KURS - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH dla Praktyków

Omówienie szkolenia przez Pania Agnieszkę Szajkowską


Termin: 15 września 2021 r.
22 września 2021 r.
01 października 2021 r.
08 października 2021 r.
Miejsce: Online
Cena: 1.596,00 zł netto od osoby
Trener: Agnieszka Szajkowska

Trener, Prawnik
Prawnik specjalizujący się w zamówieniach publicznych od ponad 14 lat.
Wieloletni pracownik administracji samorządowej oraz rządowej. Posiada praktyczną wiedzę oraz doświadczenie m.in. w: wprowadzaniu procesów zakupowych, planowaniu zamówień publicznych czy przygotowywaniu dokumentacji przetargowych. Uczestniczyła w dużych projektach infrastrukturalnych i kilkuset postępowaniach, w większości o wartościach powyżej tzw. progów unijnych.
Autorka wielu publikacji nt. interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych oraz szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych.
Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.


więcej o Agnieszka Szajkowska

Cel kursu:

Kurs ma na celu zdobycie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie Prawa Zamówień Publicznych.

Formuła kursu skonstruowana jest w taki sposób, by uczestnik z każdym nowym tematem szkolenia nabierał bardziej szczegółowej wiedzy pozwalającej na pewne i samodzielnie prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W szkoleniu trener przekazuje swoje doświadczenie w zakresie organizacji oraz prowadzenia postępowań.

Dlaczego ten kurs jest dla Ciebie?

 • Otrzymasz najważniejszą i najbardziej potrzebną dawkę wiedzy pozwalającą na przygotowanie postępowań w najczęściej stosowanych trybach przewidzianych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
 • Zyskasz wiedzę, która pozwoli na bezbłędne przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Będziesz wiedział kiedy i jak zastosować wybrany tryb udzielenia zamówienia publicznego z punktu przesłanek ustawowych oraz zasad udzielania zamówień publicznych.
 • Będziesz umiał przygotować i przeprowadzić postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – poznasz całą procedurę krok po kroku.
 • Uzyskasz wiedzę oraz praktyczne wskazówki w zakresie najczęściej stosowanego trybu udzielania zamówień publicznych w postępowaniach unijnych.
 • Trener wskaże wzorcowe zasady oraz obowiązkowe zapisy regulaminów organizacyjnych zgodnych z nowym Prawem Zamówień Publicznych.
 • Dowiesz się w jaki sposób uniknąć błędów w organizacji zamówień publicznych w jednostce na podstawie zmieniających się przepisów ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Podsumowując, nasz kurs to:

 • cztery dni intensywnych zajęć - 20 godzin + konsultacje
 • podczas każdego ze szkoleń każdy uczestnik będzie mógł zadawać na czacie niezliczoną ilość pytań, a także skorzystać z konsultacji
 • doskonały sposób na zdobycie nowej lub aktualizację posiadanej wiedzy,
 • opieka merytoryczna nad uczestnikami podczas trwania kursu – pytania nie koniecznie dotyczące tematów zajęć.
 • nagrania WIDEO, czyli po każdym ze szkoleń otrzymasz za DARMO dostęp do jego wideo wersji. Będziesz mógł bez przeszkód na nowo przeanalizować trudne zagadnienie lub te, które wymagają szczególnej uwagi.

Program kursu:

Spotkanie 1:

15 września 2021 r.

Podstawy Prawa zamówień publicznych. Jak przygotować swoje pierwsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wg nowej ustawy Prawo zamówień publicznych?

I. Blok tematyczny

1. Prawo zamówień publicznych oraz akty wykonawcze do ustawy

2. Zamówienia klasyczne, subsydiowane oraz sektorowe

3. Definicje i pojęcia używane w ustawie PZP

4. Progi w zamówieniach publicznych

5. Przedmiotowe oraz podmiotowe wyłączenia stosowania ustawy PZP

6. Zasady udzielania zamówień publicznych

II. Blok tematyczny

1. Zamówienia do 130 tys. PLN - jak prawidłowo przeprowadzić procedurę zamówienia?

2. Jakie przepisy będą miały zastosowanie do zamówień do 130 tys. PLN?

3. Szacowanie wartości zamówienia wg nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych

4. Planowanie zamówień publicznych od 01.01.2021r.

5. Jak prawidłowo agregować dostawy/usługi oraz roboty budowlane?

6. Czy i jak planować zamówienia do 130 tys. PLN?

III. Blok tematyczny

1. Elektronizacja zamówień publicznych

2. Postępowanie krajowe: Tryb podstawowy

3. Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie w 3 wariantach trybu podstawowego

4. Prawidłowy SWZ/Opis Potrzeb i Wymagań w trybie podstawowym

5. Postępowania unijne: Przetarg nieograniczony i nieograniczony

6. Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego oraz ograniczonego wg nowej ustawy PZP

7. Przesłanki zastosowania trybu z wolnej ręki

 

Spotkanie 2:

22 września 2021 r.

Przygotowanie postępowania wg nowej ustawy PZP wraz z analizą dostępnych trybów udzielenia zamówienia publicznego

I. Blok tematyczny

1. Wstępne konsultacje rynkowe

2. Analiza potrzeb Zamawiającego

3. Szacowanie wartości zamówienia, zamówienia częściowe, prawo opcji, wznowienia

4. Opis Przedmiotu zamówienia

5. Tożsamość przedmiotu zamówienia – czyli prawidłowa agregacja usług/dostaw i robót budowlanych

6. Zamówienia mieszane

II. Blok tematyczny

1. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców w postępowaniu (obligatoryjne oraz fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania)

2. Przedmiotowe środki dowodowe (czym są, kiedy ich wymagać, czy można je uzupełniać?

3. Omówienie sposobu oraz form składania dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

4. Korzystanie z zasobów innych wykonawców

5. Wadium, wymagania, forma i nowe zasady zwrotu wadium

6. Termin związania ofertą

III. Blok tematyczny

1. Tryby stosowane w zamówieniach krajowych (szczegółowe omówienie trybu podstawowego, partnerstwa innowacyjnego, negocjacji bez ogłoszenia oraz zamówienia z wolnej ręki oraz przesłanek ich zastosowania)

2. Tryby stosowane w zamówieniach unijnych (szczegółowe omówienie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego, negocjacji bez ogłoszenia oraz zamówienia z wolnej ręki wraz z przesłankami ich zastosowania)

3. Obowiązkowe ogłoszenia: gdzie publikujemy, rodzaje ogłoszeń, terminy

 

Spotkanie 3:

01 października 2021 r.

Przetarg nieograniczony wg nowej ustawy PZP, procedura udzielenia zamówienia krok po kroku

I. Blok tematyczny

1. Przetarg nieograniczony (przebieg postępowania krok po kroku)

2. Dokumenty zamówienia: Specyfikacja Warunków Zamówienia

3. Procedura odwrócona

4. Kryteria oceny ofert i zasady ich oceny

5. Wizja lokalna

6. Wymagania dotyczące umowy o pracę, przykłady zapisów

II. Blok tematyczny

1. Badanie i ocena ofert

2. Zasady poprawiania oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych

3. Rażąco niska cena

4. Wezwania do wyjaśnienia/uzupełniania

5. Tajemnica przedsiębiorstwa

III. Blok tematyczny

1. Nowy katalog przesłanek odrzucenia ofert

2. Wybór oferty najkorzystniejszej i obowiązki informacyjne zamawiającego po wyborze oferty

3. Przesłanki unieważnienia postępowania

4. Zawarcie umowy wraz z omówieniem obligatoryjnych ogłoszeń oraz raportów dotyczących postępowania oraz umowy

5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego, w tym omówienie katalogu klauzul abuzywnych, waloryzacji itd.

 

Spotkanie 4:

08 października 2021 r.

Efektywna organizacja zamówień publicznych u Zamawiających.
Regulaminy wewnętrzne udzielania zamówień publicznych oraz odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

I. Blok tematyczny

1. Zasady tworzenia Wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 130 tys. PLN wg nowej ustawy PZP.

2. Jak stworzyć Regulamin wewnętrzny by efektywnie dokonywać zakupów?

3. Analiza dostępnych metod pozyskiwania ofert od Wykonawców, w zamówieniach do 130 tys. złotych

4. Warsztaty on-line: dyskusja i wymiana doświadczeń w zakresie wewnętrznych procedur udzielana zamówień publicznych do 130 tys. PLN

II. Blok tematyczny

1. Zasady tworzenia regulamin udzielania zamówień publicznych powyżej 130 tys. PLN

2. Jakie obowiązki ustawowe powinny być uwzględnione w Regulaminie udzielania zamówień publicznych powyżej 130 tys. PLN

3. Kto powinien składać oświadczenie o obiektywizmie oraz bezstronności (wszystko o oświadczeniach Kierownika Zamawiającego, członków komisji itd.)

4. Regulamin prac komisji Przetargowej – jak stworzyć regulamin, który usprawni pracy Komisji

5. Warsztaty on-line: dyskusja i wymiana doświadczeń w zakresie wewnętrznych procedur udzielana zamówień publicznych pow. 130 tys. PLN

III. Blok tematyczny

1. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych

2. Kto podlega i jakie są przesłanki odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych

3. Najczęstsze naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych

4. Co zrobić by nie naruszyć dyscypliny finansów publicznych

5. Przesłanki wyłączające odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Informacje organizacyjne

Termin: 15 wrzesień 2021r.
Miejsce: Online
Cena: 1 596,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera:

 • dostęp do szkolenia on-line
 • materiały szkoleniowe
 • możliwość zadawanie pytań na czacie
 • imienny certyfikat uczestnictwa

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl