Tryb podstawowy w wariancie 1 i 2 i przetarg nieograniczony - wzorcowy przebieg postępowań - Szczecin

Termin: 16 września 2021r.
Miejsce: Szczecin
Cena: 399,00 zł netto od osoby
Trener: Józef Edmund Nowicki

właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych i ponad 500 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych …

więcej o Józef Edmund Nowicki

Cel szkolenia:

 • omówienie i porównanie przebiegu postępowania w trybie podstawowym w wariantach 1 i 2 oraz trybie przetargu nieograniczonego od wszczęcia postępowania do ogłoszenia o wykonaniu umowy
 • omówienie zasad komunikacji zamawiającego z wykonawcami w trybie podstawowym w wariantach 1 i 2 oraz trybie przetargu nieograniczonego
 • omówienie podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych i innych oświadczeń i dokumentów składanych w trybie podstawowym i przetargu nieograniczonym zgodnie z rozporządzeniem w sprawie w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
 • omówienie form i postaci, w jakich są składane oświadczenia i dokumenty zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
 • omówienie podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz pełnomocnictw i innych oświadczeń i dokumentów (forma, postać, poświadczenie zgodności z oryginałem)
 • omówienie różnic w tworzeniu SWZ w trybie podstawowym w wariantach 1 i 2 oraz trybie przetargu nieograniczonego.

Wsparcie merytoryczne

W okresie 30 dni od dnia szkolenia uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane bezpłatne konsultacje z wykładowcą od poniedziałku do piątku

Szkolenie jest ukierunkowane na potrzeby:

 • pracowników komórek i biur zamówień publicznych instytucji zamawiających (osoby merytorycznie odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych)
 • wykonawców
 • podmiotów świadczących usługi doradztwa prawnego z zakresu zamówień publicznych
 • osób wykonujących kontrolę zamówień publicznych
 • osób rozpoczynających pracę w zamówieniach publicznych.

Materiały szkoleniowe:

Uczestnicy szkoleni otrzymają:

• ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

• pełną prezentację multimedialną obejmującą program szkolenia

• SWZ oraz wzorów oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawców w postępowaniu w wersji edytowalnej dla wariantu 1 i 2

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą.

2. Komunikacja ustna. Negocjacje. Dialog.

3. Składanie ofert, wniosków i oświadczeń w formie elektronicznej.

4. Składanie ofert, wniosków i oświadczeń w postacie elektronicznej opatrzonych podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.


 II. Ustalenie niektórych warunków zamówienia

5. Podział zamówienia na części.

6. Kiedy może powstać zarzut nie podzielenia zamówienia na części.

7. Określanie w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.


 III. Wadium

8. Wnoszenie wadium i formy wadium.

9. Zatrzymanie wadium.

10. Obligatoryjny zwrot wadium.

11. Zwrot wadium na wniosek wykonawcy.

12. Zwolnienie gwaranta i poręczyciela z wadium.


 IV. Przedmiotowe środki dowodowe

13. Zasady składania przedmiotowych środków dowodowych.

14. Uzupełnianie i składanie przedmiotowych środków dowodowych.


 V. Wykluczenie z postępowania

15. Omówienie obligatoryjnych i fakultatywnych podstaw wykluczenia.

16. Zasady postępowania zamawiającego i wykonawcy w przypadku samooczyszczenia.


VI. Warunki udziału w postępowaniu

17. Określenie warunków udziału w postępowaniu.

18. Zasada żądania od wykonawców środków dowodowych w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.

19. Określenie minimalnych poziomów zdolności.

20. Ocena zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia i wymaganie od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

21. Zwrócenie się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie, jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego.

22. Przedstawienie przykładowych zapisów dotyczących warunków udziału w postępowaniu z ich analizą.


VII. Podmioty trzecie

23. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich.

24. Treść zobowiązania.

25. Ocena podmiotu trzeciego w zakresie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.


VIII. Podmiotowe środki dowodowe

26. Omówienie oświadczeń o dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.

27. Badanie aktualności oświadczeń i dokumentów.

28. Poprawianie, uzupełnianie i wyjaśnianie podmiotowych środków dowodowych.

29. Forma i postać składanych podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych.

30. Omówienie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415).

31. Omówienie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452).


IX. Przebieg trybu przetargu nieograniczonego i trybu podstawowego w wariancie 1 i 2 - analiza porównawcza

32. Wszczęcie postępowania.

33. Udostępnianie SWZ.

34. Terminy składania ofert.

35. Składanie i otwarcie ofert.

36. Badanie ofert i omówienie przesłanek odrzucenia.

37. Ocena ofert oraz kryteria oceny ofert.

38. Ocena podmiotowa wykonawców.

39. Wybór najkorzystniejszej oferty.

40. Prowadzenie i dokumentowanie negocjacji oraz składanie, badanie i ocena ofert oraz ofert dodatkowych w trybie podstawowym w wariantach 1 i 2

41. Termin związania ofertą.

42. Zakończenie postępowania - zawarcie umowy.

43. Zakończenie postępowania - unieważnienie postępowania.

44. Obowiązki informacyjne zamawiającego.

45. Ogłoszenie o wykonaniu umowy.

X. SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

46. SWZ w trybie przetargu nieograniczonego i trybie podstawowym - różnice i podobieństwa.

47. Dokonywanie zmian treści SWZ.

48. Wyjaśnianie treści SWZ.

Opinie uczestników

Co do samego szkolenia to oceniam je pozytywnie pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Pana Józefa Nowickiego oraz możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań, przed którymi prowadzący się nie wzbraniał. Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali swoje problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie, pod względem organizacyjnym – także oceniam pozytywnie.
Irena Kanbur
Kancelaria Prezydenta RP
Uczestniczyłam w szkoleniach Pana Nowickiego już parę razy i nigdy się nie zawiodłam. Duża wiedza, umiejętność jej przekazania oraz miła atmosfera na zajęciach oto główne zalety. Na pewno będę jeszcze nie raz korzystać z fachowości Pana Nowickiego. Uważam że jest jednym z lepszych szkoleniowców w tej dziedzinie.
Weronika Stachura
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Informacje organizacyjne

Termin: 16 wrzesień 2021r.
Miejsce: Szczecin
Cena: 399,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera:

 • udział w szkoleniu stacjonarnym,
 • przerwy kawowe, 
 • nagranie video ze szkolenia,
 • materiały szkoleniowe,
 • bezpłatne konsultacje z wykładowcą po szkoleniu,
 • imienny certyfikat uczestnictwa.

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Tryb podstawowy w wariancie 1 i 2 i przetarg nieograniczony - wzorcowy przebieg postępowań - Szczecin

Chcesz wiedzieć więcej na temat Prawa Zamówień Publicznych

Czytaj portal wPrzetargach.pl - komentarze, dokumenty, pytania, opinie prawne - kliknij >>>>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl