dr Krzysztof Biernacki

dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

Przekształcenia przedsiębiorstw w praktyce, sukcesja w firmie - zagadnienia prawne, podatkowe i finansowe

Cena: 397 zł brutto

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 27 filmów o łącznym czasie trwania  4 godz. 15 min. 58 s.
 • materiały w formie pdf oraz word

Wprowadzenie do szkolenia:

Prowadzisz biznes!

Zastanawiasz się nad przekształceniem prowadzonej działalności, ponieważ …

 • chcesz skutecznie oddzielić majątek firmy od osobistego?
 • chcesz płacić mniejsze podatki?
 • a może chcesz przekazać firmę rodzinie lub zabezpieczyć ją na wypadek Twojego odejścia?

Jeśli na któreś z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco – koniecznie zapoznaj się z tym szkoleniem!

Opis szkolenia:

Szkolenie to ma na celu omówienie procedur i przepisów, które stosowane są przy przekształceniach przedsiębiorstw.

Podczas szkolenia omówione zostaną sytuacje, kiedy warto rozważyć przekształcenie.

Skrótowo zaprezentowane zostaną formy prowadzenia działalności z omówieniem ich zalet oraz wad.

Szczególna uwaga zwrócona zostanie na ostatnie zmiany w obszarze przepisów podatkowych, które mają wpływ na zakres opodatkowania oraz ryzyko podatkowe transakcji restrukturyzacyjnych.

Ponadto zaprezentowane zostaną metody przekształceń – czy się różnią, kiedy każdą z nich warto zastosować. Jakie są koszty każdej z nich i jakie obszary (prawo podatkowe, cywilne, finanse) należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o formie przekształcenia.

W ramach warsztatów szczegółowo zostanie przeanalizowana procedura przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Cel przekształcenia:

Celem przekształcenia jest dostosowanie prowadzonej działalności do zakresu ryzyka, odpowiedzialności oraz innych, indywidualnych preferencji przedsiębiorcy.

Częstym błędem jest narzucanie docelowej formy – np. spółki komandytowej, gdzie udziałowcem jest spółka z o.o., jako jedynego słusznego rozwiązania. Paradoksalnie, z tą formą związane jest wiele problemów praktycznych, zarówno związanych z prowadzeniem takiej działalności, jak też rozliczeniami pomiędzy tymi spółkami. W praktyce często można spotkać błędy w zakresie wzajemnych rozliczeń pomiędzy spółką komandytową, spółką z o.o. i właścicielami tych podmiotów.

Sama procedura przekształcenia ma charakter wieloaspektowy, a tym samym jest złożona i skomplikowana. Mimo, że podczas szkolenia omawiać będziemy wyłącznie zagadnienia prawne, podatkowe i finansowe, w tym obszarze ewentualny błąd może skutkować np. wyższa kwotą obciążeń podatkowych lub innym, od zakładanego, zakresem odpowiedzialności przedsiębiorcy. Takie zagadnienia koniecznie muszą być brane pod uwagę przy tego typu transakcjach.

W Polsce wciąż wiele podmiotów prowadzi działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej. Mimo, że niedawno weszły w życie przepisy o tzw. zarządzie sukcesyjnym, w praktyce „dziedziczenie” przedsiębiorstwa jest wciąż ryzykowne. Nie oznacza to, że podatnik powinien rozważać przekształcenie tylko ze względu na śmierć.

Przesłanką do przekształcenia mogą być zarówno:

 • czynniki gospodarcze, jak np. dostosowanie się do konkurencji, rynku, ryzyka prowadzonej działalności, jak też
 • osobiste – np. chęć włączenia dzieci lub innych osób w proces zarządzania, a także dążenie do zmniejszenia swojego zaangażowania w firmie.

Analiza całokształtu tych zagadnień stanowić będzie dopiero punkt wyjścia do odpowiedzi na pytanie – czy się przekształcić?  Ale także – jak się przekształcić i jaką formę docelową działalności moje przedsiębiorstwo powinno przybrać?

Film wideo ze szkolenia

Program szkolenia:

1. Cel i istota przekształcenia

 • Kiedy warto zastanowić się nad przekształceniem – casus JDG
 • Formy prowadzenia działalności gospodarczej – jak je wykorzystać do przekształcenia ?
 • Zakres regulacji prawno – podatkowej w zakresie przekształceń.

W pierwszej części spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co to jest przekształcenie? To nie jest tylko zmiana formy prawnej, ale dostosowanie jej do określonego przedsiębiorcy. Jego zamiarów związanych z rozwojem firmy, charakteru rynków, na których działa itp. Zatem czasami przekształcenie będzie tylko darowizną przedsiębiorstwa dla dzieci, ale również konieczne może być złożone przekształcenie przy wykorzystaniu przepisów prawa cywilnego.

Podjęcie decyzji o przekształceniu jest ściśle związane z analizą form, w jakich może być prowadzona działalność gospodarcza, a także związanym z tym ryzykiem i odpowiedzialnością. Dopiero w dalszej części można rozważać, jakie przepisy będą miały zastosowanie w określonym modelu przekształcenia.

2. Metody przekształceń

 • Aport jako forma przekształcenia;
 • Sprzedaż przedsiębiorstwa;
 • Przekształcenia w oparciu o przepisy
 • Kodeksu spółek handlowych
 • Przekształcenia organizacyjne – kiedy warto stosować ?

Przekształcenie to nie tylko regulacje Kodeksu spółek handlowych, które definiują przekształcenia spółek handlowych. Wręcz przeciwnie, przekształcenie to również darowizna przedsiębiorstwa, jego sprzedaż lub wniesienie aportem. Poszczególne formy zostaną poddane analizie co do ich opłacalności, skutków podatkowych i finansowych, a także odpowiedzialności.

Często oczekiwania przedsiębiorców wykraczają poza ten zakres, który ustawodawca uregulował. Konieczne są zatem takie działania, które pozwolą takie cele osiągnąć, a konieczne będzie stosowanie regulacji prawnych, niezwiązanych bezpośrednio z problematyką przekształceń. Przykładem takiego działania jest przekształcenie organizacyjne.

3. Przekształcenia a odpowiedzialność właścicieli i zarządców

 • Przekształcenie w spółkę osobową;
 • Czy warto zostawić swoją JDG ?
 • Spółka kapitałowa jako forma prowadzenia działalności

Problematyka odpowiedzialności powinna być zawsze w centrum uwagi przedsiębiorcy. Pamiętać jednak należy, że każdorazowo konieczne jest doprecyzowanie, czy analizowana jest odpowiedzialność prywatnoprawna czy publicznoprawna (podatkowa). Inne bowiem instrumenty będą ograniczały lub wyłączały każdą z nich. Zagadnienie to jest również związane z przekształceniem, gdyż często oczekujemy redukcji lub modyfikacji odpowiedzialności przedsiębiorcy. Czy zawsze jest to uzasadnione? Odpowiedź na to pytanie będzie omawiane podczas tej części szkolenia.

4. Przekształcenia a opodatkowanie transakcji

 • Spółka z o.o. – struktury finansowania;
 • Przekształcenie spółki z o.o. – aport, przekształcenie w oparciu o przepisy KSH, przekształcenie organizacyjne.

Zakres opodatkowania transakcji przekształcenia będzie często determinował decyzję, czy określony model zostanie wybrany i wdrożony przez przedsiębiorcę. Problematyka opodatkowania ma zarówno znaczenie przy wyborze przekształcenia, jak również wpływa na bieżące rozliczenia realizowanej transakcji.

Omówienie zagadnienia opodatkowania przekształcenie zostanie przede wszystkim oparte na spółce z o.o., która często jest wykorzystywana w praktyce, jako docelowa forma prowadzenia działalności. Jest ona również przedmiotem szczególnych regulacji podatkowych, które w okresie ostatnich kilku lat uległy istotnym zmianom.

W szczególności należy zwrócić uwagę na ryzyko związane z tzw. „ekonomicznym uzasadnieniem transakcji”. W przeszłości często transakcje restrukturyzacyjne były wykorzystywane do agresywnej optymalizacji podatkowej, stąd też ustawodawca w kolejnych nowelizacjach wyłączał określone sposoby opodatkowania takich zdarzeń. Ma to istotne znaczenie również dla tych podatników, którzy zamierzają dokonać przekształcenia z uzasadnionych przyczyn, w tym również ekonomicznych.

5. Przykład praktyczny - przekształcenie jdg w spółkę z o.o.

 • Kiedy taka forma jest zasadna – cywilnoprawne zobowiązania a przekształcenie;
 • Sukcesja uniwersalna i jej konsekwencje;
 • Ciągłość rozliczeń podatkowych – podatek dochodowy a podatek VAT
 • Koszty przekształcenia i niezbędne dokumenty

Omówione zagadnienia związane z procesem przekształcenia, odpowiedzialnością oraz podatkowymi i finansowymi konsekwencjami takiej transakcji, zostaną w ostatniej części zaprezentowane na przykładzie przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej (jdg).

Z jednej strony uzasadnione jest to częstym występowaniem jdg, a z drugiej podatnicy głównie rozważają przekształcenie w spółkę z o.o. W praktyce możliwe jest dokonanie takiego przekształcenie na kilka różnych sposobów, a tym samym odmienne będą zagadnienia prawne, podatkowe i finansowe.

W tej części szkolenia zaprezentowane zostaną czynniki, które należy brać pod uwagę przy takim przekształceniu, ze szczególnym omówieniem konsekwencji podejmowanych przez przedsiębiorcę decyzji.

Tematy poszczególnych filmów:

1. Omówienie tematu i programu szkolenia

2. Cel i istota przekształcenia

 • PRZEKSZTAŁCENIE - ISTOTA

3. Cel i istota przekształcenia

 • PRZEKSZTAŁCENIE – NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ ?

4. Cel i istota przekształcenia

 • FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

5. Cel i istota przekształcenia

 • JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

6. Cel i istota przekształcenia

 • SPÓŁKA CYWILNA

7. Cel i istota przekształcenia

 • SPÓŁKA JAWNA

8. Cel i istota przekształcenia

 • SPÓŁKA PARTNERSKA

9. Cel i istota przekształcenia

 • SPÓŁKA KOMANDYTOWA
 • SPÓŁKA KOMANDYTOWA - SUMA KOMANDYTOWA A WKŁAD

10. Cel i istota przekształcenia

 • SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
 • SPÓŁKA Z O.O., SPÓŁKA AKCYJNA

11. Cel i istota przekształcenia

 • FUNDACJA
 • STOWARZYSZENIE
 • SPÓŁDZIELNIA
 • SPÓŁKA EUROPEJSKA

12. Metody przekształceń

 • METODY PRZEKSZTAŁCENIA

13. Metody przekształceń

 • PRZEDSIĘBIORSTWO - DEFINICJA
 • ZORGANIZOWANA CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA - DEFINICJA

14. Metody przekształceń

 • SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA LUB ZCP
 • APORT PRZEDSIĘBIORSTWA LUB ZCP
 • DAROWIZNA PRZEDSIĘBIORSTWA LUB ZCP

15. Metody przekształceń

 • PRZEKSZTAŁCENIE W ROZUMIENIU KSH - ZAKRES
 • PRZEKSZTAŁCENIE W ROZUMIENIU KSH - SUKCESJA UNIWERSALNA
 • PRZEKSZTAŁCENIE W ROZUMIENIU KSH - KONSEKWENCJE BRAKU SUKCESJI

16. Metody przekształceń

 • PRZEKSZTAŁCENIE W ROZUMIENIU KSH - PROCEDURY
 • PRZEKSZTAŁCENIA PRZEKSZTAŁCENIE W ROZUMIENIU KSH - PLAN PRZEKSZTAŁCENIA

17. Metody przekształceń

 • PRZEKSZTAŁCENIE W ROZUMIENIU KSH - PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI OSOBOWEJ W KAPITAŁOWĄ
 • PRZEKSZTAŁCENIA PRZEKSZTAŁCENIE W ROZUMIENIU KSH - PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ W OSOBOWĄ
 • PRZEKSZTAŁCENIE W ROZUMIENIU KSH - PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ W KAPITAŁOWĄ
 • PRZEKSZTAŁCENIA PRZEKSZTAŁCENIE W ROZUMIENIU KSH - PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI OSOBOWEJ W OSOBOWĄ
 • PRZEKSZTAŁCENIE W ROZUMIENIU KSH - PRZEKSZTAŁCENIE JDG W SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ
 • PRZEKSZTAŁCENIE W ROZUMIENIU KSH - PRZEKSZTAŁCENIE JDG W SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ
 • PRZEKSZTAŁCENIE ORGANIZACYJNE

18. Przekształcenia a odpowiedzialność właścicieli i zarządców

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELI ZARZĄDCÓW PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
 • WSPÓŁWŁASNOŚĆ
 • ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ - ZASADY OGÓLNE
 • MOMENT POWSTANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

19. Przekształcenia a odpowiedzialność właścicieli i zarządców

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ SUBSIDIARNA

20. Przekształcenia a odpowiedzialność właścicieli i zarządców

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ W RELACJACH MAŁŻEŃSKICH
 • MAŁŻEŃSKI USTRÓJ MAJĄTKOWY (INTERCYZA)
 • INTERCYZA - PO CO ?
 • PROBLEM TZW. SAMOZATRUDNIENIA
 • PRAWO SPADKOWE
 • SPODKOBIERCY W SPÓŁCE
 • ZAPIS WINDYKACYJNY
 • CO DALEJ Z FIRMĄ ?
 • WYŁĄCZENIE ZAKOŃCZENIA DZIAŁALNOŚCI - SPÓŁKA OSOBOWA
 • WYŁĄCZENIE DZIEDZICZENIA - SPÓŁKA KAPITAŁOWA
 • ZARZĄD SUKCESYJNY

21. Przekształcenia a opodatkowanie transakcji

 • ETAPY PROCESU PRZEKSZTAŁCENIA

22. Przekształcenia a opodatkowanie transakcji

 • SPÓŁKI OSOBOWE A KAPITAŁOWE

23. Przekształcenia a opodatkowanie transakcji

 • WYKORZYSTANIE SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

24. Przekształcenia a opodatkowanie transakcji

 • OPODATKOWANIE PRZEKSZTAŁCEŃ
 • OPODATKOWANIE PRZEKSZTAŁCEŃ - SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA LUB ZCP
 • OPODATKOWANIE PRZEKSZTAŁCEŃ - APORT PRZEDSIĘBIORSTWA LUB ZCP
 • OPODATKOWANIE PRZEKSZTAŁCEŃ - DAROWIZNA PRZEDSIĘBIORSTWA LUB ZCP
 • OPODATKOWANIE PRZEKSZTAŁCEŃ - PRZEKSZTAŁCENIE WG PRZEPISÓW KSH

25. Przekształcenia a opodatkowanie transakcji

 • SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP . K . - NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ ?

26. Przekształcenia a opodatkowanie transakcji

 • PRZYKŁAD 1 - STAN PRZED PRZEKSZTŁACENIEM
 • PRZYKŁAD 2 - STAN PO PRZEKSZTAŁCENIU

27. Przykład praktyczny - przekształcenie jdg w spółkę z o.o.

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja – Przekształcenia przedsiębiorstw w praktyce, sukcesja w firmie – zagadnienia prawne, podatkowe i finansowe
 • Procedura prawno-podatkowa – przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy na temat przekształcenia przedsiębiorstw, czyli szkolenie odpowiada na pytania:

  • kiedy warto przekształcać prowadzoną działalność gospodarczą?
  • jaką formę prowadzenia wybrać?
  •  na co zwrócić uwagę planując przekształcenie?
  • jaką metodę przekształcenia wybrać, aby było to najkorzystniejsze dla właściciela?

 • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego Damiana Staszaka do omawianych zagadnień;
 • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
 • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

 

 

Cena promocyjna: 397 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 397 zł brutto