dokumentów.

110. Poprawianie, uzupełnianie i wyjaśnianie podmiotowych środków dowodowych.

 

Część 20. Wszystko o JEDZ

111. Omówienie treści JEDZ.

112. Jak wypełniać JEDZ?

113. Jak badać złożony JEDZ.

114. Uzupełnianie, poprawianie i wyjaśnianie JEDZ.

 

Część 21. Przetarg nieograniczony i przebieg procedury odwróconej

115. Omówienie przebiegu trybu przetargu nieograniczonego od wszczęcia postępowania do podpisania umowy albo unieważnienia postępowania.

116. Zmiany w procedurze odwróconej.

117. Wszczęcie postępowania.

118. Udostępnianie SIWZ.

119. Terminy składania ofert.

120. Składanie i otwarcie ofert.

121. Badanie ofert i omówienie przesłanek odrzucenia.

122. Ocena ofert.

123. Ocena podmiotowa wykonawców.

124. Wybór najkorzystniejszej oferty.

125. Termin związania ofertą.

126. Zakończenie postępowania - podpisane umowy.

127. Zakończenie postępowania - unieważnienie postępowania.

 

Część 22. SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

128. Omówienie wzorcowych Specyfikacji Warunków Zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane.

129. Porównanie treści SWZ z SIWZ.

130. Dokonywanie zmian treści SWZ.

131. Wyjaśnianie treści SWZ.

 

Część 23. Tryb podstawowy i jego przebieg

132. Omówienie przebiegu trybu podstawowego od wszczęcia postępowania do podpisania umowy albo unieważnienia postępowania.

133. Wybór najkorzystniejszej oferty bez przeprowadzenia negocjacji.

134. Przebieg postępowania z możliwością prowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia.

135. Przebieg postępowania z obowiązkiem negocjacji treść ofert złożonych w celu ich ulepszenia.

136. Treść SWZ i opisu potrzeb i wymagań.

137. Wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań.

138. Wszczęcie postępowania.

139. Treść ogłoszenia o zamówieniu.

140. Badanie ofert.

141. Ocena ofert.

142. Ocena podmiotowa wykonawców.

143. Termin związania ofertą.

144. Wadium.

145. Wybór najkorzystniejszej oferty.

146. Podpisanie umowy.

147. Unieważnienie postępowania.

 

Część 24. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

148. Co to są usługi społeczne.

149. Omówienie przebiegu postępowania na usługi społeczne od wszczęcia postępowania do podpisania umowy.

150. Omówienie wymaganej dokumentacji postępowania.

 

Część 25. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie

151. Forma i treść umowy.

152. Zakazane postanowienia umowne.

153. Umowy na czas oznaczony i czas nieoznaczony.

154. Obligatoryjne postanowienia umowne.

155. Obligatoryjne postanowienia umowne w umowie o roboty budowlane.

156. Podwykonawstwo i umowy z podwykonawcami.

157. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

158. Jak sporządzać raport z realizacji zamówienia

159. Jak dokonywać zmian w umowie.

160. Odstąpienie od umowy i jej unieważnienie.

Zjazd 4:

Data: 05-06.11.2020

Prowadzący: Piotr Wiśniewski

Część 26. Środki ochrony prawnej

161. Przebieg postępowania odwoławczego.

162. Wniesienie odwołania i terminy.

163. Odpowiedź na odwołanie.

164. Uwzględnienie odwołania przez zamawiającego.

165. Cofnięcie odwołania.

166. Przystąpienie do postępowania odwoławczego.

167. Odrzucenie odwołania.

168. Orzeczenia wydawane przez KIO.

169. Zakaz zawarcia umowy.

170. Koszy w postępowaniu odwoławczym.

 

Część 27. Tryb zamówienia z wolnej ręki

171. Przygotowanie postępowania.

172. Omówienie przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki (art. 214 pkt 1-10).

173. Przebieg postępowania.

174. Dokumentacja wymagana w trybie zamówienia z wolnej ręki.

175. Odstąpienie od stosowania niektórych przepisów ustawy.

176. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

177. Tryb zamówienia z wolnej ręki poniżej progu unijnego.

 

Część 28. Inne tryby udzielania zamówień.

178. Przetarg ograniczony.

179. Negocjacje z ogłoszeniem.

180. Dialog konkurencyjny.

181. Negocjacje bez ogłoszenia.

 

Część 29. Zamówienia na roboty budowlane w nowej ustawie

182. Jak przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych?

183. Jak przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych?

184. Omówienie dokumentów stanowiących dokumentację projektową.

185. Omówienie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

186. Omówienie PFU.

187. Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych.

188. Wzór umowy o roboty budowlane na gruncie nowej ustawy Pzp.

189. Podwykonawcy i podmioty trzecie w zamówieniach na roboty budowlane.

190. Odbiory robót budowlanych i dokumentacja odbiorowa.

191. Protokoły konieczności.

192. Harmonogram rzeczowo - finansowy.

193. Omówienie form wynagrodzenia za roboty budowlane.

194. Wady dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

 

Część 30. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

195. Zawarcie ugody.

196. Mediacje.

197. Polubowne rozwiązanie sporów.

Opinie uczestników

Co do samego szkolenia to oceniam je pozytywnie pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Pana Józefa Nowickiego oraz możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań, przed którymi prowadzący się nie wzbraniał. Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali swoje problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie, pod względem organizacyjnym – także oceniam pozytywnie.
Irena Kanbur
Kancelaria Prezydenta RP
Uczestniczyłam w szkoleniach Pana Nowickiego już parę razy i nigdy się nie zawiodłam. Duża wiedza, umiejętność jej przekazania oraz miła atmosfera na zajęciach oto główne zalety. Na pewno będę jeszcze nie raz korzystać z fachowości Pana Nowickiego. Uważam że jest jednym z lepszych szkoleniowców w tej dziedzinie.
Weronika Stachura
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Informacje organizacyjne

Termin: 1 październik 2020r. - 1 październik 2020r.
Miejsce: Online
Cena: 2 292,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
 • Imienny Certyfikat Uczestnictwa

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Studium Prawa Zamówień Publicznych Nowa ustawa - Prawo Zamówień Publicznych

Chcesz wiedzieć więcej na temat Prawa Zamówień Publicznych

Czytaj portal wPrzetargach.pl - komentarze, dokumenty, pytania, opinie prawne - kliknij >>>>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl