Patronat medialny:


INFOR LEX Prawo Przedsiębiorcy    

www.pp.infor.pl

 

 

pobierz - Formularz zgłoszeniowy na konferencję

 

 

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE DLA ZAMAWIAJĄCYCH I WYKONAWCÓW ? PRAKTYKA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ANALIZA PROBLEMÓW

Warszawa

30 września 2010r.

 

CEL KONFERENCJI

 

Celem OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE DLA ZAMAWIAJĄCYCH I WYKONAWCÓW – PRAKTYKA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ANALIZA PROBLEMÓW” jest przedstawienie i omówienie TYCH segmentów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które mają największy wpływ na wybór najkorzystniejszej oferty lub wykonawcy oraz realizację zamówienia, Ze szczególnym uwzględnieniem wad postępowania dotyczących warunków udziału w postępowaniu, wartości zamówienia oraz zamówień uzupełniających i dodatkowych oraz treści i zmian zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Naruszanie przepisów o zamówieniach publicznych w tych segmentach postępowania stanowi nie tylko naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ale także podstawę nakładania wysokich korekt finansowych.

 

Problematyka warunków udziału w postępowaniu zostanie omówiona w kontekście problemów występujących w praktyce po wejściu w życie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 206, poz. 1591), która wprowadziła możliwość spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, przez poleganie na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy oraz nowego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego albo wzór umowy stanowią treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz decydują o realizacji zamówienia publicznego, dlatego podczas konferencji zostaną omówione również zagadnienia dotyczące umów o roboty budowlane, form wynagradzania wykonawcy robót budowlanych, solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy wobec podwykonawcy oraz sutków prawnych niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane.

 

Prawo budowlane, jak również inne przepisy dotyczące procesu inwestycyjnego nie znają pojęcia „inwestor zastępczy”. Umowy o zastępstwo inwestycyjne, jako wyodrębnionego typu zobowiązania nie zawiera także Kodeks cywilny. Konsekwencją zakwalifikowania umowy o zastępstwo inwestycyjne do umów zlecenia stwarza wiele problemów w zakresie zasad rozliczeń dokonywanych między inwestorem zastępczym a inwestorem bezpośrednim oraz zasad odpowiedzialności inwestora zastępczego w stosunku do bezpośrednich realizatorów inwestycji, jak też w stosunku do inwestora bezpośredniego. Dlatego program konferencji obejmuje również problematykę umów o zastępstwo inwestycyjne,

 

Bardzo ważnym segmentem rozpoczęcia realizacji zamówienia publicznego są czynności poprzedzające rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych (termin przejęcia terenu budowy, rozpoczęcia budowy, podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy). Z tego też względu również problematyka czynności poprzedzających rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych również zostanie omówiona podczas konferencji.

 

Ze względu na specyfikę zamówień publicznych na roboty budowlane oraz występowanie w toku wykonywania zamówienia zdarzeń, które mogą spowodować szkody w mieniu wykonawcy, zamawiającego oraz osób trzecich, podczas konferencji zostanie omówiona bardzo ważna z punktu widzenia interesu zamawiającego i wykonawcy, problematyka ubezpieczeń ryzyk budowlano – montażowych, a przede wszystkim zastosowanie tych ubezpieczeń w procedurach udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane.

 

Konferencję kierujemy do:

 • podmiotów obowiązanych do stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych, w szczególności kierowników jednostek i pracowników działów zamówień publicznych,
 • wykonawców robót budowlanych,
 • osób wykonujących kontrolę zamówień publicznych, w tym finansowanych ze środków pochodzących z funduszy unijnych,
 • osób rozpoczynające pracę w zamówieniach publicznych.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 

 

W sprawie szczegółowych informacji odnośnie udziału w konferencji - prosimy o kontakt pod numerem (59) 822 34 56 lub mailem szkolenia@szkoleniaekspert.pl

 

Wykładowcy studium:

 

Stawiamy na wykładowców z wysokimi kwalifikacjami i doświadczeniem.

 

Józef Edmund NOWICKI - jeden z najbardziej rozpoznawalnych i doświadczonych wykładowców problematyki zamówień publicznych w Polsce. Uznany publicysta, autor ponad 300 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych w największych czasopismach specjalizujących się w problematyce zamówień publicznych. Atutem wykładowcy jest jego doświadczenie w zamówieniach publicznych poparte ponad 12. letnią praktyką. Poza doskonałą znajomością procedur udzielania zamówień publicznych, specjalizuje się w zamówieniach na roboty budowlane, dostawach nabywanych na podstawie umowy leasingu, zamówieniach sektorowych, zamówieniach w ochronie zdrowia, zamówieniach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Jest jedynym w Polsce wykładowcą problematyki zamówień na usługi ubezpieczenia w zakresie wszystkich ryzyk. Reprezentuje także obwinionych w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych, postępowaniu przed komisją orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz postępowaniu odwoławczym przed Główną Komisją Orzekającą. Jest doskonale zorientowany w kontroli zamówień publicznych i funkcjonowaniu instytucji wykonujących kontrolę zamówień publicznych oraz kontroli zarządczej i koordynacji kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Jest także biegłym sądowym w dziedzinie zamówień publicznych oraz ekspertem zewnętrznym przy kontroli i ocenie zakończonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. W latach 1999 - 2007 wykonywał kontrolę zamówień publicznych oraz nadzorował procedury udzielania zamówień publicznych w dużej jednostce sektora finansów publicznych. Doskonale zorientowany w kontroli zamówień publicznych i funkcjonowaniu instytucji wykonujących kontrolę zamówień publicznych oraz kontroli zarządczej i koordynacji kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, a także mechanizmach korupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych. Jest członkiem The Association of Certified Fraud Examiners oraz ACFE Polska - międzynarodowej organizacji zrzeszającej osoby zawodowo zajmujące się zapobieganiem i wykrywaniem oszustw oraz nadużyć gospodarczych. Do 2010 r. ekspert (biegły) The Association of Certified Fraud Examiners oraz ACFE Polska.


Łukasz KACZOR –  prawnik po aplikacji i egzaminie sędziowskim, latach 2009 - 2010 adwokat, rezygnacja z listy adwokatów w związku z kontynuowaniem zatrudnienia  w  sądownictwie powszechnym. Posiada wieloletnią praktykę zdobytą w kancelariach radców prawnych i sądach powszechnych wszystkich instancji; obecnie jest zatrudniony w jednym ze szczecińskich sądów rejonowych odbywając „staż orzeczniczy” przygotowujący do ubiegania się o urząd sędziego sądu rejonowego; specjalizuje się w sprawach m. in. z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i procedury administracyjnej. Trener z zakresu procedury administracyjnej.

Monika GRABOWSKA - mgr inż. budownictwa lądowego z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Doskonale zorientowana w problematyce prawa budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem procedur uzyskiwania pozwoleń na budowę, praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego oraz oddawania do użytku obiektów budowlanych. Wieloletni inżynier kontaktu. Właściciel pracowni projektowej specjalizującej się w opracowaniu kompleksowych dokumentacji projektowo - kosztorysowych obiektów użyteczności publicznej (np. banki, placówki dydaktyczne, Prokuratury). Aktualnie inspektor sekcji infrastruktury w instytucji o charakterze międzynarodowym. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w budownictwie.

 

Program studium:

1.      Wprowadzenie do zamówień publicznych.

1.1.   Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej.

 • Dyrektywa klasyczna.
 • Dyrektywa sektorowa.
 • Dyrektywa odwoławcza.
 • Dyrektywa obronna.
 • Dyrektywa ekologiczna.

1.2.   System prawa polskiego.

 • Konstrukcja prawna ustawy - Prawo zamówień publicznych.
 • Przepisy wykonawcze do ustawy - Prawo zamówień publicznych.
 • Zamówienia publiczne w systemie finansów publicznych.
 • Zasady udzielania zamówień do 14.000 euro.

2.       Zagadnienia ogólne.

2.1.      Zakres podmiotowy i przedmiotowy stosowania ustawy.

2.2.      Wyłączenia stosowania ustawy.

2.3.      Objaśnienie definicji pojęć.

2.4.      Zasady udzielania zamówień publicznych.

 • Zasada uczciwej konkurencji.
 • Zasada równego traktowania wykonawców.
 • Zasada bezstronności i obiektywizmu.
 • Zasada legalizmu.
 • Zasada jawności postępowania.
 • Zasada pisemności.
 • Zasada prymatu przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego.
 • Zasada języka polskiego.

2.5.      Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi niepriorytetowe.

2.6.      Zamówienia wielorodzajowe (zamówienia mieszane).

2.7.      Ogłoszenia.

 • Rodzaje i wzory ogłoszeń.
 • Zamieszczanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 • Przekazywanie ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz ich publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
 • Dokonywanie zmian w treści ogłoszenia. Zmiany istotne i nieistotne.
 • Wzory ogłoszeń.

2.8.      Powierzenie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej.

2.9.      Zamawiający oraz zasady wspólnego przeprowadzania postępowania i udzielenia zamówienia przez wielu zamawiających.

2.10.    Centralny zamawiający.

2.11.    Wyłączenie z postępowania.

2.12.    Wykluczenie wykonawcy z postępowania.

2.13.    Wykonawca i wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

2.14.    Obowiązki kierownika zamawiającego związane z przygotowaniem postępowania oraz w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2.15.    Odpowiedzialność pracowników zamawiającego w zakresie jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania.

2.16.    Komisja przetargowa. Czynności związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia. Czynności wykonywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Odpowiedzialność członków komisji przetargowej za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania. Regulamin komisji przetargowej.

2.17.    Biegły w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Powołanie biegłego. Treść opinii biegłego.

2.18.    Wadium (wnoszenie, formy, zwrot, zatrzymanie).

2.19.    Zasady przekazywania w postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez zamawiających i wykonawców.

 

3.       Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia.

3.1.      Opis przedmiotu zamówienia.

 • Zasady ogólne.
 • Opis przedmiotu zamówienia, a naruszanie uczciwej konkurencji.
 • Cechy techniczne i jakościowe. Wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a równoważność rozwiązań.
 • Wymagania funkcjonalne. Aprobaty, specyfikacje, normy i systemy.
 • Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych oraz zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych robót budowlanych.
 • Wybrane zagadnienia dotyczące procesu budowlanego.
 • Oferty częściowe.
 • Oferty wariantowe.
 • Stosowanie nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień.
 • Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

3.2.      Ustalenie wartości zamówienia.

 • Podstawa ustalenia wartości zamówienia.
 • Obliczanie wartości zamówienia.
 • Dzielenie zamówienia na części lub zaniżanie jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.
 • Stosowanie art. 6a.
 • Składanie ofert częściowych.
 • Udzielanie zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.
 • Dopuszczalność zmiany wartości zamówienia.

3.3.      Opis warunków udziału w postępowaniu. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

 • Uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 • Działalność gospodarcza wymagająca posiadania koncesji.
 • Działalność gospodarcza wymagająca zezwolenia.
 • Działalność gospodarcza wymagająca licencji.
 • Posiadanie wiedzy i doświadczenia.
 • Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia oraz dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 • Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia oraz dokument potwierdzający, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 • Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
 • Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego.
 • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
 • Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 • Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa). Wskaźniki finansowe. Inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności.
 • Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy.
 • Polisa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Przedmiot, zakres oraz suma ubezpieczenia OC. Granice odpowiedzialności ubezpieczyciela. Informacje zawarte w polisie. Polisa a certyfikat ubezpieczeniowy.

3.4.      Oświadczenia i dokumenty stwierdzające, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.

3.5.      Opis warunków udziału w postępowaniu w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

3.6.      Treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przekazywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zasady wyjaśniania treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.7.      Zasady dokonywania zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

4.       Procedury udzielania zamówień publicznych w poszczególnych trybach.

4.1.      Przetarg nieograniczony.

4.2.      Przetarg ograniczony.

4.3.      Negocjacje z ogłoszeniem.

4.4.      Dialog konkurencyjny.

4.5.      Negocjacje bez ogłoszenia.

4.6.      Zamówienie z wolnej ręki, w tym udzielanie zamówień dodatkowych i uzupełniających.

4.7.      Zapytanie o cenę.

4.8.      Licytacja elektroniczna.

 

5.       Składanie ofert. Otwarcie ofert. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu. Badanie i ocena ofert.

5.1.      Składanie ofert. Zmiana oferty. Wycofanie oferty.

5.2.      Otwarcie ofert.

5.3.      Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ocena warunków przedmiotowych.

5.4.      Badanie ofert.

 • Poprawianie w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
 • Postępowanie w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 • Przesłanki odrzucenia oferty.

5.5.      Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty.

5.6.      Postępowanie zamawiającego w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej.

5.7.      Przesłanki unieważnienie postępowania.

 

7.       Umowy ramowe. Zamówienia sektorowe. Konkurs.

 

8.       Umowy w sprawach zamówień publicznych.

8.1.      Forma pisemna.

8.2.      Jawność umów.

8.3.      Umowy na czas oznaczony. Umowy na czas nieoznaczony.

8.4.      Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Dokonywanie zmian nieistotnych.

8.5.      Przesłanki unieważnienia umowy.

8.6.      Solidarna odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8.7.      Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (ustalanie kwoty, wnoszenie, zwrot, zatrzymanie).

 

9.       Kontrola udzielania zamówień.

9.1.      Kontrola przeprowadzana przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

9.2.      Kontrola zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, z uwzględnieniem korekt finansowych.

 

10.    Środki ochrony prawnej.

10.1.    Odwołanie.

 • Wnoszenie odwołania.
 • Rozpoznanie odwołania.
 • Jawność postępowania odwoławczego.

10.2.    Skarga.

 • Wnoszenie skargi.
 • Rozpoznanie skargi.

 

11.    Odpowiedzialność zamawiającego za naruszenie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

11.1.    Czyny i kary.

 

12.    Naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych.

12.1.    Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

12.2.    Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących:

a)      przesłanek stosowania poszczególnych trybów udzielenia zamówienia publicznego,

b)      obowiązku przekazania lub zamieszczenia ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

c)      obowiązku zawiadomienia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

12.3.    Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, którego przedmiot lub warunki zostały określone w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji.

12.4.    Udzielenie zamówienia publicznego z innym niż wymienione w pkt 12.1., 12.2., 12.3., naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, jeżeli naruszenie to miało wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

12.5.    Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego:

a)      bez zachowania formy pisemnej,

b)      na czas dłuższy niż określony w przepisach o zamówieniach publicznych lub na czas nieoznaczony, z wyłączeniem przypadków dopuszczonych w przepisach o zamówieniach publicznych,

c)      przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych.

12.6.    Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, określających przesłanki upoważniające do unieważnienia tego postępowania.

12.7.    Niezłożenie przez członka komisji przetargowej lub inną osobę występującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu zamawiającego oświadczeń wymaganych przepisami o zamówieniach publicznych.

12.8.    Niewyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego osoby podlegającej wyłączeniu z takiego postępowania na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.

12.9.    Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych.

12.10.  Dopuszczenie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych do popełnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w pkt 12.1., 12.5., 12.6., 16.8. wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli finansowej.

13.    Dokumentowanie (dokumentacja) postępowania. Sporządzanie protokołu postępowania. Udostępnianie protokołu i innej dokumentacji postępowania.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Terminy zjazdów:

I zjazd
03.06     zajęcia w godzinach: 16.00-20.00
04.06.    zajęcia w godzinach: 09.00-17.00
II zjazd
10.06     zajęcia w godzinach: 16.00-20.00
11.06     zajęcia w godzinach:  09.00-17.00
III zjazd
18.06     zajęcia w godzinach: 09.00-17.00
IV zjazd
25.06     zajęcia w godzinach: 09.00-17.00

 

Miejsce: Gdynia

Centrum Konferencyjne Morskiego Instytutu Rybackiego, ul. Kołłątaja 1.

 

Cena: 1100 zł netto od osoby za całe studium.

 

Ilość miejsc na studium jest ograniczona.

Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące konferencji, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (59) 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia(na)szkoleniaekspert.pl

 

Zapisz się na studium - pobierz formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej>>>

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy w wersji word>>>

Patronat medialny:


INFOR LEX Prawo Przedsiębiorcy        www.pp.infor.pl

 

PATRONAT MEDIALNY:

INFOR LEX                                           www.inforlex.pl