dr Krzysztof Biernacki

dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

Postępowanie podatkowe dla Księgowych - wybrane zagadnienia

Cena: 349 zł brutto

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

  • nagrania wideo - 12 filmów o łącznym czasie trwania  04 godz. 31 min 25 s.
  • materiały w formie pdf oraz word

Opis szkolenia:

Osoby zajmujące się na co dzień rozliczeniami podatków muszą nie tylko na bieżąco śledzić przepisy i praktykę rozliczeń podatków dochodowych oraz obrotowych, ale również znać obecne przepisy procesowe. Często bowiem występują jako osoby reprezentujące podatników, na rzecz których pracują lub świadczą usługi prowadzenia ksiąg podatkowych.

Postępowanie podatkowe jest podstawową procedurą, która określa zasady oraz relacje pomiędzy podatnikiem i organem podatkowym. Znajduje zastosowanie w zakresach nieuregulowanych w innych postępowaniach, np. kontrolnych. W związku z wzrastającą elektronizacją kontaktów pomiędzy organami podatkowymi i podatnikami, często ta druga grupa nie stosuje się do przepisów procesowych. Z perspektywy podatnika stanowią one jednak zabezpieczenie przed nadmierną ingerencją organu podatkowego w prowadzoną działalność gospodarczą. W konsekwencji prezentowane podczas modułu zagadnienia mają fundamentalne znaczenie dla kształtowania prawidłowej relacji pomiędzy podatnikami i fiskusem.

Program szkolenia:

Postępowanie podatkowe jako procedura wtórna i uzupełniająca do innych postępowań:

1. Kategorie postępowań, które dotyczą podatników (przedsiębiorców);

2. Postępowanie podatkowe jako modelowy tryb postępowania, regulowany Ordynacją podatkową;

3. Zakres stosowania przepisów o postępowaniu podatkowym w innych procedurach, ze szczególnym uwzględnieniem procedur kontrolnych;

Formy wszczęcia i zakończenia postępowania, w tym zaskarżanie czynności procesowych:

1. Wszczęcie postępowania – z urzędu i na wniosek, w tym postępowanie po zakończeniu kontroli podatkowej i celno – skarbowej;

2. Postanowienia w postępowaniu podatkowym i zasady ich zaskarżania;

3. Zakończenie postępowania – decyzja i sposoby jej zaskarżania

Postępowanie dowodowe w ramach postępowania podatkowego:

1. Katalog dowodów: dowody osobowe i rzeczowe;

2. Domniemania i dowody pozostające w gestii organu podatkowego;

3. Ciężar udowodnienia określonego faktu – przepisy a praktyka

Tematy poszczególnych filmów:

1. Akademia rozliczeń podatkowych – Część IV, Postępowanie podatkowe. Wybrane zagadnienia

2. Postępowanie podatkowe jako procedura wtórna i uzupełniająca

a. Postępowania – zestawienie

3. Formy wszczęcia postępowania

a. Elementy postępowania

b. Termin na wszczęcie postępowania (art. 165)

c. Wszczęcie a doręczenie postanowienia

d. Termin wszczęcia po kontroli podatkowej

e. Skutki przekroczenia terminu

4. Postępowanie dowodowe

a. Zasady postępowania

b. Zasada praworządności (legalizmu)

c. Zasada prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie

d. Zasada informowania

e. Zasada informowania a doradztwo podatkowe

f. Zasada prawdy obiektywnej

5. Postępowanie dowodowe

a. Szybkość a obiektywność postępowania

b. Ciężar dowodu

c. Ciężar dowodu – nieujawnione źródła

d. Ciężar dowodu – tzw. Małe klauzule podatkowe

e. Środki dowodowe – zasada współdziałania

f. Środki dowodowe – ocena dowodów

6. Postępowanie dowodowe

a. Dowody w postępowaniu

b. Dopuszczenie dowodów z innych postępowań

c. Informacje niejawne (podsłuchy)

d. Informacje z banków

e. Blokada rachunków – system STIR

f. Informacje z organów zagranicznych

g. Dowodzenie nierzetelności ksiąg

h. Dokumenty urzędowe

i. Dowód ze świadków

j. Zakres kognicji biegłego

k. Dowody z „prywatnych” opinii biegłego

l. Dowód ksiąg podatkowych (JPK)

m. Dowód z przesłuchania strony

n. Wezwanie a przesłuchanie strony

o. Wniosek o przeprowadzenie dowodu

7. Postępowanie dowodowe

a. Badanie treści czynności prawnej

b. Zasada czynnego udziału w postępowaniu

c. Zasada czynnego udziału stron

d. Zasada przekonywania

e. Załatwianie sprawy bez zbędnej zwłoki

f. Zasada pisemności

g. Istota dwuinstancyjności

h. Zasada trwałości decyzji podatkowych

i. Zasada jawności

8. Postępowanie dowodowe

a. Strona postępowania

b. Spadkobierca

c. Spółka cywilna / wspólnicy jako strona

d. Pełnomocnictwa

e. Rodzaje pełnomocnictw

f. Kurator i pełnomocnik tymczasowy (art. 138m)

g. Doręczenie pełnomocnikowi

h. Doręczenie pełnomocnikowi a podpis strony

i. Zmiana pełnomocnika do doręczeń

9. Postępowanie dowodowe

a. Terminy

b. Zestawienie terminów w postępowaniu

c. Skutek niezachowania terminu instrukcyjnego

d. Bezczynność organu

e. Przywrócenie terminu – zakres badania

f. Przywrócenie terminu – choroba

g. Postanowienie o odmowie przywrócenia terminu

10. Postępowanie dowodowe

a. Wezwanie jako element postępowania

b. Niezbędność wezwania w postępowaniu

c. Struktura postępowania

11. Zakończenie postępowania

a. Istota decyzji

b. Elementy decyzji

c. Uzasadnienie decyzji

d. Struktura postępowania odwoławczego

e. Odwołanie

f. Uzupełnienie treści odwołania

g. Postępowanie odwoławcze

h. Kategorie decyzji

i. Decyzje

j. Zakaz reformationis in peius

k. Zażalenia

l. Rygor natychmiastowej wykonalności

m. Przesłanki nadania rygoru

n. Doręczenie postanowienia pełnomocnika

o. Tożsamość postępowania

p. Wstrzymanie wykonania decyzji (art. 239f)

r. Przesłanki zabezpieczenia fakultatywnego art. 33d par 2

s. Wolne miejsce hipoteczne

12. Pytania

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

  • Prezentacja

Korzyści dla uczestników szkolenia:

  • nabycie wiedzy na temat postępowania podatkowego
  • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego dr Krzysztofa Biernackiego do omawianych zagadnień;
  • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
  • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

  • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
  • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki "lista faktur".

Cena: 349 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 349 zł brutto