XXIX Zjazd Specjalistów Zamówień Publicznych - Bieszczady - Polańczyk nad Soliną

Zapraszamy do Polańczyka nad Soliną,  jednego z najpiękniejszych miejsc w  Bieszczadach,  na XXIX Zjazd Specjalistów Zamówień Publicznych  -  szkolenie z zakwaterowaniem i wyżywieniem pt.:

Jak prawidłowo udzielać zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane zgodnie z ustawą Pzp i regulaminem zamówień?

Termin: 26 - 28 kwietnia 2023
zakwaterowanie od 25 kwietnia 2023
Miejsce: Polańczyk nad Soliną
ul. Zdrojowa 11
www.skalnyspa.pl
Cena: 2399 zł netto od osoby
Trener: Józef Edmund Nowicki

więcej o Józef Edmund NowickiDlaczego warto wziąć udział w XXIX Zjeździe?

Celem Zjazdu jest:

 • omówienie od strony prawnej i praktycznej stosowanie przepisów ustawy Pzp dotyczących najważniejszych trybów udzielania zamówień publicznych (szczegółowy przebieg postępowań w trybach przetargu nieograniczonego, trybu podstawowego i zamówienia z wolnej ręki)
 • omówienie szacowania wartości zamówienia
 • przedstawienie wzorców postępowań, wskazanie nieprawidłowości w stosowaniu przepisów ustawy Pzp
 • przedstawienie rozwiązań w sytuacjach trudnych i nietypowych
 • omówienie zasad dokonywania zmian zawartej umowy z uwzględnieniem waloryzacji wynagrodzenia
 • omówienie najnowszego orzecznictwa
 • omówienie zasad tworzenia dokumentów zamówienia (SWZ, zaproszenie do negocjacji, wezwania, zawiadomienia, informacje)
 • omówienie i przedstawienie dokumentacji i procedur udzielania zamówień regulaminowych.


Udział w Zjeździe umożliwi również uniknięcie błędów w stosowaniu przepisów ustaw Pzp oraz zapewni sprawne oraz prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania.

Podczas szkolenia zostaną omówione zmiany wynikające z nowelizacji ustawy Pzp wprowadzonej ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2185) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz.U. poz. 1812) dotyczące:

 • zmiany umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia,
 • zmiany umowy w związku z istotną zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia publicznego, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
 • zmian w zamówieniach na usługi społeczne.

Film wideo ze szkolenia

Gwarantujemy Państwu:

 • rzetelną wiedzę
 • odpowiednią liczbę godzin zajęć
 • indywidualne konsultacje z wykładowcą 
 • możliwość zadawania pytań na bieżąco podczas zajęć
 • przyjazną atmosferę zajęć
 • bogate materiały.

ORAZ WSPANIAŁY WYPOCZYNEK I NIEPOWTARZALNY KLIMAT POLSKICH GÓR.

Materiały szkoleniowe:

 • pełna prezentacja obejmującą program Zjazdu
 • najnowszą modułową wersję SWZ (przetarg nieograniczony, tryb podstawowy wariant 1 i 2) z załącznikami (wykazy, oświadczenia, zobowiązanie podmiotu trzeciego)
 • pełna dokumentacja dla postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki,
 • ponad 70 wzorów dokumentów w wersji edytowalnej do zastosowania w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych, w tym: SWZ (tryb podstawowy w wariancie 1 i 2, przetarg nieograniczony we wszystkich wariantach), zaproszenie do negocjacji, wezwania, zawiadomienia, informacje
 • regulamin udzielania zamówień o wartości mniejszej ni ż 130 000 złotych z załącznikami
 • 7 publikacji elektronicznych o wysokim poziomie merytorycznym:
   ‒ „Tryb podstawowy od wszczęcia postępowania do zawarcia umowy”
   ‒ „Zamówienie z wolnej ręki na podstawie od wszczęcia postępowania do zawarcia umowy”
   ‒ „Zmiany istotne i nieistotne postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego”
   ‒ „Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych”
   ‒ „Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych”
   ‒ „Opcja w zamówieniach publicznych”
   ‒ „Podstawy odrzucenia oferty”
   ‒ „Wezwanie do złożenia, uzupełnienia i poprawienia podmiotowych środków dowodowych”
 • akty prawne w postaci elektronicznej, w tym:
   ‒ ustawa - Prawo zamówień publicznych
   ‒ przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych 
   ‒ edytowalne wzory wszystkich protokołów postępowań.

Film wideo ze szkolenia

NAGRODY

Wśród Uczestników rozlosowane zostaną NAGRODY: 1 licencja ProPublico i 1 licencja PPWydatki.

Program ProPublico wraz z Platformą e-ProPublico, to kompleksowy i bezpieczny system informatyczny, który wspiera użytkownika w przygotowaniu i prowadzeniu zamówienia publicznego w formie elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, realizując postępowania prowadzone w trybach przewidzianych w ustawie, jak również zamówienia pozaustawowe do 130 000 zł.

Oprogramowanie zapewnia sprawne przygotowanie, prowadzenie i dokumentowanie zamówień od momentu wszczęcia postępowania, poprzez złożenie ofert, ich ocenę, kończąc na zawarciu umowy i ewidencjonowaniu przebiegu jej realizacji.

Absolutną nowością oraz czynnikiem wyróżniającym system ProPublico na rynku, jest jego integracja z rządową platformą e-Zamówienia oraz Dziennikiem Urzędowym Unii Europejskiej w zakresie automatycznej publikacji formularzy ogłoszeń z poziomu aplikacji.

ProPublico w sposób optymalny usprawnia pracę nad zamówieniami publicznymi zapewniając łatwą ewidencję danych, automatyczne tworzenie dokumentów oraz szybki dostęp do wszelkiego rodzaju danych statystycznych i zestawień raportowych.
Aktualna cena brutto licencji to: 3 554,70 zł . 

Wartość nagrody: 3 554,70 zł brutto

Program przeznaczony  do ewidencji i kontroli wydatków do 130 000 zł. Program umożliwia klasyfikację wydatków po określonych grupach asortymentowych oraz kontrolę sumy wydatków w każdej z grup.

Narzędzie posiada moduł do tworzenia bazy wykonawców oraz pozwala w prosty sposób tworzyć raporty i zestawienia z określonego zakresu wydatków z możliwością eksportu danych do pliku CSV.

Wartość nagrody: 455,00 zł brutto

Program Zjazdu:

Część 1. Definicje ustawowe.

1. Omówienie znaczenia definicji ustawowych.
2. Definicje ustawowe w praktyce udzielania zamówień publicznych.

Część 2. Szacowanie wartości zamówienia

3. Praktyczne metody szacowania wartości zamówień. Przykłady z praktyki.
4. Kryteria tożsamości przedmiotowej, podobieństwa funkcjonalnego, tożsamości czasowej zamówienia oraz wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę. Jak agregować zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane, z uwzględnienie sytuacji trudnych i nietypowych.

5. Podobieństwo dostaw na przykładach z praktyki.
6. Metody i sposoby badania cen rynkowych.
7. Na czym polega wybór sposobu obliczania wartości zamówienia.
8. Na czym polega celowe zaniżenie wartości zamówienia.
9. Sposoby podziału zamówienia na części.
10. Uzasadnione obiektywne przyczyny niedokonania podziału zamówienia na części.
11. Udzielenie zamówienia na roboty budowlane lub usługi w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
12. Wartość dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy, niezbędnych do wykonania tych robót budowlanych.
13. Postępowanie zamawiającego w przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy ustawy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych, a łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia.
14. Szacowanie zamówienia, gdy zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.
15. Szacowanie zamówienia, gdy zamawiający uwzględnia opcję.
16. Ustalanie wartości zamówienia w przypadku zamawiającego składającego się z kilku jednostek organizacyjnych.
17. Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane:
• takie same lub różne roboty budowlane wykonywane w jednym lub kilku obiektach lub kompleksach budynków
• szacowanie budowy, przebudowy, remontu obiektów drogowych
• szacowanie budowy i remontów ulic
• szacowanie robót w budynkach szkół

18. Wartość zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się.
19. Szacowanie wartości zamówienia w przypadku umowy dzierżawy, najmu i umów zawartych na czas oznaczony i nieoznaczony.

Część 4. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami

20. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą.
21. Komunikacja ustna. Negocjacje. Dialog.
22. Składanie ofert, wniosków i oświadczeń w formie elektronicznej.
23. Składanie ofert, wniosków i oświadczeń w postacie elektronicznej opatrzonych podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
24. Odstąpienie od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej.

Część 5. Analiza potrzeb i wymagań

25. Jak sporządzić analizę potrzeb i wymagań, uwzględniając rodzaj i wartość zamówienia.
26. Omówienie gotowego przykładu analizy potrzeb i wymagań.
27. Kiedy zamawiający może odstąpić od dokonania analizy potrzeb i wymagań.

Część 6. Ogłoszenia

28. Zamieszczanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych i publikacja ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
29. Dokonywanie zmian w ogłoszeniu. Zmiany istotne i zmiany nieistotne

Część 7. Ustalenie niektórych warunków zamówienia

30. Podział zamówienia na części.
31. Kiedy może powstać zarzut niepodzielenia zamówienia na części.
32. Określanie w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.

Część 8. Wadium

33. Wnoszenie wadium i formy wadium.
34. Zatrzymanie wadium.
35. Obligatoryjny zwrot wadium.
36. Zwrot wadium na wniosek wykonawcy.
37. Zwrot wadium gwarantowi i poręczycielowi.

Część 9. Opis przedmiotu zamówienia

38. Opisanie przedmiotu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

39. Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
40. Opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych. Opis kryteriów równoważności.
41. Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych.
42. Opis przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
43. Wizja lokalna i zapisy w SWZ dotyczące wizji lokalnej.

Część 10. Przedmiotowe środki dowodowe

44. Charakter przedmiotowych środków dowodowych.
45. Zasady składania przedmiotowych środków dowodowych.
46. Uzupełnianie i składanie przedmiotowych środków dowodowych.

Część 11. Wykluczenie z postępowania

47. Zasady postępowania zamawiającego i wykonawcy w przypadku samooczyszczenia.

Część 12. Warunki udziału w postępowaniu

48. Określenie warunków udziału w postępowaniu.
49. Żądanie od wykonawców środków dowodowych w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.
50. Określenie minimalnych poziomów zdolności.

Część 13. Podmioty trzecie.

51. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich.
52. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego.
53. Ocena podmiotu trzeciego w zakresie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.

Część 14. Podmiotowe środki dowodowe

54. Badanie aktualności oświadczeń i dokumentów.
55. Poprawianie, uzupełnianie i wyjaśnianie podmiotowych środków dowodowych.

Część 15. Przetarg nieograniczony i jego przebieg. Procedura odwrócona. Procedura z odstąpieniem żądania JEDZ-a.

56. Omówienie przebiegu trybu przetargu nieograniczonego od wszczęcia postępowania do podpisania umowy albo unieważnienia postępowania.
57. Zmiany w procedurze odwróconej.
58. Wszczęcie postępowania.
59. Udostępnianie SIWZ.
60. Terminy składania ofert.
61. Składanie i otwarcie ofert.
62. Badanie ofert i omówienie przesłanek odrzucenia.
63. Ocena ofert oraz kryteria oceny ofert.
64. Ocena podmiotowa wykonawców.
65. Wybór najkorzystniejszej oferty.
66. Termin związania ofertą.
67. Zakończenie postępowania. Zawarcie umowy. Unieważnienie postępowania.

Część 16. Specyfikacja warunków zamówienia.

68. SWZ - różnice pomiędzy przetargiem nieograniczonym a trybem podstawowym.
69. Dokonywanie zmian treści SWZ.
70. Wyjaśnianie treści SWZ.

Część 17. Tryb podstawowy i jego przebieg w wariantach 1 i 2.

71. Omówienie przebiegu trybu podstawowego od wszczęcia postępowania do zawarcia umowy albo unieważnienia postępowania w wariancie 1 i 2.

Część 18. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej zmiany.

72. Zakazane postanowienia umowne.
73. Obligatoryjne postanowienia umowne.
74. Zmiany dopuszczalne i zmiany niedopuszczalne.
75. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy. Zmiany umowy wynikające ze zmiany cen materiałów i kosztów związanych z realizacja zamówienia.
76. Opcja.

Część 19. Tryb zamówienia z wolnej ręki.

77. Omówienie przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki (art. 214 pkt 1-2 i 5-9 Pzp).

Część 20. Zamówienia regulaminowe (podprogowe).

78. Przedstawienie procedur konkurencyjnych (ofertowych) i negocjacyjnych.

Opinie uczestników

(...) Szkolenie trwało trzy dni i bardzo dobrze rozłożony był czas wykładów w poszczególnych dniach. Prowadzący szkolenie Pan Józef Nowicki imponował wiedzą i dydaktycznym przygotowaniem. Umiejętnie rozkładał akcenty, słuchacz nawet nie zorientował się , że już minęło kolejne półtorej godziny wykładu. Na szczególne uznanie zasługuje też umiejętność prelegenta polegająca na wciąganiu w dyskusję uczestników szkolenia. Dzięki temu atmosfera była przyjazna i pozbawiona bariery "uczniowskiej tremy". Za cenne uważam także punktualne rozpoczynanie zajęć jak i kończenie ich o wyznaczonym czasie. Otrzymane na szkoleniu materiały jak i te dosłane po szkolenie z nawiązką wyczerpują nasze zapotrzebowanie. Jestem przekonany, że nie raz jeszcze będziemy z nich korzystali. (...) Cudowna pogoda jaką mieliśmy w czasie naszego szkolenia dodatkowo zachęcała do wyprawy w Tatry. Tymczasem zajęcia kończyły się gdy już słońce zaszło. Dlatego też warto rozważyć aby rano było więcej czasu wolnego a zajęcia zaczynały się później.
Michał Wasiak
Kancelaria Sejmu
Szkolenie miało bardzo wysoki poziom merytoryczny co bezsprzecznie związane jest z wysokimi kwalifikacjami prowadzącego. Jestem pod wrażeniem biegłej znajomości przepisów ustawy Pzp w korelacji z przepisami ustaw powiązanych i przepisami wykonawczymi. Poza zwięzłą prezentacją tematu szkolenia nieoceniona była również możliwość dyskusji, dotyczącej jego tematu jak również innych spraw związanych z codzienną pracą każdego z uczestników. Możliwość zadawania indywidualnych pytań po zakończeniu szkolenia jest ogromnie pomocna w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z pracą w zamówieniach publicznych. Organizacyjnie szkolenie również stało na bardzo wysokim poziomie i życzyłbym sobie i wszystkim zainteresowanym możliwości uczestniczenia w kolejnych szkoleniach organizowanych przez firmę Ekspert Sp. z o.o.
Krzysztof Przybek
ROPS Rzeszów

Informacje organizacyjne

Termin: 26 kwiecień 2023r. - 28 kwiecień 2023r.
Miejsce: Bieszczady - Polańczyk nad Soliną
Cena: 2 399,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Dodatkowe informacje, cena zawiera:

 • zakwaterowanie (trzy doby) w pokojach dwuosobowych (za nocleg w pokoju jednoosobowym dopłata 300 zł),
 • zakwaterowanie od wtorku 25 kwietnia  2023 od  godz. 16:00,  we wtorek zapraszamy na kolację,
 • pełne wyżywienie ( śniadania, obiady, kolacje, poczęstunki podczas przerw kawowych)
 • dostęp do strefy SPA (basen, podświetlane jacuzzi, sauna opalana drewnem, sauna z panelem solnym, łaźnia parowa, komora Infra Red, a także strefa schładzania i wypoczynku),
 • kolację integracyjną,
 • wieczór regionalnych atrakcji,
 • bezprzewodowy dostęp do Internetu, parking,
 • wsparcie  merytoryczne - nieodpłatne konsultacje z wykładowcą  w okresie miesiąca od zakończenia szkolenia (od poniedziałku do piątku) - konsultacje telefoniczne, wyjaśnianie wszelkich problemów.
 • opiekę organizacyjną koordynatora szkolenia, ubezpieczenie NW,
 • Imienny Certyfikat Uczestnictwa,
 • dodatkowe (bardzo bogate) materiały.

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
XXIX Zjazd Specjalistów Zamówień Publicznych - Bieszczady - Polańczyk nad Soliną
Galeria
XXIX Zjazd Specjalistów Zamówień Publicznych - Bieszczady - Polańczyk nad Soliną

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl