WARSZTATY PRZETARGOWE Z NOWELIZACJĄ USTAWY PZP

Nowelizacja ustawy Pzp w zakresie waloryzacji wynagrodzeń wykonawcy i podwykonawcy.

Tryb podstawowy.

Przetarg nieograniczony.

Zamówienie z wolnej ręki.

Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Umowa i zmiany umowy.

Film wideo ze szkolenia

Termin: 27 - 28 lipca 2023 r. (od 09:00 do 15:00)
Miejsce: Online
Cena: 699,00 zł netto od osoby
Trener: Józef Edmund Nowicki

właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych i ponad 500 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych …

więcej o Józef Edmund Nowicki

Celem szkolenia jest:

 • przedstawienie i omówienie od strony prawnej i praktycznej przebiegu trybu podstawowego w wariancie 1 i 2, przetargu nieograniczonego i zamówienia z wolnej ręki
 • omówienie treści SWZ oraz dokumentów mających zastosowanie w przetargu nieograniczonym, trybie podstawowym i zamówieniu z wolnej ręki
 • omówienie zasad składania oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu z postępowania

Nowelizacja ustawy Pzp w zakresie waloryzacji wynagrodzeń wykonawcy i podwykonawcy:

Podczas szkolenia zostaną omówione zmiany wynikające z nowelizacji ustawy Pzp wprowadzonej ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2185) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz.U. poz. 1812) dotyczące:

 • zmiany umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia,
 • zmiany umowy w związku z istotną zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia publicznego, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
 • zmian w zamówieniach na usługi społeczne.

Materiały szkoleniowe: Uczestnicy szkolenia otrzymają:

 • e-booka „Zmiany zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego”
 • ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
 • prezentację multimedialną obejmującą program szkolenia w postaci elektronicznej
 • nagranie wideo ze szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:

Słownik najważniejszych pojęć ustawowych 

Ustalanie wartości zamówienia

1. Omówienie najważniejszych pojęć ustawowych.

2. Kryteria stosowane przy szacowaniu wartości zamówień. Jak szacować wartość zamówienia na dostawy: żywności, sprzętu komputerowego, robót budowlanych, usługi szkoleniowe.

3. Metody i sposoby szacowania wartości zamówień publicznych.

4. Kiedy wystąpi nieuprawniony podział zamówienia w celu uniknięcia stosowania ustawy.

Opis przedmiotu zamówienia

6. Najważniejsze elementy każdego opisu przedmiotu zamówienia.

7. Opis przedmiotu zamówienia naruszający uczciwą konkurencję.

8. Kryteria oceny równoważności w ramach opisu przedmiotu zamówienia

9. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w zależności od formy wynagrodzenia

Specyfikacja Warunków Zamówienia

10. Omówienie treści SWZ.

11. Wyjaśnianie i zmiany treści SWZ.

12. Kiedy pytanie wykonawcy jest pytaniem o wyjaśnienie treści SWZ, a kiedy żądaniem zmiany treści SWZ.

13. Zmiany treści SWZ rzutujące na zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Warunki udziału w postępowaniu

15. Omówienie warunków udziału w postępowaniu.

16. Składanie podmiotowych środków dowodowych w trybie podstawowym, przetargu nieograniczonym i zamówieniu z wolnej ręki.

17. Ocena podmiotowa podmiotu trzeciego w zakresie warunków udziału w postępowaniu.

Samooczyszczenie wykonawcy i ocena wykonawcy, podmiotu trzeciego i podwykonawcy w zakresie braku podstaw wykluczenia

18. Jak oceniać wykonawcę w zakresie samooczyszczenia.

20. Ocena podmiotowa wykonawcy, podmiotu trzeciego i podwykonawcy w zakresie wykazania braku podstaw wykluczenia.

Kryteria oceny ofert

21. Jakie wybrać kryteria oceny ofert?

22. Kryteria obiektywne

23. Kryteria subiektywne.

Ogłoszenia

24. Zasady zamieszczania i publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych i Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

25. Zmiany istotne i zmiany nieistotne w ogłoszeniu o zamówieniu.

26. Postępowanie zamawiającego w przypadku jednoczesnej zmiany ogłoszenia o zamówieniu i SWZ.

Wadium

27. Formy i wnoszenie wadium.

28. Zatrzymanie wadium.

29. Zwrot wadium.

Składanie ofert, otwarcie ofert, badanie i ocena ofert Omówienie przebiegu trybu podstawowego w wariantach 1 i 2 oraz przetargu nieograniczonego

30. Składanie ofert.

31. Otwarcie ofert.

32. Informacja z otwarcia ofert.

33. Omówienie przebiegu przetargu nieograniczonego oraz trybu podstawowego w wariancie 1 i 2 od otwarcia ofert do zawarcia umowy:

• badanie wstępnych oświadczeń w trybie podstawowym

• badanie ofert

• negocjacje w przypadku wariantu 2

• składnie ofert dodatkowych w wariancie 2

• badanie rażąco niskiej ceny

• ocena ofert

• wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych

• wezwanie do złożenia, poprawienia i uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych 34. Wybór najkorzystniejszej oferty.

35. Obowiązki informacyjne po wyborze najkorzystniejszej oferty

36. Obowiązki informacyjne po udzieleniu zamówienia.

Umowa i zmiany zawartej umowy

37. Klauzule zmieniające.

38. Zakazane zapisy w umowach.

39. Obligatoryjne postanowienia w umowie.

40. Zmiany niedopuszczalne zawartej umowy.

41. Realizacja dostaw, usług i robót nieprzewidywalnych.

42. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy i podwykonawcy zgodnie z najnowszą nowelizacją ustawy Pzp.

43. Opcja w umowie.

45. Ogłoszenie o wykonaniu umowy.

Zamówienie z wolnej ręki

51. Omówienie przesłanek udzielenie zamówienia z wolnej ręki (art. 214 ust. 1 pkt 1, 5-8 Pzp).

• dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę

• dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, w przypadku udzielenia zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej

• wyjątkowa sytuacja niewynikająca z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której zamawiający nie mógł on przewidzieć

• brak ofert, wszystkie oferty odrzucone

• „zamówienia uzupełniające” na usługi, roboty budowlane i dostawy.

 

Opinie uczestników

Co do samego szkolenia to oceniam je pozytywnie pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Pana Józefa Nowickiego oraz możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań, przed którymi prowadzący się nie wzbraniał. Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali swoje problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie, pod względem organizacyjnym – także oceniam pozytywnie.
Irena Kanbur
Kancelaria Prezydenta RP
Uczestniczyłam w szkoleniach Pana Nowickiego już parę razy i nigdy się nie zawiodłam. Duża wiedza, umiejętność jej przekazania oraz miła atmosfera na zajęciach oto główne zalety. Na pewno będę jeszcze nie raz korzystać z fachowości Pana Nowickiego. Uważam że jest jednym z lepszych szkoleniowców w tej dziedzinie.
Weronika Stachura
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Informacje organizacyjne

Termin: 27 lipiec 2023r. - 28 lipiec 2023r.
Miejsce: Online
Cena: 699,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera:

 • dostęp do szkolenia on-line (szkolenie prowadzone będzie "na żywo", uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie - w czasie rzeczywistym
 • nagranie wideo ze szkolenia - dzięki czemu będzie można ponownie przeanalizować cały przebieg warsztatów,
 • bogate materiały szkoleniowe,
 • w ramach warsztatów sesja pytań i odpowiedzi - będzie możliwość przedyskutowania swoich wątpliwości z ekspertem - Panem Józefem Edmundem Nowickim,  który odpowie na wszystkie pytania w trakcie warsztatów,
 • imienny certyfikat uczestnictwa.

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
WARSZTATY PRZETARGOWE Z NOWELIZACJĄ USTAWY PZP

Chcesz wiedzieć więcej na temat Prawa Zamówień Publicznych

Czytaj portal wPrzetargach.pl - komentarze, dokumenty, pytania, opinie prawne - kliknij >>>>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl