Informacje przygotowują:

Damian Staszak

Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

INFO – PODATKI

system informacji podatkowych przygotowany z myślą o Uczestnikach szkoleń szkoleniaekspert.pl

Uczestnicy naszych szkoleń objęci programem będą otrzymywać następujące informacje:

  • krótkie informacje na temat zmian w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeń sądowych oraz zmieniających się interpretacji podatkowych. Będą to krótki informacje, których celem będzie zwrócenie Państwa uwagi na to co się aktualnie zmienia.
  • informacje dla Waszych Klientów. Często jest tak, że zmiany poszczególnych przepisów podatkowych w bezpośredni sposób wpływają na czynności, które powinni wykonać Państwa Klienci. Państwa obowiązkiem jest ich o tym poinformować. Nie zawsze macie czas, aby taką informację przygotować. Postaramy się robić to za Państwa. Wy tylko prześlecie taką informację dalej do Waszych Klientów, którzy konkretnym tematem powinni być zainteresowani.

Autorem informacji, które będziemy udostępniać będzie znany Państwu doradca podatkowy dr Krzysztof Biernacki oraz doradca podatkowy Damian Staszak.

System informacji podatkowej INFO – PODATKI przygotowaliśmy z myślą o uczestnikach naszych szkoleń. Testowo do końca grudnia 2019 udostępniony jest dla każdego i bezpłatnie. Od stycznia 2020 dostęp do niego będą mieli TYLKO uczestnicy szkoleń szkoleniaekspert.pl


INFO – PODATKI - system informacji podatkowych


07-11-2019

OBLIGATORYJNY SPLIT PAYMENT - ZMIANY OD 1 LISTOPADA 2019

Dnia 1.11.2019 r. weszły w życie regulacje wprowadzające obligatoryjny split payment. Powyższe oznacza likwidację mechanizmu odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym. Transakcje, które dotychczas objęte były mechanizmem odwrotnego obciążenia, po wejściu w życie zmian, dokumentowane będą fakturami wystawianymi na zasadach ogólnych, tj. z wykazaną kwotą podatku niezależnie od wartości faktury.

Obligatoryjny split payment dotyczyć będzie transakcji przeprowadzanych między podatnikami, których przedmiotem są towary lub usługi wymienione w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT, o ile kwota brutto faktury przekroczy 15.000,00 zł. W załączniku nr 15 znajdować się będę przede wszystkim towary i usługi wymienione obecnie w załącznikach nr 11, 13 i 14 do ustawy o VAT.

Split payment powinien być stosowany także wtedy, gdy na jednej fakturze wykazane zostaną towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, jak i niewymienione w tym załączniku, jeśli kwota brutto faktury przekroczy 15.000,00 zł. W takiej sytuacji obowiązek zapłaty w ramach split payment dotyczy tylko tych pozycji faktury, które odpowiadają towarom lub usługom wymienionym w załączniku nr 15.

Obligatoryjny split payment stosuje się również do zaliczek i przedpłat.

 

OBLIGATORYJNY SPLIT PAYMENT - SANKCJE DLA WYSTAWCY FAKTURY

W stosunku do podatnika, który wystawił fakturę dotyczącą dostawy towarów lub świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT bez zamieszczenia na niej adnotacji "mechanizm podzielonej płatności" organ podatkowy ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającej na te towary lub usługi. Sankcja nie wystąpi, jeśli:

1) nabywca pomimo braku adnotacji dokona zapłaty z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności lub

2) osoba fizyczna za ten sam czyn ponosi odpowiedzialność karną skarbową.

Wystawca wadliwej faktury może ponieść odpowiedzialność karną skarbową, w ramach której grozi mu kara grzywny do 180 stawek dziennych.

 

OBLIGATORYJNY SPLIT PAYMENT - SANKCJE DLA NABYWCY

W stosunku do podatnika, który pomimo istnienia takiego obowiązku dokonał płatności bez wykorzystania mechanizmu split payment, organ podatkowy ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku wykazanego na fakturze przypadającego na towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Sankcja nie wystąpi, jeśli:

1) sprzedawca rozliczy całą kwotę podatku wynikającego z faktury lub

2) osoba fizyczna za ten sam czyn ponosi odpowiedzialność karną skarbową.

Nabywca towarów lub usług, który wbrew obowiązkowi dokonał płatności z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności podlega odpowiedzialności karnej skarbowej, w ramach której może zostać wobec niego wymierzona kara grzywny do 720 stawek dziennych.

Z dniem 1.01.2020 r. wchodzi w życie dodatkowo sankcja dla nabywcy, która zakłada brak możliwości rozliczenia KUP, jeśli zapłata zostanie dokonana wbrew obowiązkowi z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności. Sankcja wystąpi jedynie wtedy, gdy na fakturze znajdowała się adnotacja "mechanizm podzielonej płatności".

doradca podatkowy Damian Staszak


14-08-2019

"ZEROWY PIT" DLA OSÓB, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 26 LAT

Dnia 1 sierpnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4.07.2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wprowadza tzw. "zerowy PIT" dla osób, które nie ukończyły 26 lat.

W wyniku nowelizacji ustawy o PIT zwolnione z opodatkowania zostały przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł. Ulga nie obejmuje m.in. osób otrzymujących wynagrodzenie w ramach stażu lub praktyk absolwenckich.

Poniżej przedstawiono podstawowe zasady dotyczące funkcjonowania ww. ulgi podatkowej:

1) zwolnienie stosuje się do przychodów uzyskanych od dnia 1 sierpnia 2019 r.;

2) zwolnienie jest przeznaczone dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia, co oznacza, że przychody uzyskane w dniu 26. urodzin lub po tym dniu będą podlegały opodatkowaniu na zasadach ogólnych;

3) dniem uzyskania przychodów jest dzień, w którym podatnik otrzymał wynagrodzenie lub też wynagrodzenie zostało postawione do jego dyspozycji (zasada kasowa);

4) w 2019 r. limit zwolnienia będzie wynosił 35 636,67 zł (limit ogólny odniesiono do liczby miesięcy w roku 2019, w których zwolnienie będzie obowiązywało);

5) limit zwolnienia obowiązuje niezależnie od liczby zawartych umów lub liczby płatników wypłacających lub stawiających do dyspozycji podatnika wynagrodzenie;

6) podatnik, który chce skorzystać ze zwolnienia w 2019 roku ma obowiązek złożenia płatnikowi oświadczenia, że jego dochody w całości zostaną objęte zwolnieniem z PIT. Brak złożenia oświadczenia spowoduje konieczność rozliczania przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy na zasadach dotychczasowych (bez uwzględniania zwolnienia). Płatnik nie pobiera zaliczek na podatek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie do końca roku 2019, chyba że przychód uzyskany od dnia 1 sierpnia 2019 r. przekroczy kwotę zwolnioną lub podatnik ukończy 26. rok życia. Przykładowy wzór oświadczenia został opublikowany przez MF na stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/pit-zero-dla-mlodych-przykladowe-oswiadczenie-pracownika

7) jeżeli podatnikowi w 2019 roku przysługuje zwolnienie, a nie złoży płatnikowi oświadczenia, to ulgę rozliczy w zeznaniu rocznym składanym za rok 2019;

8) w stosunku do przychodów uzyskanych począwszy od 1.01.2020 r. zwolnienie przysługuje automatycznie (bez konieczności składania oświadczenia);

9) ulga nie zwalnia z obowiązku zapłaty składek ZUS i NFZ, składki te nie będą podlegać odliczeniu w PIT w części, która przypada na przychody zwolnione z opodatkowania;

10) począwszy od 1.01.2020 r. podatnik będzie mógł złożyć wniosek o niestosowanie zwolnienia (np. przy zatrudnieniu w kilku różnych podmiotach, jeśli łączny przychód uzyskany w roku podatkowym przekroczy 85 528 zł).

 

doradca podatkowy Damian Staszak


08-08-2019

UPRAWNIENIA DO NIŻSZEJ CENY PRĄDU DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ

Na mocy ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych wprowadzone zostało uprawnienie do niższej ceny prądu m.in. dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców po złożeniu odpowiedniego oświadczenia.

W związku z nowelizacją ustawy w sprawie cen prądu „odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorstwami, szpitalami, jednostkami sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe (…) mają obowiązek złożenia przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego” (komunikat Ministerstwa Energii).

Złożenie tego oświadczenia będzie podstawą uprawnienia do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r., ze względu na to, że przedsiębiorstwa obrotu nie posiadają takich informacji.

W komunikacie zaznaczono, że odbiorcy indywidualni z grupy taryfowej G nie muszą składać oświadczeń.

Oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do ustawy (https://krdp.pl/files/user/zalacznik__oswiadczenie_odbiorcy_koncowego_energii_elektrycznej.pdf), należało pierwotnie złożyć do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego do dnia 27 lipca 2019 r., jednakże termin ten został wydłużony do dnia 13 sierpnia 2019 r. (ustawa wydłużająca termin na złożenie oświadczenia czeka na podpis prezydenta, zostanie jej nadano moc wsteczna, zatem skuteczne będą również oświadczenia złożone przed jej ogłoszeniem).

„Pozostałym odbiorcom końcowym, tj. średnim i dużym przedsiębiorcom, ustawa umożliwia ubieganie się o udzielenie pomocy de minimis za II półrocze 2019 r. Nowelizacja nie zmienia uprawnienia do korzystania przez wszystkich odbiorców końcowych, w tym również przez średnie i duże przedsiębiorstwa, z obniżonej akcyzy z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh oraz opłaty przejściowej o 95 proc.” Dla średnich i dużych przedsiębiorców pomoc de minimis za II półrocze 2019 r. może zostać przyznana po złożeniu wniosku wg następujących zasad:

  • wniosek o udzielenie pomocy składa się do zarządcy rozliczeń cen (Zarządca Rozliczeń S.A.),
  • wniosek składa się za okresy kwartalne przy użyciu formularza udostępnionego przez zarządcę rozliczeń cen (Zarządca Rozliczeń S.A.),
  • wniosek składa się elektronicznie, podpisuje się go kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • na stronie zarządcy rozliczeń cen (https://www.zrsa.pl/) jest informacja o tym, że wzór wniosku zostanie przedstawiony dopiero po 31.08.2019r.,
  • wniosek można złożyć najpóźniej do 30.06.2020r.,
  • w praktyce pierwszy wniosek wraz z oświadczeniem o otrzymanej za poprzednie lata pomocy de minimis można złożyć nie wcześniej niż po zakończeniu 3 kwartału 2019 roku.

 

doradca podatkowy Damian Staszak


26-06-2019

SPLIT PAYMENT WEDŁUG NOWYCH ZASAD

Już od września zniknie odwrotne obciążenie a w jego miejsce pojawi się obowiązkowy split payment.

Jest to ważne dla firm, które realizują transakcje rozliczane odwrotnym obciążeniem. Szczególnie dotknie to firmy wykonujące usługi budowlane.

Oprócz likwidacji odwrotnego obciążenia i zastąpienie go obligatoryjnym split paymentem pojawi się też nowy katalog transakcji, które będzie trzeba rozliczać za pomocą mechanizmu podzielonej płatności.


14-06-2019

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W PODATKU VAT, WCHODZĄCYCH W ŻYCIE 1-GO WRZEŚNIA 2019

Z dniem 1 września 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1018). Ustawa nowelizująca wprowadza tzw. "Białą listę podatników VAT", tzn. jeden kompletny wykaz (rejestr) podatników VAT, który zawierał będzie m.in. całą historię podmiotu związaną z rejestracją, wykreśleniem oraz przywróceniem statusu podatnika VAT.

Wykaz umożliwi sprawdzenie statusu kontrahenta na potrzeby VAT w dniu dokonania transakcji. Dodatkowo w rejestrze znajdzie się numer rachunku rozliczeniowego podatnika.

Ustawa przewiduje również zmiany w ustawach o podatkach dochodowych zakładające brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu w przypadku zapłaty dokonanej na rachunek inny niż wskazany w wykazie, jednakże ww. sankcja obowiązywać będzie od 1.01.2020 r.

W związku z powyższymi zmianami sugerujemy weryfikację zgłoszonych do urzędu skarbowego rachunków bankowych, gdyż dane w rejestrze opierać się będą przede wszystkim na informacjach już posiadanych przez organy podatkowe.

Dnia 1 września 2019 roku ma również wejść w życie projekt z 14 maja 2019 roku ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje uchylenie załączników nr 11, 13 i 14 do ustawy o VAT (załączników wskazujących na towary i usługi, do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia) oraz wprowadza w ich miejsce załącznik nr 15 do ustawy o VAT.

Towary oraz usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT objęte będę obowiązkowym split paymentem, jeżeli transakcja dokonywana będzie pomiędzy podatnikami, a jej jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekraczać będzie 15.000 zł lub równowartość tej kwoty.

Podatnicy wystawiający faktury, których dotyczy obowiązkowy split payment będą mieli obowiązek nanoszenie na fakturze informacji „mechanizm podzielonej płatności”.

Jeżeli podatnik nie dokona zapłaty w formie split payment, pomimo istnienia takiego obowiązku, ustawodawca przewidział sankcję w wysokości 100% podatku wykazanego na fakturze, której dotyczy płatność (sankcje nie będą dotyczyć osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe). W związku z wprowadzeniem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności uchylone zostaną regulacje dotyczące stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych (art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT).

Wprowadzenie obligatoryjnego split paymentu oznacza konieczność fakturowania wszystkich transakcji z podatkiem VAT, ale konieczna jest weryfikacja, kiedy należy umieścić na fakturze określony zapis. Sankcja w przypadku jego braku może być bowiem bardzo dotkliwa.


20-05-2019

INFORMACJA DOT KAS REJESTRUJACYCH

 Dnia 1-go maja 2019r. weszło w życie nowe Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Rozporządzenie wprowadza kilka istotnych zmian dla podmiotów, które wykorzystują kasy rejestrujące. Poniżej przysyłam skrótową informacje nt. tych zmian.

OBOWIĄZEK UZYSKANIA OŚWIADCZEŃ

Podatnik ma obowiązek zapoznać osoby, które prowadzą u niego ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących (osoby, które obsługują kasy rejestrujące) z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania. Osoby, które zapoznano z ww. informacją składają podatnikowi stosowne oświadczenia.

Powyższy obowiązek dotyczy wszystkich osób prowadzących u podatnika ewidencję, bez względu na formę zatrudnienia. W przypadku nowych osób zapoznanie z informacją potwierdzone oświadczeniem musi nastąpić przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji. Osoby, które prowadziły u podatników ewidencję przed wejściem w życie Rozporządzenia (przed 1.05.2019r.), muszą zostać zapoznane z ww. informacjami oraz złożyć stosowne oświadczenia do dnia 31.05.2019r.

Informacje, z którym należy zapoznać osoby prowadzące ewidencję oraz wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia (w załączniku). Załącznik nr 1 najlepiej wydrukować dwustronnie, tak aby z jednej strony była informacja, a z drugiej oświadczenie. Informację wraz z oświadczeniem sporządza się w 2 egzemplarzach, jeden dla podatnika, a drugi dla osoby prowadzącej ewidencję.

OZNACZENIA LITEROWE STAWEK PODATKU

W par. 6 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia wskazano jednoznacznie oznaczenie literowe przyporządkowane do konkretnej stawki podatku. Jeżeli oznaczenia literowe używane przez podatników w stosunku do poszczególnych stawek podatku przed dniem wejścia w życie Rozporządzenia (przed 1.05.2019r.) były niezgodne z obecnymi oznaczenia, wówczas podatnik może stosować dotychczasowe oznaczenia do dnia 31.07.2019r. Po ww. terminie podatnik musi dostosować oznaczenia literowe do stawek podatku wg przepisów Rozporządzenia.

KASY ON-LINE

Z dniem 1.05.2019r. weszła w życie również ustawa nowelizująca ustawę o VAT, która wprowadza wymóg posiadania i ewidencjonowania sprzedaży za pośrednictwem kasy on-line:

1) od 1.01.2020r, - dla podatników zajmujących się sprzedażą paliw oraz świadczących usługi napraw pojazdów (w tym naprawy i wymiany opon),

2) od 1.07.2020r. - dla stacjonarnych placówek gastronomicznych świadczących usługi związane z wyżywieniem, dla podatników świadczących usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz dla podatników sprzedających węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe;

3) od 1.01.2021r. - dla podatników świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

Sugerujemy przekazanie informacji do tych z Państwa klientów, którzy prowadzą ewidencję na kasach fiskalnych.

Kliknij poniżej, aby pobrać Rozporządzenie MF