Tryb podstawowy od A do Z w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami fakultatywnymi oraz przetarg nieograniczony

SWZ, ogłoszenia, dokumenty w postępowaniu, protokół postępowania

Szkolenie dwudniowe

Termin: 20 -21 stycznia 2021r.
Miejsce: Online
Cena: 698,00 zł netto od osoby
Trener: Józef Edmund Nowicki

właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych i ponad 500 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych …

więcej o Józef Edmund Nowicki

Cel szkolenia:

 • przedstawienie i omówienie od strony prawnej i praktycznej przebiegu przetargu nieograniczonego oraz trybu podstawowego w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami fakultatywnymi
 • omówienie zasad tworzenia SWZ
 • omówienie zasad składania podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych (forma, postać, potwierdzenie zgodności z oryginałem)
 • wypełnianie ogłoszeń i protokołu postępowania
 • omówienie obligatoryjnych i zakazanych postanowień umownych oraz zasad dokonywania zmian w umowie
 • analiza nowej dokumentacji w trybie podstawowym i przetargu nieograniczonym
 • omówienie sporządzania analizy potrzeb i wymagań

Szkolenie jest ukierunkowane na potrzeby:

 • pracowników komórek i biur zamówień publicznych instytucji zamawiających (osoby merytorycznie odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych)
 • wykonawców
 • podmiotów świadczących usługi doradztwa prawnego z zakresu zamówień publicznych
 • osób wykonujących kontrole zamówień publicznych
 • osób rozpoczynających pracę w zamówieniach publicznych.

Wsparcie merytoryczne

Uczestnicy w czasie trwania szkolenia mogą korzystać z nieodpłatnych konsultacji z wykładowcą

Materiały szkoleniowe:

Uczestnicy szkoleni otrzymają:

• ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

• pełną prezentację multimedialną obejmującą program szkolenia z wzorami prezentowanych wzorów dokumentów

PROGRAM SZKOLENIA:

Wprowadzenie do nowej ustawy Pzp

1. Omówienie nowych podstawowych pojęć.

2. Omówienie rodzajów ogłoszeń.

3. Omówienie funkcjonowania komisji przetargowej w nowej ustawie Pzp.

Sporządzanie analizy potrzeb i wymagań

4. Przedstawienie od strony praktycznej sporządzania analizy potrzeb i wymagań.


Opis przedmiotu zamówienia

5. Opisanie przedmiotu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

6. Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

7. Opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę oraz opis rozwiązania równoważnego.

8. Określenie w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy - Kodeks pracy.

9. Określenie w opisie przedmiotu zamówienia konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji.

10. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

11. Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

12. Opis przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

13. Jak sporządzić SWZ dla poszczególnych wariantów

14. Zasady wyjaśniania i zmiany SWZ.

Wszczęcie postępowania, ogłoszenia i zmiany w ogłoszeniu

15. Przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu do zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

16. Wszczęcie postępowania.

17. Dokonywanie zmian w ogłoszeniu.

Ustalenie niektórych warunków zamówienia

18. Podział zamówienia na części.

19. Określanie w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.

20. Zatrudnianie przez wykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.

Przebieg trybu podstawowego w wariancie bez negocjacji i w wariancie z negocjacjami fakultatywnymi oraz przetargu nieograniczonego

21. Wszczęcie postępowania.

22. Terminy składania ofert.

23. Składanie i otwarcie ofert.

24. Badanie ofert i omówienie przesłanek odrzucenia.

25. Ocena ofert i omówienie kryteriów oceny ofert.

26. Jak wybierać kryteria w celu ich ulepszenia

27. Ocena podmiotowa wykonawców. Wezwanie do założenia, poprawienia, uzupełnienia.

28. Wybór najkorzystniejszej oferty.

29. Termin związania ofertą i zasady jego przedłużania

30. Zakończenie postępowania. Podpisanie umowy. Unieważnienie postępowania.

31. Obowiązki informacyjne po wyborze oferty i zawarciu umowy.

32. Prowadzenie negocjacji i dokumentacja z prowadzonych negocjacji.

Przebieg procedury odwróconej

33. Omówienie nowej procedury odwróconej w przetargu nieograniczonym

34. Analiza JEDZ-a w świetle nowej ustawy Pzp.

Wadium

35. Wnoszenie wadium i formy wadium.

36. Badanie dokumentów gwarancji i poręczeń wadialnych.

37. Zatrzymanie wadium.

38. Zwrot wadium.

Przedmiotowe środki dowodowe i zasady ich składania

39. Omówienia przedmiotowych środków dowodowych.

40. Składanie przedmiotowych środków dowodowych.

41. Żądanie przedmiotowych środków dowodowych proporcjonalnych do przedmiotu zamówienia i związanych z przedmiotem zamówienia.

42. Konsekwencje i postępowanie zamawiającego w przypadku niezłożenia przedmiotowego środka dowodowego.

43. Wezwanie do złożenia i uzupełnienia.

44. Wyjaśnianie przedmiotowych środków dowodowych.

45. Jak wykonawca powinien składać przedmiotowe środki dowodowe (forma, postać, potwierdzenie za zgodność z oryginałem, dokumenty elektroniczne).

Podmiotowe środki dowodowe i zasady ich składania

46. Omówienie podmiotowych środków dowodowych (oświadczeń i dokumentów) określonych w rozporządzeniu w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

47. Jak wykonawca powinien składać podmiotowe środki dowodowe (forma, postać, potwierdzenie za zgodność z oryginałem, dokumenty elektroniczne).

48. Omówienie obligatoryjnych i fakultatywnych podstaw wykluczenia.

49. Nowe zasady postępowania zamawiającego i wykonawcy w przypadku samooczyszczenia.

50. Omówienie zasad składania oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.

51. Badanie aktualności oświadczeń i dokumentów.

52. Poprawianie, uzupełnianie i wyjaśnianie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.

Warunki udziału w postępowaniu

53. Omówienie nowych warunków udziału w postępowaniu.

54. Określenie warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych od wykonawców środków dowodowych w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Określenie minimalnych poziomów zdolności.

55. Uznanie, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

56. Ocena zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia i wymaganie od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

Podstawy wykluczenia

57. Omówienie obligatoryjnych i fakultatywnych podstaw wykluczenia z postępowania.

58. Kwalifikacja podmiotowa wykonawcy w zakresie wykluczenia z postępowania.

Podmioty trzecie

59. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich.

60. Treść zobowiązania.

61. Ocena podmiotu trzeciego w zakresie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.

Obowiązki informacyjne zamawiającego

62. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

63. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

64. Zawiadomienie o unieważnieniu poszczególnych czynności w postępowaniu.

65. Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Umowa, zmiany umowy i wykonania umowy

66. Omówienie obligatoryjnych i zakazanych postanowień umownych.

67. Jak dokonywać zmian zawartej umowy.

68. Zmiany wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku zmian cen materiałów i kosztów związanych z realizacją umowy,

69. Jak sporządzać raport z wykonania umowy

70. Ogłoszenie o wykonaniu umowy.

Protokół postępowania

71. Omówienie nowego protokołu postępowania.

 

Opinie uczestników

Co do samego szkolenia to oceniam je pozytywnie pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Pana Józefa Nowickiego oraz możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań, przed którymi prowadzący się nie wzbraniał. Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali swoje problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie, pod względem organizacyjnym – także oceniam pozytywnie.
Irena Kanbur
Kancelaria Prezydenta RP
Uczestniczyłam w szkoleniach Pana Nowickiego już parę razy i nigdy się nie zawiodłam. Duża wiedza, umiejętność jej przekazania oraz miła atmosfera na zajęciach oto główne zalety. Na pewno będę jeszcze nie raz korzystać z fachowości Pana Nowickiego. Uważam że jest jednym z lepszych szkoleniowców w tej dziedzinie.
Weronika Stachura
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Informacje organizacyjne

Termin: 20 styczeń 2021r. - 21 styczeń 2021r.
Miejsce: Online
Cena: 698,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera:

 • dostęp do szkolenia on-line
 • materiały szkoleniowe
 • możliwość zadawanie pytań na czacie
 • imienny certyfikat uczestnictwa

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Tryb podstawowy od A do Z w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami fakultatywnymi oraz przetarg nieograniczony

Chcesz wiedzieć więcej na temat Prawa Zamówień Publicznych

Czytaj portal wPrzetargach.pl - komentarze, dokumenty, pytania, opinie prawne - kliknij >>>>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl