Informacje przygotowują:

dr Krzysztof Biernacki

dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

Damian Staszak

Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

INFO – PODATKI

system informacji podatkowych przygotowany z myślą o Uczestnikach szkoleń szkoleniaekspert.pl

Uczestnicy naszych szkoleń objęci programem będą otrzymywać następujące informacje:

  • krótkie informacje na temat zmian w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeń sądowych oraz zmieniających się interpretacji podatkowych. Będą to krótki informacje, których celem będzie zwrócenie Państwa uwagi na to co się aktualnie zmienia.
  • informacje dla Waszych Klientów. Często jest tak, że zmiany poszczególnych przepisów podatkowych w bezpośredni sposób wpływają na czynności, które powinni wykonać Państwa Klienci. Państwa obowiązkiem jest ich o tym poinformować. Nie zawsze macie czas, aby taką informację przygotować. Postaramy się robić to za Państwa. Wy tylko prześlecie taką informację dalej do Waszych Klientów, którzy konkretnym tematem powinni być zainteresowani.

Autorem informacji, które będziemy udostępniać będzie znany Państwu doradca podatkowy dr Krzysztof Biernacki oraz doradca podatkowy Damian Staszak.

System informacji podatkowej INFO – PODATKI przygotowaliśmy z myślą o uczestnikach naszych szkoleń. Testowo do końca grudnia 2019 udostępniony jest dla każdego i bezpłatnie. Od stycznia 2020 dostęp do niego będą mieli TYLKO uczestnicy szkoleń szkoleniaekspert.pl


INFO – PODATKI - system informacji podatkowych


26-06-2019

SPLIT PAYMENT WEDŁUG NOWYCH ZASAD

Już od września zniknie odwrotne obciążenie a w jego miejsce pojawi się obowiązkowy split payment.

Jest to ważne dla firm, które realizują transakcje rozliczane odwrotnym obciążeniem. Szczególnie dotknie to firmy wykonujące usługi budowlane.

Oprócz likwidacji odwrotnego obciążenia i zastąpienie go obligatoryjnym split paymentem pojawi się też nowy katalog transakcji, które będzie trzeba rozliczać za pomocą mechanizmu podzielonej płatności.


14-06-2019

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W PODATKU VAT, WCHODZĄCYCH W ŻYCIE 1-GO WRZEŚNIA 2019

Z dniem 1 września 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1018). Ustawa nowelizująca wprowadza tzw. "Białą listę podatników VAT", tzn. jeden kompletny wykaz (rejestr) podatników VAT, który zawierał będzie m.in. całą historię podmiotu związaną z rejestracją, wykreśleniem oraz przywróceniem statusu podatnika VAT.

Wykaz umożliwi sprawdzenie statusu kontrahenta na potrzeby VAT w dniu dokonania transakcji. Dodatkowo w rejestrze znajdzie się numer rachunku rozliczeniowego podatnika.

Ustawa przewiduje również zmiany w ustawach o podatkach dochodowych zakładające brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu w przypadku zapłaty dokonanej na rachunek inny niż wskazany w wykazie, jednakże ww. sankcja obowiązywać będzie od 1.01.2020 r.

W związku z powyższymi zmianami sugerujemy weryfikację zgłoszonych do urzędu skarbowego rachunków bankowych, gdyż dane w rejestrze opierać się będą przede wszystkim na informacjach już posiadanych przez organy podatkowe.

Dnia 1 września 2019 roku ma również wejść w życie projekt z 14 maja 2019 roku ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje uchylenie załączników nr 11, 13 i 14 do ustawy o VAT (załączników wskazujących na towary i usługi, do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia) oraz wprowadza w ich miejsce załącznik nr 15 do ustawy o VAT.

Towary oraz usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT objęte będę obowiązkowym split paymentem, jeżeli transakcja dokonywana będzie pomiędzy podatnikami, a jej jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekraczać będzie 15.000 zł lub równowartość tej kwoty.

Podatnicy wystawiający faktury, których dotyczy obowiązkowy split payment będą mieli obowiązek nanoszenie na fakturze informacji „mechanizm podzielonej płatności”.

Jeżeli podatnik nie dokona zapłaty w formie split payment, pomimo istnienia takiego obowiązku, ustawodawca przewidział sankcję w wysokości 100% podatku wykazanego na fakturze, której dotyczy płatność (sankcje nie będą dotyczyć osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe). W związku z wprowadzeniem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności uchylone zostaną regulacje dotyczące stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych (art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT).

Wprowadzenie obligatoryjnego split paymentu oznacza konieczność fakturowania wszystkich transakcji z podatkiem VAT, ale konieczna jest weryfikacja, kiedy należy umieścić na fakturze określony zapis. Sankcja w przypadku jego braku może być bowiem bardzo dotkliwa.


20-05-2019

INFORMACJA DOT KAS REJESTRUJACYCH

 Dnia 1-go maja 2019r. weszło w życie nowe Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Rozporządzenie wprowadza kilka istotnych zmian dla podmiotów, które wykorzystują kasy rejestrujące. Poniżej przysyłam skrótową informacje nt. tych zmian.

OBOWIĄZEK UZYSKANIA OŚWIADCZEŃ

Podatnik ma obowiązek zapoznać osoby, które prowadzą u niego ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących (osoby, które obsługują kasy rejestrujące) z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania. Osoby, które zapoznano z ww. informacją składają podatnikowi stosowne oświadczenia.

Powyższy obowiązek dotyczy wszystkich osób prowadzących u podatnika ewidencję, bez względu na formę zatrudnienia. W przypadku nowych osób zapoznanie z informacją potwierdzone oświadczeniem musi nastąpić przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji. Osoby, które prowadziły u podatników ewidencję przed wejściem w życie Rozporządzenia (przed 1.05.2019r.), muszą zostać zapoznane z ww. informacjami oraz złożyć stosowne oświadczenia do dnia 31.05.2019r.

Informacje, z którym należy zapoznać osoby prowadzące ewidencję oraz wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia (w załączniku). Załącznik nr 1 najlepiej wydrukować dwustronnie, tak aby z jednej strony była informacja, a z drugiej oświadczenie. Informację wraz z oświadczeniem sporządza się w 2 egzemplarzach, jeden dla podatnika, a drugi dla osoby prowadzącej ewidencję.

OZNACZENIA LITEROWE STAWEK PODATKU

W par. 6 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia wskazano jednoznacznie oznaczenie literowe przyporządkowane do konkretnej stawki podatku. Jeżeli oznaczenia literowe używane przez podatników w stosunku do poszczególnych stawek podatku przed dniem wejścia w życie Rozporządzenia (przed 1.05.2019r.) były niezgodne z obecnymi oznaczenia, wówczas podatnik może stosować dotychczasowe oznaczenia do dnia 31.07.2019r. Po ww. terminie podatnik musi dostosować oznaczenia literowe do stawek podatku wg przepisów Rozporządzenia.

KASY ON-LINE

Z dniem 1.05.2019r. weszła w życie również ustawa nowelizująca ustawę o VAT, która wprowadza wymóg posiadania i ewidencjonowania sprzedaży za pośrednictwem kasy on-line:

1) od 1.01.2020r, - dla podatników zajmujących się sprzedażą paliw oraz świadczących usługi napraw pojazdów (w tym naprawy i wymiany opon),

2) od 1.07.2020r. - dla stacjonarnych placówek gastronomicznych świadczących usługi związane z wyżywieniem, dla podatników świadczących usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz dla podatników sprzedających węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe;

3) od 1.01.2021r. - dla podatników świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

Sugerujemy przekazanie informacji do tych z Państwa klientów, którzy prowadzą ewidencję na kasach fiskalnych.

Kliknij poniżej, aby pobrać Rozporządzenie MF