WIOSENNA AKADEMIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - GDAŃSK

Zapraszamy do Gdańska na

    WIOSENNĄ AKADEMIĘ PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 

Jak prawidłowo i sprawnie udzielać zamówień publicznych w 2023 roku?

Termin: 5 - 7 czerwca 2023 (w godz. 9:00 - 15:00)
Miejsce: GDAŃSK
Cena: 1299 zł netto od osoby
Trener: Józef Edmund Nowicki

więcej o Józef Edmund Nowicki

Film wideo ze szkolenia

Cel Akademii:

 • Wiosenna Akademia Prawa Zamówień Publicznych to połączenie teorii z praktyką udzielania zamówień publicznych w oparciu o wiedzę i praktykę udzielania zamówień publicznych, studium przypadku oraz orzecznictwo KIO, sądowe i TSUE, a także wyniki kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
 • Podczas Wiosennej Akademii Prawa Zamówień Publicznych zostaną omówione najważniejsze procedury (badanie i ocena ofert oraz kwalifikacja podmiotowa wykonawcy) i tryby udzielania zamówień publicznych (przetarg nieograniczony, tryb podstawowy, zamówienie z wolnej ręki) z przedstawieniem wzorców postępowań i wskazaniem błędów popełnianych przez zamawiających.
 • Omówiony zostanie również etap przygotowania postępowania: szacowanie wartości zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, tworzenie SWZ z załącznikami, zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, sporządzanie analizy potrzeb i wymagań, dokumentacja dotycząca wstępnych konsultacji rynkowych, powołanie komisji przetargowej.
 • Ważnym segmentem  Akademii Prawa Zamówień Publicznych jest problematyka umowy i zasad dokonywania zmiany umowy, w tym zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
 • Uczestnicy Akademii Prawa Zamówień Publicznych otrzymają unikatowe materiały szkoleniowe w wersji edytowalnej przydatne w pracy w zamówieniach publicznych (wzory SWZ, wezwań, zawiadomień, kalendarz terminów).

Materiały szkoleniowe:

Uczestnicy Akademii otrzymają:

• pełną prezentację multimedialną obejmującą program Akademii

• komplet dokumentów niezbędnych w trybie przetargu nieograniczonego i trybie podstawowych (SWZ, wezwania, zawiadomienia, kalendarz terminów)

• ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, przepisy wykonawcze do ustawy,

nagranie wideo ze szkolenia.


Po zakończeniu Akademii uczestnicy otrzymają:

1. Wzór SWZ dla trybu podstawowego w wariancie 1 i 2 - wersja edytowalna.

2. Wzór SWZ dla trybu przetargu nieograniczonego - wersja edytowalna.

3. Dokumentacja do zamówienia z wolnej ręki.

Szkolenie jest ukierunkowane na potrzeby:

 • pracowników komórek i biur zamówień publicznych instytucji zamawiających (osoby merytorycznie odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych)
 • wykonawców
 • podmiotów świadczących usługi doradztwa prawnego z zakresu zamówień publicznych
 • osób wykonujących kontrole zamówień publicznych.

PROGRAM SZKOLENIA:

DEFINICJE POJĘĆ USTAWOWYCH I ICH ZNACZENIE W USTAWIE ORAZ ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. Omówienie nowych pojęć i terminów ustawowych oraz zmian w pojęciach i terminach w obowiązującej ustawie.

2. Zasady udzielania zamówień publicznych.

 

 

KOMUNIKACJA Z WYKONAWCĄ

 

3. Jak zamawiający i wykonawca będą komunikować się w postępowaniu.

 

 

ANALIZA POTRZEB I WYMAGAŃ I

WSTĘPNE KONSULTACJE RYNKOWE

WSTĘPNE ZAANGAŻOWANIE WYKONAWCÓW

 

4. Jak przeprowadzić (wykonać) analizę potrzeb i wymagań?

5. Co zastąpi dialog techniczny?

6. Jak przeprowadzić wstępne konsultacje rynkowe?

7. Nowe zasady postępowania z wykonawcą, który doradzał zamawiającemu.

 

 

OGŁOSZENIA I ZMIANY W OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU

 

8. Zasady zamieszczania i publikacji ogłoszeń. 9. W jakim momencie należy zamieszczać SIWZ na stronie internetowej zamawiającego.

10. Wszczęcie postępowania a moment przekazania do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia, którego publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ze względu na wartość zamówienia lub konkursu nie jest obowiązkowa.

11. Jakie zmiany w ogłoszeniu są zmianami istotnymi. Jakich czynności musi dokonać zamawiający po dokonaniu istotnych zmian w treści ogłoszenia.

12. Zmiany w ogłoszeniu skutkujące unieważnieniem postępowania przed upływem terminu składnia ofert.

 

PRZEPROWADZANIE POSTĘPOWANIA PRZEZ WIELU ZAMAWIAJĄCYCH

 

13. Jak przeprowadzić postępowanie w przypadku udzielania zamówień przez wielu zamawiających.

14. Co musi zawierać porozumienie w ramach grupy zakupowej.

15. Odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków wynikających z Pzp, w przypadku, gdy postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w całości w imieniu i na rzecz więcej niż jednego zamawiającego lub gdy jeden z zamawiających prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia, występując we własnym imieniu i w imieniu pozostałych zamawiających.

16. Odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków wynikających z Pzp, w przypadku, gdy postępowanie o udzielenie zamówienia nie jest prowadzone w całości w imieniu i na rzecz wszystkich zamawiających.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

17. Jak należy opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

18. Kiedy opis przedmiotu zamówienia będzie opisany w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

19. Jak należy postąpić w przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych. Jak sporządzić kryteria równoważności.

20. Jakie dokumenty stanowią opis przedmiotu zamówienia w przypadku zamówień na roboty budowlane, gdy przewidziano wynagrodzenie kosztorysowe.

21. Jakie dokumenty stanowią opis przedmiotu zamówienia w przypadku zamówień na roboty budowlane, gdy przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe.

22. Jaką funkcję pełni w opisie przedmiotu zamówienia projekt budowlany, a jaką przedmiar robót budowlanych.

23. Jak należy rozumieć obowiązek opisu przedmiotu zamówienia publicznego z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

 

USTALANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

 

24. Omówienie kryteriów tożsamości przedmiotowej, tożsamości podmiotowej i oznaczonej perspektywy czasowej - obowiązujących przy ustalaniu wartości zamówienia publicznego.

25. Dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia, w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości.

26. Jak ustalać wartość zamówień publicznych na:

• dostawy komputerów,

• dostawy artykułów spożywczych,

• aparaturę medyczną,

• usługi sprzątania,

• usługi ochrony,

• usługi szkoleniowe.

27. Ustalanie wartości zamówienia na roboty budowlane:

• różne rodzajowo wykonywane w jednym budynku,

• różne rodzajowo wykonywane w wielu budynkach,

• wykonywane w budynkach tworzących kompleks (ośrodki wypoczynkowe, szpitale, szkoły, jednostki wojskowe),

• takie same rodzajowo roboty budowlane wykonywane w wielu budynkach w jednym roku finansowym,

• remonty i przebudowy dróg,

• remonty i przebudowy ulic,

• remonty sieci kanalizacji,

• rozbiórki budynków,

• ustalanie wartości zamówień współfinansowanych ze środków unijnych.

28. Naruszenia przepisów Pzp dotyczące ustalania wartości zamówienia.

• dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia, w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości,

• dzielenie zamówienia na części, zaniżanie wartości zamówienia lub wybieranie sposobu obliczenia wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów Pzp,

• jakie zamówienia można uznać za zamówienia odrębne,

• jak należy stosować art. 6a Pzp - omówienie zastosowania art. 6a Pzp na konkretnych przykładach w zamówieniach na dostawy, usługi i roboty budowlane.

 

KONFLIKT INTERESÓW A WYŁĄCZENIE Z POSTĘPOWANIA

 

29. Co to jest konflikt interesów?

30. W jakich okolicznościach osoby działające po stronie zamawiającego powinny wyłączyć się z postępowania.

31. Zasady składania oświadczeń o niepodleganiu lub podleganiu wyłączeniu z postępowania.

 

WYKLUCZENIE WYKONAWCY I „SAMOOCZYSZCZENIE”

 

32. Omówienie okoliczności wykluczenia obligatoryjnego.

33. Omówienie okoliczności wykluczenia fakultatywnego.

34. Okoliczności mające wpływ na odstąpienie od wykluczenia.

35. Obowiązki wykonawcy i zamawiającego w przypadku „samooczyszczenia”.

36. Ocena wykonawcy który podlega wykluczeniu oraz dowodów przedstawionych na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności - „samooczyszczenie wykonawcy”.

 

KRYTERIA OCENY OFERT

 

37. Jak stosować kryteria oceny ofert i jak oceniać oferty w nowej ustawie.

38. Kiedy cena będzie dopuszczalna jako jedyne kryterium oceny ofert.

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

39. Warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

40. Jak określić warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej- przedstawienie i omówienie przykładów:

• określenie minimalnego ogólnego rocznego przychodu w ciągu określonej liczby lat obrotowych,

• określenie minimalnego średniego rocznego przychodu w ciągu określonej liczby lat obrotowych,

• określenie minimalnego ogólnego rocznego przychodu w ciągu określonej liczby lat obrotowych, w obszarze objętym zamówieniem,

• określenie minimalnego średniego rocznego przychodu w ciągu określonej liczby lat obrotowych, w obszarze objętym zamówieniem,

• określenie informacji na temat rocznych sprawozdań finansowych wykazujących stosunek aktywów do zobowiązań, z uwzględnieniem przejrzystych i obiektywnych metod i kryteriów, na podstawie których uwzględnia się te informacje,

• informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,

• znaczenie sumy gwarancyjnej w przypadku warunku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

41. Określenie warunków udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia, wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy i osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.

42. Określenie warunków udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznych (potencjału technicznego).

43. Omówienie dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i zasad ich składania.

44. Składanie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w przypadku gdy wykonawca polega na zasobach podmiotów trzecich.

45. Co powinno zawiera pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego, aby uzna, że podmiot trzecie udostępni wykonawcy określone zasoby.

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - JAK SPORZĄDZAĆ?

 

46. Przedstawienie i omówienie wzoru SWZ.

47. Publikacja SWZ.

48. Zasady wyjaśniania i zmiany treści SIWZ.

49. Zmiany SWZ skutkujące unieważnieniem postępowania przed terminem składania ofert.

 

PODWYKONAWCY

 

50. Postępowanie w przypadku, gdy zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu trzeciego, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia.

51. Żądanie wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

52. Żądanie w przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi.

53. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

54. Postępowanie w przypadku powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi w trakcie jego realizacji.

 

PROCEDURA ODWRÓCONA I PROCEDURA ZASADNICZA

PRZEBIEG TRYBU PODSTAWOWEGO BEZ NEGOCJACJI I Z NEGOCJACJAMI
ORAZ
 TRYBU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - PORÓWNANIE

 

55. Składanie oferty, oświadczeń wstępnych oraz innych dokumentów w nowej procedurze odwróconej.

56. Jakie dokumenty stanowią ofertę a jakie treść oferty.

57. Jakie dokumenty powinien złożyć wykonawca w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej progu unijnego, a jakie w postępowaniu o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.

58. Omówienie nowej procedury odwróconej.

59. Składanie, uzupełnienie, poprawianie, wyjaśnianie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

60. Postępowanie zamawiającego w przypadku rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia publicznego.

61. Omówienie przesłanek odrzucenia oferty.

62. Omówienie przesłanek unieważnienia postępowania.

63. Wybór oferty i obowiązki zamawiającego po wyborze oferty.

64. Zakończenie postępowania.

 

WADIUM

 

65. Nowe zasady wnoszeni, zwrotu i zatrzymania wadium.

 

TREŚĆ UMOWY I ZMIANY W ZAWARTEJ UMOWIE

 

66. Zakazane i obligatoryjne zapisy w umowie.

67. Jak wykonać obowiązek zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów i kosztów związanych z wykonaniem zamówienia.

68. Jak sporządzać raport z wykonanej umowy.

69. Nowe zasady realizacji opcji.

70. Jak należy formułować postanowienia umowne, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

71. Zamawianie dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych.

72. Konieczność zmiany umowy spowodowana okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

73. Zmiana wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, na nowego wykonawcę.

74. Zakazane zmiany umowy prowadzące do zmiany ogólnego charakteru umowy.

75. Omówienie niedopuszczalnych zmian istotnych.

76. Obowiązki zamawiających po wykonaniu umowy

 

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA

 

77. Omówienie protokołu postępowania.

78. Zasady udostępniania i przechowywania protokołu i załączników.

 

Opinie uczestników

Co do samego szkolenia to oceniam je pozytywnie pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Pana Józefa Nowickiego oraz możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań, przed którymi prowadzący się nie wzbraniał. Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali swoje problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie, pod względem organizacyjnym – także oceniam pozytywnie.
Irena Kanbur
Kancelaria Prezydenta RP
Uczestniczyłam w szkoleniach Pana Nowickiego już parę razy i nigdy się nie zawiodłam. Duża wiedza, umiejętność jej przekazania oraz miła atmosfera na zajęciach oto główne zalety. Na pewno będę jeszcze nie raz korzystać z fachowości Pana Nowickiego. Uważam że jest jednym z lepszych szkoleniowców w tej dziedzinie.
Weronika Stachura
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Informacje organizacyjne

Termin: 5 czerwiec 2023r. - 7 czerwiec 2023r.
Miejsce: GDANSK
Cena: 1 299,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera:

 • dodatkowo nagranie szkolenia
 • bogate materiały szkoleniowe
 • możliwość konsultacji podczas Akademii
 • poczęstunki podczas przerw kawowych
 • imienny certyfikat uczestnictwa

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
WIOSENNA AKADEMIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - GDAŃSK

Chcesz wiedzieć więcej na temat Prawa Zamówień Publicznych

Czytaj portal wPrzetargach.pl - komentarze, dokumenty, pytania, opinie prawne - kliknij >>>>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl