§1.

Postanowienia ogólne

1. Właścicielami portalu internetowego www.szkoleniaekspert.pl są 

EKSPERT spółka z o.o. z siedzibą w Udorpiu ul. Jastrzębia 10 77-100 Udorpie wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000313316 o kapitale zakładowym 50.000zł, NIP 842 172 17 41, REGON 220666912

oraz Roman Podłużny prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EKSPERT Roman Podłużny wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki NIP 842 103 07 70, REGON 770972793.


2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców i określa zasady kupowania i zamawiania szkoleń i innych produktów oferowanych poprzez portal www.szkoleniaekspert.pl.


§2.

Definicje

 1. Portal internetowy – strona www.szkoleniaekspert.pl.
 2. Konsument - osoba fizyczna, która zawiera ze Sprzedawcą umowę w ramach Serwisu, której przedmiotem nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Sprzedawca (organizator) – EKSPERT Spółka z o.o. email: szkolenia@szkoleniaekspert.pl tel. 59 822 34 56 lub EKSPERT Roman Podłużny email: szkolenia.rp@szkoleniaekspert.pl tel. 59 721 27 07. 
 4. Klient – każdy, kto dokonuje zakupu lub zgłoszenia za pośrednictwem portalu.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową
 6. Zamówienie – oświadczenie Klienta stanowiące zgłoszenie woli udziału w szkoleniach albo dostępu do Platformy.
 7. Formularz zgłoszenia – formularz dostępny na stronie internetowej www.szkoleniaekspert.pl umożliwiający zgłoszenie na wybrane szkolenie.
 8. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany w celu założenia konta klienta na stronie.
 9. Konto – konto Klienta na stronie www.szkoleniaekspert.pl  gdzie udostępniane są wszystkie wykupione przez Klienta e-produkty.
 10. Regulamin- niniejszy regulamin

§3.

Szkolenia

 1. Portal organizuje szkolenia w formie online, szkolenia stacjonarne, szkolenia wyjazdowe (szkolenia stacjonarne trwające dłużej niż jeden dzień) zgodnie z ofertą na stronie www.szkoleniaekspert.pl.
 2. Aby wziąć udział w wybranym szkoleniu trzeba złożyć zamówienie poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie go na adres Sprzedawcy wskazany w formularzu.
 3. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysyłanie wiadomości na wskazany w formularzu zgłoszenia adres poczty elektronicznej w ciągu 24 godzin lub pierwszego dnia roboczego jeśli zgłoszenie wysłano w dzień wolny od pracy.
 4. Wysłanie potwierdzenia jest równoznaczne z zawarciem umowy.
 5. Na jeden dzień przed szkoleniem online uczestnik otrzymuje link do szkolenia na adres mailowy, podany w zgłoszeniu na szkolenie a materiały szkoleniowe wysyłane są w dniu szkolenia.
 6. Uczestnicy szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych otrzymują materiały szkoleniowe na szkoleniu.
 7. Organizator informuje uczestnika szkolenia stacjonarnego o miejscu, w którym ono się będzie odbywać w terminie najpóźniej trzech dni przed szkoleniem a w przypadku szkoleń wyjazdowych najpóźniej siedem dni przed jego rozpoczęciem .
 8. Uczestnicy szkoleń online, stacjonarnych i wyjazdowych po ukończonym szkoleniu otrzymują certyfikat w formie elektronicznej lub papierowej. Organizator decyduje o wyborze formy certyfikatu.
 9. Zamiana uczestnika szkolenia wymaga przesłania do Sprzedawcy pisemnej informacji w terminie trzech dni przed szkoleniem i uzyskania potwierdzenia od organizatora.
 10. Zamawiający może wypowiedzieć umowę o szkolenie stacjonarne, wyjazdowe, szkolenie online w terminie nie później niż na trzy dni przed jego rozpoczęciem poprzez przesłanie pisemnej informacji do Sprzedawcy.


§4.

Darmowe webinaria

 1. Portal organizuje darmowe webinaria, zgodnie z ofertą na stronie www.szkoleniaekspert.pl. 
 2. W bezpłatnym webinarium możne wziąć udział każdy, pod warunkiem dokonania rejestracji przez podanie imienia i adresu e-mail na platformie szkoleniowej na której odbędzie się webinarium. 
 3. Po rejestracji na wskazany podczas rejestracji adres e-mail organizator przesyła link do webinarium.


§5.

Wymagania sprzętowe

 1. Do szkoleń online i darmowych webianariów konieczny jest dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki.
 2. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek.


§6.

Szkolenia zamknięte

 1. Sprzedawcy organizują również szkolenia zamknięte, przygotowane indywidualnie na  potrzeby Zamawiającego.
 2. Wszelkie warunki szkolenia zamkniętego, takie jak: cena, zakres tematyczny szkolenia, prowadzący, termin, miejsce i wszystkie inne warunki ustalane są indywidualnie, pisemnie w drodze negocjacji z zamawiającym.


 §7.

e-Produkty

 1. Lista oferowanych do sprzedaży e-Produktów znajduje się na stronie głównej portalu www.szkoleniaekspert.pl.
 2. Aby dokonać zakupu należy się zarejestrować poprzez Formularz rejestracyjny podając  imię i nazwisko oraz adres i nr telefonu w przypadku osób prywatnych oraz w przypadku firm: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, nazwę firmy i numer NIP.
 3. Podczas rejestracji trzeba ustanowić hasło – musi się składać z co najmniej 5 znaków.
 4. Hasło oraz login (adres e-mail podany podczas rejestracji) służy do zalogowania się do swojego konta klienta na portalu www.szkoleniaekspert.pl.  Kupujący ma obowiązek zachowania w tajemnicy hasła i loginu oraz chronienia ich przed niepowołanym dostępem osób trzecich. 
 5. Po dokonaniu zakupu wykupiony produkt, jeśli oferta nie stanowi inaczej,  jest bezterminowo udostępniany na koncie klienta w zakładce wykupione produkty najpóźniej następnego dnia roboczego po zakupie. 
 6. Po zakupie na koncie Klienta automatycznie w zakładce FAKTURY generuje się faktura. 
 7. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez portal w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia 
 8. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawienia, aktualizacji danych oraz usunięcia konta na portalu www.szkoleniaekspert.pl.Założenie konta klienta oraz jego usunięcie jest bezpłatne.


§8.

Płatność

1. Ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami netto, jeżeli nie zastrzeżono inaczej. 
2. Sprzedawcą jest przedsiębiorca wskazany w opisie danego Produktu oferowanego na Portalu.
3. Klient może dokonać płatności podczas zamówienia za pośrednictwem systemu płatności online lub przelewem na konto bankowe sprzedawcy. 
4. Konta bankowe Sprzedawców prowadzone są przez Bank PKO BP, numery rachunków bankowych:

 • EKSPERT Sp. z o.o. 79 1020 4708 0000 7802 0033 8350
 • EKSPERT Roman Podłużny 55 1020 4708 0000 7302 0036 1725
 • 5. Organizator szkolenia wysyła na adres email uczestnika wskazany w zgłoszeniu informacje o danych do płatności tj. terminie zapłaty i numerze rachunku bankowego, na który należy uiścić opłatę za udział w szkoleniu.  
  6. Faktura VAT wystawiana jest po dokonaniu płatności.  
  7. Podmiotom publicznym Sprzedawca może wystawić fakturę po szkoleniu na podstawie otrzymanej informacji od podmiotu.    
  8. Klient wyraża zgodę na przesłanie faktury VAT drogą elektroniczną.  
  9. Na życzenie Klienta faktura VAT wysyłana jest pocztą tradycyjną.


  §9.

  Własność intelektualna i prawa autorskie

  1. Wszelkie Produkty oferowane przez portal, tak udostępniane nieodpłatnie jak i będące przedmiotem sprzedaży, objęte są ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

  2. Kupujący jest uprawniony do korzystania z Produktu będącego publikacją elektroniczną wyłącznie na jednej stacji użytkowej.

  3. Kupujący ma prawo korzystać z Produktu wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, na własny użytek.

  4.  Kupujący nie jest uprawniony do rozpowszechniania, wprowadzania do obrotu Produktu w całości ani we fragmentach, ingerowania w jego zawartość, usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń, publikacji, dystrybucji, powielania, oddawania w najem Produktu.

  5. Kupujący obowiązany jest dbać, aby żadne nieuprawnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem.


  §10.

  Prawo do odstąpienia od umowy

  1. Konsument ma prawo odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia poprzez złożenie  pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesłanie go na adres mailowy sprzedawcy wskazany w §2pkt 3 lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

  2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje:

  a. zgodnie z art. 38 ust.1 pkt  Ustawy o prawach konsumenta w odniesieniu do umów  o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; 

  b. zgodnie z art. 38 ust.1 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie.


  §11.

  Reklamacje

  1. W przypadku gdy zakupiony przez Kupującego Produkt posiada wady, w szczególności gdy, nie uruchamia się lub pobrany plik z Produktem jest uszkodzony, niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Portalu, Produkt nie został dostarczony w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Kupujący może wystąpić do Sprzedającego z reklamacją.
  2. Reklamacje dotyczące przebiegu zakupu, zakupionego e-Produktu, szkolenia albo innego produktu oferowanego przez portal  należy wysłać na adres e-mail  biuro@szkoleniaekspert.pl lub pocztą tradycyjną a adres ul. Podzamcze 11B/3u 77-100 Bytów. 
  3. Reklamacja powinna zawierać m.in. dane osoby zgłaszającej, dane kontaktowe, dane produktu oraz informację - opis czego dotyczy reklamacja.
  4. Reklamacje zgłaszane przez Kupujących będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu roboczych od momentu ich zgłoszenia. 
  5. Sprzedający powiadomi Kupującego o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą poczty elektronicznej na e-mail wskazany przez Kupującego w toku rejestracji.
  6. Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, będzie dokonywany w ustalony z Kupującym sposób, w terminie do 14 dni roboczych od momentu poinformowania Kupującego o rozstrzygnięciu reklamacji na jego korzyść.


  §12.

  Polityka prywatności

  1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są Ekspert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jastrzębia 10, 77-100 Udorpie oraz EKSPERT Roma Podłużny, ul. Podzamcze 11B/3U, 77-100 Bytów.

  2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową: biuro@szkoleniaekspert.pl

  3. Serwis https://szkoleniaekspert.pl  przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Panią /Pana zgody oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. 

  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

   • udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie ( kontakt telefoniczny, e-mail, formularz kontaktowy) - na podstawie wyrażonej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
   • prowadzenia obsługi potencjalnego klienta i klienta w tym osób reprezentujących osoby prawne i  pracowników klienta oraz do administracji danymi klientów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
   • aby poinformować Państwa o nowych ofertach ( informacje o ofercie serwisu – wysyłane drogą elektroniczną  e-mail, kontakt telefoniczny )  -  na podstawie wyrażonej zgody oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO
   • do celów marketingowych i prowadzenia badań rynku - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO
   • prowadzenia newslettera  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO
   • administrowania serwisu i podniesienia jakości naszych usług - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
   
  5. W zależności od celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przetwarzamy takie dane jak:
   • dane indentyfikacyjne:  imię i nazwisko, nazwa firmy, adres korespondencyjny, adres działalności, NIP, REGON, KRS;
   • dane kontaktowe: adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu.
  6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy do czasu
   • jeśli przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie zgody - to przetwarzamy do momentu cofnięcia zgody ,
   • jeśli przetwarzamy Pani/Pana dane w związku z wykonaniem umowy i przed jej zawarciem - to dane przetwarzamy przez czas realizacji umowy a następnie do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających, dane z dokumentów finansowych będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawa z zakresu rachunkowości.
  7. Ma Pani/Pan prawo do:
   • dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art.15 RODO;
   • sprostowania danych osobowych zgodne z  art.16 RODO;
   • usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO;
   • ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
   • przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;
   • wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO
   • odwołania zgody. 

   

  8. Dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych 

          W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pani/Pana dane    

  osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

   • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
   • operatorzy płatności
   • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
   • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora

   

  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich

   

  §13.

  Pozostałe postanowienia

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia stacjonarnego, wyjazdowego, online w przypadku nie zebrania grupy szkoleniowej, w przypadkach niezależnych od organizatora - siły wyższej, ze względów zdrowotnych albo innej niemożność stawienia się wykładowcy, awarii, warunków pogodowych uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia, bądź innych nieprzewidzianych i nagłych zdarzeń, które uniemożliwiają albo znacznie utrudniają przeprowadzenie szkolenia. 

  W takich przypadkach organizator informuje uczestników o ich zaistnieniu i przedstawia propozycję zmiany terminu szkolenia, albo zwrotu pełnej opłaty za udział w nim.

  2. Podczas szkoleń stacjonarnych, wyjazdowych organizator może wykonywać zdjęcia, na których mogą znaleźć się fragmenty publiczności. Organizator dokłada wszelkich starań, aby na zdjęciach nie był widoczny wizerunek uczestników szkolenia. Zdjęcia publikowane mogą być na stronie internetowej serwisu www.szkoleniaekspert.pl i na profilu organizatora w portalach społecznościowych.

  3. Jeżeli organizator szkolenia nie otrzymał informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu to nieobecność uczestnika nie zwalnia go z zapłaty za szkolenie.


   

  §14.

  Postanowienia końcowe

  1. Umowy zawierane poprzez Portal zawierane są w języku polskim.
  2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na stronie www.szkoleniaekspert.pl  w zakładce regulamin.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
  4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


  Regulamin obowiązuje od dnia 01 lutego 2024r.