Regulamin serwisu internetowego szkoleniaekspert.pl

WIADOMOŚCI OGÓLNE

1. Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby:

- Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego,

- W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

2. Poprzez serwis internetowy możliwy jest zakup szkoleń oraz innych produktów oferowanych przez firmy:

 • EKSPERT Sp. z o.o. z siedzibą w Udorpiu, ulica Jastrzębia 10, 77-100 Udorpie,
 • EKSPERT Roman Podłużny z siedzibą w Bytowie, ulica Podzamcze 11B/3u, 77-100 Bytów.

REGULAMIN SERWISU

§1.

Objaśnienia

· Adres - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, kod pocztowy oraz miejscowość.

· Adres przedsiębiorcy prowadzącego Serwis:

EKSPERT Sp. z o.o.

ulica Jastrzębia 10

77-100 Udorpie

· Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem www.szkoleniaekspert.pl  zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

· Dane kontaktowe  Sprzedających:

EKSPERT Sp. z o.o.

ulica Jastrzębia 10

77-100 Udorpie
email: szkolenia@szkoleniaekspert.pl

tel: 59 822 34 56

EKSPERT Roman Podłużny

ulica Podzamcze 11B/3u


77-100 Bytów

email: ekspert.rp@szkoleniaekspert.pl 

tel: 59 822 34 56


- Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

·Informacja Konsumencka – dokument zawierający dane wskazane w art. 12 ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

· Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

· Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w tym Konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

· Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

· Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

· Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z wykonywaną działalnością gospodarczą lub zawodową.

· Koszyk – lista produktów sporządzona na podstawie oferowanych w sklepie produktów - wyborów Kupującego.

· Kupujący – Konsument oraz Klient.

· Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

· Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymienioną pod adresem www.szkoleniaekspert.pl

· Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

· Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie  www.szkoleniaekspert.pl  jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

· Profil – zbiór danych osobowych Kupującego, przechowywany przez Sprzedającego, związanych z realizacją zamówienia lub świadczeniem innych usług.

· Przedmiot umowy – produkty i ich dostawa albo usługi będące przedmiotem umowy. · Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

· Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

· Strona – serwis internetowy dostępny pod adresem  www.szkoleniaekspert.pl  za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie poza aplikacją Koszyka.

· Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem  www.szkoleniaekspert.pl  za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

· Usługa – dostępna w Serwisie szkolenia on-line z zakresu: księgowości, podatków i prawa pracy, marketingu i inne usługi , szkolenia stacjonarne otwarte i zamknięte albo inne usługi.

- Sprzedający – jeden z następujących przedsiębiorców, którego firma widnieje przy danym Produkcie:

EKSPERT Sp. z o.o.

ulica Jastrzębia 10

77-100 Udorpie

NIP: 8421721741

EKSPERT Roman Podłużny                     

ulica Podzamcze 11B/3u            

77-100 Bytów                       

NIP: 8421030770

- System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, określany Internetem.

· Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

· Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

· Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

· Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

c) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym,

e) w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego,

f) nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

· Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

· Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2.

Warunki ogólne

· Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

· Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

· Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

· Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

· Sprzedającym jest przedsiębiorca wskazany w opisie danego Produktu oferowanego w Serwisie.

· Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

· Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

a) potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: potwierdzenia zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf,

b) dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

· Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

·Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania serwisu w następujących przeglądarkach: IE wersja 9 lub nowsza, Firefox wersja 40 lub nowsza, Opera wersja 40 lub nowsza, Chrome wersja 60 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalność sklepu  www.szkoleniaekspert.pl  , należy je wszystkie wyłączyć .

W celu prawidłowego i nie zakłóconego korzystania z Produktów stacja użytkowa Kupującego winna spełniać także poniższe minimalne wymagania techniczne:

a) Procesor – Intel 2000 MHz albo AMD,

b) Pamięć RAM – 2 GB,

c) Ilość wolnego miejsca na twardym dysku – zależna od wielkości zamówionej publikacji elektronicznej w postaci e -szkolenia,

d) System operacyjny – Windows 7, 8, 8.1, 10 (zaktualizowany system operacyjny z możliwością pobierania i instalowania oprogramowania),

e) Włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java,

f) prawo do pobierania programów przez sieć internetową,

g) łącze internetowe o przesyle danych 1Mb lub szybsze.

· Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość  wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie www.szkoleniaekspert.pl 

· Sprzedający nie stosuje kodeksu dobrych praktyk.

§3.

Zawarcie umowy i realizacja zamówienia – postanowienia ogólne.

· Postanowienia niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie do Towarów i Usług, które oferowane są do nabycia w aplikacji Sklepu, poprzez „koszyk”. Do zakupu uczestnictwa w szkoleniach otwartych, szkoleniach zamkniętych oraz treści cyfrowych postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się w zakresie nieuregulowanym odmiennie w paragrafach: §4 (szkolenia otwarte), §5 (szkolenia zamknięte), §6 (treści cyfrowe).

· Zamówienia można składać 24 godziny na dobę za pośrednictwem internetu.

·W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a) dodanie do koszyka produktu,

b) wybór rodzaju płatności,

c) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję”.

d) Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia.

· Realizacja zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego. 

· Realizacja zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

· Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

§4.

Zakup uczestnictwa w szkoleniu otwartym

· W celu zakupu uczestnictwa w szkoleniu otwartym należy:

a) wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na Stronie oraz wysłać go poprzez skrypt zamieszczony na Stronie klikając przycisk „Wyślij”,

b) wydrukować formularz zgłoszeniowy dostępny w formacie pdf oraz wysłać go faksem na numer: 59 822 10 14,

c) wydrukować formularz zgłoszeniowy dostępny w formacie pdf oraz wysłać go na adres poczty elektronicznej właściwego Sprzedawcy.

· Dane przesłane przez Klienta w jeden ze ww. sposobów przekazywane są właściwemu Sprzedawcy.

· Sprzedawca potwierdza rejestrację uczestnika na szkolenie wysyłając mu, pocztą elektroniczną, wiadomość zawierającą potwierdzenie otrzymania zgłoszenia oraz udziału w szkoleniu.

· Sprzedawca informuje Klienta o danych rachunku bankowego, na który należy uiścić opłatę za udział w szkoleniu otwartym. Faktura VAT wystawiana jest po dokonaniu płatności. Klient wyraża zgodę na przesłanie faktury VAT drogą elektroniczną. Na życzenie Klienta faktura VAT wysyłana jest pocztą tradycyjną.

· Klient może zrezygnować z udziału w szkoleniu najpóźniej 3 dni przed jego terminem. Nie wyłącza to prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w §8. Jeżeli Klient zrezygnuje po tym terminie albo nie będzie brał udziału w szkoleniu, nie zwalnia to go z opłaty za szkolenie, chyba że będąc Konsumentem korzysta z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.

· Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odwołania albo zmiany terminu szkolenia otwartego, bez prawa do odszkodowania po stronie Klienta, w następujących przypadkach:

a) nie zebrania minimalnej grupy szkoleniowej,

b) siły wyższej, np. choroba albo inna niemożność stawienia się wykładowcy, awaria, warunki pogodowe uniemożliwiające przeprowadzenie szkolenia, bądź inne nieprzewidziane i nagłe zdarzenia, które uniemożliwiają albo znacznie utrudniają przeprowadzenie szkolenia.

· W przypadkach, o których mowa powyżej, Sprzedawca informuje Klientów o ich zaistnieniu, a także przedstawia propozycję zmiany terminu szkolenia, bądź zwrotu pełnej opłaty za udział w nim.

§5.

Szkolenia zamknięte

· W uzgodnieniu z Klientem Sprzedawca organizuje szkolenia zamknięte, w których udział mogą wziąć wyłącznie określone osoby albo określone kategorie osób.

· Wszelkie warunki szkolenia zamkniętego, takie jak: miejsca, zakresy programów, wykładowcy, ceny, itp. uzgadniane są indywidualnie.

§6.

Dostarczanie treści cyfrowych oraz szkoleń on-line i innych usług

· W celu zakupu treści cyfrowych, w tym szkoleń on-line, należy założyć Profil. Zakup odbywa się za pośrednictwem Profilu.

· Procedura zakupu Produktów objętych niniejszym paragrafem jest następująca. Klient powinien:

a) zalogować się do swojego Profilu,

b) wybrać interesujący go Produkt,

c) kliknąć w przycisk „Kupuję”,

d) opłacić produkt płatnością on-line,

e) po dokonaniu płatności na wskazany adres mailowy wysyłana jest informacja z linkiem do zakupionego produktu i informacją jak wydrukować fakturę.

· Szkolenia on-line oferowane przez Sprzedającego stanowią treści cyfrowe, o których mowa w §8, z powyższych względów Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, w przypadkach opisanych w powołanym przepisie.

· Każde szkolenie on-line zawiera tekst a także w zależności od charakteru konkretnego szkolenia, może posiadać elementy graficzne, hiperłącza, nagrania audio, animacje oraz inne, każdorazowo oznaczone w stosownym opisie umieszczonym na stronie Serwisu.

· Każde szkolenie on-line jest plikiem zawierającym zapis dźwięku będącego odczytywaniem przez lektora opracowania szkolenia.

· Produkty oferowane przez Serwis są Produktami własnymi Sprzedającego lub Produktami wydawanymi przez Sprzedającego na podstawie umów zawieranych z podmiotami uprawnionymi do ich rozpowszechniania.

· Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie się przez osoby korzystające z informacji, wskazówek czy porad zawartych w Produktach ani nie gwarantuje, że treści w nich zawarte są prawdziwe, kompletne ani użyteczne.

· Wszelkie opinie, poglądy czy sugestie zawarte w Produktach są wyłącznie poglądami, opiniami oraz sugestiami wyrażonymi przez ich autorów.

· Wszelkie Produkty oferowane przez Sklep, tak udostępniane nieodpłatnie jak i będące przedmiotem sprzedaży, objęte są ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

· Kupujący jest uprawniony do korzystania z Produktu będącego publikacją elektroniczną wyłącznie na jednej stacji użytkowej, na którą pobrał plik z Produktem. Przez stację użytkową rozumie się stację użytkowa o określonej konfiguracji sprzętowej. Jakakolwiek zmiana sprzętu stacji użytkowej w stosunku do jej stanu z chwili pobrania Produktu traktowana jest jako zmiana stacji użytkowej. W wypadkach określonych przez Wydawców, Sprzedający może zezwolić Kupującemu na korzystanie z Produktu na dodatkowych stacjach użytkowych. W przypadku wykorzystania ilości stacji użytkowych nie jest możliwe ponowne otrzymanie Produktu, poza możliwości jego ponownego zakupienia, o ile będzie on jeszcze dostępny w ofercie Sklepu.

· Kupujący ma prawo korzystać z Produktu wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, na własny użytek.

· Kupujący nie jest uprawniony do:

a) rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Produktu, ani w całości ani we fragmentach;

b) ingerowania w jego zawartość;

c) usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń;

d) publikacji, dystrybucji, powielania; e) oddawania w najem Produktu.

· Kupujący obowiązany jest dbać, aby żadne nieuprawnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem.

§7.

Profil

· Założenie Profilu przez Kupującego jest dobrowolne. Założenie Profilu wymagane jest do dokonywania zakupu treści cyfrowych oraz szkoleń on-line.

·Login do Profilu stanowi podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej. Kupujący samodzielnie ustala hasło do Profilu, które powinno składać się z co najmniej 5 znaków.

· Sprzedający zastrzega możliwość udostępniania Produktu bez konieczności dokonywania za niego płatności po uprzednim zarejestrowaniu w Sklepie (założenie profilu).

· Dla Kupujących posiadających Profil w Sklepie dostępne mogą być dodatkowe opcje:

a) podgląd statusu realizacji zamówień oraz historii zakupów,

b) brak konieczności ponownego wprowadzania danych przy kolejnych zakupach,

c) możliwość otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych.

· Kupujący w każdej chwili może usunąć swój Profil. Do danych zgromadzonych w Profilu stosuje się postanowienia §9.

§8.

Prawo do odstąpienia od umowy

· Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

· Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

· Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć w formie pisemnej i przesłać ją na adres mailowy sprzedawcy wskazany w §1. lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

· Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna forma.

· Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

· W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

· Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

· Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

· Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

· Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

· Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

· Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

· Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

· Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,

h) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§9.

Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane, tylko jeśli otrzymamy je od Państwa dobrowolnie, np. jako część wymaganych informacji przy wypełnianiu formularzy niezbędnych do otrzymania oferty świadczenia naszych usług oraz po wyrażeniu przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Otrzymane informacje są przetwarzane, między innymi, w celach wskazanych poniżej:

 • aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie,

 • aby poinformować Państwa o nowych ofertach,

 • do prowadzenia właściwej obsługi klienta i do administracji danymi klientów,

 • do celów marketingowych i prowadzenia badań rynku,

 • do administrowania serwisu i podniesienia jakości naszych usług.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie:

 • nazwa firmy

 • adres korespondencyjny

 • imię i nazwisko,

 • adres e-mail,

 • numer telefonu,

II. Uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych

 1. Administrator przetwarza informacje dotyczące użytkowników serwisu www.szkoleniaekspert.pl, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO] oraz krajową ustawą o ochronie danych osobowych , a także ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników, o których mowa w punkcie 1 jest podmiot, któremu dany użytkownik udzielił zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, tj. EKSPERT Spółka z o.o. lub Roman Podłużny. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowi zgoda użytkownika udzielana w toku składania zapytania za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.szkoleniaekspert.pl. Użytkownik w dowolnym momencie może odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych osobowych lub mailowo na adres: szkolenia@szkoleniaekspert.pl lub szkolenia.rp@szkoleniaekpert.pl.

 1. Wycofanie zgody nie wpływa jednakże na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących użytkownika organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim oraz w punktach drugim i trzecim informacje dotyczące użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody użytkownika.

 1. Każdy Użytkownik ma prawo do wystąpienia do Administratora danych osobowych z żądaniem: przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych; sprostowania danych osobowych; ich trwałego usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia ich danych osobowych – a Administrator danych osobowych spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z niego. Uprawnienia te mogą być realizowana przez użytkownika poprzez wysłanie żądania na adres siedziby Administratora danych osobowych lub na adres e-mail: : szkolenia@szkoleniaekspert.pl lub szkolenie.rp@szkoleniaekpert.pl . W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach użytkownik traci możliwość korzystania z nich. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

 1.  Jeżeli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, uprawniony jest do wniesienia, w każdym czasie, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.
 1. Zobowiązujemy się, że bez dodatkowej zgody, nie będziemy udostępniać Państwa danych osobowych firmom, ani osobom trzecim. Nasi pracownicy i partnerzy są zobowiązani do zachowania poufności i ochrony Państwa danych osobowych poprzez właściwe postanowienia umowne.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników przekazywane są im niezwłocznie po zebraniu ich danych osobowych. Dostępne są one również pod adresem strony internetowej: www.szkoleniaekspert.pl

III. Podczas szkoleń otwartych organizator może wykonywać zdjęcia, na których mogą znaleźć się fragmenty publiczności. Organizator dokłada wszelkich starań, aby na zdjęciach nie był widoczny wizerunek uczestników szkolenia. Zdjęcia publikowane mogą być na stronie internetowej serwisu www.szkoleniaekspert.pl i na profilu Organizatora w portalach społecznościowych.

 

§10.

Rękojmia

· Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

· Sprzedający ponosi odpowiedzialność  wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

· W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

· Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,

b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

· Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

· Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

· Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

b) żądać usunięcia wady.

· Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

· Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

· W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

· Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

· Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §4.

· Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

· Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

a) oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny,

b) oświadczenia o odstąpieniu od umowy,

c) żądania wymiany rzeczy na wolną od wad,

d) żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

· Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

· Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

· W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

· W terminach określonych w §4 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

· W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

· Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §4 z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

· Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

· Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

§11.

Reklamacje

· W przypadku gdy zakupiony przez Kupującego Produkt posiada wady, w szczególności gdy, nie uruchamia się lub pobrany plik z Produktem jest uszkodzony, niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Sklepu, Produkt nie został dostarczony w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Kupujący może wystąpić do Sprzedającego z reklamacją.

· Reklamacje należy wysłać na adres korespondencyjny albo adres poczty elektronicznej właściwego Sprzedawcy danego Produktu. Reklamacje dotyczące działania Serwisu oraz strony internetowej www.szkoleniaekspert.pl  należy wysłać na adres korespondencyjny albo adres poczty elektronicznej EKSPERT sp. z o.o.

· Reklamacje dotyczące przebiegu zakupu lub zakupionego Produktu należy kierować do Sprzedającego poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie Sklepu.

· Reklamacje zgłaszane przez Kupującego, które opierają się na nieznajomości niniejszego Regulaminu nie będą rozpatrywane, a Kupujący otrzyma wyłącznie informację od Sprzedającego z uzasadnieniem decyzji niepodejmowania procesu reklamacyjnego.

· Reklamacje zgłaszane przez Kupujących będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu roboczych od momentu ich zgłoszenia. Sprzedający powiadomi Kupującego o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą listu elektronicznego przesłanego na adres poczty elektronicznej e-mail wskazany przez Kupującego w toku rejestracji.

· Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, będzie dokonywany w ustalony z Kupującym sposób, w terminie do 14 dni roboczych od momentu poinformowania Kupującego o rozstrzygnięciu reklamacji na jego korzyść.

§12.

Postanowienia końcowe

· Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

· O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Pozostałe osoby będą informowane o zmianie regulaminu poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Sklepu.

· Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (www.szkoleniaekspert.pl  ). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

· W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.