Nowe Prawo Zamówień Publicznych - Szklarska Poręba

Zapraszamy do SZKLARSKIEJ PORĘBY,  jednego z najpiękniejszych miejsc w Sudetach,  na Zjazd Specjalistów ds. Zamówień Publicznych  -  szkolenie z zakwaterowaniem i wyżywieniem pt.:

NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.
Jak wzorcowo udzielać zamówień w trybach przetargu nieograniczonego,
trybu podstawowego i zamówienia z wolnej ręki.

Termin: 4 - 6 sierpnia 2021r.
zakwaterowanie od 3 sierpnia 2021r.
Miejsce: Szklarska Poręba
HOTEL BORNIT ****
Cena: 1949,00 zł netto od osoby
Trener: Józef Edmund Nowicki

właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych i ponad 500 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych …

więcej o Józef Edmund Nowicki

Uznany i doświadczony wykładowca

3 dni wykładów

Materiały na najwyższym poziomie merytorycznym

Profesjonalne wsparcie merytoryczne po zakończeniu szkolenia

Uwaga: ilość miejsc jest ograniczona ze względu na przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego.

Cel szkolenia:

 • omówienie nowych definicji i procedur
 • przedstawienie od strony prawnej i praktycznej przebiegu postępowań w trybach przetargu nieograniczonego, trybu podstawowego i zamówienia z wolnej ręki zgodnie z przepisami nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych,
 • omówienie nowych dokumentów mających zastosowanie w procedurach nowej ustawy (SWZ, ogłoszenia, wezwania, zawiadomienia, informacje)

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie jest ukierunkowane na potrzeby kształcenia osób zajmujących się problematyką prawa zamówień publicznych:

 • pracowników komórek i biur zamówień publicznych instytucji zamawiających (osoby merytorycznie odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych)
 • wykonawców
 • podmiotów świadczących usługi doradztwa prawnego z zakresu zamówień publicznych
 • osób wykonujących kontrole zamówień publicznych (inspektorzy NIK, urzędów kontroli skarbowej, regionalnych izb obrachunkowych, audytorzy wewnętrzni, eksperci zewnętrzni wykonujący kontrolę zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, agenci CBA, funkcjonariusze ABW)
 • osób rozpoczynających pracę w zamówieniach publicznych.

Wsparcie merytoryczne podczas szkolenia:

Uczestnicy szkolenia otrzymają wsparcie merytoryczne w formie:

 • nieodpłatnych konsultacji w okresie trwania szkolenia i 1. miesiąc po szkoleniu

Każdy uczestnik szkolenia po odbytym szkolenia otrzyma w wersji elektronicznej nową ustawę - Prawo zamówień publicznych oraz zestawienie porównawcze zawierające porównanie trybu przetargu nieograniczonego, trybu podstawowego oraz trybu zamówienia wolnej ręki w nowej ustawie Pzp z trybem przetargu nieograniczonego i trybem zamówienia z wolnej ręki w obowiązującej ustawie Pzp - cenny materiał, który ułatwi stosowanie i zrozumienie przepisów nowej ustawy Pzp

Gwarantujemy Państwu:

 • rzetelną wiedzę
 • odpowiednią liczbę godzin zajęć
 • nielimitowane czasowo indywidualne konsultacje z wykładowcą po szkoleniu
 • możliwość zadawania pytań na bieżąco podczas zajęć
 • przyjazną atmosferę zajęć
 • materiały dydaktyczne
 • nieograniczony dostęp do Centrum Rekreacji: sala fitness, basen o długości 25 m, zjeżdżalnia, masaże podwodne i punktowe, sauny: sucha oraz infrared

ORAZ WSPANIAŁY WYPOCZYNEK I NIEPOWTARZALNY KLIMAT POLSKICH GÓR.

Wśród Uczestników rozlosowane zostaną NAGRODY - 1 licencja ProPublico i 1 licencja PPWydatki:

System do obsługi zamówień publicznych ProPublico to innowacyjne narzędzie, które w sposób systemowy wspomaga przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, realizując postępowania prowadzone w trybach przewidzianych w ustawie, jak również zamówienia pozaustawowych do 30 000€.

Absolutną nowością, jest zintegrowana z oprogramowaniem elektroniczna platforma e-ProPublico e-propublico.pl/Account/SignIn, która w połączeniu z programem tworzy kompleksowy i bezpieczny system informatyczny, realizujący proces elektronizacji zamówień publicznych, służący do komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Program zapewnia sprawne przygotowanie, prowadzenie i dokumentowanie zamówień od momentu wszczęcia postępowania, poprzez złożenie ofert, ich ocenę, kończąc na zawarciu umowy i ewidencjonowaniu przebiegu jej realizacji.

System ProPublico w sposób optymalny usprawnia pracę nad zamówieniami publicznymi zapewniając automatyczne tworzenie dokumentów, możliwość generowania i przesyłania ogłoszeń bezpośrednio do BZP, publikacji ogłoszeń w DUUE oraz szybki dostęp do wszelkiego rodzaju danych statystycznych i zestawień raportowych.

Wartość nagrody: 3 062,70 zł brutto

Program przeznaczony  do ewidencji i kontroli wydatków do 30 000 euro Program umożliwia klasyfikację wydatków po określonych grupach asortymentowych oraz kontrolę sumy wydatków w każdej z grup.

Narzędzie posiada moduł do tworzenia bazy wykonawców oraz pozwala w prosty sposób tworzyć raporty i zestawienia z określonego zakresu wydatków z możliwością eksportu danych do pliku CSV.

Wartość nagrody: 455,00 zł brutto

PROGRAM SZKOLENIA

Część 1. Definicje ustawowe. Zasady udzielania zamówień publicznych. Udzielanie zamówień bagatelnych

1. Zakres przedmiotowy stosowania ustawy.

2. Zakres podmiotowy stosowania ustawy.

3. Kryteria podziału zamówień i rodzaje zamówień.

4. Co to są zamówienia bagatelne?

5. Nowe progi kwotowe.

6. Omówienie nowych definicji ustawowych.

7. Jak obliczać terminy według nowych zasad.

8. Najważniejsze wyłączenia stosowania ustawy i procedury nich udzielania.

9. Omówienie zasad udzielania zamówień publicznych na gruncie nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 

Część 2. Ustalanie wartości zamówienia i konkursu

10. Całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością, jako podstawa ustalenia wartości zamówienia.

11. Kryteria tożsamości przedmiotowej, podobieństwa funkcjonalnego, tożsamości czasowej zamówienia oraz wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.

12. Ustalanie wartości zamówienia z uwzględnieniem zamówień uzupełniających.

13. Ustalanie wartości zamówienia przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjna zamawiającego posiadająca samodzielność finansową.

14. Wartość dynamicznego systemu zakupów, umowy ramowej, partnerstwa innowacyjnego.

15. Ustalanie wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo lub podlegające wznowieniu.

16. Ustalanie wartości zamówienia na dostawy udzielane na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub leasingu na czas nieoznaczony lub czas oznaczony.

17. Ustalanie wartości zamówienia na usługi, których łączna cena nie może być określona.

18. Ustalanie wartości zamówienia na usługi bankowe lub inne usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi projektowania,

19. Ustalanie wartości zamówienia na usługi lub dostawy z uwzględnieniem prawa opcji.

20. Ustalanie wartości zamówienia na wykonanie robót budowlanych:

 • kosztorys inwestorski sporządzany na etapie opracowania dokumentacji projektowej,
 • planowane koszty robót budowlanych określone w programie funkcjonalno-użytkowym,
 • ustalanie wartości zamówienia - obiekt budowlany,
 • różne rodzaje robót w ramach jednego obiektu budowlanego,
 • rodzajowo podobne roboty budowlane na różnych obiektach budowlanych,
 • roboty remontowe na jednym i kilku obiektach w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane,
 • roboty budowlane wykonywane w budynkach tworzących zespół lub kompleks obiektów w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane mający pełnić określoną funkcję gospodarczą lub techniczną,
 • ustalanie wartości zamówienia z uwzględnieniem wartości dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy, o ile są one niezbędne do wykonania tych robót budowlanych,

21. Ustalanie wartości zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na podstawie wartości planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

22. Zaniżania wartości zamówienia lub wybieranie sposobu obliczania wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów Pzp.

23. Ustalanie wartości zamówienia, gdy zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.

24. Aktualności ustalonej wartości zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane.

25. Zmiana ustalonej wartości zamówienia, jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie.

26. Stosowanie art. 30 ust. 4 - odpowiednika obowiązującego art. 6a Pzp.

27. Postępowanie zamawiającego przy planowaniu nabycia podobnych dostaw.

 

Część 3. Komisja przetargowa i konflikty interesów

28. Powołanie komisji przetargowej.

29. Omówienie nowego regulaminu komisji przetargowej.

30. Zmiany w skaldzie komisji przetargowej.

31. Ramowy regulamin działania komisji przetargowej.

32. Odpowiedzialność członków komisji przetargowej.

33. Powołanie biegłego.

34. Ustawowe obowiązki komisji przetargowej.

35. Odstąpienie od powołania komisji przetargowej.

36. Kiedy wystąpi konflikt interesów.

37. Kto i kiedy składa oświadczenia o wyłączeniu z postępowania.

 

Część 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

38. Ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

39. Treść pełnomocnictwa.

40. Określenie wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców.

41. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez konsorcja.

42. Badanie podstaw wykluczenia wobec poszczególnych konsorcjantów.

 

Część 5. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami

43. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą.

44. Składanie oferty, wniosków, oświadczeń i dokumentów w formie elektronicznej.

45. Składanie oferty, wniosków, oświadczeń i dokumentów opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

 

Część 6. Dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia

46. Sporządzanie protokołu postępowania w poszczególny trybach udzielania zamówień.

47. Archiwizowanie dokumentów postępowania.

48. Udostępnienie protokołu postępowania i załączników do protokołu z uwzględnieniem przepisów RODO.

 

Część 7. Analiza potrzeb, wstępne konsultacje rynkowe, wcześniejsze zaangażowanie wykonawców

49. Jak dokonać analizy potrzeb i wymagań, uwzględniając rodzaj i wartość zamówienia.

50. Kiedy zamawiający może odstąpić od dokonania analizy potrzeb i wymagań.

51. Przeprowadzenie wstępnych konsultacji rynkowych.

52. Postępowanie zamawiającego w przypadku wcześniejszego zaangażowania wykonawców.

 

Część 8. Ogłoszenia

53. Omówienie rodzajów ogłoszeń.

54. Upublicznienie ogłoszenia. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

55. Dokonywanie zmian w ogłoszeniu.

56. Udokumentowanie daty przekazania ogłoszenia i przechowywanie dowodu przekazania ogłoszenia.

 

Część 9. Ustalenie niektórych warunków zamówienia

57. Podział zamówienia na części.

58. Ubieganie się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców mających status zakładu pracy chronionej i spółdzielnie socjalne.

59. Określanie w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.

 

Część 10. Wadium

60. Wnoszenie wadium i formy wadium.

61. Badanie dokumentów gwarancji i poręczeń wadialnych.

62. Zatrzymanie wadium.

63. Obligatoryjny zwrot wadium.

64. Zwrot wadium na wniosek wykonawcy.

 

Część 11. Opis przedmiotu zamówienia

65. Opisanie przedmiotu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

66. Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

67. Opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę oraz opis rozwiązania równoważnego.

68. Określenie w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy - Kodeks pracy.

69. Określenie w opisie przedmiotu zamówienia konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji.

70. Określenie w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem.

71. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

72. Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

73. Opis przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

74. Opisanie przedmiotu zamówienia przez odniesienie się w kolejności preferencji do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.

75. Użycie oznakowania w opisie przedmiotu zamówienia.

76. Wymaganie od wykonawców przedstawienia certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.

 

Część 12. Przedmiotowe środki dowodowe

77. Charakter przedmiotowych środków dowodowych.

78. Nowe zasady składania przedmiotowych środków dowodowych.

79. Uzupełnianie i składanie przedmiotowych środków dowodowych.

 

Część 13. Wykluczenie z postępowania

80. Omówienie obligatoryjnych i fakultatywnych podstaw wykluczenia.

81. Nowe zasady postępowania zamawiającego i wykonawcy w przypadku samooczyszczenia.

 

Część 14. Warunki udziału w postępowaniu

82. Omówienie nowych warunków udziału w postępowaniu.

83. Określenie warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych od wykonawców środków dowodowych w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Określenie minimalnych poziomów zdolności.

84. Uznanie, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

85. Ocena zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia i wymaganie od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

 

Część 15. Podmioty trzecie

86. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich.

87. Treść zobowiązania.

88. Ocena podmiotu trzeciego w zakresie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.

 

Część 16. Podmiotowe środki dowodowe

89. Omówienie oświadczeń o dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.

90. Badanie aktualności oświadczeń i dokumentów.

91. Poprawianie, uzupełnianie i wyjaśnianie podmiotowych środków dowodowych.

 

Część 17. JEDZ

92. Omówienie treści JEDZ.

93. Uzupełnianie, poprawianie i wyjaśnianie JEDZ.

 

Część 18. Przetarg nieograniczony i przebieg procedury odwróconej

94. Wszczęcie postępowania.

95. Omówienie nowej procedury odwróconej.

96. Terminy składania ofert.

97. Składanie i otwarcie ofert.

98. Badanie ofert i omówienie przesłanek odrzucenia.

99. Ocena ofert.

100. Ocena podmiotowa wykonawców.

101. Wybór najkorzystniejszej oferty.

102. Termin związania ofertą.

103. Zakończenie postępowania - podpisane umowy.

104. Zakończenie postępowania - unieważnienie postępowania.

 

Część 19. SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

105. Omówienie wzoru SWZ.

106. Porównanie treści SWZ z SIWZ.

107. Dokonywanie zmian treści SWZ.

108. Wyjaśnianie treści SWZ.

 

Część 20. Tryb podstawowy i jego przebieg

109. Omówienie przebiegu trybu podstawowego od wszczęcia postępowania do podpisania umowy albo unieważnienia postępowania.

110. Wybór najkorzystniejszej oferty bez przeprowadzenia negocjacji.

111. Przebieg postępowania z możliwością prowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia.

112. Przebieg postępowania z obowiązkiem negocjacji treść ofert złożonych w celu ich ulepszenia.

113. Treść SWZ i opisu potrzeb i wymagań.

114. Wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań.

115. Wszczęcie postępowania.

116. Treść ogłoszenia o zamówieniu.

117. Badanie ofert.

118. Ocena ofert.

119. Ocena podmiotowa wykonawców.

120. Termin związania ofertą.

121. Wadium.

122. Wybór najkorzystniejszej oferty.

123. Podpisanie umowy.

124. Unieważnienie postępowania.

 

Część 21. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie

125. Forma i treść umowy.

126. Zakazane postanowienia umowne.

127. Umowy na czas oznaczony i czas nieoznaczony.

128. Obligatoryjne postanowienia umowne.

129. Obligatoryjne postanowienia umowne w umowie o roboty budowlane.

130. Podwykonawstwo i umowy z podwykonawcami.

131. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

132. Jak sporządzać raport z realizacji zamówienia

133. Jak dokonywać zmian w umowie.

134. Odstąpienie od umowy i jej unieważnienie.

 

Część 22. Tryb zamówienia z wolnej ręki

135. Przygotowanie postępowania.

136. Omówienie przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki (art. 214 pkt 1-10).

137. Przebieg postępowania.

138. Dokumentacja wymagana w trybie zamówienia z wolnej ręki.

139. Odstąpienie od stosowania niektórych przepisów ustawy.

140. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

141. Tryb zamówienia z wolnej ręki poniżej progu unijnego.

Opinie uczestników

Co do samego szkolenia to oceniam je pozytywnie pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Pana Józefa Nowickiego oraz możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań, przed którymi prowadzący się nie wzbraniał. Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali swoje problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie, pod względem organizacyjnym – także oceniam pozytywnie.
Irena Kanbur
Kancelaria Prezydenta RP
Uczestniczyłam w szkoleniach Pana Nowickiego już parę razy i nigdy się nie zawiodłam. Duża wiedza, umiejętność jej przekazania oraz miła atmosfera na zajęciach oto główne zalety. Na pewno będę jeszcze nie raz korzystać z fachowości Pana Nowickiego. Uważam że jest jednym z lepszych szkoleniowców w tej dziedzinie.
Weronika Stachura
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Informacje organizacyjne

Termin: 4 sierpień 2021r. - 6 sierpień 2021r.
Miejsce: Szklarska Poręba
Cena: 1 949,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

 • Zakwaterowanie
 • Pełne wyżywienie
 • Ubezpieczenie NW
 • Materiały szkoleniowe
 • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
 • Opieka merytoryczna po szkoleniu
 • Imienny Certyfikat Uczestnictwa

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Nowe Prawo Zamówień Publicznych - Szklarska Poręba

Dodatkowe informacje, cena zawiera:

 • zakwaterowanie (trzy doby) w pokojach dwuosobowych (za nocleg w pokoju jednoosobowym dopłata 210 zł),
 •  zakwaterowanie od wtorku 3 sierpnia 2021r. od  godz. 15.00, we wtorek  zapraszamy na obiadokolację,
 • pełne wyżywienie ( śniadania, obiady, kolacje, poczęstunki podczas przerw kawowych)
 • nieograniczony dostęp do Centrum Rekreacji: sala fitness, basen o długości 25 m, zjeżdżalnia, masaże podwodne i punktowe, sauny: sucha oraz infrared
 • bezprzewodowy dostęp do Internetu
 • wsparcie  merytoryczne - nieodpłatne konsultacje z wykładowcą  w okresie miesiąca od zakończenia szkolenia,
 • opiekę organizacyjną koordynatora szkolenia,
 • ubezpieczenie NW,
 • Imienny Certyfikat Uczestnictwa,
 • dodatkowe materiały.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl