Tryb podstawowy bez negocjacji od A do Z

Termin: 22 stycznia 2021r.
Miejsce: Online
Cena: 399,00 zł netto od osoby
Trener: Józef Edmund Nowicki

właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych i ponad 500 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych …

więcej o Józef Edmund Nowicki

Cel szkolenia:

 • przedstawienie i omówienie od strony prawnej i praktycznej przebiegu nowego trybu podstawowego w wariancie bez negocjacji
 • omówienie zasad tworzenia SWZ
 • omówienie zasad składania podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz pełnomocnictw i innych oświadczeń i dokumentów (forma, postać, poświadczenie zgodności z oryginałem)

Szkolenie jest ukierunkowane na potrzeby:

 • pracowników komórek i biur zamówień publicznych instytucji zamawiających (osoby merytorycznie odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych)
 • wykonawców
 • podmiotów świadczących usługi doradztwa prawnego z zakresu zamówień publicznych
 • osób wykonujących kontrole zamówień publicznych
 • osób rozpoczynających pracę w zamówieniach publicznych.

Wsparcie merytoryczne

Uczestnicy w czasie trwania szkolenia mogą korzystać z nieodpłatnych konsultacji z wykładowcą

Materiały szkoleniowe:

Uczestnicy szkoleni otrzymają:

• ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

• pełną prezentację multimedialną obejmującą program szkolenia z wzorami prezentowanych wzorów oświadczeń, dokumentów, wezwań

PROGRAM SZKOLENIA:

Wprowadzenie do nowej ustawy Pzp

1. Omówienie nowych podstawowych pojęć.

2. Omówienie rodzajów ogłoszeń.

3. Omówienie funkcjonowania komisji przetargowej w nowej ustawie Pzp.


Opis przedmiotu zamówienia

4. Opisanie przedmiotu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

5. Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

6. Opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę oraz opis rozwiązania równoważnego.

7. Określenie w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy - Kodeks pracy.

8. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

9. Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

10. Opis przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

SWZ

11. Jak sporządzić SWZ dla wariantu bez negocjacji

12. Zasady wyjaśniania i zmiany SWZ.

Wszczęcie postępowania, ogłoszenia i zmiany w ogłoszeniu

13. Przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu do zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

14. Wszczęcie postępowania.

15. Dokonywanie zmian w ogłoszeniu.

Przebieg trybu podstawowego w wariancie bez negocjacji

16. Wszczęcie postępowania.

17. Terminy składania ofert.

18. Składanie i otwarcie ofert.

19. Badanie ofert i omówienie przesłanek odrzucenia.

20. Ocena ofert.

21. Ocena podmiotowa wykonawców. Wezwanie do założenia, poprawienia, uzupełnienia.

22. Wybór najkorzystniejszej oferty.

23. Termin związania ofertą i zasady jego przedłużania

24. Zakończenie postępowania. Podpisanie umowy. Unieważnienie postępowania.

25. Obowiązki informacyjne po wyborze oferty i zawarciu umowy.

Wadium

26. Wnoszenie wadium i formy wadium.

27. Badanie dokumentów gwarancji i poręczeń wadialnych.

28. Zatrzymanie wadium.

29. Zwrot wadium.

Przedmiotowe środki dowodowe

30. Omówienia przedmiotowych środków dowodowych.

31. Składanie przedmiotowych środków dowodowych.

32. Żądanie przedmiotowych środków dowodowych proporcjonalnych do przedmiotu zamówienia i związanych z przedmiotem zamówienia.

33. Konsekwencje i postępowanie zamawiającego w przypadku niezłożenia przedmiotowego środka dowodowego.

34. Wezwanie do złożenia i uzupełnienia.

35. Wyjaśnianie przedmiotowych środków dowodowych.

36. Jak wykonawca powinien składać przedmiotowe środki dowodowe (forma, postać, potwierdzenie za zgodność z oryginałem, dokumenty elektroniczne).

Podmiotowe środki dowodowe i zasady ich składania

37. Omówienie podmiotowych środków dowodowych (oświadczeń i dokumentów) określonych w rozporządzeniu w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

38. Jak wykonawca powinien składać podmiotowe środki dowodowe (forma, postać, potwierdzenie za zgodność z oryginałem, dokumenty elektroniczne).

39. Nowe zasady postępowania zamawiającego i wykonawcy w przypadku samooczyszczenia.

40. Omówienie zasad składania oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.

41. Badanie aktualności oświadczeń i dokumentów.

42. Poprawianie, uzupełnianie i wyjaśnianie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.

Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia

43. Kwalifikacja podmiotowa wykonawcy w zakresie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z postępowania.

Obowiązki informacyjne zamawiającego

44. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

45. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

46. Ogłoszenie o wyniku postępowania.

 

Opinie uczestników

Co do samego szkolenia to oceniam je pozytywnie pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Pana Józefa Nowickiego oraz możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań, przed którymi prowadzący się nie wzbraniał. Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali swoje problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie, pod względem organizacyjnym – także oceniam pozytywnie.
Irena Kanbur
Kancelaria Prezydenta RP
Uczestniczyłam w szkoleniach Pana Nowickiego już parę razy i nigdy się nie zawiodłam. Duża wiedza, umiejętność jej przekazania oraz miła atmosfera na zajęciach oto główne zalety. Na pewno będę jeszcze nie raz korzystać z fachowości Pana Nowickiego. Uważam że jest jednym z lepszych szkoleniowców w tej dziedzinie.
Weronika Stachura
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Informacje organizacyjne

Termin: 22 styczeń 2021r.
Miejsce: Online
Cena: 399,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera:

 • dostęp do szkolenia on-line
 • materiały szkoleniowe
 • możliwość zadawanie pytań na czacie
 • imienny certyfikat uczestnictwa

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Tryb podstawowy bez negocjacji od A do Z

Chcesz wiedzieć więcej na temat Prawa Zamówień Publicznych

Czytaj portal wPrzetargach.pl - komentarze, dokumenty, pytania, opinie prawne - kliknij >>>>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl