Zmiany prawne w gospodarce odpadami i funkcjonowanie bazy BDO w 2022 r.

Termin: 17 lutego 2022r.
Miejsce: Online
Cena: 499,00 netto od osoby
Trener: Kamil Zięba

Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska w zakładach przemysłowych oraz Pełnomocnik Zarządu ds. Systemów Zarządzania Środowiskowego. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorant i wykładowca w Katedrze Pracy i Stosunków Przemysłowych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca ds. CSR w obszarze m. in. ochrony środowiska przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

więcej o Kamil Zięba

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom najbardziej aktualnych informacji na temat wymagań prawnych wraz z interpretacją i przykładami w zakresie szeroko pojętej gospodarki odpadami oraz praktyczna umiejętność obsługi bazy BDO.

Opis szkolenia:

W Dzienniku Ustaw została opublikowana Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. (termin wejścia w życie selektywnego zbierania odpadów budowlanych - 01.01.2023.r). Ustawa wprowadza wiele istotnych zmian w systemie gospodarki odpadami zarówno przemysłowymi, jak i komunalnymi.

W związku z wejściem w życie zmian przepisów karnych dotyczących:

 • przekazywania odpadów podmiotom nieposiadającym decyzji lub wpisu do BDO,
 • prowadzenia ewidencji odpadów w sposób nieterminowy lub niezgodny ze stanem rzeczywistym,

należy zwrócić szczególną uwagę na terminowość wpisów na kartach ewidencji odpadów.

Dla ewidencji prowadzonej przed datą wejścia w życie powyższej zmiany (23.09.2021 r.) stosuje się przepisy sprzed nowelizacji ustawy o odpadach. Oznacza to, że ewentualne błędy i uchybienia powstałe przed 23 września 2021 roku podlegają wyłącznie karze grzywny.

Powyższe naruszenia zostały uwzględnione w art. 194 ustawy o odpadach i zagrożone są administracyjną karą pieniężną od 1 000 do 1 000 000 złotych. Dotychczas były one zagrożone tylko karą grzywny.

W Dzienniku Ustaw została opublikowana także ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Najważniejsze zmiany wprowadzone tą ustawą to m.in.:

 • zmiana wysokości i zakresu administracyjnych kar pieniężnych z art. 194,
 • wydłużenie dopuszczalnego czasu magazynowania odpadów,
 • wyłączenie niektórych grup odpadów z obowiązku prowadzania wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania,
 • wykreślenie z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zapisu dotyczącego dobrowolnego zapisu do gminnego sytemu odbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

Z początkiem stycznia 2021 r. weszły natomiast w życie przepisy rozporządzenia Ministra Klimatu z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Celem regulacji jest ustanowienie jednolitych standardów magazynowania odpadów, co ma ograniczyć negatywny wpływ tej działalności na środowisko. Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2021 r. wprowadzono także odpowiednie terminy dostosowawcze od wejścia w życie ww. rozporządzenia. Dotyczy to niemal każdego wytwórczy odpadów.

Termin składania za pośrednictwem systemu BDO sprawozdań za 2021 r. mija 15 marca 2022 roku.

Podmioty, które są zobowiązane do złożenia w/w sprawozdania to m. in.:

 • Producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań z papieru lub tektury, tworzyw sztucznych, szkła, drewna, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • Przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach takie jak: piekarnie, cukiernie, mleczarnie, wytwórnie napojów i wody mineralnej, producenci kosmetyków, huty szkła, zakłady produkcyjne pakujące swoje wyroby, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy towarów w opakowaniach, eksporterzy towarów w opakowaniach i wiele innych, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • Prowadzący sklep lub hurtownie, w której klienci pakują zakupy w reklamówki, objęte opłatą recyklingową, o których mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • Wprowadzający na rynek krajowy produkty tj. oleje, opony, preparaty smarowe (np. importer, producent opon) lub towary je zawierające (np. podmioty zajmujące się wewnątrzwspólnotowym nabyciem lub importem pojazdów, maszyn), o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (nie dotyczy podmiotów, które nabywają opony, oleje, preparaty smarowe lub towary je zawierające, na terenie kraju).
 • Podmioty będące producentami pojazdów, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdów (np. komisy samochodowe sprowadzające pojazdy z zagranicy), o których mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 • Wprowadzający sprzęt elektryczny lub elektroniczny, autoryzowany przedstawiciel, o których mowa w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym np. producenci urządzeń elektronicznych z dziedziny medycyny, automatyki przemysłowej, energetyki, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy sprzętu elektrycznego i elektronicznego (np. urządzeń AGD, RTV);
 • Działalność, która obejmuje produkcję, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie baterii lub akumulatorów (w tym tych zamontowanych w produktach lub w pojeździe np. przywóz z zagranicy zabawek, zegarków, pojazdów/maszyn zawierających akumulator), o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach;
 • Organizacje odzysku, organizacje odzysku opakowań, organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdy obowiązek, o którym mowa w art. 74 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., wykonuje ta organizacja.

Grupa docelowa:

 • wytwarzający odpady (rozpak, procesy przepakowywania, magazynowanie, produkcja produktów w opakowaniach i opakowań)
 • magazynujący odpady
 • zbierający odpady
 • przetwarzający odpady
 • transportujący odpady, a także:
 • pracownicy przedsiębiorstw prywatnych
 • specjaliści ds. ochrony środowiska
 • specjaliści ds. gospodarki odpadami
 • osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzające sprawozdania środowiskowe
 • wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

Program szkolenia

ZMIANY PRAWNE W BDO

 • Najnowsze zmiany wynikające z Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 1648) oraz Ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U 2021 poz. 2151),
 • Zmiany definicji ustawowych oraz nowe definicje wpływające na postępowanie z odpadami
 • Wydłużenie czasu magazynowania dla większości odpadów do 3 lat
 • Nowe wymagania dotyczące produktów ubocznych
 • Zmiany w administracyjnych karach pieniężnych
 • Zmiany w zwolnieniach z ewidencji odpadów
 • Obligatoryjna selektywna zbiórka odpadów budowlano-rozbiórkowych
 • Usunięcie DPO i EDPO

ADMINISTRACJA W BDO

 • Wnioski rejestracyjne i aktualizacyjne
 • Wnioski o wykreślenie – terminy, powiązanie ze sprawozdaniem.

KARTY EWIDENCJI I PRZEKAZANIA ODPADÓW W BDO

 • Klasyfikacja wytwarzanych odpadów
 • Statusy KPO
 • Operacje na Kartach Ewidencji Odpadów
 • Odrzucenie / korekta KPO
 • Importowanie KPO na KEO
 • Stany magazynowe na dzień 1 stycznia
 • Przekazanie/przyjęcie od podmiotów zwolnionych z ewidencji – bez KPO
 • Wytwarzanie odpadów w instalacji/poza instalacją
 • Wytwarzanie odpadów w ramach świadczenia usług – jak ewidencjonować w BDO?
 • Ewidencja zbieranych odpadów

SPRAWOZDANIA O WYTWARZANYCH ODPADACH I GOSPODAROWANIU ODPADAMI W BDO

 • Aktualne terminy składania sprawozdań
 • Ewidencja w BDO a sprawozdawczość – czy dane będą się przenosić?
 • Uprawnienia użytkowników - kto może utworzyć/złożyć sprawozdanie o wytwarzanych odpadach?
 • Dodawanie i wybór miejsc prowadzenia działalności oraz instalacji w sprawozdaniu – wymagane informacje, ograniczenia systemu
 • .Jakie odpady należy uwzględnić w sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach?
 • Uproszczona ewidencja a obowiązek sprawozdawczy
 • Wytwarzanie odpadów w instalacji i poza nią oraz w ramach świadczenia usług
 • Jak uwzględnić stany magazynowe w sprawozdaniu?
 • Potwierdzenie złożenia sprawozdań w terminie – UPO.
 • Korekty sprawozdań – jak je wykonać, jak odbywa się komunikacja z urzędem?
 • Pełnomocnictwa – kiedy są wymagane, w jaki sposób je dołączyć?

Opinie uczestników

Szkolenie prowadzone przez Dr. Biernackiego zawsze są na najwyższym poziomie, ogromna wiedza z zakresu prawa podatkowego ale również innych dziedzin prawa. Zawsze bardzo pomocny i służący radą. Materiały przygotowane idealnie, czytelne, przejrzyste. Organizacja szkoleń bez zarzutu. Wierna jestem Firmie Ekspert i Dr. Biernackiemu od lat :-)
Beata Zielińska
Biuro Rachunkowe Paragraf Sp. z o.o.
Ze szkolenia jestem bardzo zadowolony. Poziom przekazywanej wiedzy na bardzo wysokim poziomie. Sposób szkolenia – adekwatny do tematyki. Nie byłem do tej pory na szkoleniu ,które w tak krótkim czasie poruszałoby tyle istotnych kwestii. Zgodnie z obietnicą-doszły materiały mailowo .W Urzędzie Pracy też wyraziłem SWOJE ZADOWOLENIE Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU. Jeżeli będziecie mieć państwo szkolenia kolejne to proszę o informację, chętnie będziemy uczestniczyć. Pozdrawiam
Dariusz Pułanik

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Kamil Zięba
Galeria
Szkolenia - Kamil Zięba
Galeria
Zmiany prawne w gospodarce odpadami i funkcjonowanie bazy BDO w 2022 r.

Informacje organizacyjne

Termin: 17 luty 2022r.
Miejsce: Online
Cena: 499,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
 • Imienny Certyfikat Uczestnictwa

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl