dr Krzysztof Biernacki

dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

Zmiany w przepisach VAT i podatkach dochodowych lipiec/październik 2020

Cena: 349 zł brutto

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 14 filmów o łącznym czasie trwania  04 godz. 14 min 51 s.
 • materiały w formie pdf oraz word

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie zmian w przepisach podatkowych, które weszły w życie w ostatnich miesiącach, czyli w okresie lipiec – listopad 2020, a mają znaczący wpływ na bieżące rozliczenia podatkowe.

WAŻNYM elementem szkolenia jest omówienie podatkowych aspektów rozliczania TARCZ ANTYKRYZYSOWYCH, między innymi jak rozliczać otrzymane dotacje oraz umorzone pożyczki w podatku dochodowym oraz w podatku VAT.

Podczas szkolenia omawiane są też zagadnienia dotyczące wdrożenia nowego JPK. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jaki NOWY zakres obowiązków dotyczy Księgowych w związku z raportowaniem NOWEGO JPK.

Szkolenie przeznaczone jest dla księgowych, pracowników biur rachunkowych oraz wszystkich tych, którzy zajmują się rozliczeniami podatkowymi.

Program szkolenia:

I. Zmiany w podatkach obrotowych

a) Nowe zasady importu towarów (tryb uproszczony) – zmiana od października 2020r.

b) Przepisy wdrażające regulacje unijne w zakresie WDT, magazynów konsygnacyjnych oraz transakcji trójstronnych (tzw. Quick Fixes);

c) Kryptowaluty i ich opodatkowane podatkiem PCC;

d) Wystawianie faktur do paragonów, w tym faktur uproszczonych; e) Nowe propozycje rozliczenia podatku VAT, tzw. SLIM VAT

II. Nowa matryca stawek podatku VAT oraz WIS

a) Nowa zasada klasyfikowania statystycznego w podatku VAT;

b) Jakie teraz mamy klasyfikacje statystyczne, a jakie będziemy mieli ?

c) Matryca stawek;

d) Wiążąca Informacja Stawkowa – tryb postępowania i jej zaskarżenie;

III. Nowe obowiązki w zakresie przesyłania rejestrów podatku VAT do organów podatkowych

a) Rozszerzony zakres nowego JPK (JPK_VDEK), w tym deklaracje JPK V7M oraz V7K;

b) Dodatkowe informacje ujmowane w rejestrach podatku należnego;

c) Dodatkowe informacje ujmowane w rejestrach podatku naliczonego;

d) Przekazywanie informacji pomiędzy podatnikiem, biurem rachunkowym (księgowością), a organem podatkowym – na co zwrócić uwagę ?

e) Funkcja faktury i innych dokumentów w przekazywaniu informacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi;

f) Sankcje za błędy w przesłanych rozliczeniach, w tym odpowiedzialność karna skarbowa;

IV. Kasy fiskalne (w tym on-line)

a) Nowe terminy do wdrożenia kas fiskalnych on-line;

b) Nowe rozporządzenia dot. kas fiskalnych on-line w formie oprogramowania;

c) Paragony w formie elektronicznej

d) Ryzyko ewidencji faktur i paragonów w rejestrach VAT

V. Zmiany w podatkach dochodowych – ustawa z z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz. 1065).

a) Wprowadzenie nowej PKWiU (zmiany PKWiU w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych);

b) Doprecyzowanie płatności na tzw. białą listę (termin 7 dni);

c) Doprecyzowanie pobierania zaliczek przez organ rentowy;

d) Uzupełnienie przy IP BOXie stosowania przepisów do rozliczania strat;

e) Nowa zasady odpowiedzialności solidarnej w podatku VAT

f) Zmiany w podatkach dochodowych wprowadzone regulacjami dot. COVID-19 oraz zmiany dot. terminów;

VI. Rozliczenie podatkowe otrzymanego dofinansowania oraz nowe terminy płatności podatków w świetle wyjaśnień Ministra Finansów z lipca 2020r.

a) Czy otrzymane świadczenia (dotacja, umorzona pożyczka itp.) są przychodem podatkowym ?

b) Jak kwalifikować w kosztach podatkowych wydatki sfinansowane z otrzymanych świadczeń ?

c) Czy otrzymane świadczenia wpływają na rozliczenie podatku VAT ?

d) Przesunięte terminy do zapłaty podatków dochodowych – problem zaległości podatkowych;

VII. Propozycja nowego podatku dochodowego – tzw. podatek estoński

a) Obecne podatki dochodowe a podatek estoński – podobieństwa i różnice;

b) Propozycja MF wprowadzenia tego podatku w Polsce;

c) „Rodzaje” podatku estońskiego – proponowane stawki podatku;

d) Wady i zalety nowego podatku dla polskich przedsiębiorców;

Tematy poszczególnych filmów:

1. Zmiany w przepisach VAT i podatkach dochodowych lipiec/październik 2020

a) Informacje ogólne

2. Zmiany w podatkach obrotowych 1

a) Uproszczona procedura importowa (art. 33a)

b) Krajowe regulacje – pakiet Quick Fixes

c) Magazyny call-off stock na terytorium kraju

d) Transakcje łańcuchowe (art.22)

e) WDT

f) Wymogi podstawowe i formalne

g) Prawo do odliczenia podatku z faktury od niezarejestrowanego podatnika

h) Zwolnienie obrotu walutami wirtualnymi z podatku PCC

3. Zmiany w podatkach obrotowych 2

a) Faktury do paragonów do 450 zł

b) Paragon jako faktura uproszczona

c) Numer paragonu jako numer faktury uproszczonej

d) Projekt zmian upraszczających – tzw. SLIM VAT

4. Nowa matryca stawek oraz WIS

a) Terminy i zakres

b) Nomenklatura scalona – informacje

c) Przepisy przejściowe

d) WIS

e) Odmowy wydania WIS

f) Oficjalne stanowisko DKIS dot. Załącznika 15

5. Nowy plik JPK 1

a) Pliki JPK – stan prawny do 30.09.2020 (ordynacja podatkowa)

b) Delegacja ustawowa (od 1-go października)

c) Struktura pliku – rozporządzenie(a)

d) Zmiany w przepisach ustawowych

e) Ewidencja faktur uproszczonych

6. Nowy plik JPK 2

a) Elementy JPK_VDEK

b) Nowe pozycje w pliku JPK_VDEK

c) Grupy oznaczeń

d) Ewidencja sprzedaży – dodatkowe oznaczenia (towary)

e) GTU_06-przykład, GTU_07, GTU_09, GTU_10

f) Ewidencja sprzedaży – dodatkowe oznaczenia (usługi)

g) Usługi doradcze

h) Klasyfikacje statystyczne (PLWiU)

i) Usługi transportowe i gospodarki magazynowej Sekcja H PKWIU 2015 symbol ex 49,4 ex 52.1

j) Usługa transportu jako element innej transakcji k) Korekty błędnie wpisanego GTU

7. Nowy plik JPK 3

a) Ewidencja sprzedaży – oznaczenia procedur

b) Sprzedaż wysyłkowa (art. 2 UoVAT)

c) Oznaczenie TP

d) Pojęcie znaczącego wpływu

e) Oznaczenie MPP

f) Ewidencje sprzedaży – oznaczenia dokumentów

g) Oznaczenia RO

h) Oznaczenie WEW w rejestrze sprzedaży

i) Oznaczenie FP

8. Nowy plik JPK 4

a) Ewidencja zakupu – oznaczenia transakcji, oznaczenia dokumentów

b) Oznaczenie WEW przy zakupach

c) Metodyka oznaczania transakcji

d) Kilka oznaczeń

e) Moment transakcji a ujęcie w ewidencji

f) Zbiorcze informacje oraz zakupy z podatkiem należnym

g) Sprzedaż środków trwałych

h) Funkcja faktury w nowym JPKu

i) Refaktury

j) Świadczenia złożone k) Korekta pliku JPK

l) Sankcja administracyjna art. 109 UoVAT

9. Kasy Fiskalne, w tym on – line

a) Przesunięcie terminu ewidencjonowania sprzedaży

b) Kasy fiskalne on-line – podatnicy

c) Grupy podatników mogące stosować kasy fiskalne on-line

d) Kasy fiskalne on-line – warunki

e) Rozporządzenie z 21 kwietnia 2020r.

10. Zmiany w podatkach dochodowych

a) Nowelizacja – zagadnienia

b) Płatność na rachunek niewidniejący na białej liście

c) Odpowiedzialność solidarna w podatku VAT

d) Przesunięcie terminu dla WHT

11. Rozliczanie dofinansowań otrzymywanych w związku z epidemią COVID-19 (tzw. Tarcza 1-4) w świetle objaśnień Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2020r.

a) Charakter dokumentu

b) Przekazywanie darowizn

c) Nowe kategorie zwolnień

d) Nowe limity zwolnień (art.21 Pdof)

e) Nowe terminy płatności zaliczek PIT-4

f) Umorzone składki ZUS a KUP

g) Wydatki „okołoepidemiczne”

h) Pojęcie przychodu

i) Nabycie środków trwałych

j) Preferencje dot. B+R

k) Preferencje dot. IP BOX

l) Termin zapłaty podatku od przychodu z budynków

m) Tzw. ulga na złe długi

n) Wsteczne rozliczanie strat podatkowych

o) Rezygnacja z uproszczonych form rozliczania zaliczek

p) Obniżenie czynszu najmu a nieodpłatne świadczenie

q) Stawka 0% przy darowiznach

r) Pozostałe zmiany w podatku VAT opisane w wyjaśnieniach MF

s) Pozostałe preferencje

12. Propozycja nowego podatku dochodowego – tzw. podatek estoński

a) Podstawa prawna

b) Istota podatku (obowiązującego w Estonii)

c) Dwa modele podatku

d) Przesłanki podatku ryczałtowego

e) Sposób opodatkowania ryczałtem

f) Kategorie kapitałów i ich ewidencja przy ryczałcie

g) Nakłady inwestycyjne przy ryczałcie

h) Przedmiot opodatkowania przy ryczałcie

i) Podstawa opodatkowania przy ryczałcie

j) Stawki podatku przy ryczałcie

k) Domiar zobowiązania podatkowego

l) Termin płatności podatku

m) Przykłady kalkulacji

n) Zmiany w podatku PIT

o) Opodatkowanie oparte o fundusz (rachunek) inwestycyjny – koszty, przychody

p) Pozostałe zmiany

13. Objęcie opodatkowaniem spółek komandytowych i spółek jawnych oraz wprowadzenie tzw. spółek nieruchomościowych

a) Podstawa prawna

b) Nowa definicja – spółka nieruchomościowa

c) Spółka nieruchomościowa – zbycie udziałów

d) Spółka nieruchomościowa – obowiązek informacyjny

e) Opodatkowanie podatkiem CIT – spółka komandytowa, spółka jawna

f) Moment objęcia spółki podatkiem CIT

g) Zwolnienie dochodu komandytariusza (art. 21 UoPIT) – zasada, wyłączenie

h) Stawka 9% - doprecyzowanie

i) Nowy próg dokumentacyjny (dokumentacja cen transferowych)

j) Nowy próg dokumentacyjny – obowiązek weryfikacji udziałowca

k) Pojęcie środków używanych (amortyzacja) – doprecyzowanie

l) Zmiany w podatku zryczałtowanym- definicja wolnego zawodu

m) Zmiana kwoty podlegającej opodatkowaniu ryczałtem i stawki

14. Odpowiedzi na pytania

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja – Zmiany w przepisach VAT I podatkach dochodowych lipiec/paźżdziernik 2020 rok
 • Zmiany sp. komandytowe sp. jawne - Projekt z dnia 15 września 2020 r. USTAWY z dnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa_Quick Fixes – Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw1), Dz.U. z dnia 25 czerwca 2020 r. poz. 1106
 • Rozporządznei Kasy fisklane – Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii z dnia 10 czerwca 2020r. Dz.U. z 2020r. poz. 1059
 • Rozporządzenie_JPK_VDEK – Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju1) z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Dz.U. z dnia 18 października 2020r. poz. 1988.
 • Rozporządzenie - kasy rejestrujące - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 kwietnia 2020 r. Dz.U z dnia 24 kwietnia 2020 r. poz. 732.
 • Rozporządzenie - kasy online – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 maja 2020 w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania Dz.U. z dnia 29 maja 2020 Dz.U. poz. 957.
 • Rozp_JPK_termin – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług Dz.U. z dnia 29 czerwca 2020 r. Poz. 1127
 • Rozp_JPK_przepis epizodyczny – Rozporządzenie MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług . Dz.U. z dnia 1 kwietnia 2020 r. Poz. 576
 • Projekt ustawy z dnia 14.08.2020 - VAT SLIM - Projekt z dnia 14 sierpnia2020 r. USTAWY o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe.
 • Podatnicy - kasy online - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, Dz.U. z dnia 30 maja 2020 r. Poz. 965
 • OBJAŚNIENIA PODATKOWE z dnia 21 lipca 2020 r. W SPRAWIE NOWYCH PREFERENCJI STOSOWANYCH W ZWIĄZKU Z PONOSZENIEM NEGATYWNYCH KONSEKWENCJI EKONOMICZNYCH Z POWODU COVID-19
 • Estoński_CIT_Prekonsultacje_MF - PREKONSULTACJE Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych [Estoński CIT] propozycje zmian legislacyjnych – materiały robocze
 • Dyrektywa zmieniająca VI Dyrektywę w zakresie sprzedaży na odległość DYREKTYWY DYREKTYWA RADY (UE) 2019/1995 z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość oraz niektórych krajowych dostaw towarów
 • Broszura_informacyjna_JPK_VAT_z_deklaracją

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy na temat bieżących zmian w podatkach dochodowych oraz podatku VAT;
 • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego dr Krzysztofa Biernackiego do omawianych zagadnień;
 • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
 • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki "lista faktur".

Cena: 349 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 349 zł brutto