TRYB PODSTAWOWY I PRZETARG NIEOGRANICZONY Z PEŁNĄ DOKUMENTACJĄ. Różnice w przebiegu postępowań i dokumentacji - Rzeszów

TRYB PODSTAWOWY I PRZETARG NIEOGRANICZONY
Z PEŁNĄ DOKUMENTACJĄ.
 Różnice w przebiegu postępowań i dokumentacji

Termin: 29 wrzesień 2022 r. (od 09:00 do 15:00)
Miejsce: RZESZÓW
Cena: 499 zł netto od osoby
Trener: Józef Edmund Nowicki

więcej o Józef Edmund Nowicki

Cel i adresaci szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie:

 • od strony prawnej i praktycznej przebiegu nowego trybu podstawowego w wariantach 1 i 2 i przetargu nieograniczonego
 • WZ w wariancie 1 i 2 oraz pełna dokumentacja dotycząca negocjacji i ofert dodatkowych oraz SWZ w przetargu nieograniczonym

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy komórek i biur zamówień publicznych odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzanie postępowań 
 • wykonawcy 
 • podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego z zakresu zamówień publicznych 
 • osoby wykonujące kontrole zamówień publicznych 
 • osoby rozpoczynające pracę w zamówieniach publicznych.

Materiały szkoleniowe:

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

 • ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy w postaci elektronicznej
 • prezentację obejmującą program szkolenia 
 • edytowalną wersję SWZ i pełną dokumentację niezbędną do przeprowadzenia wariantu 1 i 2 
 • edytowalną wersję SWZ i pełną dokumentację niezbędną do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego

Program szkolenia:

Przygotowanie postępowania

1. Wszczęcie postępowania.

2. Jak przygotować SWZ dla wariantu 1 i dla wariantu 2.

3. Jak przygotować SWZ dla przetargu nieograniczonego

Przebieg postępowania w wariantach 1 i 2 i przetargu nieograniczonym do składania ofert

4. Zmiany w ogłoszeniu skutkujące obowiązkiem unieważnienia postępowania

5. Postępowanie zamawiającego w przypadku jednoczesnej zmiany ogłoszenia o zamówieniu i SWZ

6. Zmiany istotne i nieistotne w ogłoszeniu o zamówieniu.

7. Jak należy przedłużać termin składania ofert w przypadku zmiany treści SWZ.

8. Składanie ofert.

Przebieg postępowania od otwarcie ofert do wyboru najkorzystniejszej oferty w wariantach 1 i 2 i przetargu nieograniczonym do składania ofert

9. Otwarcie ofert.

10. Informacja z otwarcia ofert.

11. Zawiadomienie Prezesa UZP o złożonych ofertach.

12. Badanie ofert w trybie podstawowym w wariancie 1 i 2 i przetargu nieograniczonym:

• badanie wstępnych oświadczeń w trybie podstawowym

• badanie ofert

• omówienie przesłanek odrzucenia ofert

• negocjacje w przypadku wariantu 2

• składnie ofert dodatkowych w wariancie 2

13. Ocena ofert.

14. Kwalifikacja podmiotowa wykonawcy - różnice pomiędzy trybem podstawowym a przetargiem nieograniczonym.

15. Wybór najkorzystniejszej oferty.

16. Przedłużanie terminu związania ofertą.

17. Omówienie przesłanek unieważnienia postępowania.

18. Obowiązki informacyjne po udzieleniu zamówienia.

Wykładowca:

Józef Edmund Nowicki

Posiada 23 letnie doświadczenie w zamówieniach publicznych. Doskonale zorientowany w stosowaniu przepisów o zamówieniach publicznych. Autor cenionych komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz kilkuset publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych w czasopismach specjalistycznych. Właściciel kancelarii specjalizującej się w doradztwie z zakresu prawa zamówień publicznych. Jeden z najbardziej cenionych autorów komentarzy i publikacji oraz wykładowców z dziedziny prawa zamówień publicznych w Polsce. Cytowany w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów apelacyjnych, sądów administracyjnych, sądów okręgowych oraz Krajowej Izby Odwoławczej. Specjalizuje się m. in. w kompleksowej obsłudze zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi ubezpieczeniowe, dostawy aparatury medycznej oraz zamówień w zakresie działalności twórczej lub artystycznej. Wieloletni ekspert zewnętrzny w zakresie kontroli i oceny dokumentacji postępowań o udzielanie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w kontroli zamówień publicznych. Reprezentuje również obwinionych w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych, postępowaniu przed komisją orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz postępowaniu odwoławczym przed Główną Komisją Orzekającą. Autor opinii i ekspertyz z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. W latach 2010 - 2019 biegły sądowy w dziedzinie zamówień publicznych.

Opinie uczestników

Co do samego szkolenia to oceniam je pozytywnie pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Pana Józefa Nowickiego oraz możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań, przed którymi prowadzący się nie wzbraniał. Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali swoje problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie, pod względem organizacyjnym – także oceniam pozytywnie.
Irena Kanbur
Kancelaria Prezydenta RP
Poziom merytoryczny i sposób przekazania wiedzy przez Wykładowcę na bardzo wysokim poziomie. Materiał przekazany był w sposób zrozumiały wynikający wprost z cytowanego przepisu ustawy. Wszelkie wątpliwości wyjaśniane były w sposób wyczerpujący. Jako uczestnik wielu szkoleń muszę stwierdzić, że było jednym z niewielu ciekawszych i nie powodujących znużenia uczestnika. W kwestii organizacji szkolenia poza częścią merytoryczną nie mam żadnych zastrzeżeń, organizacja bardzo w porządku.
Joanna Soborowska
Telewizja Polska S.A.

Informacje organizacyjne

Termin: 29 wrzesień 2022r.
Miejsce: Rzeszów
Cena: 499,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
 • Opieka merytoryczna po szkoleniu
 • Imienny Certyfikat Uczestnictwa
 • Poczęstunki podczas przerw kawowych

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
TRYB PODSTAWOWY I PRZETARG NIEOGRANICZONY Z PEŁNĄ DOKUMENTACJĄ. Różnice w przebiegu postępowań i dokumentacji - Rzeszów
Galeria
TRYB PODSTAWOWY I PRZETARG NIEOGRANICZONY Z PEŁNĄ DOKUMENTACJĄ. Różnice w przebiegu postępowań i dokumentacji - Rzeszów

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl