dr Krzysztof Biernacki

dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

Galeria

 

Podmioty powiązane ceny transferowe

Cena: 297 zł brutto

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 14 filmów o łącznym czasie trwania 4 godz. 12 min. 59s.
 • materiały w formie pdf oraz word

Opis szkolenia:

 

Podczas szkolenia omówione są nowe zasady rozliczeń podatkowych przedsiębiorców powiązanych, w tym tworzenie dokumentacji cen transferowych.

Zmiany jakie weszły w życie w 2017 roku w obszarze dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi można porównać do rewolucji w podatku VAT sprzed kilku lat.

Ustawodawca wprowadził nowe, znacznie szersze obowiązki związane z dokumentowaniem zawieranych transakcji.

Punktem odniesienia jest zawsze cena rynkowa, której stosowanie podatnik ma obowiązek udowodnić. Biorąc pod uwagę złożoność relacji gospodarczych, często jest to zadanie trudne, a ryzyko podatkowe braku posiadania prawidłowej dokumentacji jest istotne. Stawka podatku wynosi bowiem 50%, a ostatnie kontrole pokazały, że brak przedłożonej dokumentacji może nieść ze sobą również odpowiedzialność karną skarbową.

Szkolenie omawia nie tylko przesłanki, do sporządzenia dokumentacji, w tym podmioty zobowiązane oraz nowe zasady kwalifikacji obrotów na potrzeby dokumentacji.

Obejmuje również prezentację dotychczasowej oraz nowej struktury dokumentacji ze wskazaniem obszarów, które szczególnie narażone są na ryzyko podatkowe.

Ostatnią część poświęcono na prezentację ustawowych metod szacowania cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Przede wszystkim omawiane są źródła i dobór danych, aby porównania rynkowe chroniły podatników.

Prezentowane są również najczęstsze trudności związane z dokumentowaniem wybranych transakcji (pożyczki, usługi o niskiej wartości itp.).

Dzięki szkoleniu będziecie Państwo wiedzieć:

 • Jakie podmioty uznaje się za powiązane?
 • Jakie zdarzenia muszą mieć miejsce, aby zaistniał obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych?
 • W jaki sposób udowadniać, że cena zastosowana do transakcji jest ceną rynkową?
 • Jak gromadzić dane dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi?

 

W coraz większym stopniu podmioty powiązane będą kontrolowane w aspekcie nie tylko ich rozliczeń podatkowych, ale ekonomicznej (finansowej) racjonalności podejmowanych działań, co istotnie rozszerza obszar doradztwa jakiego podmioty te będą oczekiwały od obsługujących je firm księgowych.

Podkreślenia wymaga fakt, iż obowiązujące przepisy w sposób bardzo szeroki ujmują powiązania, które skutkują szerszymi obowiązkami podatkowymi. Są to bowiem nie tylko powiązania kapitałowe i osobowe, łatwe do określenia w praktyce.

Przesłankami powiązań są również relacje rodzinne, majątkowe oraz prawno-pracownicze.

W szczególności zwrócić uwagę należy na powiązania rodzinne, które obejmują pokrewieństwo lub powinowactwo aż do drugiego stopnia. Oznacza to, że krajowe firmy rodzinne są istotnie narażone na ewentualne kontrole transakcji, które pomiędzy sobą dokonują.

Wszystko to pomoże Państwu wdrożyć nowe regulacje prawne w sposób zorganizowany i łatwy, a dzięki nabytej wiedzy będziecie wiedzieć jak postępować w sytuacjach kryzysowych.

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Ceny transferowe – prezentacja
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
 • Interpretacja ogólna MF dotycząca cen transferowych
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych
 • OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych
 • Uproszczone sprawozdanie – CIT-TP
 • BEPS_08-11_Final_Report
 • BEPS_Action_13_Final_Report
 • KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO w sprawie prac Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych w okresie od kwietnia 2009 r. do czerwca 2010 r. i związanych z nimi propozycji: 1. Wytycznych w sprawie usług o niskiej wartości dodanej świadczonych wewnątrz grup i 2. Potencjalnych podejść do spraw trójstronnych poza UE
 • DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH UNII EUROPEJSKIEJ (DCT UE)
 • Progi wartościowe obrotów a obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej - Analiza przepisów w świetle interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018r. (nr DCT.8201.1.2018)
 • Profit allocation for pernament establishment
 • Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie z dnia 27 czerwca 2006 r. dotycząca kodeksu postępowania w sprawie dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w Unii Europejskiej (DCT UE)
 • UN-2017-Manual-TP
 • Dokumentacja podatkowa cen transferowych – wzór (wersja edytowalna)

Program szkolenia:

I. Zakres regulacji prawnopodatkowej w obszarze podmiotów powiązanych

 • Regulacje międzynarodowe w zakresie cen transferowych. Zalecenia OECD oraz konwencje o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • Unijne soft law w zakresie dokumentacji podatkowej podmiotów powiązanych;
 • Prawo krajowe – zakres regulacji ustawowej w świetle zmian obowiązujących od 1-go stycznia 2017r.
 • Rozporządzenie dot. dokumentacji cen transferowych z 2009 roku z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2013 roku;
 • Odpowiedzialność podatników za sporządzenie dokumentacji, w tym odpowiedzialność karna skarbowa;
 • Metody wyłączenia ryzyka przy dokumentacji cen transferowych (APA, interpretacje podatkowe);

II. Pojęcie powiązań w przepisach podatkowych

 • Powiązania w przepisach prawa handlowego, bilansowego i podatkowego;
 • Powiązania krajowe a powiązania międzynarodowe;
 • Weryfikacja powiązań w relacjach krajowych;
 • Powiązania a dokumentacja cen transferowych;

III. Wartość obrotów pomiędzy podmiotami powiązanymi

 • Wartość obrotów pomiędzy podmiotami powiązanymi a obowiązek sporządzenia dokumentacji – stan prawny do końca 2016r oraz po 1-szym stycznia 2017r.
 • Kryteria wartościowe na potrzeby dokumentacji;
 • Szczególne rodzaje transakcji a kryterium obrotów;
 • Powiązania w podatku VAT;

IV. Struktura dokumentacji cen transferowych

 • Struktura dokumentacji wg. zaleceń Komisji Europejskiej;
 • Struktura w krajowych przepisach podatkowych do końca 2016 roku;
 • Trójstopniowa dokumentacja po 1-szym stycznia 2017r
 • Elementy dokumentacji w zależności od wartości obrotów, w tym analiza danych porównawczych;
 • Sprawozdawczość do organów podatkowych – aktualne i przyszłe (po 1-szym stycznia 2017r.)

V. Metody szacowania ceny

 • Metody ustawowe i pozostałe metody szacowania cen w transakcja pomiędzy podmiotami powiązanymi;
 • Metoda ceny porównywalnej;
 • Metoda ceny odprzedaży;
 • Metoda „koszt plus”;
 • Metody zysku transakcyjnego;
 • Metody właściwe dla transakcji szczególnych;
 • Dobór oraz źródła danych na potrzeby cen transferowych.

VI. Praktyczne aspekty sporządzania dokumentacji cen transferowych

 • Dokumentowany okres transakcji;
 • Wpływ struktury dokumentacji na jej treść
 • Analiza porównawcza, benchmarking, dobór danych porównywalnych
 • Dobór metody szacowania ceny

Tematy poszczególnych filmów:

1. Wstęp do szkolenia
2. Materiały dotyczące szkolenia
3. Obowiązki dotyczące podmiotów powiązanych
4. Obowiązki informacyjne przy podmiotach powiązanych

 • Obowiązki informacyjne
 • Prawo dewizowe - rezydent
 • Prawo dewizowe – obowiązki informacyjne
 • Informacje podatkowe 5. Zakres regulacji prawnych
 • Prawo międzynarodowe – hard law
 • Prawo międzynarodowe – soft law
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo krajowe
 • Metody wyłączenia ryzyka w systemie podatkowym

6. Podmioty powiązane – rodzaje powiązań

 • Podmioty powiązane - rodzaje powiązań
 • Podmioty powiązane - powiązania kapitałowe bezpośrednie
 • Podmioty powiązane - powiązania kapitałowe pośrednie
 • Podmioty powiązane - powiązania kapitałowe - struktura
 • Podmioty powiązane - powiązania osobowe
 • Podmioty powiązane - powiązania rodzinne
 • Podmioty powiązane - powiązania pracownicze
 • Podmioty powiązane - powiązania majątkowe
 • Raje podatkowe
 • Umowę wspólnego przedsięwzięcia.

7. Obroty dotyczące podmiotów powiązanych

 • Obroty pomiędzy podmiotami powiązanymi (2016)
 • Zakres przedmiotowy i progi dokumentacyjne (2017)
 • Pojęcie „transakcji”
 • Refakturowanie
 • Raporty 8. „Filozofia” sporządzania dokumentacji cen transferowych
 • „Filozofia” sporządzania dokumentacji
 • Funkcja gwarancyjna dokumentacji
 • Umowa przy dokumentacji
 • Umowa pożyczki
 • Zakres dokumentacji cen transferowych - (2016)
 • Struktura dokumentacji – UE 9. Dokumentacja dotycząca sporządzania cen transferowych
 • Trzystopniowa dokumentacja podatkowa (2017)
 • Dokumentacja lokalna – informacje ogólne
 • Dokumentacja lokalna – informacje o podatniku
 • Dokumentacja lokalna – opis transakcji lub innych zdarzeń
 • Dokumentacja lokalna – analiza danych porównawczych
 • Dokumentacja lokalna – Opis danych finansowych podatnika
 • Dokumentacja lokalna – dokumenty
 • Dokumentacja lokalna – sprawozdawczość

10. Dokumentacja grupowa

 • Dokumentacja grupowa- informacje ogólne
 • Dokumentacja grupowa- zawartość
 • Dokumentacja grupowa- Struktura organizacyjna Grupy
 • Dokumentacja grupowa- Polityka cen transferowych
 • Dokumentacja grupowa- Opis działalności Grupy
 • Dokumentacja grupowa- Opis wartości niematerialnych (WN)
 • Dokumentacja grupowa- Opis sytuacji finansowej
 • Raportowanie po krajach – zakres podmiotowy
 • Dokumentacja niepełna
 • Brak obowiązku sporządzenia dokumentacji

11. Sporządzanie dokumentacji (dane)

 • Dokumentacja lokalna – terminy sporządzania
 • Podmioty nie będące podatnikami rozpoczynającymi działalność
 • Przedłużenie terminu – projekt rozporządzenia MF (07.03.2018)
 • Źródła danych - zewnętrzne
 • Źródła danych - wewnętrzne
 • Typowanie podmiotów do kontroli
 • Procedura - Ciężar dowodu
 • Procedura - Udział podatnika
 • Ciężar dowodu – wyrok
 • Obszary ryzyka związane z dokumentacją
 • Charakter decyzji pokontrolnej i jej weryfikacja
 • Obszary podwyższonego ryzyka
 • Sankcje związane z brakiem dokumentacji – podatek dochodowy
 • Sankcje związane z brakiem dokumentacji – odpowiedzialność karnoskarbowa

12. Metody szacowania dochodu - podstawowe

 • Metody szacowania dochodu
 • Stosowane metody
 • Metoda ceny niekontrolowanej
 • Metoda ceny odprzedaży
 • Metoda koszt plus
 • Podsumowanie metod podstawowych
 • Metody zysku transakcyjnego

13. Metody szacowania dochodu - szczegółowe

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych (prawnych) w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych

14. Elementy analizy funkcjonalnej – case study

 • Ryzyko
 • Funkcje
 • Koszty

Film wideo ze szkolenia

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy na temat podmiotów powiązanych, cen transferowych oraz sporządzania dokumentacji podatkowej;
 • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego, dr Krzysztofa Biernackiego do omawianych zagadnień;
 • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
 • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

 

 

Cena: 297 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia

 

Cena: 297 zł brutto