20.02.2014 - Planowanie Zamówień Publicznych 2014, nowe roczne sprawozdanie - Lublin

Zapraszamy na szkolenie:

Jak przygotować nowe roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w 2013 roku?

Planowanie zamówień publicznych w 2014 roku

Umowy podwykonawcze w zamówieniach publicznych


 

Celem szkolenia jest przygotowanie zamawiających do:

udzielania zamówień publicznych w 2014 r. w świetle szacowania wartości zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, 

wypełnienia wzoru nowego rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach w 2013 r., które należy sporządzić do dnia 1 marca 2014 r., zgodnie z nowym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. które weszło w życie z dniem 27 grudnia 2013 r.

postępowania w sytuacji, gdy wykonawca złoży ofertę z zastrzeżeniem informacji o tajemnicy przedsiębiorstw.

udzielania zamówień na usługi dostawy i roboty budowlane z uwzględnieniem umów podwykonawczych oraz nowej treści SIWZ po nowelizacji ustawy Pzp z  dnia 8 listopada 2013r., która weszła w życie z dniem 24 grudnia 2013 r.

sporządzania planu zamówień publicznych z uwzględnieniem zamówień o wartości do 14.000 euro

 

 

UWAGA!

Każdy Uczestnik szkolenia otrzyma - zgodny z nowelizacją ustawy Pzp, która obowiązuje od 24 grudnia 2013  - nowy wzór SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz z następującymi załącznikami:

 • Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego
 • GWARANCJA JAKOŚCI NA WYKONANE ROBOTY
 • Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp
 • Wzór oświadczenia o spełnianiu wymagań określonych przez zamawiającego
 • Wzór wykazu robót budowlanych
 • Wzór wykazu osób
 • Wzór oświadczenia o posiadaniu uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
 • Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp
 • Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp
 • Wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
 • Wzór formularza oferty
 • Wzór dokumentu potwierdzającego złożenie oferty
 • Potwierdzenie złożenia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp wraz z informacją o terminie złożenia tych dokumentów

  SIWZ zostanie przesłany drogą mailową po szkoleniu.

 

 

W związku z wejściem w życie z dniem 24 grudnia 2013r. nowelizacji  - Prawo zamówień publicznych, dotyczącej podwykonawstwa przy realizacji zamówień publicznych, w szczególności zamówień na roboty budowlane, program szkolenia uwzględnia zmiany dotyczące podwykonawstwa.

Problematyka szacowania wartości zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz sporządzania planu zamówień publicznych, z uwzględnieniem zamówień do 14.000 euro zostanie omówiona na podstawie przykładów z praktyki udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, ze wskazaniem nieprawidłowości skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

 

Podczas szkolenia zostanie szczegółowo omówione sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach w 2013 r. w oparciu o nowy formularz sprawozdania, zgodnie z nowym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z 2013 r. poz. 1530), które należy sporządzić do dnia 1 marca 2014 r.

Szkolenie ma charakter konsultacyjny i będzie uwzględniało szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników problemów. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.do góry

Bezpłatne konsultacje poszkoleniowe

Każdy z Uczestników będzie miał możliwość korzystania z

BEZPŁATNYCH KONSULTACJI POSZKOLENIOWYCH

Każdy Uczestnik szkolenia otrzyma również:

KOMENTARZ PRAKTYCZNY DOTYCZĄCY USTALANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA,
z uwzględnieniem zamówień do 14.000, zamówień uzupełniających, zamówień dodatkowych, zamówień na dostawy i usługi powtarzające się okresowo.

Komentarz uwzględnia aktualne stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych oraz orzecznictwo KIO i Naczelnego Sądu Administracyjnego.


 

To szkolenie odpowie Ci na pytania:

 • jak uniknąć błędów przy sporządzaniu planu zamówień publicznych ?

 • jak prawidłowo przygotować nową treść SIWZ po nowelizacji ustawy Pzp, która weszła w życie 24 grudnia 2013r.?

 • kiedy można postawić zamawiającemu zarzut celowego dzielenia zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy - Pzp ?

 • jak opracować  roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w 2013 r. według nowych zasad ?

do góry

Wykładowca:

JÓZEF EDMUND NOWICKI

- jeden z najbardziej rozpoznawalnych i doświadczonych trenerów i wykładowców problematyki zamówień publicznych w Polsce z ponad 14. letnim doświadczeniem. Prelegent na licznych konferencjach. Wykładowca studium zamówień publicznych.

Jego wiedza praktyczna, przygotowanie, przeprowadzanie i kontrola postępowań o udzielania zamówień publicznych stanowi wiedzę i doświadczenie, z których warto skorzystać.

Uznany i ceniony autor publikacji oraz komentarzy praktycznych z dziedziny prawa zamówień publicznych w czasopismach i wydawnictwach specjalizujących się w problematyce zamówień publicznych oraz Systemie Informacji Prawnej LEX. Autor ponad 400 publikacji i komentarzy praktycznych z dziedziny prawa zamówień publicznych (Kontrola Państwowa - dwumiesięcznik Najwyższej Izby Kontroli, Monitor Zamówień Publicznych, Prawo Przedsiębiorcy, Prawo Zamówień Publicznych - kwartalnik Instytutu Zamówień Publicznych, Wydawnictwo FORUM, Wydawnictwo VERLAG DASHÖFER, Wiedza i Praktyka, Finanse Publiczne, Zamówienia Publiczne Doradca, Wydawnictwo Buchalter, Zamawiający).

Doskonale zorientowany w kontroli zamówień publicznych i funkcjonowaniu instytucji wykonujących kontrolę zamówień publicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w kontroli zamówień publicznych. Ekspert zewnętrzny w zakresie kontroli i oceny dokumentacji postępowań o udzielanie zamówień publicznych finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Biegły sądowy w dziedzinie zamówień publicznych.

Praktyk, właściciel kancelarii specjalizującej się w doradztwie z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych oraz doradztwie w przypadku kontroli procedur zamówień publicznych wykonywanej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższą Izbę Kontroli, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, urzędy kontroli skarbowej, regionalne izby obrachunkowe, instytucje wdrażające i pośredniczące, a także w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych.

Autor wielu opinii i ekspertyz z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

 

do góry

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Zdobycie bezcennej wiedzy w połączeniu z praktycznymi przykładami z życia.

 • Nawiązanie kontaktu oraz wymiana doświadczeń z prowadzącym oraz innymi uczestnikami szkolenia.

 • Możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań Wykładowcy - konsultacje merytoryczne z prowadzącym szkolenie dotyczące bieżącej pracy uczestników w połączeniu z wypracowaniem prawidłowych rozwiązań konsultowanych problemów.

 • Osobom biorącym udział w szkoleniu zapewniamy 3 - miesięczne BEZPŁATNE KONSULTACJE POSZKOLENIOWE Z WYKŁADOWCĄ

 • Uzyskanie ważnego certyfikatu świadczącego o rozwoju i zdobywaniu nowych kwalifikacji.

 • Możliwość przesyłania pytań do Wykładowcy związanych z tematyką szkolenia - odpowiedzi na pytania zostaną udzielone podczas szkolenia (pytania prosimy przesyłać na adres: szkolenia@szkoleniaekspert.pl)

do góry

Program szkolenia:

1. Jak wypełniać tabele we wzorze nowego rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach w 2013 r. w świetle nowego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z 2013 r. poz. 1530)

 • Zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy - liczba i łączna wartości zamówień udzielonych na podstawie wyłączeń obowiązku stosowania ustawy określonych w art. 4 pkt 1 - 3, 6, 7 i 10 - 13 oraz art. 136 - 138 ustawy - Pzp

 • Łączna wartość zamówień udzielonych na podstawie wyłączenia obowiązku stosowania ustawy określonego w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych

 • Zamówienia sektorowe o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy, i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 • Zamówienia klasyczne i zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy, i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

 • Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych

 • Sposób wykonania zamówień, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20.000.000 euro dla robót budowlanych albo 10.000.000 euro dla dostaw lub usług

 

2. Jak sporządzać plan zamówień publicznych oraz szacować wartości zamówień publicznych na 2014 r. z uwzględnieniem zamówień o wartości do 14.000 euro.

3. Szacowanie wartości zamówień udzielanych przez wyodrębnione jednostki organizacyjne zamawiającego posiadające samodzielność finansową związanych i niezwiązanych z jej własną działalnością.

4. Agregacja zamówień publicznych finansowanych z różnych źródeł, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

5. Szacowanie i agregacja zamówień publicznych na roboty budowlane na 2014 r. w świetle opinii Urzędu Zamówień Publicznych oraz orzecznictwa naczelnego Sądu Administracyjnego.

6. Szacowanie wartości robót budowlanych, które będą wykonywane w różnym czasie, w różnych budynkach.

7. Szacowanie wartości zamówień publicznych oraz zmiana ustalonej wartości zamówienia w sytuacji wystąpienia zamówień nieprzewidywalnych, jeżeli nie zostały zrealizowane zamówienia tożsame przedmiotowo.

8. Szacowanie wartości zamówień na usługi i dostawy powtarzające się okresowo.

9. Jak szacować wartość zamówienia na dostawy artykułów spożywczych w świetle opinii Urzędu Zamówień Publicznych.

10. Kiedy można postawić zamawiającemu zarzut celowego dzielenia zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy - Pzp ?

 • Dzielenie zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy - Pzp w świetle wyników kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz orzecznictwa Krajoweji Izby Odwoławczwej i Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.

 • Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie szacowania wartości zamówienia.

11. Zasady dokumentowania ustalonej wartości zamówienia.

 • Co oznacza obowiązek zachowania staranności przy szacowaniu wartości zamówienia ?

 • Czy i kiedy można karać zamawiającego za brak staranności przy szacowaniu wartości zamówienia?

12. Jak szacować wartość wielu zamówień dodatkowych lub uzupełniających.

13. Nieprawidłowości w szacowaniu wartości zamówienia przy zastosowaniu art. 6a ustawy - Pzp.

 • Stosowanie art. 6a ustawy - Pzp w sytuacji, gdy zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.

14. Zmiany w zakresie podwykonawstwa w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie podwykonawstwa. Nowa treść SIWZ.

 • Definicja legalna umowy o podwykonawstwo.

 • Określenie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wymagań, które powinna spełniać umowa o podwykonawstwo robót budowlanych.

 • Zastrzeżenie przez zamawiającego osobistej realizacji przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi oraz, w ramach zamówienia na dostawy, prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją.

 • Obowiązek przedkładania zamawiającemu umów o podwykonawstwo zawieranych przy realizacji zamówień na roboty budowlane oraz treść umowy podwykonawczej.

 • Pisemne zastrzeżenia i pisemny sprzeciw do treści umowy podwykonawczej.

 • Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo.

 • Umowy w zamówieniach na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy.

 • Objęcie ochroną również podwykonawców świadczących dostawy i usługi.

 • Mechanizmy ograniczające ryzyko niewypłacenia przez wykonawcę należnego wynagrodzenia podwykonawcy zamówienia publicznego.

 • Konsekwencje nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy.

 • Prawo podwykonawcy do zwrócenia się do zamawiającego o dokonanie bezpośredniej zapłaty należnego wynagrodzenia w sytuacji, gdy wykonawca odmawia zapłaty podwykonawcy należnego wynagrodzenia.

 • Treść umowy o roboty budowlane w związku z umową podwykonawczą.

do góry

Opinie Uczestników szkoleń:

Co do samego szkolenia to oceniam je pozytywnie pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Pana Józefa Nowickiego oraz możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań, przed którymi prowadzący się nie wzbraniał. Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali swoje problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie, pod względem organizacyjnym - także oceniam pozytywnie.

Irena Kanbur 

Kancelaria Prezydenta RP

Z przyjemnością wyrażę swoją opinię o szkoleniu prowadzonym przez wykładowcę Pana Józefa Edmunda Nowickiego w temacie "Planowanie zamówień publicznych na 2012 rok" w którym uczestniczyłam w dniach 13-14.02.2012r w Lublinie. Zacznę od osoby prowadzącej szkolenie stwierdzeniem że poziom merytoryczny i sposób przekazania wiedzy jest na bardzo wysokim poziomie. Materiał przekazany był w sposób zrozumiały wynikający wprost z cytowanego przepisu ustawy. Wszelkie wątpliwości wyjaśniane były w sposób wyczerpujący. Jako uczestnik wielu szkoleń muszę stwierdzić, że było jednym z niewielu ciekawszych i nie powodujących znużenia uczestnika. W kwestii organizacji szkolenia poza częścią merytoryczną nie mam żadnych zastrzeżeń, organizacja bardzo w porządku.

Joanna Soborowska

Telewizja Polska S.A.

Szkolenie cechowało się wysokim poziomem merytorycznym, aktywizującą formą zajęć oraz dobrą atmosferą. Profesjonalizm i zaangażowanie Pana Nowickiego zasługuje na wysoką ocenę. Praktyczne podejście do omawianych tematów, rzeczowy i jasny sposób przekazywania informacji to główne atuty Prowadzącego. Szkolenie zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym zostało przeprowadzone w sposób fachowy.

Agnieszka Gabruk-Teodorowicz

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu

W szkoleniu organizowanym przez firmę Ekspert Sp. z o.o. brałam udział drugi raz. Zarówno za pierwszym razem, jak i teraz szkolenie było zorganizowane wzorowo. Do tej oceny przyczynili się zarówno Pracownicy Organizatora - Ekspert Sp. z o.o. - kompetentni i mili, jak również Szkolący - Pan Józef Edmund Nowicki. Pan Nowicki jest fachowcem w swojej branży: rzeczowy i nie pozostawia żadnych pytań bez odpowiedzi. Ogromnym atutem jest także fakt, że w razie wątpliwości w interpretacji Pzp można skontaktować się z Panem Nowickim telefonicznie. Otrzymane materiały (opinie) są bardzo przydatne do codziennej - trudnej - pracy w zamówieniach publicznych.

Renata Kraus

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej

 

WIĘCEJ OPINII KLIKNIJ TUTAJ >>do góry

Informacje organizacyjne:

Cena promocyjna: 299 zł netto od osoby

zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >> Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

 

 

Cena zawiera:

 • konsultacje z Wykładowcą w trakcie szkolenia,

 • materiały szkoleniowe (m.in. ustawa Pzp, rozporządzenia)

 • materiały w wersji elektronicznej, przesłane drogą mailową po zakończeniu szkolenia: komentarz praktyczny dotyczący ustalania wartości zamówienia, z uwzględnieniem zamówień do 14.000, zamówień uzupełniających, zamówień dodatkowych, zamówień na dostawy i usługi powtarzające się okresowo.

 • 3-miesięczne nieodpłatne konsultacje z Wykładowcą po zakończeniu szkolenia,

 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia,

 • lunch oraz słodkie poczęstunki podczas przerw kawowych.

Termin i miejsce:

LUBLIN, 20 lutego 2014r.

 

 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

 

Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (59) 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl 

do góry

wróć