Damian Staszak

Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

Korekta Polskiego Ładu – zmiany w podatkach dochodowych oraz innych przepisach wpływających na rozliczenia przedsiębiorców

Cena: 299 zł brutto

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 13 wideo nagrań, których łączny czas wynosi 04 godz. 7 min. 7 s.
 • materiały w formie pdf

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie zmian podatkowych wynikających z wprowadzanych przez Ministerstwo Finansów korekt w zakresie Polskiego Ładu.

W dniu 2 kwietnia 2022 r. zakończyły się konsultacje dotyczące zmian w PIT, z kolei 12 kwietnia 2022 r. ukazał się projekt zmian uwzględniający część uwag zebranych w ramach konsultacji.

Podstawa prawna

 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - projekt po I czytaniu na posiedzeniu Sejmu, skierowano do Komisji Finansów Publicznych - www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp 2

Program szkolenia:

1) Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym m.in.:

 • obniżenie podstawowej stawki PIT z 17% do 12% – skutki zmiany, w tym: nowa kwota zmniejszająca podatek, uchylenie mechanizmu prze-dłużenia poboru i wpłaty zaliczek na PIT w trakcie 2022 roku wg zasad obowiązujących w 2021 roku
 • likwidacja ulgi dla klasy średniej – przepis przejściowy umożliwiający skorzystaniu z ulgi w roku 2022
 • uwzględnianie w wyniku podatkowym zapłaconych przez przedsiębiorców składek zdrowotnych
 • możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania przez przedsiębiorców lub osoby wynajmujące prywatnie nieruchomości w roku 2022 – przepisy przejściowe umożliwiające zmianę formy opodatkowania w trakcie roku i/lub po jego zakończeniu
 • zmiany w uldze na zabytki – ograniczenie możliwości stosowania ulgi
 • możliwość proporcjonalnego rozliczania kwoty wolnej od podatku przez kilku płatników – zasady stosowania mechanizmu
 • możliwość skorzystania z kwoty wolnej od podatku w trakcie roku podatkowego przez podatników osiągających przychody z działalności wykonywanej osobiście, np. umowy zlecenia lub umowy o dzieło
 • możliwość skorzystania z kwoty wolnej od podatku w trakcie roku przez podatników osiągających przychody bez pośrednictwa płatników
 • zmiany w zakresie oświadczeń i wniosków dotyczących zaliczek na PIT 
 • rozszerzenie możliwości zwolnienia płatnika z obowiązku pobierania zali-czek na PIT na wniosek podatnika 
 • przywrócenie prawa do wspólnego rozliczenia z dzieckiem dla osób samotnie wychowujących dzieci i likwidacja ulgi, która od 2022 roku za-stąpiła tę preferencję
 • podwyższenie rocznego limitu dochodów pełnoletniego, uczącego się dziecka umożliwiających skorzystania z ulg przez rodziców (dotyczy np. wspólnego rozliczenie z dzieckiem dla osób samotnie wychowujących dzieci, ulgi na dziecko, zwolnienia dla rodzin wielodzietnych)
 • włączenie przychodów z zasiłków macierzyńskich do zwolnień podatkowych dla młodych, dla rodzin wielodzietnych, dla seniorów aktywnych zawodowo i dla osób zmieniających rezydencję
 • zwolnienie dla seniorów aktywnych zawodowo – korzystna zmiana podejścia Ministerstwa Finansów do osób, które zrezygnowały z pobierania emerytury 
 • przesunięcie terminów dotyczących obowiązkowego prowadzenia ksiąg przy użyciu programów komputerowych i ich przekazywania organom podatkowym (JPK w podatkach dochodowych)
 • ujednolicenie terminów na rozliczenie podatku dochodowego
 • uchylenie abolicji podatkowej

2) Pozostałe zagadnienia:

 • objęcie składkami ubezpieczeniowymi komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej
 • doprecyzowanie regulacji w zakresie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym prokurentów 
 • kolejne łatanie luk w przepisach dotyczących składek zdrowotnych, w tym m.in. automatyczny zwrot nadpłaty składki zdrowotnej
 • 1% PIT przekazywany przez podatników na rzecz organizacji pożytku publicznego – wyrównania dla OPP w związku ze zmniejszeniem wpływów z PIT

Tematy poszczególnych filmów:

1. Omówienie programu szkolenia

2. Zmiany w podatkach dochodowych od osób fizycznych cz.1

•  Preferencje dla osób samotnie wychowujących dzieci,

• Uchylenie ulgi dla samotnego rodzica pozwalającej na odliczenie od podatku kwoty 1500zł,

• Doliczanie dochodów małoletnich dzieci od dochodów rodziców w rozliczeniu rocznym

3. Zmiany w podatkach dochodowych od osób fizycznych cz.2

• Rozliczanie strat powstałych w związku ze stosowaniem „nowych zwolnień” w PIT

4. Zmiany w podatkach dochodowych od osób fizycznych cz.3

• Zmiany w zwolnieniach przedmiotowych,

• Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez płatnika jako KUP,

• Odliczenie od podstawy opodatkowania składek na rzecz związków zawodowych

• Zmiany dotyczące ulgi na zabytki

5. Zmiany w podatkach dochodowych od osób fizycznych cz.4

• Nowa skala podatkowa

6. Zmiany w podatkach dochodowych od osób fizycznych cz.5

• Likwidacja ulgi dla klasy średniej

• Uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na PIT w trakcie 2022 roku

7. Zmiany w podatkach dochodowych od osób fizycznych cz.6

• Limitowane odliczenie zapłaconych przez przedsiębiorców składek na ubezpieczenie zdrowotne

8. Zmiany w podatkach dochodowych od osób fizycznych cz.7

• Danina solidarnościowa – podstawa opodatkowania 

• Płatnicy – oświadczenia i wnioski

• Płatnicy – kwota zmniejszająca podatek

• Płatnicy – zwolnienie z obowiązku poboru zaliczek na PIT,

• Płatnicy – uporządkowanie regulacji dotyczących zakładu pracy

• Płatnicy – zmiany dostosowawcze

• Płatnicy – przepisy przejściowe

9. Zmiany w podatkach dochodowych od osób fizycznych cz.8

• Zaliczki opłacane samodzielnie

• Przekazanie 1% podatku na rzecz OPP na podstawie wniosku za poprzedni rok podatkowy

10. Zmiany w podatkach dochodowych od osób fizycznych cz. 9

• Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

11. Zmiany w podatkach dochodowych od osób fizycznych cz.10

• Zmiana formy opodatkowania wybranej przez przedsiębiorców na rok 2022 – przejście z podatku liniowego na skalę podatkową

• Zmiana forma opodatkowania wybranej przez przedsiębiorców na rok 2022 – przejście z ryczałtu na skalę podatkową

• Zmiana formy opodatkowania wybranej przez wynajmujących na rok 2022 – przejście z ryczałtu na skalę podatkową

12. Składka zdrowotna

• Członkowie zarządu i prokurenci – składka zdrowotna

• Komplementariusze SKA objęci składką zdrowotną

• Minimalna roczna podstawa wymiaru składki zdrowotnej

• Uwzględnianie zwolnień za poszczególne miesiące w rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej

• Roczne rozliczenie składki zdrowotnej – dopłaty

• Roczne rozliczenie składki zdrowotnej – zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej

• Korekta podstawy wymiaru i należnej składki zdrowotnej

• Obniżenie podstawy wymiaru składki dla współpracujących z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą

• Składka zdrowotna twórców I artystów

13. Pozostałe zmiany

• Oskładkowanie komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych

• Imienne raporty miesięczne oraz deklaracje rozliczeniowe

• Wyrównanie spadku wpływów dla OPP

• Zmiany w Ustawie Polski Ład – “abolicja podatkowa”

• Zmiany w Ustawie Polski Ład – księgi, ewidencje i wykazy w formie JPK

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja - Korekta Polskiego Ładu – zmiany w podatkach dochodowych oraz innych przepisach wpływających na rozliczenia przedsiębiorców.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy dotyczącej dotyczącej korekty Polskiego Ładu - zmian w podatkach dochodowych oraz innych przepisach wpływających na rozliczenia przedsiębiorców;
 • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego Damiana Staszaka do omawianych zagadnień;
 • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
 • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

 

 

Cena: 299 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 299 zł brutto