Postępowanie bez korekt finansowych - Rzeszów

Postępowanie bez korekt finansowych
 Specjalne szkolenie dla beneficjentów funduszy unijnych

Termin: 24 kwiecień 2023 r.
9.00 - 15.00
Miejsce: RZESZÓW
Cena: 499 zł
Trener: Józef Edmund Nowicki

więcej o Józef Edmund Nowicki

Celem szkolenia jest:

•  omówienie od strony prawnej i praktycznej prawidłowego przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane finansowanych ze środków unijnych

• zwrócenie uwagi na najbardziej newralgiczne przepisy dotyczące przygotowania i przeprowadzenia postępowania, których naruszenie jest obarczone dotkliwymi korektami finansowymi

• przedstawienie wzorcowych rozwiązań w sytuacjach trudnych i nietypowych

• omówienie szacowania wartości zamówienia

Udział w szkoleniu umożliwi uniknięcie dotkliwych korekt finansowych oraz zapewni sprawne oraz prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania.

Materiały szkoleniowe:

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

  • ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wykonawcze
  • pełną prezentacja multimedialną obejmującą program szkolenia

Po szkoleniu uczestnicy szkolenia otrzymają wykaz najczęściej występujących naruszeń przepisów ustawy Pzp.

PROGRAM SZKOLENIA

Część 1. Szacowanie wartości zamówienia
1. Praktyczne metody szacowania wartości zamówień. Przykłady z praktyki.
2. Jak agregować zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane, z uwzględnieniem sytuacji trudnych i nietypowych.
3. Podobieństwo dostaw na przykładach z praktyki.
4. Na czym polega celowe zaniżenie wartości zamówienia.
5. Sposoby podziału zamówienia na części.
6. Uzasadnione obiektywne przyczyny niedokonania podziału zamówienia na części.
7. Prawidłowe stosowanie art. 34 ust. 1 Pzp (postępowanie zamawiającego w przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy ustawy właściwe dla wartości tej części zamówienia).
8. Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane kubaturowe i liniowe.

Część 2. Ustalenie niektórych warunków zamówienia
9. Podział zamówienia na części.
10. Kiedy może powstać zarzut niepodzielenia zamówienia na części.
11. Jak uzasadnić niedokonanie podziału zamówienia na części.

Część 3. Opis przedmiotu zamówienia
12. Wady w opisie przedmiotu zamówienia.
13. Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
14. Opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych. Jak opisać kryteria w celu oceny równoważności.
15. Jak opisać równoważność w odniesieniu do norm.

Część 4. Przedmiotowe środki dowodowe
16. Charakter przedmiotowych środków dowodowych.
17. Zasady składania i uzupełniania przedmiotowych środków dowodowych.

Część 5. Warunki udziału w postępowaniu
18. Określanie warunków udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.
19. Określenie minimalnych poziomów zdolności.

Część 6. Podmioty trzecie i podwykonawcy
20. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich.
21. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego.
22. Jak ocenić podmiot trzeci w zakresie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.

Część 7. Omówienie naruszeń skutkujących korektą finansową i dyscypliną finansów publicznych.
23. Badanie aktualności podmiotowych środków dowodowych.
24. Poprawianie, uzupełnianie i wyjaśnianie podmiotowych środków dowodowych.

Część 8. Badanie ofert.
25. Badanie ofert i omówienie przesłanek odrzucenia.

Część 9. Zmiany treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu.
26. Obowiązki zamawiających w przypadku zmian treści SWZ i ogłoszenia o zamówienia.
27. Zasady prawidłowego przedłużania terminu składania ofert.

Część 10. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie.
28. Zakazane postanowienia umowne.
29. Zmiany dopuszczalne i zmiany niedopuszczalne.

Część 11. Tryb zamówienia z wolnej ręki.
30. Omówienie najczęściej występujących naruszeń w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczących przesłanek wyboru trybu.

 

Opinie uczestników

Co do samego szkolenia to oceniam je pozytywnie pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Pana Józefa Nowickiego oraz możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań, przed którymi prowadzący się nie wzbraniał. Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali swoje problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie, pod względem organizacyjnym – także oceniam pozytywnie.
Irena Kanbur
Kancelaria Prezydenta RP
Poziom merytoryczny i sposób przekazania wiedzy przez Wykładowcę na bardzo wysokim poziomie. Materiał przekazany był w sposób zrozumiały wynikający wprost z cytowanego przepisu ustawy. Wszelkie wątpliwości wyjaśniane były w sposób wyczerpujący. Jako uczestnik wielu szkoleń muszę stwierdzić, że było jednym z niewielu ciekawszych i nie powodujących znużenia uczestnika. W kwestii organizacji szkolenia poza częścią merytoryczną nie mam żadnych zastrzeżeń, organizacja bardzo w porządku.
Joanna Soborowska
Telewizja Polska S.A.

Informacje organizacyjne

Termin: 24 kwiecień 2023r. - 24 kwiecień 2023r.
Miejsce: RZESZÓW
Cena: 499,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

  • Materiały szkoleniowe
  • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
  • Opieka merytoryczna po szkoleniu
  • Imienny Certyfikat Uczestnictwa
  • Poczęstunki podczas przerw kawowych

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Postępowanie bez korekt finansowych - Rzeszów
Galeria
Postępowanie bez korekt finansowych - Rzeszów

Chcesz wiedzieć więcej na temat Prawa Zamówień Publicznych

Czytaj portal wPrzetargach.pl - komentarze, dokumenty, pytania, opinie prawne - kliknij >>>>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl